Svensk mesterskab 2023

SM 2023 | Nordisk Folkbåt

Välkommen till huvudsidan för 2023 års SM upplaga för Nordisk Folkbåt.

Här på sidan kommer ni kunna hitta allt som berör SM-tävlingen den 9-13 augusti.


Dansk Folkebådsklub indkalder til ordinær generalforsamling 5. marts kl 10.00

Dansk Folkebådsklub indkalder til ordinær generalforsamling

Lørdag den 5. marts 2022 kl. 10.00

Generalforsamlingen afvikles undtagelsesvist virtuelt

 

Kære medlem.

Dansk Folkebådsklub indkalder til ordinær generalforsamling

Igen i år må vi under hensyn til Covid-19, afvikle generalforsamlingen virtuelt på ”Teams”.

Af hensyn til den praktiske afvikling af generalforsamlingen, vil der i år kun blive adgang mod forudgående tilmelding. Tilmelding kan ske på dette link senest den 3. marts 2022. Tilmelding på skal indeholde den email-adresse, du er registreret med i klubben

Du kan også tilmelde dig på mail til kasserer@folkebaad.dk, eller ved SMS på 4177 5256.

Efter tilmelding, vil du få en indkaldelse på din mail, med link til mødet i ”Teams”. Vejledning findes på sidste side.

Med venlig hilsen og på gensyn.

Bestyrelsen.

 

 

Dansk Folkebådsklub ordinære generalforsamling.

Lørdag den 5. marts 2022 kl. 10.00

Dagsorden ifølge vedtægternes § 7, stk.1.

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
  1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 6. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 7. Valg (I lige år)
  1. Formand John Wulff, genopstiller
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer
   • Petra Jørs, genopstiller
   • Søren Kæstel, Genopstiller ikke. Bestyrelsen forslår Peder Bo Nielsen, Århus, FDEN 744 Søsvalen, som nyt bestyrelsesmedlem
  3. 1 bestyrelsessuppleant, Claus Lund, genopstiller
  4. 1 revisor, Hans Friis, genopstiller
 1. Eventuelt

Bemærk!

Eventuelle forslag fra medlemmerne skal jf. § 7, stk. 2 være bestyrelsen i hænde senest den 23. februar 2022.

Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen den 5. marts 2022.

 • Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent, referent og et stemmeudvalg på 2 medlemmer.
 • Generalforsamlingen afvikles efter dagsordenen. Generalforsamlingen kan dog standse eller udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. Dersom beretningen indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget fra godkendelse af beretningen.
 • Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Deltagerne i generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigenten.
 • Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos dirigenten. Indtegning hos dirigenten sker ved ”håndsoprækningsfunktionen” i det virtuelle møde-miljø. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg tildeles ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik.
 • Dirigenten kan efter en længere debat bestemme at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan forslagsstiller og formanden tildeles ordet for en afsluttende bemærkning.
 • Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten, der afgør i hvilken rækkefølge forslagene sættes til afstemning efter princippet: det mest vidtgående forslag sættes til afstemning først.
 • Alle afgørelser afgøres ved almindeligt stemmeflertal jfr. Vedtægterne §14. Afstemning foregår normalt ved håndsoprækning, men skal være skriftligt såfremt dirigenten eller mindst 5 medlemmer kræver det. Der afholdes dog altid skriftlig afstemning ved personvalg, hvis der er opstillet flere kandidater end der skal vælges. I det virtuelle møde-miljø vil der laves afstemninger i chatten; Håndsoprækning vil være med offentlige besvarelser, mens den skriftlige vil være med anonyme besvarelser. Ved personvalg kan der afgives det antal stemmer på sedlen, som der er personer på valg. Der kan stemmes blandt alle opstillede og genopstillede kandidater.
 • Under generalforsamlingen kan bestyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde.

 

Vejledning til deltagelse i Generalforsamling via MS Teams

Du vil modtage en mail

Efter din tilmelding, vil du modtage to mails med indkaldelser;

 1. til en generalprøve, fredag, den 4. marts, hvor du har mulighed for at koble op og tjekke, at du kan gøre det, så du er klar til generalforsamlingen.
 2. Til selve generalforsamlingen

I begge mails finder du et link til det konkrete møde. Der er lidt forskellige måder at aktivere mødet på. Du kan læse en vejledning her, hvor du også kan finde den metode der passer dig.

Du skal deltage i mødet

Har du aldrig prøvet det før, anbefaler vi, at du vælger

 1. Deltag med Link (du trykker blot på linket ”klik her for at deltage i mødet” i din mail).
 2. Deltag som ”GÆST” og brug for- og efternavn i din tilmelding

Herefter bliver du lukket ind til mødet

 

Når du deltager i mødet

 1. Når du er kommet ind på mødet, skal du finde dette panel, og sørge for at kamera og mikrofon er slået fra.

Du slår dem til og fra, blot ved at trykke på ikonerne.

 1. Du skal også prøve to funktioner, nemlig ”ræk hånden op” og ”chat”

 

Chatten skal du holde åben under hele mødet – blot klik på den, som kommer den i højre side af din skærm. Her vil du kunne læse og skrive beskeder, ligesom eventuelle afstemninger vil foregå her.

”Ræk hånden op” bruger du, hvis du vil have ordet. Når dirigenten har givet dig ordet, skal du slå kamera og mikrofon til og slå ”ræk hånden op” fra.

Når du er færdig med at tale, slår du kamera og mikrofon fra igen.

Deltag i generalprøven

Vi opfordrer dig til at deltage i generalprøven fredag, så du kan gøre dig bekendt med funktionerne.

Generalprøven vil være åben i lang tid, men du behøver kun være med så længe du har brug for det, og indtil du føler dig komfortabel med at navigere rundt i det.

Der vil ikke være egentlige programpunkter på dette møde.


6. januar 2022

Teams, torsdag d. 6. januar 2022

Bestyrelsesmøde DFK

Referent: Petra Jørs

Deltagere: Michael Møller, Lars Bræstrup, John Wulff, Peter Secher, Claus Lund, Søren Kæstel,

Nikolai Kold, Petra Jørs

 1. DM i Ebeltoft – Gæst Niels Frølund

Introduktionsrunde til bestyrelsens medlemmer.

Niels beretter, at der indtil videre er stor opmærksomhed omkring DM i Ebeltoft by. Fregathavnen vil hjælpe med at skabe nogle gode rammer.

Arrangører: Niels vil være stævneleder for DM som formand for Foreningen FABLE.

FABLE har fokus på folkebåde, der skal bruges aktivt i forbindelse med events og teambuilding. FABLE er en lille klub uden så mange ressourcer. Ebeltoft Sejlklub har ikke overskud til at hjælpe med DM, derfor kan Niels ikke indgå et samarbejde med dem. Det giver udfordringer. Efter anbefaling fra DS (Mikael Jeremiassen) bliver dette nok løst ved at indgå samarbejde med Grenaa Sejlklub. Niels har snakket med formand og kapsejladsformand, der begge er forstående og behjælpelige.

Havnefaciliteter: Vi kan ligge samlet i Fregathavnen med hækfortøjning, da der ikke er pæle (der arbejdes på løsning). Der er bad- og toiletfaciliteter ved Fregatværftet. Der er dog et lille stykke fra Fregathavnen til raceoffice/socialt samlingspunkt, ca. 10 minutters gang. Derimellem ligger der et område til camper- og teltplads. Dette område kan også inddrages til socialt samlingspunkt med to store telte og folkebaren, så afstandene minimeres (kort med markerede områder vises). Hallen længere væk kan bruges til festmiddagen. Der kommer mobilkran, da der ikke er nogle stationære kranfaciliteter. => John og Michael tager til Ebeltoft i slutningen af januar, beser faciliteterne og etablerer en god dialog med Fregathavnen i samarbejde med Niels.

Kapsejladsbanen: Der kan lånes Torm-trailer gennem Grenaa Sejlklub. Der kan lånes følgebåde. Dommerbåd bliver en større motorbåd. Måltagningsbåd mangler. => John taler med dommer Bjørn Steffensen, der kan hjælpe med at udfærdige liste med al nødvendigt grej, så Niels kan fremskaffe det.

Promovering: TV2 Øst, Det Maritime Ebeltoft, FABLE => Dækker primært Østjylland. DFK har interesse i at nå ud nationalt. Hvilke medier, der kan være relevante, skal vi kortlægge. Promoveringen skal allerede i gang nu. Petra bliver DFK’s kommunikationsanker, der i samarbejde med Niels udarbejder en one-pager, sender nyhed til DS, opretter Facebook-begivenhed mv.

 1. Kapsejladsudvalg

Nikolai har skrevet stillingsopslag til nye udvalgsmedlemmer, der er klar til deling på hjemmesiden.

 1. Tur- og trivselsudvalg

Lars har skrevet stillingsopslag til nye udvalgsmedlemmer, der er klar til deling på hjemmesiden.

 1. Kommunikationsudvalget

Forårsnummeret af FolkebådsNYT ligger på hjemmesiden. Artiklerne slippes løbende på hjemmesiden. De vil evt. også bringes i MinBaad.

Ny stander og sticker er næsten klar og skal nu sættes i produktion.

 1. Generalforsamling

Vi afholder den virtuelt grundet COVID-19-situationen.

Sørens arbejde med sejlerdagen indstilles. Peter henter præmier til ranglisten, der så i stedet deles ud ved sæsonens førstkommende stævne.

 1. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er d. 17. februar 2022.


16. dec 2021

Teams, torsdag d. 16. december 2021

Bestyrelsesmøde i DFK

Referent: Petra Jørs

Deltagere: John Wulff, Lars Bræstrup, Michael Møller, Nikolai Kold, Peter Secher, Claus Lund, Petra Jørs, Søren Kæstel

Dagsorden:

 1. Generalforsamling 2022

Planlægges til at afholdes både i et fysisk og online format.

Valg af sted: Venter på tilbagemelding fra Jægerspris.

Følgende er ordinært på valg: John, Petra, Søren, Claus. Søren træder ud af bestyrelsen, resten er på genvalg.

Dirigent: Bent er dirigent.

Folk til teknisk afvikling: Vi mangler to til at hjælpe.

Regnskab og budget: Foreløbigt regnskab er igen i år ganske fornuftigt. Vi rammer et lille overskud. Vi har fået mange nye medlemmer, sponsorindtægter og ikke haft overraskende udgifter, ift. hvad vi har budgetteret med. Næste års budget regner ikke med flere nye medlemmer, sænker hjemmesideudgifter, da den nye hjemmeside er i luften, fastholdt udgifter til medlemsbladet og sat flere penge af til DM.

Emner til beretning 2021:

 • Ny hjemmeside
 • To medlemsblade
 • Ny kommunikationsstruktur og -strategi
 • Nye medlemmer
 • Nye sponsorer
 • Kapsejladsresultater
 • Sejlads under COVID-19
 • DM 2022 som træfpunkt

Indkaldelse til GF 2022: Michael har rettet i indbydelsen fra sidste år.

Fordeling af opgaver:

 • Skaffe lyd- og videoudstyr til et blended mødeformat med fysiske og online deltagere.
 • Nikolai skal finde tekniske hjælpere.
 • Sejlerdag afholdes fysisk i forlængelse af GF: Forslag til oplægsholder er Theis Palm, Morten Henriksen, Henrik Jarl Thurøe eller Niels Frølund.
 • Tidsplan: Michael lavede en god plan sidste år.
 1. DM 2022

Der er udfordringer ift. Ebeltofts manglende DS-medlemskab.

Niels Frølund arbejder hårdt på at løse udfordringer og mobilisere kræfter til afholdelse af DM. Der er styr på mærkebåd etc.

Han inviteres til næste bestyrelsesmøde d. 6. januar 2022, så han kan opdateres os, og så vi kan bakke ham op og bidrage på bedste vis.

John har kontakten, Nikolai opdateres indtil videre af John.

 1. Kapsejladsudvalget

Intet nyt.

 1. Tur- og trivselsudvalget

Intet nyt.

 1. Kapsejladskalender 2022

Jyske mesterskaber afholdes d. 10.-11. september 2022 i Kolding. Peter bekræfter, at klubben melder klar

 1. Ranglisteregler

Regler for fast skipper og/eller båd: I de nuværende regler står, at det er båd med bådejer og besætning, der deltager. Samme båd med samme rorsmand skal være gennemgående. Hvis man har brug for en afløser for rorsmanden, skal man ansøge bestyrelsen forud for ranglistestævnet. Man ser dog gerne, at det er et andet besætningsmedlem, der agerer afløser for rorsmanden. => Formulering ændres, så reglerne fremgår tydeligt

 1. Eventuelt

Vi mangler fortsat at få overført materiale fra den gamle hjemmeside.

Hvidbog for DM skal opdateres: John gennemgår den og rundsender.

 1. Næste bestyrelsesmøde er d. 6. januar 2022 19.30

 


25. nov 2021

Torsdag d. 25. november 2021

Bestyrelsesmøde

Tilstedeværende: Peter Secher, Nikolai Kold, Søren Kæstel, John Wulff, Petra Jørs, Lars Bræstrup, Michael Møller

Referent: Petra Jørs

 1. Nyt fra kommunikationsudvalget
 • Bladet er klart til tryk.
 • Gamle blad på hjemmesiden.
 • Flere historier på hjemmesiden.
 1. Nyt fra sponsorudvalget
 • Der er sponsorer i farvandet.
 • Præmier til ranglisten er klart. Står hos Søren Kæstel. 3 voksne og 3 unge besætninger.
 • Arbejder på at skaffe flere præmier.
 • Mangler at afhente præmier fra Palby Marine. Peter påtager sig dette.
 • Det skal være lettere for evt. sponsorer at støtte klubben. Det skal gøres tilgængeligt, nemt og synligt på hjemmeside.
 1. Årshjul 2022
 • Dette blev opdateret på sidste møde.
 • Hvert udvalg har hver sit årshjul, der klarlægger ansvarsområder og opgaver.
 1. Etablering af nye udvalg: tur- og trivselsudvalg samt kapsejladsudvalg
 • Rekrutteringsopslag skal på hjemmeside.
 • Lars skriver en ”jobbeskrivelse” til tur- og trivselsudvalget.
 • Nikolai skriver en ”jobbeskrivelse” til kapsejladsudvalget.
 1. DM i Ebeltoft 2022
 • Stævnet skal være træfpunkt for både kapsejlere og ikke-kapsejlere.
 • John har haft kontakt til Niels Frølund. Der er gode folk med, de vil gøre alt, hvad de kan. Sejlklubben er positivt indstillede.
 • Farvandet er fint, banerne kan blive gode.
 • Nikolai bliver kontaktperson.
 • Markedsføringen er vigtig. Vi skal være tidligt ude for at kunne sælge det både til tur- og kapsejlerfolket.
 • På næste bestyrelsesmøde skal vi have en konkret plan.
 1. Kapsejladskalender 2022
 • Alt er stort set på plads bortset fra Jysk Mesterskab.
 • Nikolai arbejder på at finde arrangør til JM. Sønderborg er på tale. Datoer er enten 10.-11 september eller 1.-2. oktober. Dette er med hensyn til Sessan Cup.
 • Nikolai har opdateret kalenderen på hjemmesiden. Datoer er også meldt til den tyske kalender.
 1. Ranglisteregler 2022
 • Regler omkring fast skipper og/eller båd skal vendes på næste møde.
 • Ungdomsranglisteregler mangler på hjemmeside. Søren sender til Nikolai.
 • Ungdomsranglisten skal opdateres.
 1. Generalforsamling d. 5. marts 2022
 • Dato er fastlagt. Lokation er endnu ikke fastlagt.
 • Indkaldelse forberedes på næste bestyrelsesmøde.
 • Hans vil gerne genopstille som revisor.
 • Referent Michael Rye er klar.
 • Ordstyrer skal vælges.
 • Søren træder helt ud af bestyrelsen. Der skal derfor findes nye kandidater til bestyrelsen.
 1. Næste bestyrelsesmøde er d. 16. december 2021.

 


6. nov 2021

Bestyrelsesmøde lørdag d. 6. november 2021 kl. 10.00-16.30 hos formand John Wulff i Greve

Tilstedeværende: Michael Møller, Nikolai Kold, John Wulff og Petra Jørs

Referent: Petra Jørs

Kapsejladser 2022:

 • San Fransisco Cup:

Vi venter på den officielle invitation, før vi finder deltagende både. Den kommer i løbet af sommeren 2022, stævnet afholdes i september. Vi går først og fremmest efter en dato for stævnet, som vi kan offentliggøre på hjemmesiden. Ansvarlig er Søren Kæstel, der ligeledes skal overdrage kontakt i SF til andet bestyrelsesmedlem.

 • Kapsejladskalenderen 2022 ser indtil videre således ud:

7.-8. maj Sjællandsmesterskab

14.-15. maj Schlei Pokal

27.-29. maj Classic Fyn Rundt

28.-29. maj Eck Days

11.-12. juni Trudelmaus Pokal

17.-21. juni Gold Cup Kiel

 1. juni-2. juli DM

24.-28. juli Tysk mesterskab

11.-14. august Svensk mesterskab

27.-28. august Fynsmesterskab

19.-22. september Sessan Cup

Der er en del uafklarede stævner, der tilføjes senere, når de er endeligt bekræftede. Nikolai opdaterer hjemmesidens kapsejladskalender løbende.

Bestyrelsen er enige om at sprede ranglistestævnerne ud over sæsonen, så de ikke ligger op og ned ad hinanden, men også så sæsonen bliver så lang som muligt.

Datoforslag for Jyske Mesterskab er d. 10.-11. september. Nikolai kontakter Horsens Sejlklub.

Vi mangler arrangører til DM 30. juni-2. juli. Der er et par uafklarede muligheder – Ebeltoft mest oplagt. John kontakter Ebeltoft. Dommerholdet bestående af Bjørn Stephensen og Hans Friis er klar.

Kapsejladsudvalg:

Grundtanken er at få detailplanlægningen outsourcet fra bestyrelsen til et udvalg.

Drive kapsejlads for DFK.

Skal bestå af to-tre medlemmer, herunder ét bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen eftersøger frivillige til udvalget. Dette slås op på hjemmesiden.

Fire hovedopgaver for udvalget (ikke udtømmende):

 1. Koordinere kapsejladskalender: Koordinering af kalender mellem Danmark og Tyskland. Publicere kalender på hjemmeside. Skal opdateres løbende, nyheder skal udsendes til medlemmerne.
 2. DM: Finde og organisere DM med arrangører. Sikre en fast kontaktperson i udvalget for DM. Dommerteamet er klar.
 3. Ranglistestævner: Koordinere med arrangører, aftale med sponsorudvalg ift. præmier mv. Evt. ungdomsrangliste.
 4. Langtidsplanlægning

Guldpokal, San Francisco Cup og Sessan-pokal: Formidle invitation, indhente ansøgere, vælge deltagere.

 1. Gennemgå og evt. revidere hvidbøger/statutter/regler årligt.

Nærmere opgavebeskrivelse for udvalget er beskrevet af bestyrelsen.

Michael sender udkast til rekrutteringsopslag til hjemmeside, Facebook og nyhedsbrev omkring Nikolai og Petra.

Nyhed skal ud om brug af VHF på kapsejladsbanen.

Tur- og trivselsudvalg:

 • Hvem er målgruppen?

Træfolkebådssegmentet/veteranbådssegmentet

Unge i folkebåd

Tursejlere

 • Hvordan tiltrækker vi disse målgrupper?

Festaften til DM med fællessang og underholdning. Noget, der tiltrækker ovenstående målgruppe. Stumpemarked, plancher med folkebådens historie og bådudstilling med kåring af den smukkeste folkebåd i Danmark.

Flotillesejlads ud til kapsejladsbanen med alle både, både kapsejlere og tursejlere.

Gratis medlemskaber.

Merchandise er vigtigt for klubbens synlighed f.eks. t-shirts, caps, nøgleringe.

Kortlægge miljøer, hvor folkebådssejlere deltager f.eks. De Fæle.

 • Bruge DM i Ebeltoft som første træfpunkt/event? Der er folkebådsbar, mingling på havnen mv.
 • Udvalgets første leveår skal bruges til at afdække, hvor vi som klub kan sætte ind for at skabe et inkluderende fællesskab, hvor alle kan deltage, om man er kapsejler eller ej.

Årshjul for klubben 2022

 • Værktøj til brug for bestyrelsen, der giver overblik over klubbens opgaver og deadlines. Herunder bl.a. generalforsamling, regnskab og medlemsadministration, DM, kapsejladskalender, kommunikation, bestyrelsesmøder, NFIA.

Nedslagspunkter:

 • Vi mangler målere. Rekruttering af frivillige, der skal sendes på målerkursus i DS og kan bidrage til at løfte opgaven fremover. Stillingsopslag på hjemmeside.
 • Procedure omkring vandrepokaler skal tages op på senere bestyrelsesmøde.
 • Planlægning og deltagelse i bådudstilling 2023.

Kommunikationsudvalg:

 • Ansvarlig for klubblad, flow på hjemmesiden, stævneberetninger, merchandise.
 • Nikolai, Caroline og Petra løfter opgaven med bestilling af merchandise, herunder labels, standere, t-shirts.
 • Klubbladet skal online evt. i PDF-format.
 • Hvordan gør vi hjemmesiden levende?
  Artikelbank: Dele gamle artikler.
  Content-calender for at strukturere og sikre nyhedsflowet

De forskellige fleets får adgang til at kunne publicere

Ændre mindset: Intet er for småt til at komme på hjemmesiden. Bruge hjemmesiden aktivt.

 • Nyt blad er planlagt med deadline 21. november 2021.

IT-udvalg:

 • Udvalget skal op på hesten igen. Der planlægges nyt udvalgsmøde, der skal sikre, at vi kommer i mål med den nye hjemmeside med overflytning af indhold fra gamle hjemmeside samt hvem, der skal have adgang.

Afrunding:

 • Overvejelser omkring, hvad vi vil som klub. Vores visioner, identitet osv.
 • Hvad er visionen for klubben?

Abstrakt: Formidle fortællingen om folkebåden - om en mangfoldig og inkluderende bådklasse. Dette skal udmønte sig i vores adfærd, herunder vores blad, hjemmeside, aktiviteter.

Håndgribeligt: Skaffe nye aktive medlemmer og fremme klassens aktiviteter.

 

 


Forhåndstilmelding til GP

Forhåndstilmelding og info om GP i Kiel

januar 3, 2022 Folkebaad

Det er nu muligt at melde ind med forhåndstilmelding til Guldpokal i Kiel på dette link https://goldcup2022.de/index.php/english-de/we-come 

Der kan desuden læses mere om tidsplan mm.


Mindeord for Poul C. Bruhn

Mindeord.

Det var med stor sorg, vi modtog besked om at
Poul C. Bruhn uventet er gået bort i sit hjem i Vejle d. 24. nov. 2021.

Poul (Polle) og jeg startede i juniorbåd i Haderslev. Senere blev Poul en inkarneret folkebådsejler i FD 565 Majkat og FD 974 Sunshine. Han viede
sit liv til folkebåden.

Vi mødtes igen i Neptun Vejle for 22 år siden, hvor vi har haft mange skønne timer
og dyster.

Poul var vellidt og hjælpsom i klubberne – var medlem i HSC i 60 år og Neptun 41 år.

Æret være hans minde
Knud 0. Nielsen
FD 1039 Therese / SN


Beretning fra Rolling Home

Benny710, John729 og Andreas666 havde bagt en kage🤗 Forrige år lavede vi et psykologisk eksperiment til Rolling Home, tre tossede og iltre skippere i samme skude. Det giver lidt knas men vi sluttede af med kranpladsen- altså en prik. Dette skulle så prøves af igen sidste år men tyskerne ville det desværre andreledes😖.
2021 Årets absolut sidste regatta, Rolling Home oprandt. Benny og jeg i bilen til Andreas i Haderslev hvor vi overnattede da det sønderjyske grænseøl åbenbart holt os længe vågne. Heldigvis var det kun torsdag. Fredag morgen blev Par Sais spændt efter formandens sneglehus og over grænsen det gik, lidt”julehandel” blev der også tid til.
Efter#%-*)”≠˚ mange timer landede vi i segel-club Ahoi og fik damen rigget til og i havet.
Aftensmaden blev den vanlige snitsel i restaurant Stenbideren hvor alle vi danskere samledes den aften. De havde dejligt store og kolde øl🤗
Senere listede vi af og op i en gammel sejlklub hvor de havde en fantastisk bar med en masse spirituosa stående. Jeg var blevet udtaget som rorpindsholder så det blev til en enkelt rom førend jeg listede i køjen, hvad gasterne lavede kan jeg kun gisne om😂.
Lørdag morgen, lidt køligt men 2-3 ms, ud i søen og se på fordele, vindspring og ulemper. Starten gik og…. Hovsa fri vind og en 1. Plads. Hvor nemt kan det være, altså når man er lidt heldig🤗
2 start. Det blev en Kuskestart fra luv side af linien og et forfærdeligt roderi hvor vi måtte arbejde for at komme fri og fremad. En 2.plads🤔hmm, det er ved at blive vildt spændende.
 1. Sejlads. Fin start med ca 10 både foran, nogle gode krydsben hvor der var luft samt en fin lænser afgjorde sagen, en 2 plads- igen. Var lige ved at tro jeg ku gå
vandet men blev indenbords, det var lidt koldt😂
Så var det i havn og få et par moleøl eller tre og et lille bad.
Som vanligt havde sejlklubben lavet det helt store tyske tag selv bord med alle de velkendte egnsretter 🥴efter skafningen sneg mange danskere sig igen over i den gamle sejlklub/bar og hvad der derefter skete ved jeg ikke. Blev i Ahoi og fik lidt snak
med tyskere og Fåborgensere. Rimelig tidligt i køjen og satsesove.
Søndag 4. Sejlads 2-5 ms med lidt sol, det er drømmevejr. Efter lidt roderi med vindspring, H-båd ved bundmærker og måske nogle ivrige sejlere, kom vi igang.
Igen, ingen plads på linien, luv kuskestart blev det til, ca to trediedele nede af linien.
Så havde vi nemlig fået låst alle de skrappe mellem os og land, hold da kaje sikken ballade der var derinde, tror endda Geppeline købte en grund uden grund😂
Vi slog os fri af alt og kom til toppen som treer. Nu igen, tænkte jeg og blev “sulten”
Sönke Dürst var gået på vestsiden på xbenet og gjorde det også på andet ben med os lige bagefter. Anden lænser blev en gyser, Cirkeline tog styrbord i banen og kom ned med lidt luft, vi kunne ikke slippe Sönke men gjorde det og trak mod sbfor at holde Cirkeline og få lidt luft og……. Vupti- rundede bundproppen som 1.
Sidste kryds var bare at sejle i vinden og så i mål.
5 sejlads blev skudt igang efter et par ekstra startøvelser. Vi i Par Sais mente ikke vi turde sejle den, da der kunne ske meget grimt på den bane og vi havde med vores 6 point gjort nok til at sejle ind og holde frokost med udsigt til kapsejlads🤗
Men 1. Til kranen- uden hbåde, dejligt afslappende.
Præmieuddelingen som blev lidt forsinket pga mange protester blev således:
1: 666
2: 873
4: 745
8: 672
10: 634
11: 926
21: 1007
27: 656
Alt ialt godt gået af danskerne i det 43 både store felt
John Wulff