2020

Referat
af

Dansk Folkebådsklubs ordinære generalforsamling.

Lørdag den 29. februar 2020 kl.13.00

Sted: Jægerspris Sejlklub, Kignæs Havn Hovedgaden 149, 3630 Jægerspris

1. Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt Johs. Egede, Jægerspris sejlklub.

Johs. konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning, 2019

Bestyrelsen v. Ditte Andreasen:

Vi har igen i det forgangne år haft rigtig fin aktivitet i klassen, trods det at vi ikke fik en lige så fin sommer som året før.

Bestyrelsens almindelige arbejde er foregået helt som det plejer. Vi har haft 2 fysiske møder i året der gik, suppleret af et Skype møde. Derudover over formøde til denne generalforsamling. Ellers er samarbejdet primært foregået pr e-mail korrespondance. Endelig har forskellige repræsentanter for bestyrelsen holdt møder med årets DM arrangør i Fåborg, Guldpokal arrangøren in Århus, samt haft dialog med indeværende års DM arrangør i Marstal.

I NFIA regi har vi haft en rokade, da Sørens formandsperiode udløb. Formandskabet er overgået til Tyskland, og vi har i stedet fået næstformandsposten som Per Buch er trådt in i. I teknisk komité mangler vi fortsat en dansk repræsentant, så hvis nogen sidder og har lyst til at sidde med der må de endelig sige til. Vi har deltaget ved 2 NFIA bestyrelsesmøder, et fysisk og et per Skype, samt AGM i NFIA.

Vi nyder fortsat godt af vores kasserer Michael Møller, som har rigtig godt styr på økonomien. Mere om det senere.

Medlemstallet har været let faldende, idet vi har fået 44 udmeldelser som ikke helt opvejes af de 28 nye medlemmer. Vi vil gerne takke Bent Mallemuk Nielsen for fortsat at yde en indsats i velkomsten af nye medlemmer – vi får ofte tilbagemeldinger om hvor meget der sættes pris på den varme velkomst i klubben.

Da det ikke er lykkedes at finde ny redaktør, har vores ellers populære blad været sat på pause. Skulle det lykkes at finde ny redaktør, vil det med glæde blive startet op igen. Samtidig går vi med tanker om hvorledes vi kunne lave en generel digital opgradering af klubben som også kunne indebære en digital afløser for bladet, noget vi også har budgetteret med i kommende år. Men uanset formatet kræver det jo en arbejdsindsats at samle og formidle materiale. I mellemtiden har vi heldigvis stadig en hjemmeside som altid er opdateret med de nyeste informationer takket være Webmaster Finn Hartvig.

Generalforsamlingen foregik som altid i ulige år i forbindelse med boatshow i Fredericia, hvor vi både havde en rigtig god, konstruktiv og velbesøgt generalforsamling og flittigt besøg på den flotte stand. På generalforsamlingen blev der brug lidt tid på netop at snakke kommunikation, og hvordan vi bedst løser den udfordring på en nutidig og inkluderende måde. Da vi finder dette et vigtig emne, har vi det på agendaen under sejlerdagen i dag.

Til Danmarksmesterskabet var vi på besøg hos velkendte venner i Fåborg. Vi ved jo at der altid bliver kræset om os i land når vi er på de kanter, og i år var ingen undtagelse. Stævnets største nyhed var sejladsfarvandet, som blev på inderfjorden. Her var lige præcis plads til en bane i tilpas størrelse, og de 33 deltagende både fik 10 rigtig fine sejladser. Måske var lidt lokalkendskab en fordel, vi fik i hvert fald en sikker vinder i lokale Stig og Bo Bundgaard Lassen samt Jacob Groth. Tillykke med Danmarksmester titlen, den har I fortjent.

Guldpokalen blev i år sejlet i Århus, med et flot deltagertal på 53 både fra 6 nationer, og hele 27 danske både. Vi blev budt velkommen indenfor i det flotte nye sejlsportscenter, og trods forsinkede ombygninger på et i forvejen indsnævret havneområde lykkedes der arrangørerne at finde plads til både campering og parkering samt forholdsvis samlet fortøjning af bådene. Vejrmæssigt blev det et stævne med store udfordringer i et meget ustabilt vejr, og specielt sidstedagen er noget alle deltagende både nok vil huske i mange år frem. Det var en dag præget af passerende tordenbyger som flere gange forhindrede starter og fik flere både til enten at søge nødhavn eller til udkanten af bygerne. Sidste startforsøg foregik lige som endnu en byge passerede, denne gang uden torden men med meget voldsomme vindstyrker. Det tror jeg har sat sig som en voldsom oplevelse både hos vi sejlere som lå på startlinjen, og på dommer hold og hjælpere. Vi fik en velfortjent vinder i Per Jørgensen, Jørgen Overgaard og Christian Hansen. Stort tillykke til jer.

Ranglisten kører rigtig fint, vi har nogle meget flotte deltager antal både ved Sjællandsk og Fynsk mesterskab, med hhv. 27 og 22 deltagende både. Det kniber lidt mere at trække så mange både vi gerne ville til det jyske mesterskab, hvor der denne sæson kun var 9 både som fandt vejen til Århus. Bestyrelsen har selvfølgelig diskuteret årsager, og arbejder med om noget kan gøres for også at få deltagerantallet op i Jylland.

Potentielle DM arrangører henvender sig stadig til os før vi får brug for at gå ud og opsøge arrangører – en luksus jeg godt kan afsløre at ikke alle klasser nyder godt af. Det er ikke altid vi kan imødekomme ønskerne, men vi er glad for at have de nærmeste år på plads. I år skal vi for første gang nogensinde til Marstal, hvor vi nok vil opleve at nogle ting bliver lidt anderledes, blandt andet den tidsmæssige placering. Dette primært for at få den billigste færge overfart. Vi har haft en god dialog med arrangørerne, som glæder sig rigtig meget til at byde os velkomne til deres smukke ø. I 2021 følger vi et 10-års mønster og tager tilbage til Sundby Sejlforening, hvor vi har rigtig fine stævner både i 2001 og 2011. I årene derefter er der flere potentielle arrangører i spil, men endnu ingen besluttet.

På ungdomssiden ser vi fortsat fremgang i antallet af deltagere under 30 år, en trend vi har kunnet se lige siden vi begyndte at fokusere på ungdom i klassen. Det er meget glædeligt.

Som nævnt tidligere vedligeholder vores webmaster Finn Hartvig stadig en hjemmeside vi kan være stolte af takket være hans konstante opdateringer med relevant materiale og nyheder.

Alt i alt har det altså været endnu et fint og aktivt år for klassen, som fortsat kan bryste sig af at være blandt de mest aktive i landet.

Som afsluttende bemærkning bliver dette min sidste generalforsamling som formand. Efter 8 gode og spændene år på posten er det på tide at overlade tøjlerne til en anden. Mere om det når vi kommer til punktet valg til bestyrelsen.

Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus

3. Regnskab

Michael Møller gennemgik regnskabet i hovedtal.

Nogle få poster blev fremhævet:

Der har været overskud i det forløbende år. Indtægterne har været som forventede, men udgifterne lavere. Bl.a. nævntes, at der ikke har været udgift til medlemsblad Medlemsadministration er en stor post

Udgifterne består af:

 • Betalingsservice NETS
 • Regnskabssystem
 • Bank

Mht. regnskabssystem fungerer det nuværende udmærket og er umiddelbart pengene værd

Mht. banker og betalingsservice, så betragtes en forening som "erhverv" og gebyrer er høje og stigende.

Kassereren ser hele tiden på muligheden for at reducere omkostningerne, herunder at bruge flere banker Samlet antal medlemmer ca. 310

Regnskabet blev godkendt med applaus

Endvidere blev budget for 2020 udleveret

 1. Indkomne forslag

Ingen

 1. Fastsættelse af kontingent

a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Der foreslås et uændret kontingent for 2020. Altså 350,-.

I budgettet for 2020 er to større poster:

Software licenser og gebyrer – her er der inddraget kendte prisstigninger fra banker og leverandører

Indkøb af Hardware – her er der sat penge af til opgradering af foreningens samlede IT-setup, så vi i højere grad kan understøtte mere medlemsinvolvering (mere om dette i workshops senere på sejler-dagen)

Ranglistepræmier er sat lidt ned i beløb, men tanken om at vi laver lodtrækning blandt alle medlemmer fastholdes

6. Valg

e. Formand (Ditte Andreasen genopstiller ikke)

Ny formand bliver John Wulff, Jægerspris sejlklub.

Valget blev godkendt med applaus

John takkede Ditte for hendes 8 år lange formandsperiode.

f. 2 bestyrelsesmedlemmer (Søren Kæstel og Flemming Palm, begge genopstiller)

Begge blev genvalgt

g. 1 bestyrelsessuppleant

Ny suppleant, Claus Lund, Kerteminde blev valgt

Claus var ikke til stede på GF, men havde accepteret valget på forhånd.

h. 1 revisor (Hans Friis genopstiller)

Hans Friis blev genvalgt

7. Eventuelt

a. Uddeling af Englænderpokalen

Ingen turberetninger fra det forløbne år. Derfor blev pokalen ikke uddelt.

Bestyrelsen opfordrede til at man sendte beretninger. Det kunne sagtens være fra dag-/weekendture

b. Uofficielt FB-DM for distancesejlads – Flemming Palm Flemming opfordrede til deltagelse af det uofficielle DM

 • Fyn rundt fra Kerteminde den 1. weekend i juni (5-6 juni)
 • Vandrepokal skaffes

c. Tak til Ditte Andreasen for de 8 år som formand – Søren Kæstel

Søren Kæstel gav en stor tak samt en flaske champagne til Ditte for hendes 8 år i formandsstolen. Der er ikke mange – om nogen – der har besat posten i så mange år i træk, sagde Søren.

STORT applaus

d. VHF – et oplæg fra bestyrelsen

Der var en livlig diskussion mht. til evt. anvendelse af VHF ved kapsejlads, som det kendes fra flere andre klasser. Nogle steder er VHF obligatorisk.VHF kan bruges til – nedtælling – samt oplysninger fra baneledelse

Flere nævnte, at der gennem årene havde været farlige situationer (knækkede master, kollisioner, tåge mm), hvor en VHF ville være en god ting. Samtidig vil baneledere via VHF kunne informere om de var ontime, om de ville flytte baner etc..

Bjørn Stephensen: Der kræves ikke certifikat for at lytte/modtage på VHF. Først når man både vil modtage og sende kræves dette. NB: Håndholdte VHF kan have en begrænset rækkevidde.

Hans Friis: Der skal ikke herske tvivl om, at det er FLAGENE, der er gældende, hvis der er uoverensstemmelse mellem VHF- og signalering fra Baneleder. Men VHF kan være et godt hjælpemiddel, til effektiv afvikling af stævner

Ditte rundede af: Der er bred enighed om, at SIKKERHEDSMÆSSIGT kan VHF være en god idé. Flagene er dem, som er gældende. VHF kan sikre en lettere og mere effektiv kommunikation. VHF kan være en service for sejlerne og en hjælp for sejlere/baneledelse. Bestyrelsen vil arbejde videre med emnet som i givet fald vil være frivilligt for sejlere og baneledere at anvende.

e. DM 2020 i Marstal v. Per Røssel

 • Holdes i Marstal, men det er Ærøskøbing sejlklub, der står for arrangementet
 • Hjemmeside under udarbejdelse (næsten klar)
 • 19/8 til 22/8
 • torsdag til lørdag (så man kan tage hjem søndag)
 • Priser / mad som i Fåborg (2019)
 • Spec. pris på overfart fra Rudkøbing. 500,- for bil + trailer + 3 personer (skal reserveres)

f. Sjælland Rundt på indersiden (Roskilde fjord / Isefjorden) v Lars, Herslev Sejlklub

Lars reklamerede for SRPI, hvor det i år er 25. år det sejles. Der blev udleveret en brochure.

Sejles i år den 20-21 juni. Gebyr er 250,- indtil 31/5 – derefter 500,- Start for FB ved Kignæs, som også er slutdestination den første dag.

g. Guldpokalen 2021 bliver i Estland (Tallinn)

Søren Kæstel, Johs. Egede, Ditte Andreasen "reklamerede" for at deltage i denne. Klubben i Estland har stor erfaring i at afholde stævner og man bliver altid godt modtaget og beværtet.

Per Dam fortalte, at han har forbindelse til DFDS og kan være behjælpelig med at finde den rette rute og transportform (måske via RoRo færgerne – bemærk at disse ofte kun har få kahytter, så man skal være tidligt ude).

Benny nævnte (udfra tidligere tur til Helsinki), at et budget på 5000,-/person ikke var urealistisk.

h. HC + efterårsstævne i Jægerspris Sejlklub (JSK) v Thomas

HC er i weekenden 2-3. maj i Kignæs / Jægerspris sejlklub

JSK har et 1-2 dagsstævne i støbeskeen til slut september start oktober

Slutteligt takkede Ditte Andreasen for "god ro og orden"

-----------------------------------

NB: Vigtige råd - Fra den efterfølgende "sejlerdag" v Lars Bræstrup

1)
Ror

Lars viste et simpelt målebræt (trekant) til måling af rorets tykkelse. Roret skal overholde bestemte dimensioner og i de senere år er der kommet mange udgaver til (også finneformet). Og ikke alle overholder kravene. Endvidere kan der sagtens være vand i roret. Det skal tømmes af og der kan tætnes med epoxy.

Ditte supplerede med, at der vil blive målt ror i den kommende sæson.

2)
Tæring v rustfri beslag på alu mast og bom

Rustfri beslag monteret direkte på aluminium VIL give tæring efter få sæsoner. Løsningen er, at afmontere beslag og lægge plaststykker/-skiver under, inden de monteres igen.

3)
Max sejlmærker på mast og bom

Bommens overkant må ikke kunne sænkes længere ned end det, der er afmærket på masten. Endvidere må sejlet ikke kunne trækkes længere ud på bommen end det, der er afmærket på bommen. Man SKAL derfor være opmærksom på, at der sættes "stop" i form af skruer eller beslag, så dette fysisk ikke kan lade sig gøre. Hvis ikke, så kan man blive diskvalificeret.

Kontakt Lars Bræstrup ved spørgsmål


2019

Referat
af

Dansk Folkebådsklubs ordinære generalforsamling.

Lørdag den 2. marts 2019 kl. 10.00

Sted: Best Western Plus, Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia

1. Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt Bo Stævne Jensen, Aarhus sejlklub.

Bo konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Samtidigt blev det nævnt, at stemmeberettiget kun var de, som var medlem af Dansk Folkebådsklub samt havde betalt deres kontingent.

2. Bestyrelsens beretning, 2018 v. Ditte Andreasen

2018 har været et år med rigtig fin aktivitet i klassen, og kombineret med den helt usædvanligt fine og lange sommer, har det nok været et år mange kommer til at tænke positivt tilbage på.

Men før vi når til bestyrelsens arbejde, skal vi sige farvel til en legende. Ove Hjort er gået bort. Ove sejlede fra KAS, og vandt i løbet af perioden 1967 - 1976 ikke mindre end otte Danmarksmesterskaber og fem Guldpokaler sammen med broderen Claus og gasten Karsten. Æret være hans minde.

Bestyrelsens almindelige arbejde er foregået som vanligt. Vi har haft to fysiske møder i året der gik, ud over formøde til denne generalforsamling. Derudover er det meste arbejde som vanligt foregået pr. e-mail. Endelig har forskellige repræsentanter for bestyrelsen holdt møder med årets DM arrangør i Flensborg, Guldpokal arrangøren i Simrishamn, samt med indeværende års DM arrangør i Fåborg.

I NFIA regi sidder Søren fortsat i formandsrollen indtil næste valgperiode (startende allerede nu til sommer), hvor formandskabet overgår til Tyskland. Vi har endnu ikke fundet en ny repræsentant for Danmark i NFIA's bestyrelse. Bjarne har valgt at trække sig fra teknisk komité, så her mangler vi også en dansk repræsentant. Vi har deltaget ved 2 NFIA bestyrelsesmøder, samt AGM i NFIA.

Økonomien er stadig i meget trygge hænder, med Michael Møller som kasserer. Og på den front har vi nu passeret en milepæl, idet regnskabet har været kørt digitalt fra 2014 til 2018 – hvilket vil sige at det fysiske regnskab nu har passeret de 5 år det kræves opbevaret, og kan makuleres i sin helhed. Og det må siges at den digitale verden gør livet rigtig meget lettere for arbejdet. Adgangen til regnskabet kan styres fuldstændig på bruger niveau, og alle bilag opbevares digitalt i systemet. Vi har nu et fint medlemskartotek, hvorfra ind- og udmeldelser samt kommunikation, såsom indbydelsen til denne generalforsamling styres meget let. Derudover har revisorerne direkte adgang til systemet, så de både kan se regnskabet og gennemgå bilagene digitalt – hvilket er en stor fordel når vi sidder fysisk spredt ud i hele landet. I år har vi endda kunnet klare underskrift af regnskabet digitalt, så vi er sluppet for rundsendelse af scannede filer. Den løsning er jeg helt sikker på at vi også fortsætter med.

Vores blad er nu i to år udkommet i flot ny opsætning, med Uffe Raahede som redaktør og Claus Thiesen som grafiker. Det har været en fornøjelse at se hvordan de har kunnet forny formatet, og i hvor høj grad de har formået at trække stof til bladet ud af medlemmerne. Der har ligefrem i perioder været for meget stof, så der måtte vælges. Desværre har begge valgt at trække sig fra bladet, så vi har set sidste blad fra deres hånd. Jeg vil gerne sige en meget stor tak til begge, for deres indsats i de forgangne to år. Det betyder desværre også at vi igen står uden redaktør, og det kommer vi til at diskutere senere i dag.

Som det er blevet tradition i lige år, blev generalforsamlingen kombineret med en sejlerdag med spændende indslag og middag om aftenen. I år var Jægerspris værter for arrangementet, og deroppe føler vi os jo altid meget velkomne og taget godt af. 39 medlemmer trodsede det bidende vintervejr, og fandt vejen til Kignæs Havn. Det blev en kort og effektiv generalforsamling uden store diskussioner. Herefter havde vi nogle fine indlæg om de nye tiltag for at få flere unge i klassen, og en brainstorming om fremtidig virke. Mange havde glædet sig til den planlagte sejlads med mini-folkebåde, men det var vandet for stift til. I stedet fik vi en spændende gennemgang af byggeprojektet og sejlads med bådene. Tak til alle de involverede hjælpere og talere!

Vi fik i år hele to internationale stævner. Først med Guldpokalen i Simrishamn, hvor der deltog i alt 39 både fra 5 nationer, heriblandt 9 danske både. Vi var noget drillet af svingende vindstyrker, og baneledelsen havde sine udfordringer med udstyr – men vi fik et fint arrangement afviklet. De som var med vil vide, at der blev sejlet på et lidt utraditionelt banesystem, noget som efterfølgende har skabt debat. Jeg tror ikke det er et system vi kommer til at se igen til senere stævner.

Danmarksmesterskabet blev i år for første gang afviklet med base på udenlandsk grund, mens man under sejladserne kunne krydse grænsen mange gange. Vi tog nemlig til Flensborg, hvor der for første gang arrangeredes fælles dansk/tysk mesterskab. Det kan lade sig gøre fordi Flensborg Yacht Club som det danske mindretals sejlklub har medlemskab af både den danske og tyske sejlunion, og dermed som eneste klub udenfor rigets grænser har ret til at arrangere Danmarksmesterskab. De slog sig sammen med den tyske naboklub, og det må siges at de to klubber virkelig formåede at skabe et flot arrangement med stor opbakning. Der var ikke meget ledig plads at finde på Flensborgs inderfjord, når de 57 både fra 4 nationer stævnede ud – heriblandt 20 danske både.

Også ranglisten kører fortsat fint, og når vi efter denne generalforsamling går over på klubbens stand i bådmessen for at fejre vinderne, så er den øverste plads besat af en besætning som i år har vist en helt exceptionel vilje til sejr: Cirkeline med Søren Kæstel, Erik Andersen og Alex Lindegaard har simpelthen gjort rent bord, og vundet både Guldpokal, Dansk/Tysk mesterskab med dobbelt titel, samt alle tre regionale mesterskaber. Stort tillykke til jer alle tre.

Vi fortsætter med at have den luksus, at have DM arrangører en del år frem i tiden. Vi har aftaler med:

Fåborg i år, her har hvor vi før har haft stor succes med stævnet; 2020 skal vi for første gang nogensinde til Marstal; 2021 bliver Sundby Sejlforening, hvor vi har været med 10 års mellemrum. Og forespørgslerne om stævner kommer stadig fint ind. For Guldpokalen har vi pt lagt fast at vi skal til Århus i år, og at det formentlig bliver Tyskland i 2020. I 2021 er der flere muligheder i spil, endelig beslutning er endnu ikke taget.

Det nye ungdomsudvalg kan allerede vise fremgang på unge-fronten. Således har vi ved alle stævner i år faktisk været i stand til at have konkurrence om præmier til besætninger / gaster på under 30 år – og vi kan se tydelige tegn på at flere ung/yngre sejlere er på vej ind i klassen. Udvalget fortsætter arbejdet i år, hvor der blandt andet planlægges træningen rundt om i landet – målrettet de unge sejlere, men jeg er sikker på at andre også er velkomne til at deltage.

På tursejlersiden har Lars Bræstrup fortsat sin meget populære artikelserie om optimering af båden til tursejlads. Vi tænker fortsat meget over, hvad vi kan gøre for tursejlerne i klassen, og vi har også igen sat ekstra penge af til dette formål i årets budget. Så hvis nogen sidder inde med idéer til arrangementer eller tiltag rettet mod tursejler segmentet, må I endelig komme frem med det.

Også hjemmesiden kan vi stadig være stolte af, idet webmaster Finn Hartvig lægger et stort stykke arbejde i, konstant at holde den opdateret. Det er de færreste som kan bryste sig af en hjemmeside med så meget relevant og opdateret materiale.

Alt i alt har det altså været endnu et fremragende år for klassen, fortsat med masser af jern i ilden og fornyelse på flere fronter. Ikke dårligt for en klasse med så mange år på bagen som vi kan bryste os af.

Til slut vil jeg nævne at vi nu er halvvejs igennem min sidste valgperiode som formand. Når jeg til næste år – 2020 - er på valg, bliver det uden genvalg. Lige nu står vi uden en kandidat til ny formand, så jeg vil opfordre jer alle til i den sæson vi nu går ind i både at kigge indad, og rundt på jeres klubkammerater for at finde den næste formand for klubben.

-----------------------------

Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus

3. Regnskab

Michael Møller gennemgik regnskabet i hovedtal.

Endvidere blev budget for 2019 udleveret

Regnskabet blev godkendt med applaus

4. Indkomne forslag

Ingen

5. Fastsættelse af kontingent

a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Dansk Folkebådsklub budgetterer med et lille underskud for 2019, men da der er en god egenkapital foreslås et uændret kontingent. Altså 350,-.

Dette blev vedtaget.

6. Valg (I ulige år)

a. Kasserer (Michael Møller genopstiller)

Michael Møller blev genvalgt

b. 3 bestyrelsesmedlemmer (Peter Brøgger og Bjarne Marcussen genopstiller ikke, Lars Bræstrup villig til genvalg)

2 nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt uden modkandidater:

Carl-Otto Hedegaard

Nicolai Kold

Lars Bræstrup blev genvalgt

c. Bestyrelsessuppleant (John Wulff på valg) John Wulff ville gerne fortsætte og blev genvalgt

d. 1 revisor (Lars Dalbøge på valg)

Lars Dalbøge vil gerne fortsætte og blev genvalgt

Alle ovenstående valg
blev enstemmigt godkendt med applaus

Bjarne Marcussen er endvidere udtrådt af NFIA tekniske udvalg, så hvis nogen skulle være interesseret…

7. Eventuelt

a. Uddeling af Englænderpokalen

Englænderpokalen blev uddelt til Bjarne Marcussen for sin fine beretning "Sommertur i den svenske skærgård 2018" i klubbladet "Folkebåds Nyt" – efterår 2018.

Louise Bakke, der havde vundet pokalen i 2018, havde medbragt pokalen til generalforsamlingen og deltog også selv.

Det blev nævnt, at pokalen fremover kun uddeles blandt de, der er medlemmer af Dansk Folkebådsklub. b. Æresmedlem

Den tidligere formand for Dansk Folkebådsklub, Jens Lautrup blev udnævnt som æresmedlem. Jens' store arbejde med at skabe og vedligeholde databasen over folkebådenes "Fartøjsregister" blev især fremhævet.

Jens takkede mange gange for udnævnelsen og nævnte samtidigt at han havde mod på stadig at fortsætte med opdatering af databasen – så husk at sende ændringer til ham.

c. Blad/redaktør – Uffe Raahede takker af

Ditte gentog sin tak til Uffe Raahede for sin tid som redaktør på Folkebåds Nyt.

Uffe var ikke til stede.

1.
Ny redaktør søges:

Der er følgende delopgaver for en redaktør:

 • Få relevant materiale fra medlemmerne
 • Koordinere med WEB master Finn Hartvig
 • Samle artikler
 • Lave layout
 • Sende til trykker – og når bladene er klar – sætte 350 labels på (disse udskrives nemt) og få bladet sendt

Der var dog ingen, som meldte sig til redaktør-opgaven

2.
Diskussion om bladets fremtid

Der var en livlig diskussion om bladet og dets fremtid.

Flere nævnte, at et fysisk blad har den fordel at det (næsten) altid bliver læst, hvorimod dette ikke var tilfældet med et nyhedsbrev pr. mail (drukner i andre mails). Dog var der stemning for at der blev udsendt "noget" oftere end de to gange om året, som bladet hidtil er kommet. I sæsonen kunne det være fra stævner – uden for sæsonen kunne det være beretninger fra ture, og tips /ideer/appetitvækkere til den kommende sæson. Der var stemning for, at ansvaret for nyhedsbreve kunne cirkulere mellem folkebådskredsene, efter en nærmere fastlagt plan.

Ditte konkluderede:

Det bliver bestyrelsens opgave, at arbejde videre med følgende:

 1. Annoncere og finde en redaktør til bladet og/eller WEB (*)
 2. Der er stemning for et nyhedsbrev
 3. Opgaven skal cirkulere, således at det ikke er den samme, som står for opgaven (*) som skal arbejde tæt sammen med den nuværende WEB master, Finn Hartvig

Yderligere:

Sejlknapper (NFIA):

På et spørgsmål fra John Wulff blev der svaret, at sejlknapper fås ved at henvende sig til en NFIA sekretær. Kontaktoplysninger er let tilgængelige på NFIA's hjemmeside.

Diverse mesterskaber blev fremhævet.

Flemming Palm nævnte denne, som den "rigtige" Fyn rundt. Turen er tilpasset os med mulighed for at sejle under lavbroen (bue 10) mm. Der skulle p.t. være 7 folkebåde tilmeldt.

Formand: Ditte Andreasen

Dirigent: Bo Stævne

Referent: Michael Rye Sørensen

The document is signed using Visma Addo digital signing service.

The signatures in this document are legally binding. The signers identities are registered and listed below.

This document is digitally signed using Visma Addo signing service. Signing Certificates in this document are secure and encrypted using the mathematical hash of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing certificates are embedded in the PDF, in case of sending them for validation in the future.

How to verify that the document is original

This document is protected with Adobe CDS certificate. When you open the document in Adobe Reader, you can see that the document is certified by Visma Addo signing service. This is your guarantee that the content of the document is unchanged.

You have the opportunity to verify the cryptographic signing certificates in the document with Visma Addo's validator on this website https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

In addition to this document, one or more documents and attachments can be associated with the transaction.

All documents included in the transaction are listed below. The event log describes signers' events related to the signing of the document.

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark addo@visma.com • www.visma.dk/addo


2018

Referat af

Dansk Folkebådsklubs ordinære generalforsamling.

Lørdag den 3. marts 2018 kl.13.OO

Sted: Jægerspris Sejlklub Kignæs Havn Hovedgaden 149, 3630 Jægerspris

 1. Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt Per Puck, Kerteminde sejlklub.

Per konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt

 1. Bestyrelsens beretning, 2017

Bestyrelses v. Ditte Andreasen ::

2017 har været et stort år for folkebåden — det var året hvor vi kunne fejre 75-års jubilæum. Et år med glæde og festivitas, men også hårdt arbejde.

Fra dansk side havde vi valgt at fejre jubilæet dels med en ekstra fest i forbindelse med Guldpokalen, som jeg vender tilbage til, og dels med en jubilæumsbog som gave fra klubben til alle vore medlemmer. Bogen holdt hårdt at få ud. Det er et stort arbejde at samle historier, finde en rød tråd, og få det sat op. Og desværre måtte de som oprindelig havde meldt sig til arbejdet af forskellige grunde trække sig undervejs, hvilket også gav udfordringer. Men med lidt stædighed og investering lykkedes det i sidste øjeblik at finde de nødvendige ressourcer og få bogen publiceret, og vi er fra bestyrelsen ret stolte af resultatet. Herefter kom arbejdet med at få bogen ud. Vi ville gerne spare dyr porto og have så mange bøger som muligt afleveret personligt eller gennem sejler netværket. Det tog længere tid end beregnet, men også det er lykkedes. Meget få bøger måtte med posten til sidst, og de skulle gerne være nået frem nu også. Vi håber at alle vore medlemmer vil få glæde af den flotte bog.

Bestyrelsens øvrige arbejde er foregået som vanligt. Vi har haft 2 fysiske møder i året der gik, ud over formøde til denne generalforsamling. Derudover er det meste arbejde som vanligt foregået pr e-mail korrespondance. Endelig har forskellige repræsentanter for bestyrelsen holdt møder med årets arrangør i Århus, samt med indeværende års arrangør i Flensborg.

I NFIA regi er Søren nu på plads i formandsrollen, mens Bjarne fortsat er medlem af teknisk komité. Vi har deltaget ved 2 NFIA bestyrelsesmøder, samt AGM i NFIA.

Michael Møller styrer fortsat økonomien med fast og sikker hånd. Derudover har vi nu fået indsamlet så mange e-mail adresser at udsendelsen af indbydelsen til denne generalforsamling har været en hel del lettere end tidligere. Jeg husker stadig at sidde med Søren og pakke 340 kuverter med indbydelser, for så at gå på posthuset og betale en mindre formue for forsendelse. I år har vi kun sendt 8 fysiske breve — en kæmpe besparing både i arbejdsindsats og porto udgifter.

Iaf 5

Som sædvanen er i ulige år blev generalforsamlingen afholdt i forbindelse med bådudstillingen i Fredericia. Det var i år lykkedes at få et flot mødelokale på Best Western hotellet lige over for messecenteret, og vi havde et virkelig flot fremmøde. Hele 67 medlemmer dukkede op, heriblandt mange nye ansigter. Efter det ordinære program fik vi en fin, konstruktiv snak og gik herefter over til messen hvor der var præmieoverrækkelse for ranglisten på klubbens flotte stand. Tak til Bent "Mallemuk" og hans mandskab for stort engagement ved klubbens stand på udstillingen.

Årets største internationale stævne var Guldpokalen som blev afholdt i Kerteminde, hvor det lykkedes at samle 75 deltagende både fra 6 nationer i forbindelse med 75-års jubilæet. Inden stævnet gik i gang blev vores aldrende dame fejret ved en flot fest, med god mad og underholdende indslag, samt musik fra Brd. Olsen. Ved stævnet var Danmark var repræsenteret med hele 30 både, hvoraf 7 nåede i top-10 — heriblandt de tre bedste. Et tillykke til vinder Per Buch med gasterne Hans Schultz og Per Puck, skarpt forfulgt af Per Jørgensen på 2. pladsen og Søren Kæstel på 3. pladsen. Fremtidige Guldpokaler er planlagt en del år frem: Simrishamn 2018, Århus 2019, og 2020 et sted i Tyskland.

Ved årets Danmarksmesterskab prøvede vi noget nyt, og flyttede stævnet til starten af september hen over en forlænget weekend med sejlads fredag-søndag. Stævnet blev afholdt som en del af Århus Festuge stævne, og det lykkedes at få alle sejladser i hus trods stærke udfordringer med manglende vind. Vi fik samlet 24 både på linjen, heriblandt en enkelt tysk besætning. Vi kunne slutte med at fejre de nye Danmarksmestre: Flemming Palm med gasterne Jakob Palm og Mike Rasmussen — tillykke!

Vi har fortsat den luksus at have DM arrangører en del år frem i tiden. De kommende DM arrangører vil blive: Flensborg i år, samholdt med Tysk mesterskab; 2019: Fåborg hvor vi før har haft stor succes med stævnet; 2020 endnu åben; 2021 Sundby Sejlforening. I det forgangne år har vi desuden deltaget i en høring fra Dansk Sejrunion omkring fornyelse af statutterne for at afholde DM — de er nu blevet vedtaget, og vil imødekomme de vejrmæssige udfordringer vi et par gange har oplevet når vi skulle have både sejlads antal og sejltimer på vandet til at gå op, under enten for meget eller for lidt vind. De nye regler vil gøre det lettere også fremover at afholde 3-dages stævner når vi finder at det er bedste løsning.

Ranglisten kører stadig fint, og vi har igen i år støttet de stævner som bad om det med for eksempel aftensmadsarrangement fredag aften når sejlerne ankommer.

Som noget nyt har vi fået et ungdomsudvalg. De to nye folkebådsskippere Nikolai Kold og Lars Vilhelmsen, begge under 30, er i gang med en indsats for at trække flere unge sejlere til klassen, og har opnået tilskud fra Sejlunionen til projektet. En flot start, som jeg er sikker på at vi kommer til både at høre og mærke mere

På tursejlersiden har Lars Bræstrup fortsat sin meget populære artikelserie om optimering af båden til tursejlads. Vi tænker fortsat meget over hvad vi kan gøre for tursejlerne i klassen, og vi har også igen sat ekstra penge af til dette formål i årets budget. Så hvis nogen sidder inde med idéer til arrangementer eller tiltag rettet mod tursejler segmentet, må I endelig komme frem med det.

Vores blad har fået ny redaktør i Uffe Raahede, og I har sikkert alle bemærket at Uffe er gået til sagen med bid, og afprøver nye layouts, nye artikelformer samt udsendelse af elektroniske nyhedsbreve. Jeg vit gerne takke Uffe for et rigtig flot første år i redaktørstolen.

Også hjemmesiden kan vi stadig være stolte af, idet webmaster Finn Hartvig lægger et stort stykke arbejde i at konstant at holde den opdateret. Det er de færreste som kan bryste sig af en hjemmeside med så meget relevant og opdateret materiale.

Alt i alt har det altså været endnu et fremragende år for klassen, med masser af jern i ilden og fornyelse på flere fronter.

Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus

 1. Regnskab

Michael Møller gennemgik regnskabet i hovedtal.

Interessant er altid — er der "penge" i kassen — og det er der egenkapitalen udgør ca 1% års kontingentbetalinger.

Regnskabet viste et underskud, der var væsentligt lavere end budgetteret for jubilæumsåret.

Det skyldes primært, at der ikke har været uddelt penge til Folkebådskredsene (ingen har ansøgt..) og dermed er de samlede udgifter til 75 års jubilæumsaktiviteterne væsentligt lavere end budgetteret

Relativ stor udskiftning af medlemmer — pr. år er der ca. 35 der melder sig ind — og ca. samme antal der melder sig ud. Samlet antal medlemmer ca 320

Regnskabet blev godkendt med applaus

Endvidere blev budget for 2018 udleveret

 1. Indkomne forslag
 2. Fastsættelse af kontingent

a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Dansk Folkebådsklub kører med et title underskud, men da der er en del penge i klubkassen foreslås et uændret kontingent for 2018. Attså 350,-.

Dette blev vedtaget.

3 af 5

6. Valg (l ulige år)

 1. Formand (Ditte Andreasen genopstiller)

Ditte ønskede at fortsætte, men pointerede at tiden til næste formandsvalg skal bruges på at finde en afløser for hende.

Ditte blev genvalgt

 1. 2 bestyrelsesmedlemmer (Søren Kæstel og Flemming Palm, begge genopstiller)

Begge blev genvalgt

 1. 1 bestyrelsessuppleant (p.t. Uffe Raahede)

Ny suppleant, John Wulff blev valgt

 1. 1 revisor (Hans Friis genopstiller)

Hans Friis blev genvalgt

7. Eventuelt

 1. Uddeling af Englænderpokalen

Englænderpokalen blev uddelt til Louise Bakke for sin dejlige beskrivelse af sommertogtet i folkebåden

"Kong Fus". Turen blev bragt i "Folkebåds Nyt" Efterår 2017. Louise Bakke var ikke til stede.

 1. NFIA v. Søren Kæstel

Søren fortalte lidt om de nyeste tiltag i NFIA — Bl.a. mulig brug af andre materialer til fenderlisten (der går nok et par år før dette bliver aktuelt) samt at han arbejder på at få lavet en "International" rangliste.

 1. Guldpokalen i Simrishamn (10-14/7-2018)

Søren Kæstel "reklamerede" for at deltage i denne. Forholdene i Simrishamn er ideelle både for sejlads og i havnen. Fine forhold,

Yderligere spørgsmål:

John Wulff, Jægerspris : Skal sejlmagere selv henvende sig til NFIA for at få knapper

Svar: Søren Kæstel — Ja, NFIA får indtægter via disse

Johs Egede, Jægerspris: Tænker I at fortsætte med fysisk blad sendt ud med posten?

Svar: Michael Møller: Vi holder fast i bladet også selv om det kan fås elektronisk. Man kan vælge kun at få bladet elektronisk.

Ditte Andreasen: Der er en besparelse ved ikke at sende bladet ud (forsendelsesomkostninger)

Jens Thurøe, Kerteminde meddelte, at han gerne vil sponsorere alt papir til klubbladet

Slutteligt takkede Ditte Andreasen for "god ro og orden"

Der var 39 fremmødte til generalforsamlingen.


2017

Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Folkebådsklub, afholdt lørdag den 4. marts 2017 kl. 10.00 i på Hotel Best Western i Fredericia

Dagsorden ifølge vedtægternes § 7, stk.1.

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 1. Valg (I ulige år)
  1. Kasserer (Michael Møller genopstiller)
  2. 3 bestyrelsesmedlemmer (Peter Brøgger, Lars Bræstrup og Bjarne Marcussen villige til genvalg )
  3. 1 bestyrelsessuppleant (Sonny Kalvehave genopstiller ikke)
  4. 1 revisor (Lars Dalbøge villig til genvalg)
 1. Eventuelt

Formand Ditte Andreasen bød velkommen til de 67 fremmødte deltagere.

1.
Valg af dirigent og stemmeudvalg

Bestyrelsen foreslog Bent "Mallemuk" Nielsen, som blev enstemmigt valgt. Bent startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Som stemmeudvalg blev Svend Ipsen og Knud Nielsen valgt

2.
Bestyrelsens beretning

Ditte aflagde bestyrelsens beretning, som er angivet herunder i kursiv skrift.

Bestyrelsens beretning, 2016

Bestyrelsen har som vi plejer holdt 2 fysiske møder i året der gik, ud over formøde til denne
generalforsamling. Derudover er det meste arbejde som vanligt foregået pr e-mail korrespondance, og som

noget nyt har vi også holdt et enkelt Skype møde. Det sidste er helt sikkert et værktøj vi vil bruge mere fremadrettet når der er sager som skal drøftes, og hvor mail korrespondancen kan blive lige vel lang og knudret. Endelig har forskellige repræsentanter for bestyrelsen holdt møder med årets DM arrangør i KDY, med indeværende års arrangør i Århus, samt med næste års arrangør i Flensborg.

I NFIA regi er der ved årets AGM i Helsinki byttet lidt om på rollerne, så Søren er gået fra at være næstformand til at blive valgt som formand. Bjarne er fortsat medlem af teknisk komité. Vi har deltaget ved 2 NFIA bestyrelses møder, samt AGM i NFIA. Ændringerne til klassereglerne i 2017 er blevet færdiggjort, og blev vedtaget ved årets AGM. Derudover har teknisk komité pågået en måling af køle, for at få et overblik over hvordan spredningen på disse er, hvilket vil danne grundlag for fremtidig arbejde. Under årets DM kom der pludselig ekstern opmærksomhed på vore regler om håndstropper og placering af disse. Teknisk komité er på vej med en clarification som gerne skulle besvare de stillede spørgsmål inden sæsonen går i gang.

Økonomi styringen kører fortsat rigtig godt, takket være en stor indsats fra Michael Møller. Derudover har vi nu fået indsamlet e-mail adresser på størstedelen af vores medlemmer. Dette har forbedret mulighederne for udsendelse af korrespondance til medlemmerne via e-mail gennem foreninglet.dk – selvfølgelig med respekt for ikke at sende ud så ofte at det bliver til spam. Det har også været en stor hjælp ved udsendelse af indbydelsen til denne generalforsamling, hvor kun få breve skulle udsendes fysisk – noget som også har været en økonomisk fordel i forhold til porto udgifter.

I forbindelse med generalforsamlingen i Hellerup Sejlklub holdt vi endnu engang en succesfuld sejlerdag, hvor der var flotte foredrag fra Lars og Søren om hhv. tur- og kapsejlads. Herefter var der

præmieoverrækkelse fra årets rangliste, fælles spisning med lodtrækningspræmier undervejs, og generel hygge.

Årets største internationale stævne var Guldpokalen som blev afholdt i Helsinki, med ikke mindre end 65 deltagende både fra 6 nationer. Som noget nyt var der intet mindre end 10 estiske både med, flot deltagelse fra det nyeste medlem af NFIA. Danmark var repræsenteret med 6 både, og blev også flot repræsenteret med hele 4 både i top 10. Per Jørgensen vandt overbevisende stævnet med en dansk/svensk besætning Kristian Hansen og Claes Hoglert, undertegnede tog 2. pladsen med hjælp fra Benny Christensen og Anders Jonas Rønn Pedersen, mens også både Per Buch og Søren Kæstel var med fremme. Fremtidige Guldpokaler er planlagt en del år frem: Kerteminde i år, Simrishamn 2018, Århus 2019 og 2020 et sted i Tyskland.

Årets Danmarksmesterskab blev afholdt i Skovshoved, arrangeret af KDY med hjælp fra Tårbæk Sejlklub. Takket være forstærkning fra svenske og tyske venner kunne vi mønstre et felt på 28 både. Endnu engang tillykke til Per Jørgensen, som blev Danmarksmester sammen med Carl-Otto Hedegaard og Peter Secher. Vi har fortsat debatten om hvad vi skal gøre for at sikre så høje deltagertal som muligt, og udenlandsk deltagelse hjalp os igen i år på vej. Derudover vil I de kommende år se eksperimenteren med både tidsmæssig placering og længde af stævnet. Således kommer stævnet i år til at være på blot 3 dage i starten af september, i forbindelse med Århus Festuge. Dette for at give plads til et stort Guldpokal arrangement som samtidig bliver fejring af bådens 75-års jubilæum. Næste år vil stævnet ligge i august og arrangeres sammen med det tyske mesterskab på Flensborg Fjord. Også dette er et helt nyt tiltag.

Vi har fortsat den luksus at have DM arrangører en del år frem i tiden. De kommende DM arrangører vil blive: Århus i år, 2018: Flensborg, samholdt med Tysk mesterskab; 2019: Fåborg hvor vi før har haft stor succes med stævnet; 2020 endnu åben; 2021 Sundby Sejlforening. I år var planen egentlig at vi skulle have været til Ebeltoft Vig, men af forskellige årsager blev planerne ændret – dem kan det så være vi besøger på et senere tidspunk.

Ranglisten kører stadig fint, og vi har igen i år støttet de stævner som bad om det med for eksempel aftensmadsarrangement fredag aften når sejlerne ankommer. Strukturen fra sidste år, med lidt færre stævner som til gengæld har fået mesterskabs status (jysk, fynsk og sjællandsk mesterskab) har igen vist sig at trække øget deltagertal, så det fortsætter vi foreløbig med.

På tursejlersiden har Lars Bræstrup fortsat sin meget populære artikel serie om optimering af båden til tursejlads. Vi tænker fortsæt meget over hvad vi kan gøre for tursejlerne i klassen, og vi har også igen sat ekstra penge af til dette formål i årets budget. Så hvis nogen sidder inde med idéer til arrangementer eller tiltag rettet mod tursejler segmentet, må I endelig komme frem med det.

Vores blad er fortsat med den erfarne redaktør Per Damm, som sørger for at vi to gange om året kan glæde os til at få et yderst læsværdigt blad ind ad døren. Per har dog desværre besluttet at trække sig, så vi har planer om i år at køre en ny redaktør i spil. Englænderpokalen vil i år finde en afløser til bedste turberetning, mere om det senere.

Også hjemmesiden kan vi være stolte af, idet webmaster Finn Hartvig lægger et stort stykke arbejde i at konstant at holde den opdateret. Det er de færreste som kan bryste sig af en hjemmeside med så meget relevant og opdateret materiale.

Forberedelserne til dette års jubilæum (75 år) er i fuld gang, der vil være særlige tiltag i forbindelse med årets Guldpokal ligesom der arbejdes på at få udarbejdet en jubilæumsbog. Andre forslag til fejringen er velkomne.

Alt i alt har det altså været endnu et fremragende år for klassen, med masser af jern i ilden.

Spørgsmål til beretning:

Der var ingen spørgsmål til beretningen som blev godkendt med akklamation.

3.
Regnskab

Kasserer Michael Møller fremlagde regnskabet, som var omdelt på bordene, og viste et underskud lidt mindre end budgetteret.

Spørgsmål til regnskab:

Jens: Har revisorer godkendt.

Svar fra Michael. Ja begge revisorer har godkendt og underskrevet regnskabet.

Benny Christensen: Savner lidt om 75 års jubilæum.

Svar Michael: Det tages op under budget.

Efterfølgende blev regnskabet enstemmigt vedtaget med akklamation.

Budget:

Michael fremlagde budgettet for 2017, som viste et forholdsvist stort underskud.

Spørgsmål:

Ralph Eriksen: Som ny i klubben, mener jeg at klubben med tiden går konkurs med de underskud der lægges for dagen, med mindre at der laves en kontingentstigning.

Svar Michael: Der er ikke regnet med kontingentstigning, men bestyrelsen er helt klar over at der, hvis nuværende udgiftsniveau fortsættes, kun går 3-4 år før kassen er tom. Men der ligger en aftale om at yde tilskud i forbindelse med årets 75 års jubilæum.

Kommentar fra Dick Lyngsi: En 3. mulighed kunne være flere medlemmer i klubben.

Kommentar fra Aage Ravn: Jeg er glad for bladet, men det bør overvejes at sende det pr. mail som PDF for at reducere omkostningerne.

Svar Michael: Tryk af bladet er ikke så dyrt, men portoen er dyr.

Aage mener at han kan gøre noget ved trykomkostningerne.

Per Damm foreslår at der indhentes tilbud fra grafiker kun på PDF version.

Budgettet blev derefter vedtaget.

4.
Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

5.
Fastlæggelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog ingen kontingent stigning, hvilket blev vedtaget.

6.
Valg (i ulige år)

Kasserer: Michael Møller genvalgt med akklamation.

3 bestyrelsesmedlemmer: Peter Brøgger, Lars Bræstrup og Bjarne Marcussen genvalgt med akklamation.

Som nyt medlem bad Uffe Raahede om det var muligt at få præsenteret bestyrelsesmedlemmerne, hvilket det selvfølgelig var.

Suppleant: Sonny Kallehave genopstiller ikke. Uffe Raahede fra Rågeleje blev valgt med akklamation.

1 revisor: Lars Dalbøge var villig til genvalg og blev valgt med akklamation.

7.
Eventuelt Uddeling af Englænderpokalen

Englænderpokalen er heldigvis dukket op igen, og Lisa Thurøe fik igen tildelt pokalen for den fantastiske beretning med folkebåden Private Lady til Rolling Home i Berlin. Lisa havde desværre ikke mulighed for at være til stede på generalforsamlingen, men pokalen blev udleveret til Knud Peder, som afleverer den sikkert i Kerteminde.

Redaktørskift på Folkebådsnyt

Den mangeårige redaktør af Folkebådsnyt Per Damm havde valgt at stoppe. Ditte takkede for Pers store arbejde med lidt godt til ganen.

Ditte fortalte at Uffe Raahede havde ytret at han var interesseret i at hjælpe med bladet. Uffe præciserede dog at han ikke ønskede at overtage redaktørposten.

Debat om Folkebådsnyt

Ditte startede debatten omkring at bladet evt. kunne laves som PDF og sendes pr. mail, og præciserede at bestyrelsen ønsker at bladet skal fortsætte.

Ralph tilbyder at hjælpe med den digitale redigering af bladet.

Aage tilbyder igen at hjælpe med trykningen.

Benny oplyser forsamlingen om at der nu faktisk er ved at danne sig et helt bladudvalg.

Carl Otto Hedegaard fortæller at han også er glad for det fysiske blad, og rent markedsføringsmæssigt er det en rigtig god ting. Det kunne overvejes at sende blade ud til klubber som ikke allerede er repræsenteret i folkebådsklubben. Og samtidig foreslår han at bogen som følger med Englænderpokalen med alle de tidligere beretninger kunne genoptrykkes i bladet, og samtidig findes beretninger om folkebådssejlads i gamle dage.

Ditte meddeler at Finn Hartvig allerede har scannet alle beretninger og lagt den på hjemmesiden. Som en servicemeddelelse kan det oplyses at de ligger under dokumenter/Englænderpokalen, har referenten lige fundet ud af.

Per Damm foreslår at der bør laves en kommunikationsstrategi for hvad der lægges på hjemmesiden og hvad der trykkes i bladet.

Ditte oplyser at det er taget til efterretning til nærmere diskussion i bestyrelsen.

Bent Mallemuk spørger om der er stemning for om bladet er godt?

Jens nævner samme situation fra en anden klub, hvor medlemmerne selv har kunne bestemme om de vil have bladet elektronisk eller som papir. Nu er der kun 10 tilbage som får det i papir.

Dick mener stadig at der er behov for et fysisk blad.

Ditte fortæller at 5 medlemmer allerede har bedt om ikke at få bladet tilsendt, men kun få det elektronisk. Og hun mener at Foreningslet kan administrere dette, så det der spares er porto.

Dick foreslår evt. en kontingent forskel på at få bladet fysisk eller på mail.

Ditte argumenterer imod med om der så også skal være kontingent forskel på kap- og tursejlere.

Ralph tror ikke på at brutto porto er så forskelligt, da der sendes andet ud med bladet.

Bent Mallemuk oplyser at det er ham som sender materiale ud til nye medlemmer, men at det kun er denne ene gang at der sendes særligt materiale ud sammen med bladet. I år har der været ca. 30 nye medlemmer som har været glade for at modtage dette materiale.

Per Damm oplyser at skal der sendes andet ud, bliver det for dyrt at pakke det, da det så skal specialpakkes i plastik.

Aage Ravn er stor fortaler for PDF, men fortæller at han i forbindelse med sit arbejde er med til at trykke et blad med ca. 8 A4 sider, hvilket svarer nogenlunde til størrelsen på Folkebådsnyt. Det gør man til ca. 3000 kr. i stedet for de 30.000 kr. Aage vil meget gerne deltage i trykningen.

Bestyrelsen fattede stor interesse for dette og udvekslede kontakter med Aage.

Velkomst i Folkebådsklubben

Uffe Raahede fortalte om hvordan han og Fru Gitte for flere år siden havde set en Folkebåd i Rødvig, men dengang skulle det i hvert fald ikke være en sådan båd de skulle have.

Men nu har de købt en dejlig Folkebåd, og har gået til duelighedsundervisning og meldt sig ind i Gilleleje Sejlklub. Og så havde de set på Folkebaad.dk at der var en mentorordning og også mulighed for at låne/leje trailer og evt. bil.

Efter en opringning til Michael Møller, som stod på listen over trailerfolk, endte det med at Michael startede bilen og hentede den nye Folkebåd. Som Uffe siger, så er det virkelig foreningsliv som skal støttes, for både han, Gitte og Michael havde en fantastisk dag sammen. Michaels imødekommenhed er meget vigtig for at de har følt sig velkommen i klassen, og også derfor at de er kommet til årets generalforsamling. Nu håber Uffe blot at 1 båd kan blive til 2 og så 3, da de ellers vil være lidt alene i Gilleleje.

Ralph som også er ny i klassen bakker helt op om Uffes historie og roser Bent Mallemuk for den store hjælp han har ydet i forbindelse med hans køb af båd. Og uanset hvad, så kan man blot ringe til Bent og få et godt svar.

Jørgen Holst takker for de smukke ord fra Uffe, og fraråder med et stort smil på læben at lade være med at blive kapsejler og slå de andre, for så taler de ikke med dig mere

Benny fortæller at Uffe bare skal sige til, for sejlerne i Jægerspris er ikke tankelæsere

Per Damm opfordrer Uffe til at slå på tråden når de skal ud første gang.

DM 2007 i Århus

Peter Brøgger gjorde reklame for årets DM, som i år holdes samtidig med Århus Festuge. I år er Århus verdens centrum da byen er kulturhovedstad i Europa. Der er overvejelser om at maden fredag er inkl. i stævnegebyr, for at få alle til at deltage i det sociale arrangement. Overnatning i telte kan evt. blive problematisk, men i stedet arbejdes der i at tilbyde overnatning i større både.

Jysk Mesterskab 2017

Aabenraa var på tale som arrangør af Jysk Mesterskab 20017, men arbejdet kom for sent i gang, og derfor har det været for svært at finde en passende weekend. Men næste år skal sejladsen stables på benene, og datoerne koordineres med de Tyske sejladser.

Så nu er det valgt at lægge Jysk Mesterskab i Glücksburg i Flensborg Fjord samtidig med Pokalregattaen. Der håbes på at mange Danskere vil støtte op omkring dette fællearrangement.

75 års jubilæumsarrangement

Per Buch fortalte om jubilæumsarrangementer i weekenden før Guldpokalsejladserne i Kerteminde. Det er ikke et arrangement som er med i Guldpokalen, men tænkt som et fællesarrangement for både tur- og kapsejlere. Der vil være stor jubilæumsfest søndag aften. Program kommer på hjemmesiden inden for 14 dage.

Michael Sørensen spørger til om der er ansøgt om penge ved fonde til udarbejdelse af Jubilæumsbogen. Det er der ikke, og Michael S tilbyder at hjælpe med dette, hvilket bestyrelsen tog imod.

NFIA

Per Jørgensen spørger ind til hvad der sker i NFIA.

Søren svarer, da han frasidste år er nyvalgt formand for NFIA.

Der arbejdes på mere åbenhed, hvilket kan ses ved at der i dag udkommer et ½ årligt nyheds brev fra NFIA til alle medlemslande.

Af tiltag i år kan nævnes at klassereglerne pr. 1/1-2017 er opdateret med ting som kommer både tur- og kapsejlere til gode. Det væres sig slæder i storsejlet, rulle til fokken, længere ens længde sejlpinde, fast kickingstrap mm.

Der har også været målt meget på diverse køle, men man er umiddelbart ikke kommet ret meget videre, da kølene tilsyneladende er meget uens.

Og så er der en clarification på vej omkring brugen af håndstropper, pga. sidste sommers megen debat ved DM.

Folkebådscentralen

Steen Weber oplyser at han undrer sig over at Folkebådscentralen i Hamborg ikke svarer på hans henvendelser.

Bestyrelsen oplyser at de er klar over det store problem, og at der arbejdes på sagen.

Masteprojekt

Benny spørger ind til det masteprojekt der kører i Kerteminde.

Bjarne mener ikke at en debat omkring dette hører hjemme på generalforsamlingen, men er villig til at svare på spørgsmål til Bådmessen.

DM 2018 i Flensburg

Ingolf "Ringo" Diedrichsen fra FYC Flensborg Yacht Club var kørt den lange vej for at fortælle om det Tysk/Danske fællesprojekt med Tysk/Dansk Mesterskab 2018.

FYC er den eneste klub som har mulighed for at arrangere et sådan officielt mesterskab, da de er eneste klub som er medlem i både Dansk Sejlunion og den Tyske sejlunion. Stævnet bliver til i samarbejde med naboklubben Segler-Vereinigung Flensburg.

Stedet Fahrensodde ligger smukt naturskønt midt i Flensborg Fjord med sejladsområde lige uden for havnen. Området kan være lidt tricky, men betragtes som godt sejladsområde.

Der er gode muligheder for camping tæt på og kort til "gode" provianteringsmuligheder.

Besøg allerede nu hjemmesiden http://iddm2018.de/index.php/home-dk
hvor det allerede er muligt at forhåndstilmelde sig.

San Francisco Cup 2017

Ditte fortalte kort omkring årets stævne i San Francisco, som desværre falder sammen med DM i Århus. Det har gjort at 3 ud af 4 forhåndstilkendegivelser er trukket tilbage. Er du interesseret i denne oplevelse, så så indlæg på Folkebaad.dk. Sidste frist for tilmelding allerede den 11. marts 2017.

Afslutning

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen meget præcist kl. 12.23, og takkede for god ro og orden.

Og formanden takkede dirigenten for udførelse af hvervet.

Der deltog 67 sejlere ved generalforsamlingen.

Referent: Per Røssel – Faaborg Sejlklub

Formand Ditte Andreasen – Sundby Sejlforening

_____________________________________

Dirigent Bent Nielsen – Kolding Sejlklub

_____________________________________


2016

Referat af generalforsamling i Dansk Folkebådsklub, afholdt lørdag den 5. marts 2016 kl.13.00 i Hellerup Sejlklub

Dagsorden ifølge vedtægternes § 7, stk.1.

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
  1. Bestyrelsen foreslår en kontingent stigning på 25 kr til 350 kr/år
 1. Valg (I lige år)
  1. Formand (Ditte Andreasen genopstiller)
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer (Søren Kæstel og Flemming Palm, begge

genopstiller)

 1. 1 bestyrelsessuppleant (Torben Simonsen genopstiller ikke)
 2. 1 revisor (Kjeld Skov genopstiller ikke)
 1. Eventuelt
  1. Uddeling af Englænderpokalen
  2. Diskussion af vindgrænser under DM

  i. Bestyrelsen kommer med et oplæg til ændring af nuværende DM statutter

Formand Ditte Andreasen bød velkommen.

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg

Bestyrelsen foreslog Bent "Mallemuk" Nielsen, som blev enstemmigt valgt.

Bent startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Som stemmeudvalg blev Kim Kristensen og Erik Køster valgt

 1. Bestyrelsens beretning

Ditte aflagde bestyrelsens beretning, som er angivet herunder.

Bestyrelsen har vanen tro holdt 2 møder i året der gik, ud over formøde til denne generalforsamling. Derudover er det meste arbejde som vanligt foregået pr e-mail korrespondance. Vi har yderligere holdt møder med årets DM arrangør i Hejlsminde/Kolding samt næste års arrangør i KDY.

I NFIA regi har vi deltaget ved 2 NFIA bestyrelses møder, 1 separat møde i teknisk komité samt AGM i NFIA. Den største indsats her har været fortsat arbejde med opdatering af klassereglerne i 2017, disse vil vi have til afstemning senere på dagsordenen i dag.

Økonomi styringen kører fornemt i vores nu veletablerede system, foreninglet.dk, takket være en stor indsats fra Michael Møller. Vi har haft en støt stigning i

medlemstallet på hele 10%, noget vi kan være stolte af og som kan ses positivt i regnskabet. Som I har oplevet på det sidste er vi nu gået i gang med at implementere de nye muligheder for udsendelse af korrespondance til medlemmerne via e-mail gennem foreninglet.dk. Vi opfordrer så mange medlemmer som muligt til at tilmelde sig e-mail korrespondancen idet det sparer både tid og penge at sende ud elektronisk frem for fysiske breve, og derudover giver det os mulighed for forbedret kommunikation til medlemmerne om arrangementer og andet i løbet af året. Vi har foreløbig lige over halvdelen af medlemsskaren tilmeldt elektronisk post. Der vil naturligvis stadig være mulighed for at få "gammeldags" breve til dem som ikke ønsker det elektroniske, men vores arbejde og forsendelses omkostninger er på vej til at blive reduceret kraftigt.

Vi har ved årets bådudstilling i Fredericia haft en flot og velbesøgt stand, som dannede ramme om ranglistens præmieoverrækkelse efter en god og konstruktiv generalforsamling i Kolding Sejlklub. Både generalforsamling og præmieoverrækkelse have flot fremmøde, og vi fik uddelt nogle lækre sponsor præmier indsamlet af bestyrelsens sponsor udvalg. Vi skylder stor tak til alle de lokale sejlere som har knoklet for at få det op at stå.

Årets største internationale stævne var Guldpokalen som blev afholdt i Warnemünde, med 56 deltagende både. Tibbe Tit lå lunt til at tage pokalen igen, der var spænding om pladsen frem til det sidste, men de kunne i sidste ende ikke hamle op med en meget flot sejlende Ulf Kipcke fra Tyskland. Vi vil dog stadig sige tillykke med en meget flot 2. plads til Brian, Michael og Claus. Fremtidige Guldpokaler er planlagt en del år frem: Helsinki i år, Kerteminde i 2017, Simrishamn 2018, Århus 2019. 2020 må blive et sted i Tyskland.

Årets Danmarksmesterskab blev afholdt i Hejlsminde, i et samarbejde mellem Kolding og Hejlsminde sejlklubber. Vi må nok erkende at uge 28 ikke er den uge på året som trækker flest sejlere til, det har vi taget ved lære af. Ugen bød på store vejrmæssige udfordringer i form af meget kraftig vind, hvilket gjorde sig udslag i mange havarier og få både som gennemførte alle sejladser. Stort tillykke til Christian, Henrik og Christian som flot forsvarede deres danmarksmestertitel endnu engang under de svære forhold. Vi har de sidste år været i kontinuerlig debat om hvad vi skal gøre for at sikre så høje deltagertal som muligt, og et af de første tiltag blev afprøvet ved årets DM: vi havde åbnet op for udenlandsk deltagelse, hvilket resulterede i 2 både som var kørt hertil hele vejen fra Finland. Vi håber at mange danske sejlere vil gengælde besøget og tage op for at sejle kommende sæsons Guldpokal i Finland. Ligeledes kan vi allerede nu se 2 svenske både tilmeldt dette års DM.

Vi er stadig i den luksuriøse situation at klubberne kappes om at få lov til at afholde vores DM. Som det ser ud lige nu har vi kun et enkelt åbent år helt frem til 2021! De kommende DM arrangører vil blive: KDY/Tårbæk i år, afholdt i Skovshoved; 2017: Ebeltoft Vig, vi er i god kommunikation med dem allerede; 2018: Flensborg, holdt sammen med Tysk mesterskab; 2019: Fåborg hvor vi før har haft stor succes med stævnet; 2020 endnu åben; 2021 Sundby Sejlforening. Vi vil også fremadrettet begynde at eksperimentere lidt med tidspunkt og længde for stævnet, specielt i de år hvor Guldpokalen også afholdes i Danmark. Således har er vi i dialog med Ebeltoft Vig om muligheden for at DM i 2017 kunne afholdes over 3 dage inkl. Weekend enten i slut august eller start september.

Ranglisten kører stadig fint, vi kan stadig bryste os af at være Danmarks største kølbådsklasse, og vi har igen i år støttet de stævner som bad om det med for eksempel aftensmadsarrangement fredag aften når sejlerne ankommer. Vi omlagde også rangliste strukturen lidt, med lidt færre stævner som til gengæld har fået mesterskabs status (jysk, fynsk og sjællandsk mesterskab). Dette har formentlig har været medvirkende til at der var lidt øget deltagertal ved disse stævner i forhold til sidste år og vi vil fortsætte strukturen i år med før vi evaluerer. Derudover har vi haft nogle meget flotte lodtrækningspræmier – også dette vil vi fortsætte med, om end præmierne vil være lidt mindre i år. Vi vil fortsat lægge hovedet i blød for hvordan deltager tallet kan hæves fra de ca. 50 både vi har set de seneste år. Vi vil fortsætte den nye struktur i året der kommer, og håber at så mange som muligt vil bakke op om det.

På tursejlersiden har Lars Brædstrup fortsat sin meget populære artikel serie om optimering af båden til tursejlads. Vi tænker fortsæt meget over hvad vi kan gøre for tursejlerne i klassen, og vi har også igen sat ekstra penge af til dette formål i årets budget. Så hvis nogen sidder inde med idéer til arrangementer eller tiltag rettet mod tursejler segmentet, må I endelig komme frem med det.

Vores blad kører fremragende med den erfarne redaktør Per Damm, som sørger for at vi to gange om året kan glæde os til at få et yderst læsværdigt blad ind ad døren. I år kommer også Englænderpokalen igen i spil, idet der har været flotte beretninger at læse i bladet. Per har dog ytret ønske om snart at træde af fra posten, og vi er derfor på udkig efter en ny redaktør. Hvis der skulle sidde en med ønske om at videreføre traditionen, må vedkommende endelig henvende sig til bestyrelsen herom.

Også hjemmesiden kan vi være stolte af, idet webmaster Finn Hartvig lægger et stort stykke arbejde i at konstant at holde den opdateret. Det er de færreste som kan bryste sig af en hjemmeside med så meget relevant og opdateret materiale.

Endelig blev der i efteråret sejlet San Francisco Cup med deltagelse af 3 danske besætninger. Det var som sædvanlig et flot arrangeret stævne, de amerikanske sejlere er jo kendt for deres gæstfrihed – og flottere rammer at sejle i kan man næppe bede om.

Alt i alt har det altså været et fremragende år for klassen, og med de planer vi har for det kommende år kan det kun blive endnu bedre.

Spørgsmål til beretning:

Erik Køster: Tysk/dansk mesterskab sammen, hvordan fungerer det kan tysker bliv Dansk Mester?

Svar Ditte: Der arbejdes på hvordan arrangementet skal fungere. Der tales med Tysk Folkebådsklub og Flensburg Yacht Club. Men DS statutter tillader ikke at udenlands besætning vinder Dansk Mesterskab.

Per Dam: Er det rigtigt at DM i Ebeltoft ikke bliver uge 27?

Svar : Ja stævnet rykkes evt. til lige efter Århus Festuge.

Kim Kallesen: Hvorfor er både Skovshoved, KDY og Tårbæk nævnt vedr. DM 2016?

Svar: Skovshoved er det sted stævnet afholdes. Arrangør er KDY og hjælpeklub er Tårbæk.

Johnny Nielsen: Husk udenlands forsikring på trailer og både hvis du skal til Flensborg.

 1. Regnskab

Da kasserer Michael Møller desværre ikke kunne være til stede, fremlagde Ditte regnskabet, som var omdelt på bordene.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer.

Budget:

Ditte fremlagde budgettet for 2016. Budgettet blev taget til efterretning.

 1. Indkomne forslag

Bjarne Marcussen gjorde først opmærksom på den clarification (præcisering) som NFIA har lavet omkring kølen. Generelt har man ved kontrolmålinger fundet ud af at de fleste køle er for tynde, det tænker NFIA stadig over hvad man skal gøre ved. Men det har medført at NFIA nu har præciseret at det er tilladt at pakke sin køl ind i diverse materialer, som f.eks. glasfiber og polyester.

Der er også ved nogle af sidste sæsons stævner set køle som er lidt for ret kantede i rundingen i bunden af kølen, i forhold til de regler som altid har været gældende. Derfor er der nu lavet måleskabeloner som vil blive brugt til større stævner i ind og udland.

Spørgsmål:

Johnny: Hvad gør man hvis der er et problem med køl formen? Kan måleskabelonen evt. sendes ud?

Svar: Ditte og Bjarne medbringer skabelonerne til stævnerne, så man kan få kontrolmålt sin køl. Der ligger også tegning på NFIA´s hjemmeside.

Knud Peter: Hvilke tolerancer accepteres?

Johs: Kan man regne med at hvis kølen følger skroget, så er kølen i den rigtige tykkelse?

Per Røssel: Opfordrer til at der ikke anvendes den hårde linje i første omgang. Det vil være ærgerligt at køre til Findland og blive sendt hjem igen

Per Dam: Opfordrer NFIA lande til at oplyse sejlerne om problemet.

Benny: Mener at et klassebevis på båden bør være nok, da båden så er målt en gang.

Kim: Mener en advarsel i første omgang er nok.

Bjarne: Oplyser om at en hurtig båd til DM og GP havde skarpkantet køl, og han mener at det gør båden væsentligt hurtigere.

Bjarne Marcussen fremlagde efterfølgende de forslag til regelændringer, som denne generalforsamling skulle stemme om. Efterfølgende skal der på NFIA møde ved Guldpokalen i Finland, stemmes om disse regelændringsforslag. Hvert land har et antal stemmer i forhold til antal både. Danmarks stemme har den ordlyd som blev vedtaget på denne generalforsamling.

Drafting wording for NFIA rule Changes to com in force 2017:

8.20: A furling device for headsails is prohibited. A headsail furling device may be fitted instead of a fixed forestay deck fitting. Furling of the headsail is prohibited while sailing.

8.60: No device other than a topping lift is permitted applying vertical lift to the main
boom. The mounting points of a topping lift shall be above the M.B. No. III and abaft the boom M.B. (boom point).

9.21: The mainsail shall comply with the measurements on the measurement diagram.

The luff of the sail shall either have a continuous bolt rope which shall be within the full length of the mast groove while racing or the luff of the sail may be attached to the mast by slides.

The foot of the sail shall have a continuous bolt rope which shall be within the full length of the boom´s groove while racing.

9.24: The outside lengths of the batten pockets shall not exceed:

Top 800 mm.

Lower three 1050 mm.

13.10: There shall be two or three persons on board while racing. Only if the total weight of three crew members does not exceed 200 kg, the crew may consist of four persons. The number of persons may be specified in the Notice of race. A boat shall complete with the same number of persons throughout an event. Any change of person (crew) shall be approved by the Race Committee.

Kommentarer:

Erik Køster 9.21: Spørger til rebning.

Svar: Det har altid været tilladt og muligt også med træmast.

Kim Kallesen 9.24: Hvad siger sejlmagerne, er det fornuftigt med denne ændring?

Svar: Ja sejlmagerne mener at det forlænger levetiden på sejlene.

Benny 8.20: Er fast headfoil profil tilladt?

Svar: Nej det er det ikke, der er kun tale om at tillade en rulle som drejer stålwireren rundt.

Benny 8.60: Er det egentligt i orden at sætte bomdirk fast i storsejlsfaldet og hejse det med op?

Svar: Nej ikke med mindre at det bliver fastgjort på faldet så det sidder over M.B. III. Og det skal være hele sejladsen.

Afstemning: Alle 5 regelændringsforslag blev vedtaget med lutter ja stemmer, med den bemærkning at det bør præciseres at det i regel 8.20 kun er en wire som må bruges og ikke et fast headfoil profil.

Som en sidebemærkning spørger Kim Kallesen om det er tilladt med alu anker. Det er det, blot det vejer 6 kg. og der er min. 6 kg. tilhørende ankerkæde.

5.
Fastlæggelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog en kontingent stigning på 25 kr. til 350 kr./år. Dette vil først være gældende fra år 2017.

Baggrunden er at det nuværende aktivitetsniveau resulterer i et systematisk underskud, og at man forsøger at afbøde dette med en kontingentforhøjelse, så kassen ikke udvandes for hurtigt.

Kommentar Per Røssel: Tidligere generalforsamlinger har bedt bestyrelsen om at nedbringe kassebeholdningen, da den var uforholdsmæssig for stor, og nu det sker vil man stoppe det igen. Hvorfor?

Svar: Kassebeholdningen er stødt dalende, og vil for hurtigt komme for langt ned, derfor foreslår bestyrelsen denne kontingentforhøjelse.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6.
Valg (i ulige år)

Formand: Ditte Andreasen genvalgt med akklamation.

2 bestyrelsesmedlemmer: Søren Kæstel og Flemming Palm genvalgt med akklamation.

1 revisorsuppleant: Torben Simonsen genopstiller ikke. Sonny Kallehave fra Nysted blev valgt med akklamation.

1 revisor: Kjeld Skov genopstiller ikke. Hans Friis fra Jægerspris blev valgt med akklamation.

7.
Eventuelt

 1. Uddeling af Englænderpokalen

Lisa Thurøe fik tildelt Englænderpokalen for den fantastiske turberetning med folkebåden Private Lady på Limfjorden. Lisa havde desværre ikke mulighed for at være til stede på generalforsamlingen, men pokalen bliver afleveret i Kerteminde.

 1. Diskussion af vindgrænser under DM

Baggrunden for denne diskussion er sidste sommers meget blæsende DM i Hejlsminde, hvor deltagerne faldt som fluer, og stævnet i høj grad blev præget at få deltagere i de enkelte sejladser og forholdsvis mange haverier.

Ditte forklarer omkring statutterne vedr. vindstyrker til DM sejladser for folkebåde. Dommer Thomas Jørgensen er blevet spurgt til råds, og han oplyser at en dommer altid vil forsøge at følge de gældende skrevne regler.

ISAF anbefaler I øvrigt 12,5 m/sekund.

Nuværende tekst i DANSK FOLKEBÅDSKLUBS FORSKRIFTER FOR AFHOLDELSE AF

DANMARKSMESTERSKABER

Minimum- og maksimumvindhastighed: Maksimum vindhastigheden er fastsat til 15 m/s ved gentagne målinger indenfor 30 minutter. Hvis vindhastigheden under en sejlads øger til over maksimumhastigheden kan baneledelsen opgive sejladsen. Dette punkt kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse.

Bestyrelsens forslag til ny tekst:

Minimum- og maksimumvindhastighed: Maksimum vindhastigheden er fastsat til x m/s ved gentagne målinger indenfor 30 minutter. Banelederen har til enhver tid bemyndigelse til at vurdere betingelserne uegnede til sejlads grundet kastevinde, voldsomme bølger eller andre forhold som forværrer sikkerheden eller muligheden for at lægge en bane. Hvis vindhastigheden under en sejlads øger til over maksimumhastigheden kan baneledelsen opgive sejladsen. Dette punkt kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse.

X kan enten være uændret 15 m/s eller reduceres til 14, 13 eller 12 m/s. Den endeligt angivne maksimum vindstyrke vil være punkt for debat under årets generalforsamling.

Kommentarer:

Kim Kallesen: Havneforhold kan have stor indflydelse på om der kan sejles.

Johnny: Det var problematisk at dommerne ikke hurtigt fik startet 2 sejlads den først dag til DM i Hejlsminde. Det gjorde at flere fik ødelagt sejl.

Svar Ditte: Det var grej problemer og manglende følgebåde der var årsagen, hvilket naturligvis ikke var tilfredsstillende.

Meddommer til DM 2015 Hans Friis: Forklarer at dommerbesætningen havde mindst lige så store udfordringer som sejlerne.

Per Dam: Spørger ind til om der er sikkerhed nok til de Danske stævner? I Tyskland er der altid flere redningsfartøjer med ude.

Svar Ditte: Ved formøder med sejlklubberne lægger DFK altid stor vægt på at sikkerheden skal være i orden, og sejlklubberne accepterer dette. Men de faktiske forhold under stævnerne er desværre ikke altid i orden.

Peter Brøgger: Opfordrer til at bådene hjælpes ad internt.

Kim Kallesen: Foreslår demokratisk afstemning blandt sejlere om der skal sejles eller ej.

Svar: Det er ikke muligt i forhold til kapsejladsreglerne.

Per Dam: Opfordrer til afholdelse af skippermøder omkring problemet med for meget vind.

Sonny: Mener ikke DM er attraktivt med 3 både.

Ditte: Mener stadig at det kan være skægt i 14 meter/sek., hvis forholdene med bølger og kastevinde er til det.

Lars Bræstrup: Anbefaler at der ikke lægges for store begrænsninger på.

Leif Pipper: Opfordrer til at det er op til dommerne at bestemme ud fra de forhold der nu engang er til stede.

Michael Belvad: Opfordrer til at tiden for måling af vindstyrken nedsættes.

Brøgger: Opfordrer til helt at fjerne begrænsningen og lade dommerne bestemme.

Johnny: Man bør på dagen stemme om der skal sejles.

Ditte og Flemming Palm svarer: Ikke muligt iht. kapsejladsreglerne, og at det vil skabe unødig splid pga. de forskellige bådes interne placeringer inden en afstemning.

Hans Friis: Henviser til statutterne hvor der skal sejles 4 sejladser og min 6 timer i alt.

Det kan blive problematisk hvis vindgrænsen sættes for langt ned.

Erik Køster: Opfordrer til at holde fast i teksten.

Benny: Opfordrer til at banelederen får mere en blot en max. vindhastighed at forholde sig til.

Kim Kallesen: Opfordrer til at sikkerheden prioriteres.

Benny: Teksten skal tilrettes til at der skal stå hvad konsekvensen er hvis det blæser for meget. Teksten er ikke 100% klar.

Bent Mallemuk: Det sidste ord er at bestyrelsen får et ja til at gå hjem og arbejde videre med teksten.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen meget præcist kl. 15.00, og takkede for god ro og orden.

Og formanden takkede dirigenten for udførelse af hvervet.

Der deltog 36 sejlere ved generalforsamlingen.

Referent: Per Røssel – Faaborg Sejlklub

Formand Ditte Andreasen – Sundby Sejlforening

_____________________________________

Dirigent Bent Nielsen – Kolding Sejlklub

_____________________________________


2015

Referat af Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub afholdt lørdag den 7. Marts 2015 kl. 10:00 i Kolding Sejlklub.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
  1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  2. Forslag fra Jørgen Heidemann om rulleforstag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg (i ulige år)
 1. Kasserer (Steen Weber genopstiller ikke)
 2. 3 bestyrelsesmedlemmer ( Heines Nielsen og Jakob Frost genopstiller ikke, Peter Brøgger er villig til genvalg)
 3. 1 bestyrelsessuppleant (Svend Ipsen er villig til genvalg)
 4. 1 revisor (Lars Dalbøge er villig til genvalg)
  1. Evt.
   1. Uddeling af Englænderpokalen
   2. Gennemgang af nye DM forskrifter og ny ranglistestruktur

Formanden Ditte Andreasen bød velkommen til de 44 fremmødte medlemmer.

 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Bent "Mallemuk" Nielsen, som blev valgt. Bent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Der blev nedsat stemmeudvalg bestående af Bjarne Marcussen fra Fåborg og Kim Kristensen fra Jægerspris

 1. Bestyrelsens beretning

Ditte Andreasen aflagde bestyrelsens beretning:

"Bestyrelsen har i året der er gået holdt 2 møder ud over formøde til denne generalforsamling. Derudover er det meste arbejde som vanligt foregået pr e-mail korrespondance. Vi har bl.a.

arbejdet med at finde gode stævnearrangører og koordinere med årets DM arrangør i Lynæs samt næste års arrangør i Hejlsminde/Kolding, og sørget for sponsorer til ranglisten.

I INFIA regi har vi haft noget udskiftning, idet Søren Kæstel har afløst Per Damm som næstformand mens Bjarne Marcussen har afløst Heines Nielsen i teknisk kommité. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke både Per og Heines for deres indstats i NFIA. Arbejdet med at diskutere, hvilke regler der skal kigges på frem mod næste opdatering af klassereglerne i 2017, er fortsat. Således bliver der for eksempel set positivt på at tillade montering af rulleforstag men ikke brug heraf under kapsejlads, samt tilladelse af slæder i storsejlet. Derimod er andre forslag blevet kasseret af forskellige årsag, dette gælder for eksempel brug af spiler eller genakker under kapsejlads, og tilladelse til nye materialer til sejldug. Derudover har vi deltaget ved 2 NFIA bestyrelses møder, 1 separat møde i teknisk kommité samt AGM (generalforsamling) i NFIA.

Økonomistyringen er der efterhånden ved at være rigtig godt styr på. Takket være en stor indsats fra Steen Weber og Michael Møller er vores nye system foreninglet.dk nu oppe at køre, og fungerer upåklageligt. Der har været nogle udmeldelser og der er tilkommet 30 nye medlemmer. Der er nye muligheder for udsendelse af korrespondence til medlemmerne via e-mail gennem foreninglet.dk, og vi har derfor iværksat et projekt med at få opdateret så mange medlemmers e-mail adresser som muligt. Der er både tid og penge at spare ved at sende ud elektronisk frem for fysiske breve, og derudover giver det os mulighed for forbedret kommunikation til medlemmerne om arrangementer og andet i løbet af året. Det lykkedes desværre ikke at få helt på plads inden udsendelse af indbydelse til denne generalforsamling, men det er vores håb, at størstedelen af medlemmerne til næste år kun vil modtage elektronisk indbydelse. Der vil naturligvis stadig være mulighed for at få "gammeldags" breve til dem, som ikke ønsker det elektroniske, men vores arbejde og forsendelsesomkostninger vil forhåbentlig blive reduceret kraftigt.

Efter at Bella Center sidste år annoncerede, at de ikke længere vil arrangere bådudstilling, lagde vi hovederne i blød for at finde ud af, hvad vi så skulle gøre i lige år, hvor vi har generalforsamlingen øst for Storebælt. Vi endte med at arrangere en sejlerdag afholdt i Hellerup Sejlklub, hvor vi både havde fine indslag om tursejlads og de nye ror, en brainstorming session om folkebådens fremtid, generalforsamling og præmieoverrækkelse for ranglisten. DFK var vært ved både frokost undervejs og en fadøl til præmieoverrækkelsen. Arrangementet viste sig at være en stor succes, idet omkring 50 sejlere mødte frem til de forskellige indslag + generalforsamlingen, og endnu flere stødte til under præmieoverrækkelsen. Vi har efterfølgende fået mange positive tilbagemeldinger, og det er vores plan, at vi vil gentage et lignende arrangement i forbindelse med generalforsamling øst for Storebælt fremadrettet.

Der har de senere år været flere og flere tegn på, at de forskellige klassebådsorganisationer ønsker et større samarbejde, og at man måske ikke har været helt tilfreds med Sejlunionens støtte omkring klassebådssejlads. Det fik i eftersommeren H-bådenes formand, Henrik Toft, op af stolen, og vi bakkede hurtigt op omkring ønsket om dialog med unionen. Vi to klasser tog initiativ til at lægge lidt pres på unionen, og det udmøntede sig ved et nyt klassebådsforum, som blev sparket i gang ved et møde i Kerteminde i februar. Der var stor opbakning til mødet med fremmøde fra rigtig mange klasser, og der er nu ved at blive sat lidt struktur på samarbejdet. Formålet er dels noget vidensdeling, dels samarbejde om stævner, uddannelse af målere og baneledere, promovering af klassebådssejlads - og hvad klasserne i øvrigt kan blive enige om.

Årets største internationale stævne var Guldpokalen, som blev afholdt i Kerteminde, og det var med den flotteste danske deltagelse, vi har set i mange år, med hele 26 danske både på startlinien. Derudover var der deltagelse fra både Tyskland, Sverige, Finland, England og USA — alt i alt 52 deltagere til et meget succesrigt stævne på det, der nok af mange betragtes som folkebådens hjemmebane. Endnu engang kan vi være stolte af at pokalen landede på danske hænder, tillykke til Brian, Michael og Claus fra Sundby Sejlforening.

Årets Danmarksmesterskab blev afholdt hos vores gode venner i Lynæs, og vi var endnu engang velsignet med forrygende sommervejr kombineret med fin vind under hele stævnet. Lynæs Sejlklub har efterhånden arrangeret en del stævner for os, og de lavede også denne gang et fremragende stævne. Stort tillykke til Christian, Henrik og Christian som flot forsvarede deres danmarksmestertitel. Desværre gik det flotte deltagertal ved Guldpokalen nok lidt ud over DM deltagelsen, hvor vi nok kunne have ønsket os lidt flere deltagere. Vi har de sidste år været i kontinuerlig debat om hvad vi skal gøre for at sikre så høje deltagertal som muligt, og et af de første tiltag kan ses allerede til dette års DM: vi har åbnet op for udenlandsk deltagelse. Derudover diskuterer vi både antal sejladsdage, antal sejladser, samt tidsmæssig placering af stævnet. Specielt kunne det nok være værd at se på de år, hvor Guldpokalen lige som i forgangen sæson afholdes i

Danmark, om man de år kunne gøre det mere attraktivt at deltage ved begge stævner. Debatten vil formentlig fortsætte i årene fremover, hvor vi løbende vil afveje stemningen hos sejlerne og vurdere, hvordan vi gør det bedst for de fleste — vel vidende at vi aldrig vil kunne give alle præcis den løsning de foretrækker.

Ranglisten kører stadig fint, vi kan stadig bryste os af at være Danmarks største kølbådsklasse, og vi har igen i år støttet de stævner, som bad om det, med for eksempel aftensmadsarrangement fredag aften, når sejlerne ankommer. Når det er sagt, fortsætter vi med at lægge hovederne i blød for, hvordan deltagertallet kan hæves fra de ca. 50 både, vi har set de seneste år. I vil derfor se, at vi til dette år har lagt ranglistestrukturen lidt om, så vi har færre stævner, som til gengæld får større anerkendelse. Det er også vores plan fremover at komme med forskellige tiltag, som skal gøre det mere attraktivt at deltage, ligesom vi kommer til at bakke mere op om andre arrangementer rundt omkring i landet, men det vil Søren komme med mere om senere under eventuelt.

På tursejlersiden har Lars Brædstrup fortsat sin meget populære artikelserie om optimering af båden til tursejlads. Lars har også endnu en gang været tovholder for et tursejler træf i Marstal i pinsen. Da der var begrænset interesse for arrangementet, vil det ikke blive gentaget i år. Men vi tænker fortsæt meget over, hvad vi kan gøre for tursejlerne i klassen, og vi har også sat ekstra penge af til dette formål i årets budget. Så hvis nogen sidder inde med idéer til arrangementer eller tiltag rettet mod tursejler segmentet, må I endelig komme frem med det.

Vores blad kører fremragende med den erfarne redaktør Per Damm, som sørger for at vi to gange om året kan glæde os til at få et yderst læsværdigt blad ind ad døren. Det eneste man kunne ønske sig her var nogle turberetninger — sådan nogen plejer at være hyggelig læsning, og en god en af slagsen kan jo belønnes med Englænderpokalen, vores vandrepræmie for bedste turberetning, som desværre ikke kommer til uddeling i år.

Også hjemmesiden kan vi være stolte af, idet webmaster Finn Hartvig lægger et stort stykke arbejde i at konstant at holde den opdateret. Det er de færreste som kan bryste sig af en hjemmeside med så meget relevant og opdateret materiale — trods lidt tekniske problemer med opslagstavlen på det sidste.

Endelig blev der i foråret afholdt en forrygende Sessan Pokal i Berlin, arrangøren var SV03. Der var ikke sparet på noget, og de havde fået kørt både til fra andre byer i Tyskland for at få deltagerantallet helt op på 52 både, hvilket gav plads til 26 hold fra 7 forskellige nationer. Meget imponerende, og skønt at se deltagere fra lande, vi ikke tidligere har set meget til: Estland og Ungarn. Også denne pokal havnede igen på danske hænder, hos det forsvarende Team Kolding. Tillykke også til jer.

Alt i alt har det altså været et fremragende år for klassen, og med de planer vi har for det kommende år kan det kun blive endnu bedre.

Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt med stort applaus.

3. Regnskab v. Steen Weber. Regnskabet blev udleveret.

Efter fremlæggelsen var der et par spørgsmål, som Steen svarede på. Vi har nu 304 medlemmer. Der kom 30 nye medlemmer i 2014 og i år er der allerede kommet 6 nye.

Tilskud til ikke-rangliste stævner. Øvrige stævner = tursejlerstævner. Udstillinger: Fredericia.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Steen Weber oplyste, at budgettet vi nu vedtager, er for indeværende år.

Kommentarer til budgettet: Erik Madsen, fremsendelse af medlemsblad er dyrt — kan lægges ud på nettet. Ca. 1/3 af kontingentet. Per Røssel foreslog, at det kunne være frivilligt om man vil have det pr. mail eller fysisk. Michael Møller oplyste, at ikke den store besparelse at skære ned på antallet af blade. Annette nævnte, at det har værdi at bladene ligger i sejlklubberne. Tidligere redaktør NielsUlrich Barslev syntes det er positivt at få bladet fysisk og rart med tilbagemeldinger fra glade læsere Bestyrelsen arbejder videre ud fra de faldne bemærkninger.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

 1. Indkomne forslag
 1. Bestyrelsen foreslog vedtægtsændring af 5 4, stk. 2, så kontingentet skal være betalt senest den

  15. februar (inden generealforsamlingen) i stedet for senest 1. april. Ingen bemærkninger. Vedtaget.

 2. Forslag fra Jørgen Heidemann om at det blev lovligt med rulleforstag. Forslag med begrundelse og illustration blev omdelt. Ditte Andreasen opridsede procedure for regelændringer. Hvert 4. år behandler NIFA forslag om regelændringer, næste gang i 2016. Bestyrelsen er positiv over for Jørgens forslag og følgende formulering blev godkendt af generalforsamlingen: "Bestyrelsen pålægges at arbejde for tilladelse til rullebeslag på forstag, men ikke benyttelse under kapsejlads.

  Endelig indstilling vedtages på generalforsamlingen i 2016."

  1. Fastsættelse af kontingent for 2016. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 25. gang på 325 kr. årligt. Vedtaget.
  2. Valg
 3. Kasserer Sten Weber afgår. Michael Møller blev valgt uden modkandidat. Ditte stor tak til Sten Weber.
 4. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg. Heines Nielsen fra Kolding og Jacob Frost fra Fåborg går af. Peter Brøgger fra Århus blev genvalgt og Lars Bræstrup fra Svendborg og Bjarne Marcussen fra Fåborg blev valgt.
 5. 1 bestyrelsessuppleant: Torben Simonsen fra Holbæk blev valgt.
 6. 1 revisor: Lars Dalbøge fra Århus blev genvalgt.
  1. Evt.
 7. Englænderpokalen — punktet udgik, der forelå ingen beretninger.
 8. Søren Kæstel gennemgik de nye forskrifter for afholdelse af DM forskrifter og ny ranglistestruktur. Retningslinier for DM gælder fra i år — John holdning til at sejle med andre klasser? Søren oplyste, at det ikke umiddelbart er planen. Måske indføres det senere i forskrifterne, at vi ikke vil sejle på samme bane som andre klasser. Måske krav fremover fra Dansk Sejlunion om banedeling. Selv om det ikke er nævnt er der mulighed for international deltagelse. Blød formulering om banedeling. Per Røssel supplerende med præcisering af, at vi sejler efter DS forskrifter.

  Søren fortalte, at der bliver lavet ny hjemmeside til ranglisten og ny hjemmeside til DM hvert år — gøres til genbrug, så klubben administrerer den og dermed gør det lettere for den arrangerende klub. Begrundelsen for det færre antal ranglistestævner er ønsket om, at deltagelse i disse få stævner prioriteres og at der kan lokke flere med til de øvrige stævner, når de stærkeste i klasssen ikke deltager. Stadig betragtelig lodtrækningspræmie til øvrige stævner, så det også er attraktivt at deltage her.

  Søren oplyste, at der sejles om NIFA guldpokaler inden for de næste 5 år følgende steder: 2015 Warnemünde

 9. Helsinki (udfordring med transportomkostninger evt. søtransport fra Århus)
 10. Kerteminde 75 års fødselsdag 2018 Sverige mellem Ystad og Halmstad

  2019 Århus

  Som afslutning sagde Erik Madsen fra Kolding: "Vi glæder os til at se jer til DM 2015."

  Dirigenten takkede for god ro og orden.

  Formanden takkede dirigenten for udførelse af hvervet.

  Generalforsamlingen sluttede kl. 11:50.

  Referenter: Anne Sieg og Niels-Ulrich Barslev fra Glyngøre (Sallingsund Sejlklub)


2014

Referat af Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub 2014

Afholdt i Hellerup Sejlklub lørdag den 1. marts 2014 kl. 10.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg (l lige år)
 1. Formand (Ditte Andreasen genopstiller)
 2. 2 bestyrelsesmedlemmer (Søren Kæstel genopstiller, Steen Weber genopstiller ikke)
 3. 1 bestyrelsessuppleant (Svend Ipsen genopstiller)
 4. 1 revisor (Vagn Olsen genopstiller ikke)

7. Eventuelt

a. Uddeling af Englænderpokalen

Ad 1. Valg af dirigent.

Ditte Andreasen bød velkommen til generalforsamlingen og glædede sig over et stort fremmøde (af referenten optalt til 52 personer inkl. bestyrelsen) og foreslog Bent "Mallemuk" Nielsen som dirigent. Mallemuk blev valgt med akklamation og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ditte Andreasen oplyste, at Niels-Ulrich Barslev havde påtaget sig referentopgaven under redaktørens fravær.

Ad 2. Bestyrelsens beretning 2012-13.

Ditte Andreasen aflagde bestyrelsens beretning.

'Bestyrelsen har i året der er gået holdt 2 møder ud over formøde til denne generalforsamling.

Derudover er det meste arbejde foregået pr e-mail korrespondance, hvilket virker fint. Vi har bl.a. arbejdet med at finde gode stævne arrangører og koordinere med årets arrangør i Kragenæs samt næste års arrangør i Lynæs, sørget for sponsorer til ranglisten, arrangeret muligheder for trailerlån og mentor ordning. INFIA regi har vi arbejdet med at lave et spørgeskema om hvilke regler NFIA skal arbejde på frem mod næste opdatering af klassereglerne i 2017, det har været længere undervejs end ventet men kommer på hjemmesiden i løbet af foråret. Derudover har vi deltaget ved 1 møde + AGM i NHA.

Men årets største udfordring har uden tvivl været økonomien. Vi har i mange år været forvænt med en professionel finansmand som kasserer, men da Helmuth af naturlige årsager valgte at trække sig fra hvervet viste det sig en stor mundfuld at skifte kasserer jobbet til nye hænder. Det var ikke ligetil at få banken til at overføre konto-adgangen til ny kasserer — vi havde en kort periode hvor ingen kunne logge ind via netbank. Derudover skulle nye mennesker sættes ind i vores regnskabssystem. Men den allerstørste udfordring lå i nye sikkerhedsregler fra Nets, som gjorde at udsendelsen af kontingentopkrævninger blev forsinket i mange omgange. Vi var aldrig kommet igennem denne udfordring uden en meget stor indsats fra Bent Mallemuk Nielsen og Lotte Andreasen. De endte med at bruge flere hele dage med at ringe rundt til diverse instanser før alt faldt på plads — noget man umuligt kunne have løftet ved siden af et normalt fuldtidsjob. Det endte med at resultere i h års forsinkelse af opkrævningerne, og udsendelse af girokort i stedet for den automatiske opkrævning. Vi har lært mange lektioner vi kan tage med os ved næste kasserer skifte, men vi har også accepteret at kasserer jobbet som det ser ud i dag ikke er noget vi kan forvente at frivillige kræfter kan overkomme. Derfor har vi et forslag til en vedtægtsændring på programmet senere i dag.

Ved årets bådudstilling i Fredericia var Dansk Folkebådsklub repræsenteret ved en flot stand, hvor F DEN 930 Olfert var udstillet. Udstillingen trak på mange aktive kræfter vest for Storebælt, specielt lagde sejlerne fra Kolding en stor indsats.

Årets Danmarksmesterskab blev afholdt under meget smukke omgivelser i Kragenæs, og vi var velsignet med forrygende sommervejr kombineret med fin vind under hele stævnet, og rigtig søde lokale hjælpere. Desværre var stævnet ikke uden udfordringer. Deltagertallet var det laveste vi nogensinde har set i klassen, under 30, og da det kommer året efter et stævne med flot deltagertal har det fået os til at overveje om vi skal være mere forsigtige med at vælge geografiske yderpunkter til vore DM. Vi spørger os selv om vi er nået dertil hvor et godt deltager antal opnået ved mere centrale arrangører er blevet vigtigere end den geografiske dækning af hele landet. Men deltagertallet var ikke det eneste vi havde udfordring med. Målingen havde sine problemer, men mest af alt vil stævnet nok blive husket for baneledelsen, stærkest eksemplificeret ved en sejlads uden mållinje. Igen har vi lært lektien, og stiller fremadrettet højere krav til klubberne i valg af baneleder, og kommunikation frem mod stævnet.

Guldpokalen blev afholdt i Niendorff, og havde til gengæld flot deltager antal om end man kunne ønske sig større dansk deltagelse. Niendorff byder på en super hyggelig lille klub, og det var meget vellykket arrangement med indslag som salsa-instruktion og stort anlagt fyrværkeri. Og vi kan tilmed glæde os over at vi fik en dansk vinder.

Ranglisten kører stadig fint, og vi kan trods den lave DM deltagelse stadig bryste os af at være Danmarks største kølbådsklasse. Når det sagt, fortsætter vi med at lægge hovedet i blød for hvordan deltager tallet kan hæves — netop derfor har vi indlagt en brainstorming session senere i dag, hvor vi håber at få nye idéer fra jer.

Vi har haft flere tiltag i året der gik, blandt andet med debut på en mentor-ordning, hvor nye DM deltagere kunne få en af de gode ombord til trim-hjælp — og de som tog imod tilbuddet meldte tilbage med stor begejstring og forsikring om at de er med igen til næste år. Vi har også hjulpet med at arrangere transporthjælp til dem som ikke selv har trailer, og i hvert fald en af årets DM deltagere kom frem med denne hjælp. Derudover har vi haft en pulje penge rangliste arrangører kunne søge, for tiltag som kunne være med til at trække flere med. Kun en enkelt klub bød ind på puljen, nemlig Århus som lavede en god gang chili con carne for folkebådssejlerne fredag aften. Dette skal ses som langsigtet initiativ, vise andre sejlere at der er hygge og sammenhold i klassen.

Puljen vil være der igen i år, og vi vil gøre mere for at gøre arrangørerne opmærksomme på det. Endelig har vi haft et samarbejdet med Troels Lykke fra Min Båd, som har sørget for øget pressedækning af aktiviteter i klassen, samt lavet nogle fine videoklip som viser lidt om hvem vi er.

På tursejlersiden har Lars Brædstrup fortsat sin meget populære artikel serie om optimering af båden til tursejlads. Lars har også endnu en gang været tovholder for et tursejler træf i Marstal i pinsen, og der var denne gang lidt flere deltagere end sidste år — nu også med tyske venner. Vi håber at dette initiativ på sigt vil udvikle sig, og blive en institution i klassen".

Lars Bræstrup kommenterede beretningen således: "Godt at vi har en bestyrelse, der vil gøre noget for klassen og klubben".

Beretningen gav ikke anledning til yderligere bemærkninger og blev modtaget med akklamation.

Ad 3. Regnskab.

Regnskabet blev forelagt af Formanden, der oplyste, at kassereren, Kjeld S. Skov, var forhindret i at deltage.

Ditte knyttede følgende kommentarer til regnskabet:

Det er vist første gang i min tid som medlem, at vi har haft underskud. Det vil jeg straks vende tilbage til.

Indtægter:

Kontingent: Der er indkommet færre kontingenter end budgetteret på grund af kontingentudsendelsesproblemer. Her ligger grunden til underskuddet — forhåbentlig kommer der flere penge ind efterfølgende.

Udgifter:

Der har ikke været de store udgifter til Edb. Måske skal klubben i år have et nyt og lettere anvendeligt økonomisystem.

Aktiviteter:

Herunder ligger udgiften til trackingsystem under DM og 21.000 kr. til bl. a. et nyt stel sejl til udlån og til Troels Lykke for billeder og videoer.

Kontorhold:

1 2013 er udgiften 0 kr. I budget 2014 er afsat kr. 20.000, primært til dækning af udgiften til en administrator.

Diverse udgifter:

Udgiften er i alt kr. 8.700 kr. Herunder er bl. a. betalt kr. 5000 til Lystfartøjsmuseet i anledning af, at F DEN 541 "Tibbe", alle glasfiberbådes moder er blevet museumsskib.

Regnskabet gav anledning til spørgsmål.

Per Røssel spurgte til internetudgiften. Og fik oplyst, at det drejede sig om udgiften til betalingssystemet.

Flemming Palm ønskede at vide, hvorfor der i budget 2014 er afsat så mange penge til møder og rejser.

Ditte oplyste, at bestyrelsen ikke ved, hvor meget det kommer til at koste i 2014. Indtil nu har udgiften været lav, fordi mange mødedeltagere kører gratis i firmabiler.

Ole Thrane spurgte til afskrivning på debitorer.

Ditte oplyste, at det drejede sig om tidligere annoncører, der havde meldt fra, men som alligevel fejlagtigt - var blevet afkrævet betaling.

Johnny Nielsen spurgte, hvad man gør ved restancer.

Ditte svarede, at man følger op på dem.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Ad 4. Indkomne forslag.

Ditte oplyste, at der ikke var indkommet forslag til behandling, men at bestyrelsen som det fremgik af det udsendte materiale, foreslår vedtægterne ændret, således at der i 5 11 indføjes et nyt stk. 5, med følgende ordlyd:

"Stk. 5. Bestyrelsen kan vælge en administrator til at varetage den daglige økonomi. Administrator tildeles adgang til klubbens driftskonto, medlemskartotek og regnskabssystem. Rettigheder kan tildeles ved underskrift fra formand og kasserer".

(Stk. 5 og stk. 6 bliver herefter stk. 6 og stk. 7).

Ditte begrundede forslaget, og oplyste bl. a., at hendes mor (Lotte Andreasen) på frivillig basis har stået for bogholderiet i 2013, men ikke ønsker at fortsætte med denne opgave.

Erik Køster spurgte om 20. 000 kr. var nok til opgaven.

Ditte svarede, at det formentlig ville være nok med 10.000 kr.

Per Buch foreslog, at man måske gik sammen med nogle andre om et fælles system.

Jacob Frost oplyste, at Dansk Sejlunion (DS) havde haft et fælles system, men at det nu var lukket ned.

Poul Andkjær udtalte, at man jo godt kunne spørge DS om mulighederne. Og spurgte samtidig om, hvilken bank klubben bruger.

Ditte oplyste, at man bruger Jyske Bank.

Efter disse bemærkninger og spørgsmål blev forslaget enstemmigt vedtaget. Ad 5. Fastsættelse af kontingent.

Ditte oplyste, at bestyrelsen foreslår uændret kontingent — 325 kr. pr. år.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6. Valg (Lige år).

 1. Formand

Ditte blev enstemmigt og med akklamation genvalgt.

Herefter oplyste Ditte, at kassereren, Kjeld S. Skov, har trukket sig fra posten og fra bestyrelsen, og at Steen Weber har tilbudt at påtage sig kassererposten i et år.

Steen Weber blev derefter enstemmigt valgt som kasserer for et år.

 1. 2 bestyrelsesmedlemmer

Søren Kæstel blev genvalgt med akklamation og Flemming Palm blev nyvalgt med akklamatiom.

 1. 1 bestyrelsessuppleant.

Svend Ipsen blev genvalgt med akklamation.

 1. 1 revisor

Ditte oplyste, at Vagn Olsen ikke ønskede at genopstille og at Kjeld S. Skov gerne påtager sig hvervet.

Kjeld S Skov blev valgt med akklamation.

Ad 7. Eventuelt

 1. Uddeling af Englænderpokalen.

Ditte oplyste, at der desværre ikke var indkommet beretninger fra medlemmerne, der kunne danne basis for uddeling af Englænderpokalen.

 1. Nyt æresmedlem.

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne, at Finn Hartvig, webmaster og fotografen bag det kendte "Stormbillede" og mange andre billeder bragt bl. a. i Folkebåds Nyt, blev udnævnt til Æresmedlem af Dansk Folkebådsklub. Ditte begrundede forslaget bl. a. med henvisning til Finns store indsats som folkebådssejler, først i "Nuser" og senere i "Flamingo", som bestyrelsesmedlem fra 2001 og som webmaster siden 2005. I forbindelse hermed gav hun Finn stor ros for hans indsats for klubben.

Forslaget blev vedtaget med akklamation.

Herefter gik forsamlingen videre med eventuelt:

 1. Lars Bræstrup foreslog, at der bliver oprettet et nyt punkt på hjemmesiden med

"Tursejlads/Turtips". Det blev aftalt, at Lars og Finn snakker nærmere sammen herom.

 1. DM 2016. Formanden oplyste, at der alligevel ikke bliver DM i 2016 i Sallingsund Sejlklub. Bestyrelsen har været betænkelig ved den geografiske placering med henblik på det mulige deltagerantal og sejlklubben har bl. a. på grund af bestyrelsesskifte og havneombygningsplaner nu afstået fra at afholde mesterskabet.

Søren Kæstel forelagde herefter et oplæg fra KDY, der har tilbudt at afholde DM 2016 fra Skovshoved Havn i forbindelse med KDY's 150 års jubilæum.

John Wulff spurgte, hvor der i givet fald skulle være Campingplads og hvad det skulle koste.

Søren oplyste, at det ville blive på Charlottenlund Fort i kort afstand fra Skovshoved havn.

Jacob Frost oplyste, at det måske ville blive gratis at campere.

 1. Peter Brøgger henledte opmærksomheden på efterårets ranglistestævner i Kerteminde, Kolding og Aarhus Festuge. Han opfordrede særligt sejlerne til at komme til Aarhus

  Festugestævnet og oplyste, at Sejlsportligaen med J 70'ere holder afsluttende stævne under Festugen. Der bliver i Øvrigt stor aktivitet på havnen, og det vil være den bedste chance for at vise "klassen". Der arbejdes meget aktivt med promotion af Festugen.

 2. Tekniske emner: Heines Nielsen fra Teknisk Komite i NFIA oplyste, at der arbejdes med en idébank . Spørgeskema udsendes i løbet af foråret. Der drøftes fx muligheden for fast "kicker" og slæder i storsejl.

  Heines Nielsen, NFIA's tekniske komité, nævnte videre, at han havde målt og godkendt nye glasfiberror, som Bjarne Marcussen og Andreas Granlund har fremstillet. Der er tale om "Profilror".

  Senere oplyste Heines tillige, at han havde fremstillet måleskabeloner til måling af rorene.

  Michael Belvad spurgte om styretoften skulle være ombord under sejlads og om den måtte lægges ud foran.

  Ditte svarede, at styretoften skal være ombord, hvis den er vejet med.

  Per Røssel indskød, han i sin båd havde to styretofter — en i hver side.

  Per Jørgensen nævnte, at diskussionen om styretoften måske bedst kunne løses, ved at der blev fastsat en max. vægt fx 6 —8 kg. på toften og at den indgår i bådens vægt.

 3. Formanden takkede Bent "Mallemuk" for hans store indsats i forbindelse med "kontingentopkrævningsmiséren" og overrakte ham en vingave.

  Lars Bræstrup spurgte i denne forbindelse om, hvor mange medlemmer der er i klubben.

  Ditte svarede, at der er udsendt indbydelse til GF til 366, og at der er ca. 280, der har betalt kontingent indtil nu.

  Bent "Mallemuk" supplerede med oplysning om, at der kommer flere nye medlemmer, end der er medlemmer, der melder sig ud.

 4. Benny Christensen opfordrede til, at der blev uddannet flere målere. Det ville lette presset på den nuværende måler, især i forbindelse med stævner hvor han selv deltager.

  Ditte svarede, at der i Kolding er en sejler (ikke kapsejler), der har vist interesse for at blive måler. Evt. gennemføres der et DS-Klassemålerkursus.

  Benny Christensen spurgte om de emner, der havde været til drøftelse evt. kunne give problemer ved Guldpokalsejladserne.

  Ditte svarede hertil, at Guldpokalsejladserne er et NFIA-arrangement.

  John Wulff oplyste, at forme til støbning i GFK skal godkendes og spurgte om formene til de nye ror var blevet godkendt.

  Benny Christensen oplyste i forbindelse hermed, at han havde set på nettet, at der i England bliver bygget GFK-Folkebåde.

  Ditte svarede hertil, at der i England findes mange varianter af Folkebåde også uden for klasse.

  Bent "Mallemuk" spurgte ind til om rorformene skulle godkendes.

  Ditte svarede, at ror til salg fra producent skal godkendes af NFIA. Men man må godt fremstille sit eget ror.

    Peter Brøgger reklamerede for en Facebook-Gruppe, der er lavet af Folkebådssejlere.    

Johnny "Bango" Jørgensen spurgte, om han hvis han fik et af de nye ror kunne komme få et måleproblem, eller om det kun var producenterne?

Andreas Granlund fik det sidste ord i debatten om ror, idet han slog fast, at han havde lavet en form og støbt et ror, der var blevet godkendt af Heines Nielsen, NFIA's tekniske komite — og at der intet står i klassereglerne herom.

Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen kl. 11.50.

Ditte takkede dirigenten for udførelsen af hvervet og forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen.

Glyngøre, den 18. marts 2013

Referent: Niels-Ulrich Barslev

København, den 18. marts 2014

Formand: Ditte Andreasen


2013

Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub 2013

Afholdt i Kolding Sejlklub 23. februar 2013 kl. 10.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg(i ulige år)

e. Kasserer: Helmuth Schwarz genopstiller ikke. (Kjeld S. Skov opstiller)

f. 3 bestyrelsesmedlemmer: Steen Weber, Jakob Frost og Heines Nielsen . (alle

genopstiller).

g. 1 bestyrelsessuppleant : Svend Ipsen (genopstiller)

h. 1 revisor: Lars Dalbøge (genopstiller)

7. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent.

Ditte Andreasen bød velkommen til generalforsamlingen, 44 personer inklusive bestyrelsen var

mødt op, og foreslog Bent "Mallemuk" Nielsen som dirigent. Mallemuk blev valgt med

akklamation og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dernæst blev Niels-Ulrich valgt som referent og Per Damm og Lars Bræstrup til stemmeudvalg.

Ad 2 Bestyrelsens beretning 2012-13

Ditte Andreasen aflagde bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen har i året, der er gået, holdt 2 møder ud over formøde til denne generalforsamling.

Derudover er det meste arbejde foregået pr e-mail korrespondance, hvilket virker fint. Vi har bl.a.

arbejdet med de nye klasseregler – der ændres hvert 4 . år – og som trådte i kraft 1. januar 2013.

Med at finde gode stævnearrangører og koordinere med årets DM-arrangør i Kragenæs. Sørget for

sponsorer til ranglisten. Arrangeret muligheder for trailerlån og mentor ordning, samt deltaget ved

Dansk Sejlunions generalforsamling og ved 2 møder i NFIA.

Der er nedsat et par nye underudvalg. Det ene er et målerudvalg som har til formål at støtte op om

vores klubmåler. Det kan være sur tjans at skulle diskutere med sine sejlerkammerater, om deres

båd lever op til reglerne, og være forstyrrende, når man samtidig selv kapsejler. Udvalget har til

formål at hjælpe måleren med at sætter retningslinier for målingen, samt støtte op under selve

målingen. Tag godt imod udvalget, og støt op om vores måler John Wulff – det er et vigtigt arbejde,

hvis klassen skal holdes ren. Derudover er nedsat et regeludvalg, som jeg kommer nærmere ind på

senere.

2012 var året for Folkebådens 70-års jubilæum. Dette blev fejret med et flot arrangement, arrangeret

af Danmarks Museum for Lystsejlads i de smukke omgivelser på Valdemars Slot. Opbakningen til

arrangementet var overvældende. Der var helt udsolgt, selv på de ekstra pladser museet fik

arrangeret. Der var taler, undreholdning og god mad – vores stadig populære veninde blev fejret

med manér. Det er i den forbindelse også værd at nævne, at museet har erhvervet F DEN 541 Tibbe,

"moderen" til glasfiberfolkebåden. Klubben har støttet op om dette.

Ved årets bådudstilling i Bellacenteret var Dansk Folkebådsklub repræsenteret ved en flot stand,

hvor F DEN 645 Gollum var udstillet. Udstillingen trak på mange aktive kræfter øst for Storebælt,

men specielt lagde sejlerne fra Jægerspris og Holbæk en stor indsats.

Også DM viste, at klassen stadig kan trække mange kræfter – 45 både er et flot deltagerantal i disse

dage. Fåborg havde sat alle sejl til for at få et super arrangement, hvor der både var rigelige

udfordringer på banen, og gode rammer for det sociale samvær i land. Det er et stævne vi kan se

tilbage på med stor tilfredshed.

Guldpokalen på Sandhamn ved Stockholm havde ikke mange danske deltagere. Formentlig fordi

logistikken var en udfordring. Men de, som deltog, kunne berette om et godt arrangement, rammet

ind af de smukke skærgårdsomgivelser.

Vores rangliste kører godt, men der kommer ikke mange nye deltagere på banen. Hvis vi fortsat

skal være en stærk klasse, skal vi til at spørge os selv, hvad der mon skal til, for at trække nye

sejlere til – ellers vil vi dø hen, efterhånden som nuværende sejlere af forskellige årsager falder fra.

Stærke felter kræver ikke kun fastholdelse af Tordenskjolds soldater – der skal også forstærkning til

fra nye kræfter. Vi har forsøgt os med nye tiltag som trailerhjælp og mentor ordning, men er åbne

for andre forslag.

Når det sagt, så er vi stadig Danmarks største kapsejlads felt, og det ser vi også på interessen for

vore store stævner. Vi har i løbet af året modtaget så mange ansøgninger fra klubber, at vi nu har

DM arrangører på plads helt frem til 2018. Som noget nyt skal vi i år prøve at holde DM sammen

med Spækhuggerne, og de har allerede vist interesse for, at det ikke skal blive sidste gang.

Derudover har NFIA Guldpokalarrangører frem til 2017. Vi er også blevet kontaktet af klubber,

som gerne vil holde nogle af vore mindre stævner. Det ser ud til, at vi er blevet dem, de andre gerne

vil lege med.

Det var en masse om kapsejlads, men vi må ikke glemme, at vi i klassen har en stor flåde af tur- og

dagsejlere, som vi også gerne vil gøre noget for. I år er der taget to nye tiltag, begge på initiativ fra

Lars Bræstrup. Det ene er en fast klumme i vores blad, skrevet af Lars, stilet mod tursejlere. Her

beskriver Lars gode tips og tricks til, hvordan kan optimere sin folkebåd til tursejlads. Det andet

initiativ er et tursejlertræf. Prøvearrangementet fandt sted i 2012 ved Bona Vistas søsætning i

Marstal, hvor der var masser af liv og hygge. Arrangementet nåede ikke at blive annonceret stort,

men gentagelsen i år, igen i Marstal i pinsen, er fuldt annonceret. Vi håber på god opbakning til

arrangementet.

Internationalt styres samarbejdet mellem folkebådsnationerne som bekendt gennem NFIA. Der har

været øget aktivitet i det forgangne år, idet vi skulle have alle regelændringer på plads. Der går nu 4

år, inden vi igen skal revidere vore regler, men vi mener allerede nu, vi skal begynde at tænke i

hvilke ændringer, vi kunne tænke os at arbejde med. Derfor har bestyrelsen nedsat et underudvalg

med dette formål. Per Jørgensen har været den danske repræsentant i NFIA's tekniske komité, men

har valgt at træde tilbage og overlade posten til Heines Nielsen. Stor tak til Per for det kompetente

arbejde.

Også på redaktørposten får vi udskiftning, idet Niels-Ulrich Barslev har valgt at trække sig. Han

afløses af Per Damm, som jo tidligere har været redaktør for vores blad, så posten falder helt sikkert

i trygge hænder. Stor tak til Niels-Ulrich for indsatsen.

Der var Ingen bemærkninger til beretningen, der blev godkendt.

Ad 3. Regnskab

Helmuth Schwarz gennemgik regnskabet for 2012, der var blevet omdelt, og kommenterede de

enkelte poster således:

Kontingentindtægten på 117.000 svarer til 360 betalende medlemmer. Edb udstyr er primært indkøb

til formanden. At udstillinger udgør en stor post, skyldes produktion af en fin trappe, som holder i

mange år – og messeafgift for to udstillinger 2012 og 2013 – Fee til NFIA er en ny post og udgør et

gebyr pr. medlem. Afskrivning af en sejlknap handler om en sejlknap, der er bortkommet under

forsendelse.

Helmuth konstaterede, at det var første gang i hans tid som kasserer, at der er underskud.

Om Budget for 2013 oplyste Helmuth, at der forventes færre udgifter til udstillinger i det

kommende år.

Regnskabet gav ikke anledning til kommentarer og blev godkendt.

Ad 4. Indkomne forslag

Der var indkommet et forslag fra Peter Brøgger:

Forslaget med forslagsstillerens medsendte kommentarer blev læst op af dirigenten.

"Der afsættes et fast beløb på 50.000 kr. i budgettet – hvert år de næste 5 år til "Fremme af

Folkebådsklassen som kapsejlads båd". Det er op til bestyrelsen at beslutte, hvilke tiltag, der bedst

tjener det formål"

Peter Brøgger blev opfordret til at begrunde sit forslag nærmere og nævnte bl.a., at der gerne skulle

gang i noget kreativt. Hvilke tiltag kan vi gøre for at øge interessen for klassen? - Skal flere lokale

deltage – skal flere sejle til stævnerne? Eller skal bådene samles i én havn?

Forslaget gav anledning til flere kommentarer:

Lars Bræstrup: Det er rigtigt, at kapsejlads er en vigtig del for folkebådene – holder sammen på

klassen. Men man skulle også lave en lille del til tursejlerne. God ide – ønsker lidt mere konkret

om, hvad pengene kan bruges til.

Ole Eeg Pedersen: Rigtig god ide – men man skal ikke binde bestyrelsen til at bruge et bestemt

beløb hvert år uden at vide til hvad. Hvad er folkebådens særegenskaber? Lang og spændende

historie og spændende at sejle. Hvad er det folkebåden kan, som andre ikke kan? Man møder altid

nogle, der har sejlet folkebåd. Lidt stift med et fast beløb.

Peter Brøgger: Til Lars og Ole: Tursejlads bør også være med i forslaget – enig med Lars i, at det er

kapsejladsbåden, der bærer den store klasse. Blanco check til bestyrelsen – provokation til

bestyrelsen – der skal gøres noget nu. Fast beløb i aftalen, så bestyrelsen forpligtes. Tænkt på, om

der skal være konkrete forslag – kan tages under evt.

Johnny "Bango" Jørgensen: Der er mange flere yngre mennesker til stævner i Tyskland – kunne

man ikke snakke med dem om, hvad de gør?

Ditte: Oplyste, at bestyrelsens holdning er opbakning som udgangspunkt. Det er nu vi skal sætte ind

– ikke kun kapsejlads – lidt bange for pligt til at bruge pengene hvert år – 50.000 kr. om året i 5 år

vil give en meget slunken kasse. Fremsatte ændringsforslag: Der afsættes et beløb på op til 50.000

kr..i budgettet til fremme af Folkebådsklassen. Det er op til bestyrelsen at beslutte, hvilke tiltag der

bedst tjener formålet. Projektet evalueres hvert år.

Begrundelse – mere fleksibelt.

Peter Brøgger: Vi har snakket om det før - for flere år siden– det er for slapt, hvis der ikke bliver

foretaget noget. Der skal sættes lidt pres på, for at få brugt pengene.

Jakob Frost: Bestyrelsen kan sagtens finde forslag til at bruge 50.000 kr. det kommende år, men det

er ikke bestyrelsens holdning, at pengene bare skal bruges til et eller andet.

Poul Ankjær: Det fremmer ikke tilslutningen, at give tilskud, og det er farligt at binde bestyrelsen.

Foreslog, at der nedsættes en gruppe med det formål at finde ud af, hvordan vi fremmer tilgangen af

nye sejlere.

"Mallemuk": Jeg har overhørt bestyrelsens diskussion. Bestyrelsen tager dette alvorligt og har

intentioner om at sætte noget i gang – vil være kede af at 50.000 kr. vil være et must.

Per Jørgensen: Bad formanden fortælle lidt om mulighederne som bestyrelsen har talt om

Ditte: Samarbejde med de arrangerende klubber til stævner om at øge deltagerantal – lokale både

kunne være med som lånebåde til besætninger som gerne vil prøve Folkebåden – klubben leverer

nye sejl til låns – Eventuelt hyre Troels Lykke fra "Min båd" til at promovere klassen– Planer om

jubilæumsbog til 75 års jubilæet om 4 år.

Peter Brøgger: Man skal have en plan – nedsætte et udvalg – nogle sejlere, nogle lokale fra klubber

– tænketank – hvad fik os til at sejle – stor konkurrence og mange lokale sejlere i Århus – mange til

stævner – også til Tyskland – forholdsvis nemt at samle en besætning – en båd der er nem at

komme ud at sejle i og deltage i kapsejladser. Hvordan styrker vi lokalområderne – hvordan får vi

både fra Horsens til Kolding og Århus – skal vi bestikke nogle til at komme? Gulerod til klubber

der holder stævner – Kunne det være en gulerod – jo flere der deltager, jo flere penge. OK-jollen er

kommet godt i gang igen – beskrevet i "Min Båd" – systematisering af reportager fra stævner.

Fælles middag om lørdagen for både sejlere og lokale sejlere – med tilskud fra klubben.

Nedsættelse af udvalg – bestyrelsen vil drøfte det internt – pege på nogle bestyrelsesmedlemmer der

skal involvere sig i det.

Verner Skovgaard: Målet at få folk til at komme til stævnerne – kan bestyrelsen ikke trække på de

lokale klubber?

Annette Ingsholt: Foreslog træningsweekender for dem, der ikke er trænede i kapsejlads. Myte at

det altid er de samme der vinder – det kunne være lidt socialt og kunne give nogle lyst til at møde

op.

Flemming Palm: Forslag til at få nye sejlere – få fat i jollesejlere, der skal i gang med en kølbåd –

forklare, at båden både kan bruges til både tursejlads og kapsejlads.

Lars Bræstrup: Godt forslag at lave weekender – vigtigt at informere om folkebådens styrke og få

nye medlemmer.

Kristian Hansen: Det er en fordel, at der er rigtig mange folkebåde – der er både nok. Hvordan får

vi dem ud, så de kommer til kapsejlads?

Ditte: mange gode forslag – der er mange gode ideer – så det er ikke en blanco check. Henvendelse

til aktive kapsejlere for at komme i gang. Vi skal have bådene på vandet. Vi skal ikke nu beslutte,

hvad der skal laves, men at der skal gives nogle penge.

Peter Brøgger: Vi skal ofre energi på at få nogle lokket til at skrive noget inspirerende – prøvebåd i

Århus – deltage i festugen.

Ditte fremsatte for bestyrelsen følgende forslag, der blev læst op af dirigenten:

"Der afsættes et beløb på op til 50.000 kr. i budgettet til: "Fremme af Folkebådsklassen". Det er op

til bestyrelsen at beslutte, hvilke tiltag, der bedst tjener dette formål. Projektet evalueres årligt"..

Peter Brøgger trak herefter sit forslag og støttede bestyrelsens forslag.

Bestyrelsens forslag blev énstemmigt vedtaget.

Efter dette punkt blev der afholdt en kort pause fra kl. 10.55, hvor Folkebådsklubben var vært ved

øl og vand, og hvor "Mallemuk" uddelte fribilletter til bådudstillingen i Fredericia.

Efter pausen blev Generalforsamlingen genoptaget kl. 11.15.

Ditte præsenterede de nye folk, der arbejder for Folkebådcentralen i Hamborg – Thomas Behrens

og Yul Wolff. Thomas er driftsleder og lovede, at servicen fra centralen nu vil blive stærkt

forbedret. Han har sejlet folkebåd siden 1983 – ny båd fra 1993. Desværre er webshoppen kun på

tysk indtil videre. Yul Wolff driver et mindre bådeværft i Schleswig og udfører reparationer for

Centralen.

Forsamlingen tog godt imod de fremmødte repræsentanter for Folkebådcentralen, og Ditte

opfordrede til, at folkebådssejlerne støtter op om centralen ved køb af reservedele – For det er

vigtigt at have en leverandør!

Ad 5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – 325 kr. årligt.

Det blev énstemmigt vedtaget

Ad 6. Valg

e. Kasserer – Kjeld S. Skov blev valgt med akklamation.

Ditte Andreasen takkede Helmuth for de 6 år som kasserer og overrakte ham Folkebådsklubbens

fine erindringsgave.

f. 3 Bestyrelsesmedlemmer – Steen Weber (kun valgt for ét år), Jakob Frost og Heines Nielsen blev

genvalgt med akklamation. Derefter blev Peter Brøgger nyvalgt til den ledige post efter Kjeld S.

Skov.

g. 1 bestyrelsessuppleant – Svend Ipsen blev genvalgt med akklamation.

h. 1 revisor – Lars Dalbøge blev genvalgt med akklamation.

Ad 7. Eventuelt.

Ditte Andreasen overrakte "Englænderpokalen" for tur- og sejladsbeskrivelsen "Længst sejlende,

længst kørende og længst fra vinderne" om turen til DM i Sundby i 2011, til Niels-Ulrich Barslev, F

DEN 1123. Englænderpokalen blev ikke uddelt i 2011, fordi der ikke blev indsendt nogle

turberetninger.

Desuden overrakte Ditte Folkebådsklubbens erindringsgave til Niels-Ulrich med tak for hans

arbejde som redaktør af Folkebåds Nyt.

Ditte Andreasen overrakte tillige Folkebådsklubbens erindringsgave til Per Jørgensen med tak for

hans store arbejde i NFIA.

Dernæst gennemgik Per Jørgensen ændringerne i klassereglerne gældende fra 2013.

2.4.8 Skotter ved kølsvinet – tilretter reglerne til den faktiske tilstand.

8.50 – tilladt at bruge GPS, der ikke står i forbindelse med andre instrumenter.

9.13 – større vinduer tilladt i storsejl og fok – op til ½ kvm. – bedre udsyn

9.21 – storsejlsforlig skal sidde inde i mastehulkelen.

9.31 – sejlpinde i fokken – må være længere – forlænger sejlets holdbarhed.

Ny regel om nedhæng i fokkens underlig

10.20 Korrektionsvægte – måles ved sheer-line – mere entydig beskrivelse

10.4 Elektrisk lænsepumpe tilladt – men den manuelle skal også være der – batterier må ikke vejes

med.

10.5 Personligt opdriftsmiddel til alle ombord – CE mærkning 50 (newton) svarer til en almindelig

redningsvest (svømmevest til øvede svømmere) – min.krav. Anbefaling: klart synlig farve.

13.20 Hiking – hænge ud over siden – sidde på dækket – midten af låret og ned ad skal være i båden

– det er ikke at hænge, når man sidder på dækket på læns – man må holde fast i de ting, der naturligt

er i båden på deres naturlige plads – ikke hængestropper eller snore kun til det formål – dog

handshold, der må sættes på båden – begrænsningen er 100 mm inden for sheer-line

(skæringspunkt mellem skrog og fribord) – 200 mm foran skottet.

Spørgsmål til Per Jørgensen:

Lars Bræstrup: Arbejdes der stadig med slæder i storsejlet – ja. Må redningsvest bæres under

sejlertøjet - ja og den skal kun være på, når der flages for det.

Lars Bræstrup – korrektionsvægte placeres lodret ned – tegninger produceres af Per.

Per Jørgensen opfordrede til at komme med forslag til Idékatalog: Ankertov – kunne det gøres mere

moderne? Fast kickingstrap til at holde bommen oppe, slæder i sejlet, belægning af køl med

glasfiber, genakker til brug i kapsejlads ved vindstyrker under 7 m/sek – vil gøre det mere

ungdommeligt og er relevant ved aluminiumsmaster, spiler (svenskernes favorit), nye materialer til

sejl samt nye materialer til fx spilerstage (kulfiber) og rorpind (andet end træ). Forslag/ønsker

herfra – Heines skal arbejde videre med det

Per Damm: Nogle både har kølen støbt ind i glasfiber – risikabelt at møde op til DM med det.

Steen Weber: Strutstagene på masten føres inde i alumasten på den nederste del.

Andreas Granlund: Nye folkebåde har vist kølen pakket ind i glasfiber.

Lars Bræstrup: Mindede om – tursejladstræffet – som er annonceret og afholdes i Marstal –

inviterede dem der har mulighed for at deltage. Fra kl. 16.00 – hygge – ingen form for kapsejlads –

afholdes i Pinsen – med molebajere.

Ditte: Hvordan fremmer vi interessen for folkebåde – er der nogle der har nye input til bestyrelsen –

hvordan får vi nye sejlere ind og ud på kapsejladsbanen – kom med de gode ideer. Er der nogle, der

vil være interesserede i at deltage i arbejdet?

Per Damm: Send e-mails til formanden for ideudvalget til fremme af klassen.

Flemming Palm: Vil gerne være med til at bruge de 50.000 kr.

Status på DM 2013: Søren Kæstel har været med i Kragenæs og set på forholdene – udfordringen

var sidst campingfar – men nu er havnefoged, campingfar og klub en samlet enhed – Plads vest for

klubben til campering – gratis dvs. en del af indskuddet. Vi skal sejle samme sted som for 9 år

siden. Den første hovedsponsor gik fallit, men Jyske Bank går ind i stedet.

Andre ting:

Lars Bræstrup: Spurgte om, hvem der er i regel- og målerudvalg.

Regeludvalg: Steen, Heines, Søren og Jakob.

Målerudvalg: Heines, Ditte, Søren, Jakob og måleren – John.

Svend Nielsen F DEN 990, Amadeus, gjorde lidt reklame for en lille folkebådsmodel i sølv, der kan

bruges som vedhæng i en halskæde. Pris: For 1 stk. 425 kr. - ved bestilling af 10 stk. 350 kr. pr. stk.

Søren Kæstel gjorde lidt reklame for et Påskestævne i Hellerup - lørdag og søndag – uden for

ranglisten – indskud 500 kr. inkl. morgenmad, frokost, snack og øl ved afslutning.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 12.12, hvor formandinden takkede for god ro og orden –

Dejligt med gode input – og lovede hurtigst muligt at se på udvalg til fremme af klassen og tak til

GF - samt takkede "Mallemuk" for udførelsen af dirigenthvervet.

Referat:

Anne Sieg og Niels-Ulrich Barslev 17. marts 2013


2012

Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub 2012

Afholdt i Sundby Sejlforening 25. februar 2012

Dagsordnen:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg (lige år)

a. 1 Formand: Bent Nielsen genopstiller ikke. Ditte Andreasen opstiller.

b. 2 bestyrelsesmedlemmer Ditte Andreasen og Kjeld S. Skov genopstiller.

Søren Kæstel opstiller.

c. 1 bestyrelsessuppleant - Svend Ipsen genopstiller

d. 1 revisor Vagn Olsen genopstiller.

7. Eventuelt.

Ad 1 Valg af dirigent

Bent Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen 41 personer (inkl. bestyrelse) var mødt op.

Per Damm blev foreslået som dirigent og blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt både ved brev til

medlemmerne og ved opslag på hjemmesiden og desuden var beslutningsdygtig.

Ad 2 Bestyrelsens beretning

Formanden, Bent "Mallemuk" Nielsen, aflagde bestyrelsens beretning for 2011.

Den gode tradition, med at klubbens årlige generalforsamling finder sted i forbindelse med den

årlige bådudstilling i enten Fredericia eller Bella, indtraf heldigvis også i år.

Da Fredericia Messecenter, eller Messe C, som de nu kalder sig, allerede har meldt ud med en

messedato for 2013, ser det ud til at traditionen kan fortsætte.

Det var et stort ønske for bestyrelsen, at afholde generalforsamling i Sundby Sejlforening,

vi har jo alle gode minder fra sommerens DM-oplevelse.

I årets løb har bestyrelse afholdt to bestyrelsesmøde, men mailaktiviteten har været livlig.

Mødereferaterne er lagt ud på vores hjemmeside, så alle har en mulighed for at se hvilke emner vi

får endevendt og hvilke tiltag vi gør for at løse evt. problemer eller udfordringer for klassen både

her og i NFIA.

Første store opgave i 2011 var bådmessen i Fredericia. Den forløb over al forventning, standen var

velbesøgt og præmieoverrækkelse for Ranglisten trak stor opmærksomhed hos messens

besøgende. Selv om arrangøren var meget generøs, kostede udstillingen mere end tidligere, men

det er bestyrelsens holdning at vor stand skal være spændende at besøge. Vi udstillede en flot

vedligeholdt privat båd, endnu engang tak til Ole, Heines & Helmuth som havde gjort DEN 930

"Olfert" kampklar.

Et af debatemnerne på sidste års GF var CR 8.5 der omhandler brug af elektronik under kapsejlads.

Holdning i forsamlingen var et ønske om en meget fri CR 8.5 med hensyn til brug af moderne

elektronik. Denne holdning er lagt frem ved de møder der efterfølgende har været i NFIA. Tyskland

& Sverige er mere restriktive end vi og en endelig ny formulering af denne CR er endnu ikke helt på

plads. Fra dansk side forsøger vi selvfølgelig at præge den så meget som muligt. Som i alt andet

samarbejde forsøger man i NFIA at vælge formuleringer som der kan skabes bred enighed om, det

er lidt "give and take" hvor vi hver især helst vil ha' mere end vi giver.

NFIA arbejder også med en ny måde at måle fokkens underhang på, samt et andet og længere mål

på fokkens sejlpinde. Disse tiltag vil ende i et ændringsforslag til CR 9.30. Ruderne i fok og storsejl

foreslås defineret med et samlet max. areal frem for et samlet max. antal, dette vil ha' indflydelse

på CR 9.13.

I CR 9.21 ønsker man at fastslå at storsejles forlig & underlig skal indeholde et reb, samt at forlig &

underlig indføres i mast og boms hulkel i fuld længde.

I CR 11. der omhandler udstyr, fastslås at den obligatoriske pumpe skal være manuelt betjent,

elektrisk pumpe er tilladt, men kun som supplement til den manuelle. Elektriske pumper og deres

batteri medregnes ikke i bådens min. vægt.

I CR 10.20.2, der omhandler korrektionsvægtes placering formulerer man en tekst der gør det

nemmere for alle at fastslå hvor vægtene skal sidde.

Alle de foreslåede ændringer er fornuftige ændringer som vi danskere ved møderne i NFIA har

sagt ok til.

Vi har også været inde over CR 13.20 som omhandler den måde vi må hænge og ikke hænge på.

Det er p.t. en uafklaret case. Fra dansk side ønsker vi mere en tolkning af det "at hænge" end en

egentlig regelændring.

Fra tysk side er der i Tech. comm. et forslag om nogle bestemte farver på de obligatoriske

redningsveste, dette mener vore repræsentanter i NFIA er en umulig regel at administrere og

kontrollere. De foreslår i stedet en oplysningskampagne om betydningen af redningsvestens farver

når uheldet er ude.

Fra dansk side satser vi meget på at alle CR ændringer og tolkninger ligger klar i endelig form

senest ved det kommende møde i NFIA, der er planlagt afholdt den 31. marts, således at vi ved

hvad der skal stemmes om på AGM under Gold Cup i Sandhamn.

Skulle der være mange detaljespørgsmål omkring beretningens afsnit om hvad der er foregået i

NFIA, vil jeg anmode om at dirigenten noterer dem og lader vore repræsentanter i NFIA besvarer

dem under evt.

Forårets Ranglistestævner forløb fint med et rimeligt deltagerantal. Mange danske både har

desuden deltaget i forårets tyske stævner i Slesvig-Glücksburg-Laboe og Kiel og med flotte

resultater, bl.a. var der danske vindere ved Trudelmaus Pokalen og Kieler Woche. Spændende at

se om tyskerne gør alvor af i 2012 at komme op til vore Ranglistestævner.

Den vigtigste kapsejlads er jo Danmarksmesterskabet, der i 2011 blev afholdt netop her i Sundby

Sejlforening. Vore DM-arrangementer er jo superstævner, hvor alle involverede gør en stor indsats

for at vi sejlere skal føle os tilpas. I 2011 var stævnet et super-super stævne og Sundby vil altid

være en location vi gerne vender tilbage til.

Sidst på juli måned deltog 7 danske både ved et kanon godt Gold Cup stævne i Travemünde. Som

refereret i Folkebåds Nyt, fik Danmark ingen pokal med hjem, men en masse gode erindringer og

fine relationer til forskellige landes sejlere. Under Gold Cup afholdt NFIA sin årlige AGM, her blev

Per Damm valgt som næstformand. Så nu er der to gange Per til at fremføre danske synspunkter

på møderne.

Begge yder en stor og solid indsats.

Bestyrelser påskønner jeres arbejde og siger mange tak.

Afslutningen på Ranglisten blev lige så spændende som pointlisten lagde op til før det afsluttende

stævne i Århus. John Wulff & besætning trak det længste strå. På messen skal vi i dag hylde ham

og de andre præmietagere.

I 2012 afholdes Gold Cup i Sandhamn i den Stockholmske skærgård. Lidt langt væk syntes vi

Danmark, men der var altså 6 svenske både med i Travemünde, de 5 fra Stockholm og den sidste

fra Halmstad og den kom sejlende. For de danskere der har lysten og ressourcen vil det utvivlsomt

være en stor oplevelse at deltage.

Bestyrelsen har truffet aftale med Kragenæs Sejlklub om at afholde DM i 2013 og i samarbejde

med NFIA aftalt med Kerteminde Sejlklub at de afholder Gold Cup i 2014. Danmarksmesterskabet i

2013 vil blive afholdt sammen med Spækhugger Klubben, dog på hver sin bane. Bestyrelsen så det

som en fin mulighed for at få en god sommeroplevelse sammen med andre sejlere. Og Kragenæs

er jo et godt sted at gæste husker vi fra sidst.

Vor redaktør Niels-Ulrich Barslev redigerer fortsat et flot blad og har over for mig tilbudt at påtage

sig redaktørposten også i 2012. På vegne af bestyrelsen har jeg sagt "1000 tak" for dette tilbud.

Niels-Ulrik befinder sig lige nu i Chile

Webmaster Finn Hartvig har fuldt styr på vores hjemmeside, en hjemmeside som får stor ros ude i

vor medlemskreds. Finn har heldigvis ingen planer om at gå på pension fra denne for klubben så

vigtige post. En stor tak til Finn for den altid 100 % gode indsats.

Som i alle andre år har vi mistet nogle medlemmer på grund af manglende kontingentindbetaling.

Heldigvis får vi også nye medlemmer, så det samlede resultat holder niveau. Gør nu vor kasserer

og jer selv den tjeneste at tilmelde indbetalingen til betalingsservice, så vi ikke skal bruge tid og

porto på at udsende rykkere.

Vi har tæt på 400 medlemmer, hvilket er godt, men vi skal hele tiden være oppe på mærkerne og

sørge for et medlemstal der gør vor klub overlevelsesstærk. Sørg for at dine egne gaster er

medlemmer og vær opmærksom hvis og når, der kommer en ny folkebådejer til din klub. Tag godt

imod dem og fortæl dem om Dansk Folkebådsklub.

Året har været relativt roligt for bestyrelsen. Vi har hver især vore ansvarsområder defineret med

hensyn til Ranglistesponsorer, bådudstilling, kommende DM og Gold Cup, samt de andre

forefaldende opgaver i en stor forening som Dansk Folkebådsklub.

Personligt har jeg ønsket at stoppe som formand ved denne generalforsamling, ikke af manglende

lyst eller kræfter, men fordi jeg føler at det skal være nu. Men min interesse for klassen og dens

ve og vel stopper jo ikke. Jeg håber da at få nogle opgaver tildelt også fremover, selv om jeg er

uden for bestyrelsen.

Glædeligt har vi fundet en rigtig god formandskandidat inden for bestyrelse, Ditte Andreasen,

samt en fra medlemskredsen, Søren Kæstel, der vil være kandidat til den ledige bestyrelsespost.

Med disse ord, samt ønsket om en rigtig god og udbytterig generalforsamling, vil jeg slutte

bestyrelsens beretning for sæsonen 2011 og ønsker jer alle en rigtig god og spændende sæson

2012.

På bestyrelsens vegne

Bent Nielsen, formand.

Dirigenten bad om at eventuelle diskussioner om klasseregler mm, blev taget under eventuelt, og

efterlyste derefter spørgsmål til beretning. Der blev spurgt til hvorfor DFK har en så liberal

holdning til brug af elektronik, Bent svarede at vi på sidste generalforsamling (Kolding) har

diskuteret emnet, og der var på den generalforsamling almindelig enighed om, at man ikke kan

kontrollere hvilke elektroniske enheder besætningerne bringer med ombord. Så det ville være

omsonst at bede en måler om at holde styr på dette.

Bestyrelsen beretning blev godkendt.

Ad 3 Regnskab

Kasseren (Helmuth Schwarz) gennemgik regnskabet.

Medlemstallet er nogenlunde stabilt, de udmeldelser vi har, er ofte begrundet i at man efter

mange år uden folkebåd; men som medlem af DFK, nu har været nød til at se mere kritisk på hvad

man bruger penge på.

Der blev spurgt hvor stor en formue vi har brug for. Formuen er blandt andet vokset som følge af

at vi nu ikke længere udgiver en årbog.

Der var forskellige forslag til at nedbringe formuen.

Køb af trailer(e) der kan udstationeres, forslaget er blevet vendt flere gange; men problemet med

vedligeholdelse gør at bestyrelsen ikke hidtil har haft lyst til at støtte dette. Ditte gav tilsagn om at

bestyrelsen vil vende sagen engang mere. Spørgsmålet affødte tilsagn fra flere, der har trailer, at

de godt ville hjælpe med kørsel.

Ditte foreslog at vi får lavet en kontakt side på folkebaad.dk hvor man kan annoncere/tilbyde

kørsel.

Ditte nævnte at bestyrelsen har diskuteret at debutanter til DM kunne få et tilskud.

Ad 4 Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Ad 5 Fastsættelse af kontingent

Kontingent uændret.

Ad 6 Valg (lige år)

a) Formand: Bent Nielsen genopstiller ikke. Ditte Andreasen opstiller.

Ditte Andreasen blev valgt med akklamation

b) bestyrelsesmedlemmer Ditte Andreasen og Kjeld S. Skov genopstiller.

Søren Kæstel opstiller.

Kjeld Skov blev genvalgt med akklamation

Søren Kæstel blev valgt med akklamation

c) bestyrelsessuppleant - Svend Ipsen genopstiller

Svend Ipsen blev genvalgt med akklamation

d) 1 revisor – Vagn Olsen genopstiller

Vagn Olsen blev genvalgt med akklamation

Ad 7 Eventuelt

Ditte havde bedt om ordet som den første. Ditte takkede Bent for hans store indsat

Talen i stikord

Som sejler


1975-78 første båd DEN 449


1978-92 Første Mallemuk DEN 670


Fra 1978 meget aktiv kapsejler

o Mange sejre i weekend-stævner

o Top-ti placeringer ved store stævner

o Aldrig bleg for at springe til hos andre når egen båd ikke skulle med


1992 Skift fra træ til fiber, nuværende Mallemuk DEN 1041

o Fortsat meget kapsejlads aktiv

For klubben


1981-88 Redaktør


2001 Suppleant i bestyrelsen


2002 Fuldgyldigt medlem af bestyrelsen


2007 Formand


10-års bestyrelses jubilæum i år (hvis suppleant ikke tælles med)

Som formand


Populær både som sejlerkammerat og formand


Tung arv at følge


Stort engagement mange timer


Holdning til tingene men altid åben for debat


Klubbens tarv det vigtigste

Ditte sluttede med at overrække Bent en gave samt udnævne Bent til æresmedlem af DFK, dog uden at

kunne overrække nålen, da Bent ligger inde med lageret.

Bent takkede for de pæne ord og sagde bl.a. at han altid har haft det godt i DFK og ønskede Ditte held og

lykke fremover; men gav samtidig tilsagn om at han gerne påtog sig opgaver, selvom han ikke er i

bestyrelsen.

Bent havde i sin beretning bedt om at spørgsmål vedrørende NFIA blev diskuteret under eventuelt

så vores NFIA repræsentanter kunne besvare disse under et. Dirigenten spurgte til følgende

punkter nævnt i beretningen

a) CR 8.5 der omhandler brug af elektronik under kapsejlads.

Benny Christensen foreslog at CR8.5 blev fjernet fra klassereglerne. Brug af elektroniske

hjælpemidler kan så reguleres via sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelser kan ikke

ændre klassebestemmelser, så derfor vil man ved at fjerne CR8.5 være frit stillet til at

bestemme, hvilke instrumenter man må bruge i en given kapsejlads.

Per Jørgensen fortalte at Skandinavisk Sejlerforbund nu har tolket vores nuværende

klassebestemmelser derhen, at vi ikke må bruge en GPS. De regelændringer der er

undervejs vil formodentlig tillade en GPS med enkle funktioner fra 1. januar næste år.

Der blev spurgt om vi må have en slukket gps om bord under kapsejlads, Per Jørgensen

svarede at det må vi godt. Fra flere sider blev det nævnt, at det er en kamp op ad bakke, at

begrænse udbredelsen af elektroniske instrumenter

b) CR 9.30 fokkens underhang og sejlpinde i fok

Der er nogle muligheder for at designe fokke efter de nuværende regler der gør at

underhanget kan være meget forskelligt. Længere sejlpinde er ønsket om længere

holdbarhed for fokken. Der blev spurgt til om fokke der produceret inden en regel ændring

træder i kraft, er lovlige efter regelændringen, svaret på dette er at de er de.

c) CR 9.13 ruderne i fok og storsejl

Forslaget går ud på større ruder. Der var ingen kommentarer

d) CR 9.21 ønsker man at fastslå at storsejles forlig & underlig skal indeholde et reb, samt at

forlig & underlig indføres i mast og boms hulkel i fuld længde.

Forslaget er en præcisering af hvordan vores sejl laves. Det affødte den kommentar at

bestyrelsen bør arbejde for, at det bør være lovligt at bruge slæder i storsejlet

e) CR 11. der omhandler udstyr

Forslaget præciserer at en elektrisk pumpe ikke kan erstatte en mekanisk, ingen

kommentarer

f) CR 10.20.2, der omhandler korrektionsvægtes placering

Ingen kommentarer

g) CR 13.20 som omhandler den måde vi må hænge og ikke hænge på.

Emnet blev ivrigt kommenteret

Kan man ikke bare lade folk hænge som de vil, bare de ikke bruger stropper

Man kan ikke bare give alt frit

Nuværende regel gælder for hængning på kryds

Per Jørgensen bad om en tilkendegivelse om vi vil tillade hængestropper eller ej, det endte

med, at der måske var tilslutning til at forreste gast har et eller andet at holde fast i; men at

der ikke generelt var tilslutning til hængestropper. Flere advarede mod at hængestropper

kan have indflydelse på vores mål, når vi sejler i blandede felter

h) Fra tysk side er der i Tech. comm. et forslag om nogle bestemte farver på de obligatoriske

redningsveste

Flere fortalte at de som regel bærer vesten under en jakke, så farven har nok ikke så stor

betydning.

Øvrige emner under eventuelt

Jacob Frost Fåborg Sejlklub gjorde opmærksom på DM i Fåborg, lodtrækningspræmie for hurtig

tilmelding er en sejltur med en båd med tre skrog beliggende i Fåborg. Der er tune-up rangliste

stævne i Fåborg den 16.-17. juni 2012

Ditte fortalte om arrangementet på Valdemar Slot den 22. april 2012 arrangeret i anledning af

folkebådens 70 års dag.

Heinis opfordrede til i vi fik lavet nogle aktiviteter for tur sejlere, og bad om folk der vil påtage sig

denne opgave.

Ole Eg Pedersen takkede for den måde han som nyt medlem var blevet budt velkommen i DFK.

Søren Kæstel takkede for valget. Den næste store begivenhed i folkebådens historie 75 års

jubilæet skal DFK sørge for blev afholdt i Danmark. Alle tilstedeværende støttede dette.

En sejler fra Vedbæk havde manglet støtte fra DFK i spørgsmål om sømiletider i blandende løb, og

efterlyste en mere aktiv indsats fra DFK vedrørende vores måletal i blandede løb. Bestyrelsen var

ikke bekendt med problemet og bad om at man i fremtidige tilfælde bliver kontaktet.

Klubmåleren opfordrede til at når man skifter mast træ-> alu, at man overvejede om båden så

vejer korrekt. Dansk Sejlunion er ved at lave et målerteam, der tager ud til stævner og kontroller

bådene, så opfordringen fra John Wulf er at sørge for altid at have båden i orden.

Bent Nielsen afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden

Efterfølgende blev der uddelt fribilletter til bådudstillingen i Bella Centret

Hvor der uddeles præmier til vindere af Ranglistestævnerne 2011

Referent Dirigent

Steen Weber Per Damm

5. marts 2012 5. marts 2012


2011

Referat af Generalforsamling 2011

Referat fra Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub lørdag den 26. februar 2011 kl. 10.00 i Kolding

Sejlklub, Dokvej 1, 6000 Kolding.

Formanden bød velkommen og glædede sig over et rimeligt fremmøde. Optalt til 43 deltagere.

Forud for behandlingen af dagsordenen mindedes forsamlingen Knud Verner Hansen, der døde under

kapsejlads på Kolding Fjord den 25. september 2010.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 7:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

a. Bestyrelsens forslag til forskrifter for afholdelse af DM

b. Forslag fra Folkebåd F DEN 815, Brøgge Bruse, ved Peter Brøgger, om ændring af forskrifter

for afholdelse af DM. Ændringsforslag til bestyrelsens forslag.

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg (I ulige år)

e. Kasserer – Helmuth Schwarz modtager genvalg

f. 3 bestyrelsesmedlemmer – Heines Nielsen og Steen Weber modtager genvalg

g. 1 bestyrelsessuppleant – Svend Ipsen modtager genvalg

h. 1 revisor – Lars Dalbøge modtager genvalg

7. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen forslog Per Damm, Kastrup Sejlklub. Valgt med applaus.

Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt både ved brev til medlemmerne og ved

opslag på hjemmesiden og desuden var beslutningsdygtig.

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Formanden, Bent "Mallemuk" Nielsen, aflagde bestyrelsens beretning for 2010.

På sidste års generalforsamling handlede de to sidste punkter i bestyrelsens beretning om den tvivl, der

herskede om denne her generalforsamlings placering, og om der blev bådudstilling i Fredericia i 2011.

1

Bestyrelsen blev ret hurtigt 100 % enige om, at generalforsamlingen skal skifte mellem landsdelene øst og

vest for Storebælt, uanset om der blev bådudstilling i Fredericia eller ej.

Vi blev også enige om, at Kolding Sejlklub er et centralt sted at mødes og afvikle en generalforsamling.

Da Fredericia Messecenter greb udfordringen og trods hårde odds arrangerede Boat Show som vanligt, var vi

heldige at få tildelt en standplads, så vi som vanligt kan udstille båd og afvikle Ranglistens

præmieoverrækkelse.

På generalforsamlingen i 2010 fik vi vedtaget reviderede vedtægter.

Så forårets primære bestyrelsesopgaver var overskuelige og møderne blev klaret via stor mailaktivitet.

DM på Århus Bugten var forårets store opgave. Et godt og grundigt forarbejde fra de lokale folkebådssejlere

og andre hjælpere fra de to arrangørklubber, gjorde at tingene gik smertefrit.

Dansk Folkebådsklub har efterfølgende udtrykt en stor tak til bestyrelse og hjælpere i Sejlklubben Bugten og

Århus Sejlklub.

En løbende opgave er at finde arrangør til vort Danmarksmesterskab.

Den opgave var ikke løst i foråret 2010, men Sundby Sejlforening havde vist interesse.

Kort efter sommerferien fik vi en fast aftale på plads. Ved et novembermøde i SSF blev detaljerne endeligt

fastlagt.

Krakket i Amagerbanken får ingen indflydelse på aftalen, ej heller på DM-arrangementet, har Tonny

Pedersen forsikret mig. Vi kan så støtte SSF ved at møde talrigt op og yde vores til, at dette stævne bliver et

af de festlige indslag for SSF i 2011.

Vi har en fået fast aftale med Fåborg Sejlklub om DM i 2012, og på nuværende har vi en dialog med

Kragenæs Sejlklub om 2013.

Kragenæs Sejlklub afholdt et meget flot DM for os i 2004.

Både Fåborg & Kragenæs Sejlklub har selv anmodet om at blive arrangør, så det er en glædelig udvikling, at

klubberne igen selv retter henvendelse.

Når vi nu er ved DM, så er den 3 års prøvetid med de lidt ændrede "Forskrifter for DM" nu udløbet. Vi har

nu ved 3 DM'er sejlet 8 sejladser over 4 sejladsdage i uge 27. Vi har mødtes en dag før for at åbne stævnet

og sluttet med en god præmieoverrækkelsesfest efter sejladserne var slut. Pakket sammen og rejst hver til sit

efter nogle dejlige dage. Bestyrelsens fornemmelse er, at konceptet fungerer, og vi har derfor revideret DM-

forskrifterne til de forhold, vi har sejlet under de sidste 3 år. Dette reviderede forslag lægger vi frem til

afstemning senere på dagsordnen.

Årets Gold Cup i Skælskør blev afviklet en meget stormfuld uge i august. Den voldsomme blæst gjorde

baneledelsens opgave svær, og desværre forårsagede den også et stort antal havarier på både og materiel.

Den ellers meget smukke tur ud og ind ad fjorden blev ikke nydt på samme måde, som når der er middelvind

og højt solskin. Banens ekstremt lange krydsben på 1.8sm gjorde sit til, at det var en flok trætte sejlere, der

2

kom i land meget sidst på dagen. Men det er jo godt at blive rørt på en sund måde, og basis elsker vi jo at

sejle race.

Snakken om det rimelige i de statutbestemte 1.8 sm lange krydsben under Gold Cup er et emne, vi har

snakket om i bestyrelsen. Det er ikke noget, man bare kan ændre. Kerteminde Sejlklub ejer og administrerer

statutterne, indtil pokalen skifter ejer, og det gør den først, når en klub har vundet den i alt 6 gange. Så den

vandrer lidt endnu.

Dansk Folkebådsklub vil gerne i dialog med Kerteminde Sejlklub for at drøfte, om vi kan overtage

administrationen af statutterne. Dansk Folkebådsklub har bedre forudsætninger for at vurdere, om

statutternes bestemmelser om krydsbenlængde og banens placering i forhold til land og grunde er realistiske i

forhold til at finde arrangører og deltagere til fremtidens Gold Cup stævner.

Dansk Folkebådsklub mener selvfølgelig, at statutterne under alle omstændigheder skal vedblive at være

under dansk administration, indtil pokalen er udsejlet.

Eventuelle ændringer i statutterne skal være afsluttet i tidsrummet mellem årets Gold Cup og følgende 1.

januar, så ændringer for 2011 er udelukket. Vi er lidt spændte på, om vi kan opnå en dialog med Kerteminde

Sejlklub.

Ranglistesejladserne har stadig stor interesse for klassens aktive kapsejlere. Det kniber dog med opbakningen

fra de lokale folkebådssejlere de steder, hvor der er få folkebåde Lidt en skam, da flere af disse steder er

tidligere meget aktive folkebådsbaser.

Nu skal alt jo ikke gå op i kapsejlads, selv om der fokuseres rigtigt meget på båd og klasse, når der sejles

kapsejlads.

Der sejles altså stadig både weekend og sommerferiesejlads i folkebåd. Man ser altid en folkebåd, der ligger

og putter sig i en ellers feriefyldt havn. Den vækker altid opsigt og de store bådes ejere synes alle den er flot

og verdens bedste hårdtvejrsbåd, men den har jo ikke ståhøjde og toilet!! Nej, men den har så meget andet,

der gør den god også som turbåd.

Det var så sejladsdelen. Hvad er der ellers sket.

Som tidligere nævnt på vores hjemmeside, er der i efteråret sket en rokering i NFIA, idet Vice Chairman Ole

Gorm Larsen ønskede at udtræde af NFIA's board. Ole blev på posten erstattet af en anden dansker, Per

Damm. Per er således Vice Chairman i NFIA indtil NFIA's General Meeting, der afholdes under Gold Cup i

Travemünde i juli. Her vil Per være Danmarks kandidat til posten som Vice Chairman. Kandidaturet støttes

af Tyskland, og Danmark støtter så Tysklands kandidat Harald Koglin til posten som Secretary/Treasurer,

idet Bernard Turner fra England ønsker at udtræde. Det er lidt ud og indtræden uden for personernes

valgperiode, men alt i alt en ok løsning. Begge afløsere er fuldt kvalificerede til opgaven. Per Jørgensen, der

repræsenterer Danmark i Technical Committee, er ikke på valg.

Folkebåds Nyt har etableret sig fint med sine to årlige udgivelser. Redaktør Niels-Ulrich Barslev

sammensætter og redigerer et flot blad ud fra de indsendte indlæg. Han efterlyser med jævne mellemrum stof

til bladet fra medlemmerne.

3

Det er forståeligt, da medlemmerne er de nærmeste til at bringe læseværdigt stof.

Niels-Ulrich er frisk til at redigere bladet også i 2011, jeg håber, han ikke kan undvære udfordringen og tager

et år yderligere. Et klubblad er af stor betydning for klub og klasse, også selv om vi har en meget flot og

velfungerende hjemmeside.

En hjemmeside som webmaster Finn Hartvig dagligt overvåger og styrer med stor omhu.

Vi fastholder vor politik om ikke at ha' skæmmende reklamer på selve hjemmesiden.

Med kreativ fleksibilitet sørger vi for, at vore medlemmer får oplysning om de gode tilbud, der måtte komme

fra klassens leverandører, uden at vi overtræder vores principper.

Finn stopper sit virke i bestyrelsen, men vil gerne fortsætte sit arbejde som webmaster, og det er vi rigtigt

glade for.

Glædeligt er vi også lykkedes med at finde et medlem, der vil være bestyrelsens kandidat til en

bestyrelsespost. Det er helt opløftende, når man får svaret: Jeg har tænkt over det og det vil jeg gerne" frem

for: "Jeg vil gerne, bare ikke lige nu".

Vor kasserer, Helmuth Schwarz, har lavet "hovedrengøring" i vort medlemskartotek. Skyldnere er blevet

slettet, efter de ikke har reageret på en høflig "rykker".

Et medlemstal skal afspejle et korrekt billede af betalende medlemmer. Vi har mistet nogle, men der er

heldigvis kommet mange nye til, hvilket I kan se i vort klubblad, hvor alle nye medlemmer bliver budt

velkommen i klubben.

Vi har ifølge vore vedtægter en udmeldelsesprocedure, der gør det gebyrfrit at genindmelde sig på et senere

tidspunkt. Melder man sig ud ved blot at undlade at betale kontingent, kan man først blive medlem igen, når

man har betalt skyldigt kontingent, samt et administrationsgebyr.

Den procedure vil vi tilstræbe at benytte fremover.

Kassererposten er tidskrævende, og frivilligt arbejde skal ikke misbruges.

Erfaringen er, at mange ikke får meldt adresseændring, og hvis man ikke er tilmeldt betalingsservice ender

girokortet ikke hos medlemmet. Det samme gælder jo så med rykkerskrivelsen. Spild af gode ressourcer.

Morale: tilmeld jer betalingsservice og gør brug af klubbens hjemmeside til at melde adresseændring, det gør

det nemt for jer selv og vor kasserer.

Trods slettede medlemmer er vi stadig lidt over 400 betalende medlemmer, ganske flot.

Men en stor medlemsskare er også nødvendigt til at holde liv i arbejdet for at bevare klassen som attraktiv,

aktiv og stor.

Vi vil jo gerne bevare vor status som Danmarks største aktive kølbådsklasse, også selv om vi får mange lidt

hånlige kommentarer, når vi med mellemrum stikker næsen frem i bådpressen. Dejligt når nogle medlemmer

reagerer og svarer på en kvalificeret høflig måde, til stor forskel fra hvordan tonen ellers er på diverse

bådblades blogsites.

4

Personligt har jeg den opfattelse, at journalisterne på bådbladenes websites bevidst provokerer deres læsere

for at skabe øget aktivitet på deres websites.

Annoncører betaler jo ikke penge for at reklamere på en "død" hjemmeside.

Vi havde intentioner om også at udstille på Bella, idet man fra Bellas side havde stillet nogle spændende

udstillingsfaciliteter i udsigt. Dette skulle gøre rammerne omkring klasse og entypebådenes standpladser

mere interessant for både udstillere og publikum.

Vi deltog på et indledende orienteringsmøde i efteråret, men hørte så ikke mere fra Bella før midt i februar,

hvor vi modtog en underskreven udstillerkontrakt. Den interessante & spændende løsning, der var stillet os i

udsigt, ville ikke blive til noget, var svaret da vi forespurgte om status hos Bella. Vi fravalgte derfor at

udstille på Bella i år, da vi skønnede indsatsen ikke ville stå mål med udbyttet. Vi har selvfølgelig

kommunikeret med Bella på en måde, der gør, at vi forhåbentligt får muligheden for at være med i 2012,

hvor vi jo har generalforsamling øst for Storebælt.

Bestyrelsen har som vanligt haft et godt internt samarbejde, hvor vi deles pænt om opgaverne. Det vil vi

fortsætte med i den kommende sæson. Vi håber at gense rigtigt mange af jer på vandet i 2011 og allerhelst

som deltagere ved årets DM i Sundby Sejlforening.

Formanden afsluttede bestyrelsens beretning med ønsket om en rigtig god og udbytterig generalforsamling.

Beretningen blev modtaget med applaus.

Dirigenten satte beretningen til debat og nævnte særligt DM og Guldpokalsejladserne.

Johnny "Bango" Jørgensen, Jægerspris Sejlklub, udtalte, at han gerne ville bevare de lange krydsben ved GP.

Lars Bræstrup, Svendborg Sejlklub, bemærkede, at man eventuelt kunne bibeholde det første lange krydsben

og afkorte de efterfølgende kryds. Det lange første krydsben fører til en god spredning af feltet allerede ved

første mærkerunding.

Formanden påpegede, at det kan være svært at finde arrangører, der kan lave den lange bane.

Folkebådsklubben kan nok leve med mere fleksible statutter end de nuværende.

Helmuth Schwarz nævnte, at en mulighed kunne være kortere krydsben, men flere kryds.

Formanden konstaterede, at debatten var i gang og gav tilsagn om at tage spørgsmålet op med Kerteminde

Sejlklub, som råder over statutterne for GP.

Herefter blev beretningen godkendt.

Ad 3. Regnskab

Kassereren, Helmuth Schwarz, forelagde regnskabet og oplyste blandt andet, at der var 411 betalende

medlemmer og 7 æresmedlemmer. Helmuth nævnte, at det for kassereren er dejligt, når medlemmer selv

melder sig ud i stedet for at skulle slettes for manglende betaling.

Om udgifterne oplyste Helmuth, at portoudgiften er ganske høj. I det væsentlige vedrører udgiften

udsendelse af Folkebåds Nyt og indkaldelse til Generalforsamling. Der er indkøbt erindringsgaver også til

5

fremtidigt brug, og desuden er der indkøbt en gave til formanden i anledning af Guldbryllup. Endelig

vedrører udgiften under diverse blandt andet indkøb af klubstandere til alle medlemmer.

Regnskabet affødte kommentarer fra salen.

Ole Kirk, Århus Sejlklub, foreslog, at tilskuddet til DM blev forhøjet og øremærket til indkøb af DM-Trøjer.

Ditte Andreasen fortalte, at Sundby Sejlforening har planer om GPS-Tracking i bådene ved DM. Det vil

koste ca. 17.000 kr. Det kunne der eventuelt ydes tilskud til.

Formanden oplyste, at bestyrelsen gerne vil støtte forskellige ting – men ikke ønsker at afsætte faste beløb fx

til DM. Et tilskud kunne tænkes til indkøb af DM-Trøjer med Dansk Folkebådsklubs logo.

Peter Brøgger, Århus Sejlklub, oplyste at man i Piratjolleklubben havde haft en "transportkasse" hvorfra der

kunne ydes tilskud til betaling af bropenge og færgebilletter. Han foreslog, at der kunne ydes transporttilskud

på lignede måde.

Formanden sagde, at klubben ikke ville afvise muligheden for at yde transporttilskud. Men klubben vil ikke

engagere sig i fx anskaffelse af trailere.

Peter Bo, Århus Sejlklub, oplyste, at han var nyt medlem og mente, at man kunne spare på den dyre porto

ved at udsende klubbladet som PDF-Fil til medlemmerne og nøjes med at sende det som blad til klubberne.

Lars Bræstrup gav udtryk for, at han meget gerne ville beholde klubbladet som blad.

Helmuth Schwarz syntes, at man skulle arbejde med begge muligheder, således at de medlemmer, der ønsker

det, kan få bladet som PDF-Fil, og øvrige medlemmer får bladet tilsendt som nu.

Kjeld Skov nævnte, at vi også skal tænke på de medlemmer, der ikke sejler kapsejlads, men som har glæde

af bladet. Han mente derfor, at bladet fortsat skal sendes til alle medlemmer.

Ole Kirk vendte tilbage til tilskudsspørgsmålet og nævnte, at der måske kun skulle ydes tilskud til DM.

Formanden konkluderede, at man selvfølgelig ikke skal dele klubbens midler ud til en lille skare sejlere. Han

så med sympati på at yde tilskud ved DM, men næppe ved ranglistestævner.

Erik Køster, Kerteminde Sejlklub, oplyste, at man i Kerteminde Sejlklub sender bladet ud med en

sponsorreklame.

Formanden slog fast, at det er vigtigt med et fysisk klubblad, og at det er vigtigt at sende personlige breve til

medlemmerne med indkaldelse til generalforsamling, og at dette er en god måde at bruge kontingentet på.

Peter Bo meddelte, at det ikke var nødvendigt at sende brev til ham.

Kassereren oplyste, at der ikke var blevet indkøbt sejlknapper i 2010, da der ikke var behov for det.

Kassereren gennemgik budgettet for 2011 og understregede, at portoudgiften stiger voldsomt.

Budgettet gav i øvrigt ikke anledning til bemærkninger.

Herefter blev regnskabet og budgettet godkendt.

6

Ad 4. Indkomne forslag

4.1. Der forelå fra bestyrelsen forslag om, at forskrifterne for afholdelse af DM, nu efter den 3 års

prøveperiode, fastsættes således, at afholdelse i uge 27 og afvikling af 8 sejladser fastholdes for fremtiden.

Det var bestyrelsens opfattelse, at der har været meget stor tilfredshed hermed både hos deltagerne og hos

arrangører.

4.2. Der var fremsendt forslag fra Peter Brøgger på vegne af DEN 815, Brøgge Bruses mandskab, om at

ændre forskrifterne således, at søndag ikke skulle være hviledag, og således at afslutningsfesten blev afholdt

lørdag aften med præmieoverrækkelse søndag.

Ad 4.1. Peter Brøgger begrundede forslaget med, at det ikke er hensigtsmæssigt at DM afholdes i

sommerferien, hvor der er behov for at være sammen med familien. Desuden at stævnet ikke behøver at tage

en hel uge.

Peter Brøgger sammenfattede det indsendte forslag således:

DM afholdes således:

Enten

1. I en uge uden for hovedferien – onsdag til søndag

2. Uden for ferien over 5 dage

3. I uge 27 eller 28 – onsdag til søndag

4. I en uge – onsdag til søndag

5. I en uge – over 5 dage

Helst så Peter Brøgger egentlig, at det blot blev fastsat, at DM afvikles i en uge over 4 sammenhængende

dage.

Michael Møller, Rungsted Sejlklub, foreslog, at man vedtog bestyrelsens forslag med den ændring, at

indførtes mulighed for at dispensere fra uge 27 og 28.

Ditte Andreasen gav udtryk for, at det for hende personligt ville blive et problem, hvis ikke DM lå i ferien. I

så fald ville hun næppe kunne deltage i både DM og GP.

Ditte bemærkede videre, at det har været meget forskelligt, hvor festlige festerne har været. Nævnte endelig,

at have deltaget i et GP, hvor festen havde ligget dagen før afslutningen. Det havde givet en noget flad

fornemmelse.

Formanden bakkede op om Michael Møllers forslag om dispensationsmulighed fra uge 27 eller 28.

Formanden pointerede, at det primært ville blive uge 27, men med mulighed for dispensation, når der skal

laves aftale med en arrangør. Formanden så i øvrigt meget gerne, at der holdes en god fest og en ordentlig

præmieoverrækkelse.

Finn Hartvig erindrede om, at der afvikles 8 sejladser mod tidligere 6.

7

Dirigenten foreslog herefter følgende afstemningstemaer, der blev accepteret af forslagsstillerne:

1. DM afvikles med fuld fleksibilitet (Brøgge Bruse).

2. DM afvikles i uge 27 eller 28 med mulighed for dispensation. (Bestyrelsens forslag med

dispensationsmulighed)

Ved afstemningen stemte 3 for forslag 1. Forslag 2 blev herefter vedtaget med overvældende flertal.

Ad 5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 325,00 om året.

Enstemmigt vedtaget.

---------------------------------------------------------------------------

Herefter fik formanden ordet og oplyste uden for dagsordenen, at bestyrelsen havde besluttet at udnævne

Ulrik Pedersen til æresmedlem. Formanden begrundede udnævnelsen således:

Begrundelsen for bestyrelsens valg af Ulrik som nyt æresmedlem af klubben skal findes i Ulriks mangeårige

indsats for at holde den oprindelige målsætning og ide om folkebåden i hævd som en prisbillig klassebåd, der

er økonomisk tilgængelig for alle.

Ulriks indsats har været rettet mod udvikling af træmaster af meget høj kvalitet og til billig pris.

Alle sejlere, der har afhentet en mast i Ulriks kælder, vil nikke genkendende til det engagement og den viden,

Ulrik har lagt i sin masteproduktion.

Og mange har også lyttet interesseret til de foredrag, som han har holdt rundt om i sejlklubberne, hvor han

har fortalt om masteproduktion, behandling af træmaster og træmasternes særlige egenskaber.

I slutningen af 70'erne, konstruerede Ulrik sin berømte mastemaskine, som satte ham i stand til at producere

masterne med den samme høje og ensartede kvalitet.

Mastemaskinen så dagens lys hjemme i kælderen i Kokkedal, hvor Storm P. må have inspireret til mange af

de mekaniske løsninger, der blev anvendt i begyndelsen.

Elektromotorer, kædetræk og elastikker, skabte et mindre virvar i kælderen. Forsøg blev gjort for at

minimere vibrationer i cutterhovedet, så efterbehandlingen med sandpapir kunne minimeres.

Mest besværligt var det med hulkelen. Ulrik udviklede i samarbejde med en værktøjsmager et helt specielt

bor, så det nu blev muligt at lave hulkelen efter at masten var høvlet i sin rigtige facon.

Ulrik har altid været meget optaget af materialevalg, således at det træ, der er anvendt til masterne, har de

rigtige egenskaber til masteproduktion – lav vægt og ensartet fleksibilitet.

Udviklingen af de North sejl, mange af os sejler med i dag, startede i tæt samarbejde og efter megen

diskussion om mastekurver mellem Henrik Søderlund og Ulrik.

Mange af de gråhårede sejlere vil huske, at vi i gamle dage ofte skulle have rettet mastekurven i de nye sejl,

før de sejlede hurtigt. I dag skruer vi lidt på strutterne, så er den der.

8

Et konkret eksempel på såvel den ensartethed masterne har opnået som på et frugtbart samarbejde mellem

sejlmager og masteproducent.

Ulrik har også arbejdet med at udvikle nye limtyper og limmetode. En metode som blandt andet giver sig

udslag i, at limfugerne vender forskelligt i bunden og i toppen af masten. Igen har drivkraften været at give

masten bedre egenskaber.

Ulriks høje kvalitetskrav og uvilje til at gå på kompromis med valg af materialer har naturligvis medvirket til

at sikre en høj kvalitet af de master, der er solgt på det danske marked.

Men standarden for Ulriks masteproduktion har også været en rigtig god målestok og et godt udgangspunkt

for udviklingen af Alu-masten. En udvikling, som Ulrik af naturlige årsager IKKE er tilhænger af.

Nu har Ulrik i en alder af 73 år lagt masteproduktionen på bedding. Tilløbet hertil har dog været langt, og

skæbnen ville, at der skulle vand til at sætte den endelige stopper for hans produktion.

Skybruddet i august 2010 fyldte hans kælder med vand og gjorde uoprettelig skade på mastefabrikken – og

så kostede det ham i øvrigt også et led på den ene langfinger.

Det er med stor glæde, at jeg på bestyrelsens – og hele klubbens vegne – nu kan påskønne Ulrik, for hans

indsats for folkebådsklassen.

Jeg er sikker på, at bestyrelsens valg vil møde anerkendelse blandt alle folkebådssejlere - specielt de mange,

der gennem tiden har købt én af de over 800 master, Ulrik har produceret gennem årene.

Ulrik Pedersen takkede for udnævnelsen og fortalte blandt andet, at han mest havde lavet master som hobby,

men at det også havde givet en vis indtjening. Han havde haft fornøjelse af at møde mange sejlere i sin

kælder over et par pilsnere, og i det hele havde det været en stor oplevelse at være med. Han havde ikke

forventet denne ære fra klubbens side.

------------------------------------------------

Efter en kort pause fortsattes generalforsamlingen med

Ad 6. Valg

Formanden takkede Finn Hartvig, der ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen, for samvittighedsfuldt og

ansvarsbevidst arbejde i bestyrelsen siden 2002 og oplyste, at Finn havde tilbudt at fortsætte som webmaster.

Et tilbud som bestyrelsen med glæde havde taget imod.

Formanden overrakte Finn en erindringsgave i form af et laserskåret Folkebådsbillede i glas.

Ad 6 e. Valg af Kasserer

Helmuth Schwarz blev genvalgt som kasserer med akklamation

Ad 6 f. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Heines Nielsen og Steen Weber blev genvalgt til bestyrelsen med akklamation. Bestyrelsen foreslog Jakob

Frost, DEN 809 Frostboxen, Fåborg Sejlklub, som nyt bestyrelsesmedlem. Jakob var ikke til stede på

9

generalforsamlingen på grund af sit arbejde, men havde givet tilsagn om at modtage valg. Jakob blev valgt

med akklamation.

Ad 6 g. Valg af 1 bestyrelsessuppleant

Svend Ipsen blev genvalgt med akklamation.

Ad 6 h. Valg af 1 revisor

Lars Dalbøge blev genvalgt med akklamation.

Ad 7. Eventuelt

Formanden indledte eventuelt med at overrække Englænderpokalen til Jørgen C. Heidemann, Falsled

Sejlklub. Formanden begrundede tildelingen således:

Englænderpokalen er en stor flot vandrepokal i Irsk antiksølv, skænket til Dansk Folkebådsklub i 1964 af:

"The Folkboat Association of Great Britain".

Englænderpokalen har siden været uddelt til den sejler, som skrev en interessant beretning fra en tursejlads

eller større distancesejlads.

Meningen er, at pokalen skal uddeles hvert år, primært til en sejler, der har skrevet en god turberetning fra en

af de nærmest forudgående sæsoner.

Denne gang har bestyrelsen valgt at præmiere en beretning indsendt af Jørgen Heidemann. Falsled Sejlklub.

Jørgen sejler DEN 506 "Scherzo" en fin og velholdt Lind træbåd fra 1968.

Beretningen er skrevet i 2010, men er fra en meget interessant tur i 2007 fra Falsled på Sydfyn til Arsenaløen

på det gamle Holmen-område. Her var der i 2007 træbådstræf, arrangeret af Dansk Forening for Ældre

Lystfartøjer.På turen havde Jørgen og DEN 506 følgeskab af to andre ældre træfolkebåde, nemlig

DEN 2 "Gill" og DEN 59 "Påfuglen", begge hjemmehørende på Sydfyn.

Jeg har læst beretningen flere gange, og jeg kan love jer, at den er meget læseværdig.Beretningen vil i første

omgang blive bragt i vort klubblad Folkebåds Nyt og sidenhen også få plads på vor hjemmeside.

Beretningen vil også finde plads i den bog som følger pokalen. I bogen findes de tidligere præmierede

beretninger, på nær en som vi stadig forsøger at finde.

Overrækkelsen af pokalen blev hilst med bifald fra deltagerne.

Jørgen takkede rørt for pokalen og fortalte, at han allerede en gang tidligere, nemlig i 1998, havde haft den

glæde at modtage Englænderpokalen. Dengang for beretningen om Fyn Rundt med DEN 697 "Spar Knægt".

Lars Bræstrup lagde op til en drøftelse om hvilke elektroniske instrumenter, der efter klassereglernes § 8.50

er tilladt.

Lars Bræstrup præsenterede følgende instrumenter:

1. Det magnetiske kompas

2. Tac-Tic-Racemaster

3. Velocitek Prostart

4. Kombination af flere elektroniske instrumenter

5. Almindelig GPS

6. GPS med kortplotter

10

Formanden takkede Lars for præsentationen og oplyste, at det var bestyrelsens ønske at få drøftet

anvendelsen af elektroniske instrumenter forud for drøftelser i NFIA om udformningen af § 8.50.

Steen Weber mente at alt skulle være frit (tilladt,) men spurgte om, hvad medlemmerne i Folkebådsklubben

mener om spørgsmålet.

Peter Brøgger ønskede oplyst, hvad der er lovligt i dag. Må vi fx have en GPS ombord?

Formanden oplyste hertil, at GPS efter Dansk Sejlunions fortolkning kun er lovlig, hvis den alene angiver

positionen. Formanden oplyste videre, at denne fortolkning kun ændres, hvis klassereglerne ændres efter

gældende procedure i NFIA.

Carl-Otto Hedegaard, Kolding Sejlklub, anførte at meget taler for, at tillade alle former for elektronik.

Lars Bræstrup påpegede, at man ikke skal bremse udviklingen og ikke forbyde at anvende GPS. Det vil i

givet fald medføre et meget stort kontrolarbejde ved stævnerne.

Helmuth Schwarz anførte, at Trackingsystem ikke er forbudt ved anvendelse i land, og at udviklingen af

elektronikken ikke kan stoppes. Hertil kommer, at tyskerne efter hans observationer allerede anvender

elektroniske hjælpemidler.

Johnny Jørgensen mente ikke, at elektronikken betyder så meget for resultaterne.

Michael Møller fandt, at anvendelsen af teknikken vil gøre os til bedre sejlere.

Ulrik Pedersen mente, at man skal nøjes med et nautisk kompas.

Ditte Andreasen refererede til sine oplevelser ved GP i Marstrand i 2009, hvor stævnet havde været ramt af

kæmpebølger og stormvejr og ingen sigtbarhed, og hvor man skulle gennem snævre sejlløb til havnen. Der

var det rigtig godt med en GPS - også af hensyn til sikkerheden om bord.

Dirigenten afsluttede debatten og konkluderede, at stemningen var mest for at "give det hele frit".

Erik Køster foreslog, at man flyttede præmieoverrækkelsen af ranglistepræmier til at finde sted ved

Generalforsamlingen i stedet for på bådudstillingen.

Heines Nielsen oplyste hertil, at der er et væsentligt hensyn at tage til klubbens sponsorer og til

pressedækningen.

Søren Kæstel, Skælskør Sejlklub, mindede om, at Folkebåden snart har 75 års jubilæum og foreslog, at der

laves et arrangement i den forbindelse. Når nu klubben har godt med penge.

Formanden oplyste, at der havde været overvejelser om at afholde Generalforsamlingen på bådmessen; men

at det var dyrt at leje lokaler og betale for indgangen. Men det kan da overvejes igen

Erik Køster foreslog, at man betalte adgangsbilletten.

Johnny Jørgensen tilsluttede sig dette.

Ditte Andreasen oplyste, at man som udstiller kan få rabat på entrébilletten.

11

Niels-Ulrich Barslev opfordrede medlemmerne til at fremsende deres beretninger fra stævner og andre

oplevelser til Folkebåds Nyt.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen kl.12.10.

Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen på god og retfærdig måde og udbragte et

trefoldigt leve for Dansk Folkebådsklub.

Referent:

Niels-Ulrich Barslev

14.03.2011

12