15. april 2021

Tilstede: John Wulff, Søren Kæstel, Michael Møller, Nikolai Kold, Petra Jørs, og Lars Bræstrup
Fraværende: Claus Lund og Peter Secher med afbud

Dagsorden vist med fedt print

 1. Tema om rekruttering til Klassen - gæstebesøg af Morten Henriksen
  Morten Henriksen delte sin vision for klassens fremtid og satte os ind i hans ideer til at motivere nye og erfarne sejlere.
  Klassen kræver er udvikling med tilgang af nye sejlere. Vi skal motivere nye sejlere og sejlere der måske har en større båd der ikke er egnet til konkurrence, og ønsker en enkel båd til en rimelig udgift. Målgruppen er fra helt unge og opefter. En ide er at fredagen før en event inviteres nogle "taske-besætninger" til en dag på korte baner og på land tale med dem om muligheder og vilkår for at sejle folkebåd. Det skal være lettere at komme ind i klassen. Det er supervigtigt at nye bliver taget godt imod.
  "Fredags-tune-up" før et ranglistestævne er noget der skal prøves. Det skal være et særligt tilbud til nye der melder sig ind i klubben, de er indbudt til "fredags-tune-up" inden et ranglistestævne, kvit og frit. Dette koncept er så vidt vides ikke kendt i andre klasser.
  "Ny i folkebåd" kunne være en rigtig god betegnelse, der rummer alle og et begreb vi skal publicere bredt.
  Vores stævner kan evt. stilles op i resultatlisten som noget i retning af optimisternes system med A og B sejlere. Det kan give nye i klassen mere mod på at deltage.
  Vi skal frem til at vide lidt om hvad folkebådssejlere vil med deres både. Evt. kan Bent Mallemuk høre de nye i klassen lidt om de enkeltes interesser.
  Konceptet med "fredags-tune-up" kræver at der er 5 – 6 bådejere der vil stille op med sejlklare både fredag middag inden et ranglistestævne, og være til rådighed.
  Effekten med 8 – 10 folkebåde, linet op på land eller i vandet, er stor og vil signalerer god konkurrence og intense oplevelser.
  Morten vil lave et oplæg på skrift og første "fredags-tune-up" tænkes gennemført ved Fynsmesterskabet i Kerteminde.
  Bestyrelsen er taknemmelig for Mortens initiativ og ser gode perspektiver for fremtiden.
 2. IT & Teknikudvalget
  1. Status på arbejdet med hjemmesiden og forventet lancering v. Michael
   Det haster med at sende den nye hjemmeside ud, og den er luften om 7 – 12 dage.
   Det er vigtigt at holde fast i den valgte identitet for hele hjemmesiden.
   Reklamer er sat nederst på siden. Sponser udvalget skal være med til at forme den endelige opsætning af reklame.
  2. Plan for konvertering af indhold til hjemmesiden v. Nikolai og Michael
   En del af dokumenterne kommer i første omgang som PDF-filer, og bliver senere ændret. Det er timetungt at konvertere de mange dokumenter ind i den nye teknologi.
  3. Hjælp til korrektur fra bestyrelse og udvalg
   Der skal hjælp fra bestyrelsen til at læse korrektur i nær fremtid og søge efter fejl.
 3. Kommunikationsudvalget
  1. Status på arbejdet ved Petra og John
   Alt går planmæssigt. Stander med nyt logo kan fremstilles meget snart.
   Journalist Anders Kongstad og PJ har en ide om den tidløse fortælling om folkebåden. Dette kan evt. bruges i et livsstilsmagasin. De arbejder videre med deres netværk.
   Båden og dens historie har stor værdi som livsstil og tidløs design, og det skal vi udnytte til at udbrede kendskabet til klassen.
   1. Plan for første blad
    Udgivelse ca. 1. maj er forventningen.
   2. Fordeling af roller i udvalget
    Petra er valgt til presseansvarlig.

 4. Sponsorudvalg v. Søren
  1. Status på arbejdet
   - Søren fremviste materiale der er næsten klar til fremlæggelse for sponsorer. Det omfatter sponsorpakker, annoncer i blad og meget mere. Det er fint sat op og et godt redskab til salgsarbejdet.
   - Vi skal tænke på at samarbejde med de klubber der vil arrangere stævner for os. Der skal være klare aftaler om fordeling af sponsorer.
   - Salgsarbejdet går i gang nu.
   - Der skal måske være noget helt specifikt materiale til den professionelle sponsor.
   1. Sponsorpakker
   2. annoncer til blad
   3. andet
 5. DM Sundby 2021 v. John
  - JW er i tæt kontakt med Sundby Sejlforening og de er langt fremme i processen.
  - Notice of race er på plads i morgen.
  - De vil gerne kunne bruge en alternativ bane, hvis vejret bliver præget af højtryksvejr.
  - Gave til arrangørerne blev drøftet.
  - Der skal aftales med en person der skriver til medierne om stævnet. Evt. kan Michael Empacher skabe kontakt til de lokale blade.
  - Lynæs Sejlklub er på plads som arrangør af DM i 2022.
  - Halmstad Segelselskab er valgt til at arrangere Guld Pokal i 2023
 6. IDDM 2022 i Sønderborg v. Nikolai
  - Vedrørende fælles DM for Danmark og Tyskland har der været møde med Tysk Folkebådsklub og der drøftes datoer, et forslag er uge 26 og 4 sejldage med start onsdag.
  - Det bliver Sønderborg Sejlklub der står for det praktiske.
  - Der sejles efter den danske model.
  - Måling er den danske model med stikprøvekontroller.
  - NK aftaler campingforhold ved næste møde.
  - Banelængde tilpasses efter antal deltagere.
  - Evt. økonomisk støtte drøftedes og der afventes et oplæg fra Sønderborg Sejlklub.
 7. eventuelt
  1. andet
   - Et forslag sendt til NFIA om brug af spiler til mesterskabssejladser blev drøftet. Det blev enstemmigt vedtaget at stemme imod dette forslag.
   - Der er sendt indbydelser ud til San Francisco Cup 2021. Ansøgningsfristen til San Fransisco er sat til 24. Maj, og bestyrelsen skal melde ind senest den 31. Maj. Søren Kæstel håndterer ansøgninger, og hvis flere end to ansøgninger kommer ind, vil Søren inddrage bestyrelsen i valget af kandidater.
   - Oplæg til næste møde: Hvordan skaffes der flere både til salg. Markedet for brugte både en meget lille.
   - Sessan Cup i England blev drøftet.
   - Horsens Sejlklub er i løbende kontakt med NK vedr. Jysk mesterskab.
 8. Næste møde
  1. Torsdag den 24. juni 2021 kl. 19:30 - 20:30 på teams

Referent: Lars Bræstrup


2021

Referat af

Dansk Folkebådsklubs ordinære generalforsamling.

Lørdag den 6. marts 2021 kl.10.00

Sted: Virtuelt TEAMS møde

 

 1. Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt Bent Mallemuk.

Bent konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 1. Bestyrelsens beretning, 2020

Bestyrelsen v. Formand John Wulff:

John konstaterede indledningsvis, at der var over 60 deltagere til det virtuelle møde…

Året 2020 går over i Coronaens tegn, på godt og på ondt. I Dansk Folkebådsklub har vi også navigeret i dette ukendte farvand, og vi kan se tilbage på et år med både gode og dårlige konsekvenser.

På generalforsamlingen i Jægerspris Sejlklub sidste år, overtog jeg roret efter Ditte Andreasen, som havde siddet i 8 otte år på posten. Ditte afleverede et spændende afsæt for den nye formand og bestyrelse, med igangsætningen af en ny struktur med oprettelse af udvalg.

På sejlerdagsarrangementet hvor vi afholdt nogle workshops, fik vi en masse forslag til, hvilke udvalg vi skal eller kan have, og en masse input til opgaverne i disse udvalg. Ud over Corona, er det dette arbejde, der har lagt grunden til vores arbejde i bestyrelsen, det seneste år. Det vender jeg tilbage til.

Først lidt om sejlersæsonen

Flyvemaskinerne blev på jorden, og grænserne var lukkede, så mange af os, der normalt rejser i sommeren, blev hjemme. Det kunne vi se på vandet og læse om på de sociale medier. Langt flere danskere tog en sejlerferie, enten i deres gamle både, eller måske i nykøbte. Vi har ingen tal på det, men Jens Lautrup og Bent Mallemuk, der prøver at holde styr på bådenes historie i folkebådsdatabasen, har haft travlt med at opdatere indholdet. Både som følge af folkebåde, der har skiftet ejere, men også fordi, der er dukket historier op om både og ejere, som ikke helt var afspejlet i folkebådsdatabasen.

Vi har også set opslag på sociale medier, om vores kapsejlere, der har vovet sig ud i en weekendtur eller en længere ferie i folkebåden, og dermed opdaget eller genopdaget, at båden udmærket kan anvendes til dette også. Personligt tog jeg sejlturen fra Jægerspris til Marstal og retur for at deltage i vores klassemesterskab. Vi kunne se, at der faktisk var en del både, der valgte denne transportform. Det mindede lidt om de gamle dage, før trailere blev introduceret som hjælpemiddel.

På kapsejladssiden blev vi mere hårdt ramt. Guldpokalsejladserne måtte aflyses, og vores DM blev ramt af begrænsning i deltagerantallet, desværre i et år, hvor vi oplevede en større tilmelding i flere år.

I bestyrelsen gav det derfor anledning til nogle hektiske dage med telefonmøder og kontakter til Ærø

Sejlforening, Dansk Sejlunion og andre klasser, for at finde en model vi kunne bruge. Et officielt

Danmarksmester skal være åbent for alle medlemmer af sejlklubber under Dansk Sejlunion, og det er det ikke, når der er deltagerbegrænsning i stævnet. Vi endte derfor med en løsning, hvor vi i samarbejde med Ærø Sejlforening, ændrede stævnet til et klassemesterskab. På den måde kunne vi også, med stor og velvillig indsats fra Ærø Sejlforening, skære lidt ned på officials og at få flere deltagere i feltet. Det lykkedes os at få 27 både med til stævnet, der blev vundet af Morten Henriksen og besætning fra Kerteminde Sejlklub. Der skal lyde et stort tak til Ærø Sejlforening, for både det gode samarbejde om løsningerne og for et godt afviklet klassemesterskab

På Ranglisten nåede vi at få tre sejladser af de fem ranglistestævner gennemført. Vi fik en som nævnt en Klassemester, en Fynsk Mester I Anders Sunke og en Jysk Mester i Peder Bo Nielsen. Udover Guldpokalen, blev årets først ranglistestævne – Sjællandsmesterskabet i Jægerspris ramt af aflysning.

I bestyrelsen har vi siden sidste år generalforsamling holdt ikke mindre end 13 bestyrelsesmøder, alle elektroniske.

I første del var temaerne at strukturere arbejdet omkring vores udvalg samt afvejninger, beslutninger og snak om corona-situationen. Vi valgte at starte med at etablere to udvalg, for at høste nogle erfaringer i at arbejde med udvalg. De to udvalg blev et IT-&teknik-udvalg, og et kommunikationsudvalg.

 

IT&Teknikudvalget skal skabe en nye teknisk platform for klubben. Det drejer sig om det helt jordnære som email-adresser, arkivering af bestyrelsesmaterialer, og til det mere udadvendte som hjemmesiden og medlemskommunikation. Teknikudvalget består af Steen Weber og Lars Vilhelmsen, samt Nikolai og Michael fra bestyrelsen

Kommunikationsudvalget skal drive og koordinere kommunikationen til og fra samt mellem medlemmerne. Det drejer sig om nyhedsbreve, medlemsblade, pressekontakt og sociale medier. Kommunikationsudvalget består af Flemming Kold samt Carl-Otto og jeg fra bestyrelsen. Vi har tilknyttet Julie Kold, Caroline Kold og Michael Belvad til udvalget.

I anden halvdel indledte vi det konkrete arbejde med udvalgene, og de har indtil nu holdt ikke mindre end 20 udvalgsmøder, hvor de har arbejdet med disse emner.

Ud af kommunikationsudvalget, er der skabt et lille barn, som også er ved at tage for, nemlig et sponsorudvalg. Mere om det, når det tager lidt mere konkret form, men man kan nok godt gætte sig til retningen for dette udvalg.

Under eventuelt, vil de to udvalg præsentere mere konkret, hvad de har arbejdet med og hvor langt de er kommet, så det vil jeg ikke komme mere ind på her.

Jeg vil blot benytte lejligheden til at takke de involverede for et stort engagement og iderigdom, som vi nok skal få glæde af fremover.

Allerede nu tror jeg, at vi kan konstatere, at det er en stor fordel at arbejde med udvalg, og det vil flytte os som klub til et nyt og mere ambitiøst niveau.

Vi barsler med at sætte endnu et par udvalg i gang i det kommende år, dels et kapsejladsudvalg og dels et

"trivsels- og turudvalg". Jeg håber vi får lige så stor og god tilslutning til disse udvalg. Som deltager i udvalgene vil der blive mulighed for at bidrage med både store og små indsatser, så alle så vidt muligt kan få tid og lyst til at deltage.

Som afslutning på beretningen, vil jeg gerne rette en stor tak til bestyrelsen og udvalgene og ikke mindst alle de ildsjæle som vi alle sammen kender, og som hver dag bidrager med at holde os flydende som klub, mens vi arbejder med alle de nye tiltag.

Med fare for at glemme nogle, vil jeg gerne fremhæve tre af vores æresmedlemmer, der stadig er meget aktive i klubben.

Bent Mallemuk holder styr på vores medlemmer, byder nye velkomne, sender materialer til dem, holder vores medlemsdata og email-adresser ajour og alt det vi ikke opdager i hverdagen. Bent, du er uvurderlig for vores klub.

Finn Hartvig, du har i en menneskealder drevet vores hjemmeside både teknisk og indholdsmæssigt. Siden er en bank af historie og indsigt i folkebåden, klubben, klassen og sejlerne og den er et af vores største aktiver i tiltrækningen af og dialogen med folkebådssejlere, uanset om de er medlemmer af klubben eller ej. Du har i det sidste år bedt os om at finde en afløser for dig, og jeg skal hilse at sige fra IT-&teknikudvalget, er det er store sko der skal fyldes. Du skal have tak for din indsats så langt, og mon ikke vi får brug for at trække på dine viden lidt endnu, men i en lidt mindre rolle.

Jens Lautrup, der stadig indsamler og vedligeholder data på hele flåden af folkebåde og folkebådsdatabasen. Et historisk mesterværk, som ikke mange andre klasser – om nogen – kommer op på siden af. Den viden kommer ikke af sig selv, men kræver at man har følere ude hele tiden og registrerer hvad der sker

Tak til alle for et godt 2020 på trods af corona.

Bestyrelsens beretning blev godkendt med virtuelt applaus

3. Regnskab

Michael Møller gennemgik regnskabet i hovedtal.

Regnskabsberetning 2020

Regnskabet er tilsendt jer alle på mail inden generalforsamlingen, så I har haft mulighed for at orientere jer i tallene.

Regnskabet for 2020 er positivt påvirket af coronasituationen, og vi kommer ud med et overskud på 80.349 kr. mod et budgetteret underskud på 34.500 kr. en afvigelse på næsten 115.000 kr. Dermed er egenkapitalen vokset til 343.648 kr.

Vores indtægter rammer stort set budgettet – medlemstilgangen var på 28 medlemmer, og 16 er udmeldt. De fleste udmeldelser kommer i forbindelse med kontingentopkrævningerne, hvor jeg må slette nogle stykker hvert år, som ikke har betalt kontingentet pr. 1. maj. Rykker-procedurerne kører både på email og snailmail, så man får mange chancer for at betale.

Ved udsendelse af opkrævninger, får jeg også oplysninger om, at nogle medlemmer er afgået ved døden – i år drejer det sig om en lille håndfuld. Og så er der den håndfuld medlemmer, som udmelder sig ved at sende formularen på hjemmesiden eller en mail til klubben.

De negative renter holder vi stadig i ro. Vores ene bank, Nykredit Bank, kræver ikke negative renter af foreningskonti, heller ikke i dag. Så vi har kun en mindre arbejdskapital stående i Jyske Bank. På den måde navigerer vi uden om, at få ekstra omkostninger, selvom vi har overskud på regnskabet.

Det er på udgiftssiden, vi har de store afvigelser fra budgettet, og der er to væsentlige forklaringer på dette.

Det er IT og Corona.

Som fortalt på sidste års generalforsamling, satte vi 50.000 kr. af til en større opdatering af vores IT-platform, herunder hjemmesiden. 2020 blev brugt til forberedelserne af kravspecifikationer, så vi nåede ikke at bruge af budgettet – men det kommer vi til i år, som I vil høre mere om under budget og under eventuelt.

Den anden store forklaring er selvfølgelig Corona – vi har kort sagt ingen penge brugt. Der er besparelser på alt fra bestyrelsesarbejde, der er foregået fra hjemmekontorene, tilaktiviteter og kapsejladser der kun er afviklet i meget begrænset omfang.

Det er godt for økonomien, men ikke et ønske for fremtiden.

Ud over disse store grupper af omkostninger, blev vores generalforsamling i Jægerspris var også meget billig. JSK har en god tradition for at stille op med egen arbejdskraft, som gør det meget billigt at afvikle generalforsamlingen der, så stor tak til JSK for det.

Ud fra "regnskabsterminologi" må vi betegne regnskabet som "yderst tilfredsstillende", men ud fra vores formål i vedtægterne er det "klart utilfredsstillende".

Regnskabet blev godkendt med virtuelt applaus

Fremlæggelse af budget

Bent: Budgettet er en orientering til medlemmerne og skal ikke godkendes af GF

Budgettet er ligesom regnskabet tilsendt på mail inden generalforsamlingen, så I har haft mulighed for at orientere jer i tallene.

Vi budgetterer med et underskud på 91.500 kr. for 2021. Vi fastholder indtægterne på 104.500 kr., men til gengæld skruer vi op for udgifterne, så de stiger til 196.000 kr.

Den helt bare drift af klubben koster ca. 45.000 kr. og normalt budgetterer vi med tilskud til kredse, stævner, udstillinger og andre arrangementer på 41.000 kr.

I år laver vi nogle småjusteringer på nogle af poster, og nogle større poster, der har karakter af investering i fremtiden.

Vores nye IT platform, har vi flyttet de 50.000 kr. fra sidste år til i år. Vi har indgået aftaler med de største leverandører, og det holdes med 36.000 kr. indenfor budgettet på de 50.000 kr. jeg er derfor fortrøstningsfuld i forhold til den del af budgettet – det skal nok holde.

På softwarelicenser går det lidt i begge retninger. Vores hosting af hjemmeside bliver noget billigere, og vi får flere muligheder for at etablere et bestyrelses-rum med mail- og dokumentarkiver.

Til gengæld gætter jeg på, at vi får lidt flere licensudgifter til andre programmer, som skal gøre det muligt at få fuldt udbytte ud af vores nye platform. Alt i alt bliver det til samme budget som sidste år, men med forventning om både plusser og minusser i de enkelte omkostninger.

Den sidste store post er medlemsblad, som har fået et ordentligt løft – ja, her kommer jeg så til at løfte sløret for, at vi kan have et medlemsblad på vej retur.

Kommunikationsudvalget har lavet et rigtigt stort og godt stykke arbejde med at lave en strategi og plan for medlemsbladet, og kædet dette sammen med sponsorarbejdet. Kommunikationsudvalget skal selv have lov til at præsentere disse gode nyheder for jer – jeg vil blot konstatere, at vi har budgetteret med det i 2021. Jeg vil derfor bede om, at vi tager debatten om medlemsbladet og denne budgetpost under eventuelt

Samlet set, vil vores egenkapital falde fra 343.000 kr. til 251.000 kr. – det er samme niveau som med udgangen af 2019.

Vi har kun taget beslutning om økonomien for medlemsbladet for det første år. Vi har som skrevet i invitationen til generalforsamlingen ikke foreslået kontingentforhøjelser, dels fordi vi ser det som en investering i fremtiden og dels fordi egenkapitalen sagtens kan bære det.

Uden blad vil vores omkostninger udgøre 85.000 kr. og vores indtægter 105.000.

Med bladet i den form vi arbejder med nu, vil omkostningerne stige til 150.000 kr. det svarer det til 500 kr. Pr. Medlem. Hvis vi vælger at gå den vej de kommende år, skal vi se på økonomien igen og finde en finansiering med en blanding af sponsorindtægter, bruge af egenkapitalen og evt. justering af kontingentet. Men det vender vi tilbage til på næste års generalforsamling

Kommentarer

Fl. Kold:     Forslag om, at der kunne være et alternativt medlemskab (evt. weekendmedlemskab) for gaster.

Peder Bo:     Ikke meget for Fl. Kolds forslag, idet det er svært nok at få gaster i forvejen. Alternativ idé kunne være at have et gastekontingent for 1 år ad gangen.

Aktion: Michael Møller / bestyrelsen tager emnet op.

Samlet antal medlemmer ca. 310

 1. Indkomne forslag

Ingen

 1. Fastsættelse af kontingent

a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Der foreslås et uændret kontingent for 2021-22. Altså 350,-.

6. Valg (i ulige år)

3 x bestyrelsesmedlemmer er på valg

Lars Bræstrup, genopstiller

Nikolai Kold, genopstiller

Carl-Otto Hedegaard, genopstiller ikke, bestyrelsen foreslår Peter Secher, FDEN 1120, Kolding som nyt bestyrelsesmedlem

Flemming Palm trækker sig ekstraordinært, bestyrelsen foreslår Petra Jørs, FDEN 639, Marstal som nyt bestyrelsesmedlem

1 x bestyrelsessuppleant

Claus Lund, Kerteminde, genopstiller

1 x revisor

Lars Dalbøge, genopstiller

Ovennævnte blev alle valgt.

Valget blev godkendt med virtuelt applaus

7. Eventuelt

a. Præsentation af status i kommunikationsudvalg v Carl-Otto Hedegaard

Tak til udvalget for den store idérigdom og tak til Michael Belvad for den visuelle identitet.

Mangfoldigheden i Folkebåden er mange:

 • Nogle dyrker kun kapsejlads
 • Nogle pudser og plejer
 • Nogle sejler tursejlads

Vi vil markedsføre overfor omverdenen de gode historier og det gode sejlerliv.

At have et godt produkt er ikke tilstrækkeligt, de gode historier skal FORTÆLLES.

Der er lavet nyt logo, hvor Caroline Kold har været primus motor. Julie Kold har lavet layout på nyhedsbrev og vil også gøre det i fremtiden.

Facebook (FB)

Der er d.d. en FB side "Folkebåds sejler" med ca 860 medlemmer. Denne er oprettet af Peter Brøgger.

Udvalget har taget kontakt til Peter og han har overgivet domænet til klubben. Peter er stadig admin. Tak til Peter

Instagram

Julie og Caroline Kold vil kikke med på FB og samtidigt sørge for, at vi kommer på Instagram. I forhold til FB er Instagram "flere billeder og mindre tekst" kort fortalt.

De unge bruger mere Instagram end FB, så det er vigtigt, at vi er til stede her.

Caroline er admin. på Instagram

Medlemsblad     

Skal også ud til sejlklubberne. Vi vil fortælle de gode historier – også for det lidt bredere publikum.

Det har været nødvendigt med professionel hjælp i form af redaktør og journalist.

Bladet kommer på glittet papir 17x24 cm.

Tanken er, at det skal komme to gange om året – forår og sen efterår.

1. år vil være gratis for medlemmer. Hvad der derefter skal ske vides ikke … Formentlig vil sponsorindtægter kunne dække nogle af udgifterne.

Eksempler på historier: 1) Ung i folkebåd 2) Morten fra 40 fods ekstremsejlads til Folkebåd – en professionel sejlers oplevelser

Kommentarer:

Erik Køster:     Forslag = at lade gaster købe bladet

Per Dam:     Farven side 3 (gul) matcher ikke med de øvrige

Jens Thurøe: Har fundet en sponsor, som gerne vil sponsorere alt papir og kuverter til udsendelse af bladet !!

Peter Bo:     Spørger til sponsorer

Fl. Kold:      Sponsorudvalget forsøger at tænke "ud af boxen" ifm nye sponsorer. Dvs. ikke kun i sejl og motor kredse…. Søger efter samme DNA som Folkebåden. Eksempelvis ligesom Volvo

Ocean Race, hvor det er livsstil og kvalitet der udtrykkes i begge. (Volvo Cars / V65 både)

 

b. Status i IT & Teknikudvalg v. Nikolai Kold

IT og Teknik udvalgets arbejde i 2020/2021.

Jeg vil starte med at fortælle lidt om udvalget og baggrunden for det arbejde vi har lavet i de sidste 5-6 måneder. Udvalget består af Michael og jeg selv fra bestyrelsen, og derudover har vi Steen Weber og Lars Vilhelmsen med. Steen har en stor viden og IT og er en kæmpe hjælp for udvalget, med alt hans viden og erfaring omkring særligt alt det teknisk. Lars arbejder dagligt med marketing og hjemmesider og har desuden erfaring fra en lignende proces med opsætning af ny hjemmeside fra Kaløvig Bådelaug.

IT og Teknik udvalget er et midlertidigt udvalg, forstået på den måde, at vores primære arbejdsopgave er at varetage opsætning af en ny hjemmeside for klubben, da hosting af vores gamle ikke længere var muligt, og samtidigt skabe en platform der gør Kommunikationsudvalgets arbejde og visioner for fremtiden muligt. Udover opsætning af en ny hjemmeside, arbejder vi også på en række andre tiltag, der skal gøre bestyrelsesarbejdet nemmere og sikre at alt vores arbejde, mails og dokumenter kan gå videre til fremtidige medlemmer af bestyrelsen. Herunder digitale årshjul for alle opgaver i klubben, e-mails til hvert bestyrelsesmedlem og fælles laggrind af alle dokumenter.

Da hosting af vores nuværende hjemmeside udløber i løbet af foråret, og i den forbindelse har vores leverandører oplyst os, at siden skal gennemgå et større sikkerhedstjek, hvis de skal lægge den over på en ny server. Og sidst, men ikke mindst har Finn bedt bestyrelsen om at finde en ny løsning som webmaster. Derfor har vi i de sidste 3 måneder haft travlt med at forberede den nye side. Vi startede i november og december med at kortlægge alle de krav og ønsker vi har til den nye hjemmeside. Vi har haft den fornøjelse, at Finn også har set vores kravspecifikation igennem, så vi fået Finns mange års erfaringer med i arbejdet.

Det har også ført til nogle meget relevante spørgsmål fra Finn, som han har sendt til os inden generalforsamlingen, og dem vil jeg gerne benytte lejligheden til at kommentere på her.

Nogle af kravene har været, at vi gerne vil gøre hjemmesiden redigerbar for flere af vores aktive medlemmer i f.eks. udvalgene. På den måde øger vi kontakten til medlemmerne og vi fastholder det høje nyhedsniveau, som Finn har været omdrejningspunktet for indtil nu. Den nye platform er væsentligt enklere at vedligeholde, da vi udelukkende bruger standardplatforme. Samtidig er det muligt at integrere sociale medier på hjemmesiden, da sociale medier og andre udbydere udvikler standardintegrationer til de platforme vi bruger.

Vi går også efter at få et område på hjemmesiden, der er forbeholdt medlemmerne og som der derfor skal laves et login på. Det er ikke tanken, at vi skal holde en masse hemmeligt for omverdenen, men visse ting skal beskyttes, bl.a. af GDPR-hensyn. Vi kan forestille os at regnskaber og medlemsregister kan ligge "bag døren". Men også at vi får mulighed for som medlemmer at uploade billeder direkte til klubben og hjemmesiden.

Kravspecifikationen har været et stærkt fundament for os, da vi har brugt den i vores videre arbejde med at indhente tilbud fra 3 forskellige leverandører til hjemmesiden. Vi afholdt i januar en række virtuelle møder med de 3 leverandører, således vi var sikre på at få valgt en god samarbejdspartner til opgaven og til den rette pris. Vi fik tilbud fra 35.000 til 70.000 kr. og vi vurderede dem ud fra pris, tidsplan, kompetencer og kemi. Vi var så heldige, at det vi kunne finde en løsning med den bedste, til en pris på 29.000 efter vi forhandlede de konkrete aftaler på plads.

I starten af februar begyndte vi arbejdet med den valgte leverandør, som vi haft en utroligt godt og tæt samarbejde med. Vi har i arbejdet med den nye hjemmeside lagt stor vægt på at få flyttet alt det fantastiske indhold vores nuværende hjemmeside indeholder over, da det er et kæmpe aktiv for klassen, og resultatet af et stor arbejde af mange ildsjæle og vores særligt vores webmaster Finn, der har været skarp til at få det formidlet ud.

Den nye hjemmeside tager udgangspunkt i klubbens nye visuelle udtryk, som er udarbejdet af Michael Belvad og med vores opdateret logo, som er lavet af Caroline Kold, og vi forventer at havde den klar inden udgangen af april måned.

Jeg har lidt screenshots klar til at vise af hjemmesiden, så i kan se hvad der er i vente, da vi allerede er i gang med at få oprettet sider og flyttet indhold over.

Forsiden – topbanner med en udvalgt artikel, og nyheder nedenunder. Derudover kommer der facebook feed instagram med billeder

Klubben – Overskuelig menu til venstre ala nuværende site, så man altid kan se hvad indhold der er og unike ikoner til hver kategori (tur, kapsejlads, rangliste etc).

Kalender – vi beholder det nuværende format, da vi synes det overskueligt.

c. Orientering om Ranglisten, DM, Guldpokal mm

Søren Kæstel: 2020 ranglisten lidt amputeret grundet Corona

Stadig ikke uddelt præmier, men man håber at kunne gøre dette i Horsens (lave en stor fest..)

De tre vindere (1-2-3) var: xxx , yyy og zzz I 2021 vil der være en ungdomsrangliste (< 30 år) Kommentar:

Ole Eg Pedersen: Skal gaster være medlem af DF ?
Søren Kæstel:

Ikke et krav p.t. (vi har brug for nogle "legekammerater"..)

Ditte Andreasen (DM i Sundby): De forberedende møder er godt i gang – der er nogle gode sponsorer.

Meget afhænger dog af Corona-situationen.

Søren Kæstel (Guldpokal i Tallin):
Der sejles i skærgården (flot). Fornemt besøg forventes, idet præsidenten har meddelt sin ankomst

Kommentarer:

Per Dam:     Hvad med logistikken og priser på færgebilletter?

Aktion:     Søren Kæstel

 

 1. En tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer v John Wulff John takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats.
 2. Uddeling af Englænderpokalen . John Wulff     

Petra Jørs blev årets vinder af Englænderpokalen. Vi ser frem til resten af beretningen…

f. Uddeling af æresnål v. John Wulff

Tillykke til Ditte Andreasen. Hun får æresnålen for sit utrættelige arbejde i folkebådsklubben – bl.a. hele 8 år som formand

Stort virtuelt applaus

g.
Afslutning af GF v Bent Mallemuk Bent afsluttede GF og nedlagde sit hverv

h. Afslutning v John Wulff

Slutteligt takkede John for "god ro og orden" og det store fremmøde. Det var 1. gang at der blev holdt en virtuel GF, men det var forløbet KANON godt.

 

 

Bestyrelse + referent (foto : Hans Friis, JSK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditte modtager æresnålen (foto: Michael Rye Sørensen, JSK)

 

Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

 

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

 

Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.

Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark addo@visma.com • www.visma.dk/addo


Ny ”light-udgave” af Tune Up den 24.-25. april

Ny ”light-udgave” af Tune Up den 24.-25. april

Kerteminde 6. april 2021 Ny “light-udgave” af Tune Up den 24.-25. april

Kære folkebådsejler!

På grund af Corona-restriktioner kan vi kun gennemføre Tune Up i et noget begrænset omfang. Vi kan ikke mødes på land, hverken før eller efter træningen, så vi bliver nødt til at droppe alle sociale aktiviteter på land, da vi ikke må samles alle sammen. D.v.s., moleøl, diverse evalueringer, foredrag om meteorlogi og fællesspisning må aflyses.

Mortens Henriksens gode ide om at indbyde potentielle nye folkebådssejlerne til en intro fredag eftermiddag kan heller ikke lade sig gøre.

Det gode nyhed i alt dette er, at nu “koster det gratis” at deltage !

Morten vil via VHF lede arrangementet ude på vandet, med en masse starter og opkryds, så vi får banket rusten af. Bjørn Stephensen og Verner Vestergaard styrer slagets gang fra Fayard i samarbejde med Morten.

Så alle skal huske deres VHF, og dem der ikke har en, kan låne en af Kerteminde Sejlklub, så skriv venligst til klassebaad@kerteminde-sejlklub.dk, senest den 22. april, hvis I vil låne en.

I øjeblikket må vi være 50 i alt ude på vandet. Jvf. DS´s retningsliner.

Omkring tilmelding, gælder “først til mølle” princippet stadig.

Som nævnt vil der være to “officials” på banen, så vi har plads til 48 sejlere på vandet. I øjeblikket er der 17 tilmeldte både, og dermed 1 på venteliste (med 2 personer om bord), så det er meget vigtigt, at de tilmeldte helt præcis på manage2sail angiver hvor mange, der er ombord, ellers kan vi ikke rigtig styre antallet af personer på vandet. Hvis nogle på baggrund af den ændrede præmis for Tune Up vil trække sig, så er det også
vigtigt, at I får fjernet tilmeldingen på manage2sail så hurtig som muligt, så det kan give plads for evt. andre
på ventelisten.

Programmet ser nu således ud:

Lørdag den 24. april:
Kl. 08.00 – 10.00:

Ankomst og søsætning.

Kl. 10.30 – ca. 16.00:

Søndag den 25. april:

Træning på bugten.
Kl. 10.00 – ca. 14.00: Træning på bugten.
Kl. 13.00 – 14.00: Afrigning.
Kl. 15.00 – Optagning af både.

Deadline for tilmelding: mandag den 19. april på https://www.manage2sail.com/da-dk

Vi glæder os til at ser jer- vel mødt!

Med venlig hilsen

Kerteminde Sejlklub

Info: Morten Henriksen: morten@tidenspsykologer.dk Henrik Møhl: henrik@mohl.family Mobil 2684 7860


21. april 2020

Referat af Bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub

Tirsdag den 21. april 2020 kl. 19.30

Via Microsoft Teams

Tilstede: John Wulff, Søren Kæstel, Michael Møller, Nikolai Kold, Flemming Palm, Carl Otto Hedegård, Claus Lund og Lars Bræstrup Fraværende: Ingen.

Dagsorden vist med fedt print

 • Kommunikationsudvalg og IT/Teknik-udvalg
  • Mulige deltagere, der skal kontaktes up-front - hvem gør det

   Kommunikation: Flere medlemmer der har ytret ønske om at deltage spørges.

   • Flemming Palm vil stadig samle referater til web og bådpresse vedr. kapsejlads.
   • Michael tager en snak med de interesserede

   IT/Teknik: Nikolai har kontakt med flere, der gerne vil med i udvalget.

   • Der bør være én med teknisk indsigt.
   • Claus kender en der kan give en pris på etablering af en ny hjemmeside. - Det blev nævnt emner med
    kompetencer vi kan bruge. Michael kontakter disse personer.
  • Bestyrelsesrepræsentanter i udvalgene skal besluttes John er med i kommunikationsudvalg.

   Nikolai og Michael er med i It/Teknik udvalg.

  • Udkast til invitation (vedlagt) - kommentarer udbedes

   Vi drøftede Michaels udkast til en invitation og der blev ændret et par steder, hvorefter den blev godkendt. Den rundsendes til bestyrelsen inden den offentliggøres.

  • Plan for udsendelse
   • Der drøftedes en strategi for hvor og hvornår vi skal udsende nyhedsbrevet på de enkelte medier.
   • Det blev vedtaget at udsende det alle steder på samme tid.
   • Nyhedsbrev udsendes i næste uge på hjemmesiden og FB.
 • Nyt om kapsejladskalenderen
  • Flemmings forslag, hvad er næste skridt
   • Der drøftedes hvornår vi kan give Marstal besked. Flemming spørger Torben fra Marstal om deadline for beslutning.
   • Sejlerne efterlyser et beslutningstidspunkt for fastsættelse af datoer. Den ændrede kapsejladskalender offentliggøres i uge 18.
   • Søren formulerer en ændret kapsejladskalender.
   • Alle beslutninger skal naturligvis aftales med arrangørerne.
   • Flemmings forslag til en ændret kapsejladskalender ligger fast, dog kan DM eventuelt flyttes til september.

Referat af Bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub

Tirsdag den 21. april 2020 kl. 19.30 Via Microsoft Teams

 • Kommunikation hvad hvornår og ad hvilke kanaler skal besluttes

  Flemming sender ændret kapsejladskalender rundt til kommentering og Michael samler udvalg og kapsejlads til ét nyhedsbrev og udsender det til alle medlemmer.

 • DM i 2022 fælles med Tyskland drøftes fortsat mellem Nikolai og Sönke Durst.
 • Nyhedsbreve i den nærmeste fremtid
  • Udvalg.

   Der udsendes et nyhedsbrev med info om både etablering af de to udvalg og den ændrede kapsejladskalender.

  • Kapsejlads.

   Se punkt 3a

  • Andet...
   • Bent Mallemuk Nielsen har spurgt om referatet kan sendes direkte via mail til alle medlemmer. Det gør vi fremover.
   • Nikolai fik ros for etablering af eSejlads mandag den 20. april med ca. 11 deltagere.
   • Fra to uafhængige givere er bestyrelsen blevet tilbudt en ungdomspokal. Søren har for en tid siden talt med en sponsor der tilbyder økonomi og en pokal, og vi afventer hvorledes det falder ud.

   Næste møde afholdes tirsdag den 12. maj kl. 19.30. Søren sender et link rundt.

Mødet sluttede 20.30

Referent: Lars Bræstrup


7. april 2020

Referat af Bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub

Tirsdag den 7. april 2020 kl. 19.30

Via Skype

Tilstede: John Wulff, Søren Kæstel, Michael Møller, Nikolai Kold, Flemming Palm, Carl

Otto Hedegård og Lars Bræstrup

Fraværende: Claus Lund med afbud

Dagsorden vist med fedt print

 • Status på kapsejladskalender 2020 v. Søren a: Håndværker Cup udsættes til senere.

b: DM i Marstal. Det blev besluttet at vente med anbefaling til Ærø Sejlforening, til der kommer en udmelding fra myndighederne vedr. forsamlinger i august.

Der er også det økonomiske spørgsmål hvis der er tvivl om afvikling.

Vi tager det op på mødet den 21. apr.

Flemming hører hvornår Marstal senest kan tage den endelige beslutning.

c: Guld Pokal i Eckernförde er aflyst!

d: Jægerspris tænker fortsat på at arrangere et efterårsstævne.

 • What to do - indtil Covis-19 er slut v. alle a: Der skal mere info på hjemmesiden med oplysninger om den ændrede situation.
  • eSejlads kunne være et alternativ pt.
  • Hjemmesiden giver ikke bred kommunikation, da for få medlemmer går ind dagligt her. E-mail og FB e.
  • Johns nyhedsbrev var godt og det vil være godt med et nyt brev efter vores næste møde.
  • Er der stemning for kapsejladser afholdt i september og oktober? Lad os høre om medlemmernes ønsker dette. Er der folk til at arrangere sejladser på det tidspunkt?

  Det er et emne til kommunikation via mail eller FB.

  Flemming sætter et opslag på FB med opfordring til debat.

  • Fyns Mesterskab og DM i distancesejlads er i fare for aflysning eller senere afvikling.
  • Debat vedr. hvornår sejladserne afvikles tages op på næste møde.
  • Næste møde den 21. april giver myndighedernes anvisninger sandsynligvis bedre baggrund for bestyrelsens dialog med arrangører og endelig beslutning for afvikling af sejladser.
 • DM og guldpokal de kommende år v. John a: DM i Sundby 2021 afholdes i uge 26 som et 3-dagsstævne. Bjørn har sagt ja til dommerhvervet.

 

b: Nikolai har snakket med tyskerne og de arbejder på at sprede stævnerne med 2 uger mellem hvert stævne i 2021.

 • Kommunikations- og IT/teknik Udvalg ved Michael (oplæg fra Nikolai og Michael vedlagt)

  a: Michael gennemgik et forslag til etablering af udvalgene. John nævnte at der skal præciseres nogle emner der skal arbejdes med i de enkelte udvalg. Kommunikation- og It/Teknik-udvalg er pt. vigtigst at få startet op.

  b: Det tilstræbes at det er en fra bestyrelsen der er formand eller menigt medlem i hvert udvalg. Det sikrer at bestyrelsen har god kontakt og overblik.

  c: John er "født" som formand for kommunikationsudvalg. Han bør være klubbens ansigt ud til medlemmerne.

  Flere medlemmer har ytret ønske om at deltage og foreslås som medlemmer.

  d. IT/Teknik-udvalg får Nikolei og Michael med fra bestyrelsen

  c: Udvalgene sættes i gang senest juni.

 • evt. og aftaler til næste møde
  • Søren indkalder via et link til næste møde
  • Årshjulet er på vej fra MM

  Næste møde tirsdag den 21. april kl. 19.30 via Skype eller Teams

Referent: Lars Bræstrup


21. marts 2020

Referat af bestyrelsesmøde i DANSK FOLKEBÅDSKLUB 21. marts 2020 kl. 10.30 via Skype

Tilstede: John Wulf, Søren Kæstel, Flemming Palm, Michael Møller, Carl-Otto Hedegaard, Lars Bræstrup, Nicolai Kold, Claus Lund og Ditte Andreasen som gæst

Fraværende:

1.
Valg af referent.

Lars blev valgt til referent.

2.
Generalforsamling a.
Konstituering af ny bestyrelse

John Wulff er valgt som ny formand.

Claus Lund blev budt velkommen som ny suppleant af bestyrelsen.

Lars fortsætter som repræsentant for tursejlads, samt sekretær i bestyrelsen.

Søren fortsætter som næstformand i bestyrelsen samt repræsentant for Ranglisten. Michael fortsætter som Kasserer.

b.
Evaluering af Generalforsamling

Status: Der kom positive meldinger efter GF og der var et helt godt fremmøde. Der kom mange ideer og gode input til bestyrelse at arbejde videre med.

c.
Årshjul overleveres af Ditte

Ditte præsenterede et årshjul og delte digitalt med Michael. Det giver et godt overblik over de opgaver der ligger året igennem.

Det skal udbygges med de udvalg der nu etableres.

Der er mange filer i det historiske materiale der er låst for os, og det er nok en fejl hos Google, og det tager tid at få dem tilgængelige igen. Ditte arbejder med det.

3.
Opsamling af GF

På baggrund af den brain storming vi havde på Generalforsamlingen i Jægerspris, havde Michael udarbejdet et materiale med en række udvalg og beskrev hvordan de kan fungere og lagde op til en drøftelse af opgaver og struktur.

Følgende udvalg er foreslået:

 1. Kommunikationsudvalg
 2. Kapsejladsudvalg
 3. Ungdomsudvalg
 4. It/Teknikudvalg
 5. Social/Tursejlerudvalg
 6. Båd/Teknik/Regeludvalg
 7. Flåder
 • Der er enighed om at der skal etableres en ny platform til blandt andet en ny web. - Der er to tidligere redaktører der har tilkendegivet at de er villige til at deltage i at redigere et blad igen.
 • Der er enighed om at de der skal deltage i udvalgene for IT og kommunikation skal være vant til at arbejde med de nye platforme, der også tilgodeser mobile enheder. - Der skal kommunikeres bedre ud om stævner og referenter skal udpeges inden stævnet. Den der afholder skippermøde, trækker lod om hvem der skal skrive et indlæg til bådpressen og webben/FB eller det bestemmes ud fra deltagerlisten. - Der skal annonceres i indbydelsen at deltagere er forpligtet til at påtage sig at skrive et referat af stævnet til pressen, hvis de bliver spurgt. Dette etableres af Flemming.
 • Michael og Nicolai definerer opgaven for de to udvalg, Kommunikation og IT. - Bestyrelsen skal invitere alle medlemmer og blandt de interesserede vælge dem der skal være i udvalgene.
 • Opstarten til en ny hjemmeside er dyrt og dertil kommer der det daglige vedligehold.
 • Vi skal lave en short liste af folk der har kompetencer til opgaven at oprette en hjemmeside. Opgaven skal defineres klart og åbne for at medlemmer kan være med.
 • Det er et must at flere kan gå ind og uploade stof på den nye hjemmeside.
 • Der holdes et møde om udvalgene for kommunikation og IT-arbejde.

4.
DM og ranglistesejladser

Der skal måske tænkes i nye former for sejladser, blandt andet med harestart.

Håndværker Cup må nok se på muligheder for at flytte stævnet til senere, med henblik på den nuværende situation med Coronavirus. Vi skal senest have et go eller no go 3 uger før start. Håndværker Cup kunne jo eventuelt afholdes sidst i juni eller slutte sæsonen sidst i september.

Uofficielt DM i distancesejlads for Folkebåde afholdes i år i forbindelse med Classic Fyn Rundt fra Kerteminde og tæller med i ranglisten.

a.
DM 2020

Marstal lader til at have fuld kontrol. Flemming er kontaktperson.

De mangler store oppustelige mærke. Claus forhører sig i Odense Sejlklub.

Per Røssel er næsten klar med en hjemmeside og tilmelding åbnes meget snart. Der er valgt 8 sejladser, med lidt længere sejladser end i Fåborgs DM.

b.
DM 2021

Sundby skal holde DM i 2021.

John er kontaktpersoner.

DM 2022?

Flere lokaliteter blev drøftet, blandt andet Horsens, Præstø, Kerteminde og Sønderborg. Der er enighed om at Sønderborg er første prioritet.

Nicolai spørger om der er interesse i Tyskland for et samlet DM, og spørger Sønderborg. Dette er tillige en opgave for et kommende kapsejladsudvalg.

c.
Der tænkes i en lokalitet til et ranglistestævne i det jyske i 2021. Flemming undersøger et par muligheder.

5.
NFIA a.
Guldpokal

2020: Eckernförde er godt i gang med forberedelserne.

2021: Tallin har fået det. Der arbejdes med muligheder for favorable færgebilletter. GP afholdes den 24. - 29 juli 2021.

2022: Per Buch kontaktes af John for et sted og tidspunkt. Det er Danmarks tur.

6.
Andet

Vi fortsætter med at kompensere formand og kassere med 1000 kr./år, samt Webredaktør med 500 kr. pr. år. Dette dækker alle mindre udgifter de har, under klubbens drift.

7.
Evt. og ny mødedato

 • Den 7. april kl. 19.30 afholdes der Skypemøde kl. 19.30. Primære punkter er:

Kapsejladskalender, Diverse udvalg, Web.

 • Den 21. april afholdes Skypemøde kl. 19.30
 • Målerskabeloner er hos Ditte og leveres til John.
 • Næste fysiske møde er i Greve, hos John, den 14. november 2020 kl. 10.00

Mødet sluttede kl. 13.00


2020

Referat
af

Dansk Folkebådsklubs ordinære generalforsamling.

Lørdag den 29. februar 2020 kl.13.00

Sted: Jægerspris Sejlklub, Kignæs Havn Hovedgaden 149, 3630 Jægerspris

1. Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt Johs. Egede, Jægerspris sejlklub.

Johs. konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning, 2019

Bestyrelsen v. Ditte Andreasen:

Vi har igen i det forgangne år haft rigtig fin aktivitet i klassen, trods det at vi ikke fik en lige så fin sommer som året før.

Bestyrelsens almindelige arbejde er foregået helt som det plejer. Vi har haft 2 fysiske møder i året der gik, suppleret af et Skype møde. Derudover over formøde til denne generalforsamling. Ellers er samarbejdet primært foregået pr e-mail korrespondance. Endelig har forskellige repræsentanter for bestyrelsen holdt møder med årets DM arrangør i Fåborg, Guldpokal arrangøren in Århus, samt haft dialog med indeværende års DM arrangør i Marstal.

I NFIA regi har vi haft en rokade, da Sørens formandsperiode udløb. Formandskabet er overgået til Tyskland, og vi har i stedet fået næstformandsposten som Per Buch er trådt in i. I teknisk komité mangler vi fortsat en dansk repræsentant, så hvis nogen sidder og har lyst til at sidde med der må de endelig sige til. Vi har deltaget ved 2 NFIA bestyrelsesmøder, et fysisk og et per Skype, samt AGM i NFIA.

Vi nyder fortsat godt af vores kasserer Michael Møller, som har rigtig godt styr på økonomien. Mere om det senere.

Medlemstallet har været let faldende, idet vi har fået 44 udmeldelser som ikke helt opvejes af de 28 nye medlemmer. Vi vil gerne takke Bent Mallemuk Nielsen for fortsat at yde en indsats i velkomsten af nye medlemmer – vi får ofte tilbagemeldinger om hvor meget der sættes pris på den varme velkomst i klubben.

Da det ikke er lykkedes at finde ny redaktør, har vores ellers populære blad været sat på pause. Skulle det lykkes at finde ny redaktør, vil det med glæde blive startet op igen. Samtidig går vi med tanker om hvorledes vi kunne lave en generel digital opgradering af klubben som også kunne indebære en digital afløser for bladet, noget vi også har budgetteret med i kommende år. Men uanset formatet kræver det jo en arbejdsindsats at samle og formidle materiale. I mellemtiden har vi heldigvis stadig en hjemmeside som altid er opdateret med de nyeste informationer takket være Webmaster Finn Hartvig.

Generalforsamlingen foregik som altid i ulige år i forbindelse med boatshow i Fredericia, hvor vi både havde en rigtig god, konstruktiv og velbesøgt generalforsamling og flittigt besøg på den flotte stand. På generalforsamlingen blev der brug lidt tid på netop at snakke kommunikation, og hvordan vi bedst løser den udfordring på en nutidig og inkluderende måde. Da vi finder dette et vigtig emne, har vi det på agendaen under sejlerdagen i dag.

Til Danmarksmesterskabet var vi på besøg hos velkendte venner i Fåborg. Vi ved jo at der altid bliver kræset om os i land når vi er på de kanter, og i år var ingen undtagelse. Stævnets største nyhed var sejladsfarvandet, som blev på inderfjorden. Her var lige præcis plads til en bane i tilpas størrelse, og de 33 deltagende både fik 10 rigtig fine sejladser. Måske var lidt lokalkendskab en fordel, vi fik i hvert fald en sikker vinder i lokale Stig og Bo Bundgaard Lassen samt Jacob Groth. Tillykke med Danmarksmester titlen, den har I fortjent.

Guldpokalen blev i år sejlet i Århus, med et flot deltagertal på 53 både fra 6 nationer, og hele 27 danske både. Vi blev budt velkommen indenfor i det flotte nye sejlsportscenter, og trods forsinkede ombygninger på et i forvejen indsnævret havneområde lykkedes der arrangørerne at finde plads til både campering og parkering samt forholdsvis samlet fortøjning af bådene. Vejrmæssigt blev det et stævne med store udfordringer i et meget ustabilt vejr, og specielt sidstedagen er noget alle deltagende både nok vil huske i mange år frem. Det var en dag præget af passerende tordenbyger som flere gange forhindrede starter og fik flere både til enten at søge nødhavn eller til udkanten af bygerne. Sidste startforsøg foregik lige som endnu en byge passerede, denne gang uden torden men med meget voldsomme vindstyrker. Det tror jeg har sat sig som en voldsom oplevelse både hos vi sejlere som lå på startlinjen, og på dommer hold og hjælpere. Vi fik en velfortjent vinder i Per Jørgensen, Jørgen Overgaard og Christian Hansen. Stort tillykke til jer.

Ranglisten kører rigtig fint, vi har nogle meget flotte deltager antal både ved Sjællandsk og Fynsk mesterskab, med hhv. 27 og 22 deltagende både. Det kniber lidt mere at trække så mange både vi gerne ville til det jyske mesterskab, hvor der denne sæson kun var 9 både som fandt vejen til Århus. Bestyrelsen har selvfølgelig diskuteret årsager, og arbejder med om noget kan gøres for også at få deltagerantallet op i Jylland.

Potentielle DM arrangører henvender sig stadig til os før vi får brug for at gå ud og opsøge arrangører – en luksus jeg godt kan afsløre at ikke alle klasser nyder godt af. Det er ikke altid vi kan imødekomme ønskerne, men vi er glad for at have de nærmeste år på plads. I år skal vi for første gang nogensinde til Marstal, hvor vi nok vil opleve at nogle ting bliver lidt anderledes, blandt andet den tidsmæssige placering. Dette primært for at få den billigste færge overfart. Vi har haft en god dialog med arrangørerne, som glæder sig rigtig meget til at byde os velkomne til deres smukke ø. I 2021 følger vi et 10-års mønster og tager tilbage til Sundby Sejlforening, hvor vi har rigtig fine stævner både i 2001 og 2011. I årene derefter er der flere potentielle arrangører i spil, men endnu ingen besluttet.

På ungdomssiden ser vi fortsat fremgang i antallet af deltagere under 30 år, en trend vi har kunnet se lige siden vi begyndte at fokusere på ungdom i klassen. Det er meget glædeligt.

Som nævnt tidligere vedligeholder vores webmaster Finn Hartvig stadig en hjemmeside vi kan være stolte af takket være hans konstante opdateringer med relevant materiale og nyheder.

Alt i alt har det altså været endnu et fint og aktivt år for klassen, som fortsat kan bryste sig af at være blandt de mest aktive i landet.

Som afsluttende bemærkning bliver dette min sidste generalforsamling som formand. Efter 8 gode og spændene år på posten er det på tide at overlade tøjlerne til en anden. Mere om det når vi kommer til punktet valg til bestyrelsen.

Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus

3. Regnskab

Michael Møller gennemgik regnskabet i hovedtal.

Nogle få poster blev fremhævet:

Der har været overskud i det forløbende år. Indtægterne har været som forventede, men udgifterne lavere. Bl.a. nævntes, at der ikke har været udgift til medlemsblad Medlemsadministration er en stor post

Udgifterne består af:

 • Betalingsservice NETS
 • Regnskabssystem
 • Bank

Mht. regnskabssystem fungerer det nuværende udmærket og er umiddelbart pengene værd

Mht. banker og betalingsservice, så betragtes en forening som "erhverv" og gebyrer er høje og stigende.

Kassereren ser hele tiden på muligheden for at reducere omkostningerne, herunder at bruge flere banker Samlet antal medlemmer ca. 310

Regnskabet blev godkendt med applaus

Endvidere blev budget for 2020 udleveret

 1. Indkomne forslag

Ingen

 1. Fastsættelse af kontingent

a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Der foreslås et uændret kontingent for 2020. Altså 350,-.

I budgettet for 2020 er to større poster:

Software licenser og gebyrer – her er der inddraget kendte prisstigninger fra banker og leverandører

Indkøb af Hardware – her er der sat penge af til opgradering af foreningens samlede IT-setup, så vi i højere grad kan understøtte mere medlemsinvolvering (mere om dette i workshops senere på sejler-dagen)

Ranglistepræmier er sat lidt ned i beløb, men tanken om at vi laver lodtrækning blandt alle medlemmer fastholdes

6. Valg

e. Formand (Ditte Andreasen genopstiller ikke)

Ny formand bliver John Wulff, Jægerspris sejlklub.

Valget blev godkendt med applaus

John takkede Ditte for hendes 8 år lange formandsperiode.

f. 2 bestyrelsesmedlemmer (Søren Kæstel og Flemming Palm, begge genopstiller)

Begge blev genvalgt

g. 1 bestyrelsessuppleant

Ny suppleant, Claus Lund, Kerteminde blev valgt

Claus var ikke til stede på GF, men havde accepteret valget på forhånd.

h. 1 revisor (Hans Friis genopstiller)

Hans Friis blev genvalgt

7. Eventuelt

a. Uddeling af Englænderpokalen

Ingen turberetninger fra det forløbne år. Derfor blev pokalen ikke uddelt.

Bestyrelsen opfordrede til at man sendte beretninger. Det kunne sagtens være fra dag-/weekendture

b. Uofficielt FB-DM for distancesejlads – Flemming Palm Flemming opfordrede til deltagelse af det uofficielle DM

 • Fyn rundt fra Kerteminde den 1. weekend i juni (5-6 juni)
 • Vandrepokal skaffes

c. Tak til Ditte Andreasen for de 8 år som formand – Søren Kæstel

Søren Kæstel gav en stor tak samt en flaske champagne til Ditte for hendes 8 år i formandsstolen. Der er ikke mange – om nogen – der har besat posten i så mange år i træk, sagde Søren.

STORT applaus

d. VHF – et oplæg fra bestyrelsen

Der var en livlig diskussion mht. til evt. anvendelse af VHF ved kapsejlads, som det kendes fra flere andre klasser. Nogle steder er VHF obligatorisk.VHF kan bruges til – nedtælling – samt oplysninger fra baneledelse

Flere nævnte, at der gennem årene havde været farlige situationer (knækkede master, kollisioner, tåge mm), hvor en VHF ville være en god ting. Samtidig vil baneledere via VHF kunne informere om de var ontime, om de ville flytte baner etc..

Bjørn Stephensen: Der kræves ikke certifikat for at lytte/modtage på VHF. Først når man både vil modtage og sende kræves dette. NB: Håndholdte VHF kan have en begrænset rækkevidde.

Hans Friis: Der skal ikke herske tvivl om, at det er FLAGENE, der er gældende, hvis der er uoverensstemmelse mellem VHF- og signalering fra Baneleder. Men VHF kan være et godt hjælpemiddel, til effektiv afvikling af stævner

Ditte rundede af: Der er bred enighed om, at SIKKERHEDSMÆSSIGT kan VHF være en god idé. Flagene er dem, som er gældende. VHF kan sikre en lettere og mere effektiv kommunikation. VHF kan være en service for sejlerne og en hjælp for sejlere/baneledelse. Bestyrelsen vil arbejde videre med emnet som i givet fald vil være frivilligt for sejlere og baneledere at anvende.

e. DM 2020 i Marstal v. Per Røssel

 • Holdes i Marstal, men det er Ærøskøbing sejlklub, der står for arrangementet
 • Hjemmeside under udarbejdelse (næsten klar)
 • 19/8 til 22/8
 • torsdag til lørdag (så man kan tage hjem søndag)
 • Priser / mad som i Fåborg (2019)
 • Spec. pris på overfart fra Rudkøbing. 500,- for bil + trailer + 3 personer (skal reserveres)

f. Sjælland Rundt på indersiden (Roskilde fjord / Isefjorden) v Lars, Herslev Sejlklub

Lars reklamerede for SRPI, hvor det i år er 25. år det sejles. Der blev udleveret en brochure.

Sejles i år den 20-21 juni. Gebyr er 250,- indtil 31/5 – derefter 500,- Start for FB ved Kignæs, som også er slutdestination den første dag.

g. Guldpokalen 2021 bliver i Estland (Tallinn)

Søren Kæstel, Johs. Egede, Ditte Andreasen "reklamerede" for at deltage i denne. Klubben i Estland har stor erfaring i at afholde stævner og man bliver altid godt modtaget og beværtet.

Per Dam fortalte, at han har forbindelse til DFDS og kan være behjælpelig med at finde den rette rute og transportform (måske via RoRo færgerne – bemærk at disse ofte kun har få kahytter, så man skal være tidligt ude).

Benny nævnte (udfra tidligere tur til Helsinki), at et budget på 5000,-/person ikke var urealistisk.

h. HC + efterårsstævne i Jægerspris Sejlklub (JSK) v Thomas

HC er i weekenden 2-3. maj i Kignæs / Jægerspris sejlklub

JSK har et 1-2 dagsstævne i støbeskeen til slut september start oktober

Slutteligt takkede Ditte Andreasen for "god ro og orden"

-----------------------------------

NB: Vigtige råd - Fra den efterfølgende "sejlerdag" v Lars Bræstrup

1)
Ror

Lars viste et simpelt målebræt (trekant) til måling af rorets tykkelse. Roret skal overholde bestemte dimensioner og i de senere år er der kommet mange udgaver til (også finneformet). Og ikke alle overholder kravene. Endvidere kan der sagtens være vand i roret. Det skal tømmes af og der kan tætnes med epoxy.

Ditte supplerede med, at der vil blive målt ror i den kommende sæson.

2)
Tæring v rustfri beslag på alu mast og bom

Rustfri beslag monteret direkte på aluminium VIL give tæring efter få sæsoner. Løsningen er, at afmontere beslag og lægge plaststykker/-skiver under, inden de monteres igen.

3)
Max sejlmærker på mast og bom

Bommens overkant må ikke kunne sænkes længere ned end det, der er afmærket på masten. Endvidere må sejlet ikke kunne trækkes længere ud på bommen end det, der er afmærket på bommen. Man SKAL derfor være opmærksom på, at der sættes "stop" i form af skruer eller beslag, så dette fysisk ikke kan lade sig gøre. Hvis ikke, så kan man blive diskvalificeret.

Kontakt Lars Bræstrup ved spørgsmål


2019

Referat
af

Dansk Folkebådsklubs ordinære generalforsamling.

Lørdag den 2. marts 2019 kl. 10.00

Sted: Best Western Plus, Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia

1. Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt Bo Stævne Jensen, Aarhus sejlklub.

Bo konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Samtidigt blev det nævnt, at stemmeberettiget kun var de, som var medlem af Dansk Folkebådsklub samt havde betalt deres kontingent.

2. Bestyrelsens beretning, 2018 v. Ditte Andreasen

2018 har været et år med rigtig fin aktivitet i klassen, og kombineret med den helt usædvanligt fine og lange sommer, har det nok været et år mange kommer til at tænke positivt tilbage på.

Men før vi når til bestyrelsens arbejde, skal vi sige farvel til en legende. Ove Hjort er gået bort. Ove sejlede fra KAS, og vandt i løbet af perioden 1967 - 1976 ikke mindre end otte Danmarksmesterskaber og fem Guldpokaler sammen med broderen Claus og gasten Karsten. Æret være hans minde.

Bestyrelsens almindelige arbejde er foregået som vanligt. Vi har haft to fysiske møder i året der gik, ud over formøde til denne generalforsamling. Derudover er det meste arbejde som vanligt foregået pr. e-mail. Endelig har forskellige repræsentanter for bestyrelsen holdt møder med årets DM arrangør i Flensborg, Guldpokal arrangøren i Simrishamn, samt med indeværende års DM arrangør i Fåborg.

I NFIA regi sidder Søren fortsat i formandsrollen indtil næste valgperiode (startende allerede nu til sommer), hvor formandskabet overgår til Tyskland. Vi har endnu ikke fundet en ny repræsentant for Danmark i NFIA's bestyrelse. Bjarne har valgt at trække sig fra teknisk komité, så her mangler vi også en dansk repræsentant. Vi har deltaget ved 2 NFIA bestyrelsesmøder, samt AGM i NFIA.

Økonomien er stadig i meget trygge hænder, med Michael Møller som kasserer. Og på den front har vi nu passeret en milepæl, idet regnskabet har været kørt digitalt fra 2014 til 2018 – hvilket vil sige at det fysiske regnskab nu har passeret de 5 år det kræves opbevaret, og kan makuleres i sin helhed. Og det må siges at den digitale verden gør livet rigtig meget lettere for arbejdet. Adgangen til regnskabet kan styres fuldstændig på bruger niveau, og alle bilag opbevares digitalt i systemet. Vi har nu et fint medlemskartotek, hvorfra ind- og udmeldelser samt kommunikation, såsom indbydelsen til denne generalforsamling styres meget let. Derudover har revisorerne direkte adgang til systemet, så de både kan se regnskabet og gennemgå bilagene digitalt – hvilket er en stor fordel når vi sidder fysisk spredt ud i hele landet. I år har vi endda kunnet klare underskrift af regnskabet digitalt, så vi er sluppet for rundsendelse af scannede filer. Den løsning er jeg helt sikker på at vi også fortsætter med.

Vores blad er nu i to år udkommet i flot ny opsætning, med Uffe Raahede som redaktør og Claus Thiesen som grafiker. Det har været en fornøjelse at se hvordan de har kunnet forny formatet, og i hvor høj grad de har formået at trække stof til bladet ud af medlemmerne. Der har ligefrem i perioder været for meget stof, så der måtte vælges. Desværre har begge valgt at trække sig fra bladet, så vi har set sidste blad fra deres hånd. Jeg vil gerne sige en meget stor tak til begge, for deres indsats i de forgangne to år. Det betyder desværre også at vi igen står uden redaktør, og det kommer vi til at diskutere senere i dag.

Som det er blevet tradition i lige år, blev generalforsamlingen kombineret med en sejlerdag med spændende indslag og middag om aftenen. I år var Jægerspris værter for arrangementet, og deroppe føler vi os jo altid meget velkomne og taget godt af. 39 medlemmer trodsede det bidende vintervejr, og fandt vejen til Kignæs Havn. Det blev en kort og effektiv generalforsamling uden store diskussioner. Herefter havde vi nogle fine indlæg om de nye tiltag for at få flere unge i klassen, og en brainstorming om fremtidig virke. Mange havde glædet sig til den planlagte sejlads med mini-folkebåde, men det var vandet for stift til. I stedet fik vi en spændende gennemgang af byggeprojektet og sejlads med bådene. Tak til alle de involverede hjælpere og talere!

Vi fik i år hele to internationale stævner. Først med Guldpokalen i Simrishamn, hvor der deltog i alt 39 både fra 5 nationer, heriblandt 9 danske både. Vi var noget drillet af svingende vindstyrker, og baneledelsen havde sine udfordringer med udstyr – men vi fik et fint arrangement afviklet. De som var med vil vide, at der blev sejlet på et lidt utraditionelt banesystem, noget som efterfølgende har skabt debat. Jeg tror ikke det er et system vi kommer til at se igen til senere stævner.

Danmarksmesterskabet blev i år for første gang afviklet med base på udenlandsk grund, mens man under sejladserne kunne krydse grænsen mange gange. Vi tog nemlig til Flensborg, hvor der for første gang arrangeredes fælles dansk/tysk mesterskab. Det kan lade sig gøre fordi Flensborg Yacht Club som det danske mindretals sejlklub har medlemskab af både den danske og tyske sejlunion, og dermed som eneste klub udenfor rigets grænser har ret til at arrangere Danmarksmesterskab. De slog sig sammen med den tyske naboklub, og det må siges at de to klubber virkelig formåede at skabe et flot arrangement med stor opbakning. Der var ikke meget ledig plads at finde på Flensborgs inderfjord, når de 57 både fra 4 nationer stævnede ud – heriblandt 20 danske både.

Også ranglisten kører fortsat fint, og når vi efter denne generalforsamling går over på klubbens stand i bådmessen for at fejre vinderne, så er den øverste plads besat af en besætning som i år har vist en helt exceptionel vilje til sejr: Cirkeline med Søren Kæstel, Erik Andersen og Alex Lindegaard har simpelthen gjort rent bord, og vundet både Guldpokal, Dansk/Tysk mesterskab med dobbelt titel, samt alle tre regionale mesterskaber. Stort tillykke til jer alle tre.

Vi fortsætter med at have den luksus, at have DM arrangører en del år frem i tiden. Vi har aftaler med:

Fåborg i år, her har hvor vi før har haft stor succes med stævnet; 2020 skal vi for første gang nogensinde til Marstal; 2021 bliver Sundby Sejlforening, hvor vi har været med 10 års mellemrum. Og forespørgslerne om stævner kommer stadig fint ind. For Guldpokalen har vi pt lagt fast at vi skal til Århus i år, og at det formentlig bliver Tyskland i 2020. I 2021 er der flere muligheder i spil, endelig beslutning er endnu ikke taget.

Det nye ungdomsudvalg kan allerede vise fremgang på unge-fronten. Således har vi ved alle stævner i år faktisk været i stand til at have konkurrence om præmier til besætninger / gaster på under 30 år – og vi kan se tydelige tegn på at flere ung/yngre sejlere er på vej ind i klassen. Udvalget fortsætter arbejdet i år, hvor der blandt andet planlægges træningen rundt om i landet – målrettet de unge sejlere, men jeg er sikker på at andre også er velkomne til at deltage.

På tursejlersiden har Lars Bræstrup fortsat sin meget populære artikelserie om optimering af båden til tursejlads. Vi tænker fortsat meget over, hvad vi kan gøre for tursejlerne i klassen, og vi har også igen sat ekstra penge af til dette formål i årets budget. Så hvis nogen sidder inde med idéer til arrangementer eller tiltag rettet mod tursejler segmentet, må I endelig komme frem med det.

Også hjemmesiden kan vi stadig være stolte af, idet webmaster Finn Hartvig lægger et stort stykke arbejde i, konstant at holde den opdateret. Det er de færreste som kan bryste sig af en hjemmeside med så meget relevant og opdateret materiale.

Alt i alt har det altså været endnu et fremragende år for klassen, fortsat med masser af jern i ilden og fornyelse på flere fronter. Ikke dårligt for en klasse med så mange år på bagen som vi kan bryste os af.

Til slut vil jeg nævne at vi nu er halvvejs igennem min sidste valgperiode som formand. Når jeg til næste år – 2020 - er på valg, bliver det uden genvalg. Lige nu står vi uden en kandidat til ny formand, så jeg vil opfordre jer alle til i den sæson vi nu går ind i både at kigge indad, og rundt på jeres klubkammerater for at finde den næste formand for klubben.

-----------------------------

Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus

3. Regnskab

Michael Møller gennemgik regnskabet i hovedtal.

Endvidere blev budget for 2019 udleveret

Regnskabet blev godkendt med applaus

4. Indkomne forslag

Ingen

5. Fastsættelse af kontingent

a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Dansk Folkebådsklub budgetterer med et lille underskud for 2019, men da der er en god egenkapital foreslås et uændret kontingent. Altså 350,-.

Dette blev vedtaget.

6. Valg (I ulige år)

a. Kasserer (Michael Møller genopstiller)

Michael Møller blev genvalgt

b. 3 bestyrelsesmedlemmer (Peter Brøgger og Bjarne Marcussen genopstiller ikke, Lars Bræstrup villig til genvalg)

2 nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt uden modkandidater:

Carl-Otto Hedegaard

Nicolai Kold

Lars Bræstrup blev genvalgt

c. Bestyrelsessuppleant (John Wulff på valg) John Wulff ville gerne fortsætte og blev genvalgt

d. 1 revisor (Lars Dalbøge på valg)

Lars Dalbøge vil gerne fortsætte og blev genvalgt

Alle ovenstående valg
blev enstemmigt godkendt med applaus

Bjarne Marcussen er endvidere udtrådt af NFIA tekniske udvalg, så hvis nogen skulle være interesseret…

7. Eventuelt

a. Uddeling af Englænderpokalen

Englænderpokalen blev uddelt til Bjarne Marcussen for sin fine beretning "Sommertur i den svenske skærgård 2018" i klubbladet "Folkebåds Nyt" – efterår 2018.

Louise Bakke, der havde vundet pokalen i 2018, havde medbragt pokalen til generalforsamlingen og deltog også selv.

Det blev nævnt, at pokalen fremover kun uddeles blandt de, der er medlemmer af Dansk Folkebådsklub. b. Æresmedlem

Den tidligere formand for Dansk Folkebådsklub, Jens Lautrup blev udnævnt som æresmedlem. Jens' store arbejde med at skabe og vedligeholde databasen over folkebådenes "Fartøjsregister" blev især fremhævet.

Jens takkede mange gange for udnævnelsen og nævnte samtidigt at han havde mod på stadig at fortsætte med opdatering af databasen – så husk at sende ændringer til ham.

c. Blad/redaktør – Uffe Raahede takker af

Ditte gentog sin tak til Uffe Raahede for sin tid som redaktør på Folkebåds Nyt.

Uffe var ikke til stede.

1.
Ny redaktør søges:

Der er følgende delopgaver for en redaktør:

 • Få relevant materiale fra medlemmerne
 • Koordinere med WEB master Finn Hartvig
 • Samle artikler
 • Lave layout
 • Sende til trykker – og når bladene er klar – sætte 350 labels på (disse udskrives nemt) og få bladet sendt

Der var dog ingen, som meldte sig til redaktør-opgaven

2.
Diskussion om bladets fremtid

Der var en livlig diskussion om bladet og dets fremtid.

Flere nævnte, at et fysisk blad har den fordel at det (næsten) altid bliver læst, hvorimod dette ikke var tilfældet med et nyhedsbrev pr. mail (drukner i andre mails). Dog var der stemning for at der blev udsendt "noget" oftere end de to gange om året, som bladet hidtil er kommet. I sæsonen kunne det være fra stævner – uden for sæsonen kunne det være beretninger fra ture, og tips /ideer/appetitvækkere til den kommende sæson. Der var stemning for, at ansvaret for nyhedsbreve kunne cirkulere mellem folkebådskredsene, efter en nærmere fastlagt plan.

Ditte konkluderede:

Det bliver bestyrelsens opgave, at arbejde videre med følgende:

 1. Annoncere og finde en redaktør til bladet og/eller WEB (*)
 2. Der er stemning for et nyhedsbrev
 3. Opgaven skal cirkulere, således at det ikke er den samme, som står for opgaven (*) som skal arbejde tæt sammen med den nuværende WEB master, Finn Hartvig

Yderligere:

Sejlknapper (NFIA):

På et spørgsmål fra John Wulff blev der svaret, at sejlknapper fås ved at henvende sig til en NFIA sekretær. Kontaktoplysninger er let tilgængelige på NFIA's hjemmeside.

Diverse mesterskaber blev fremhævet.

Flemming Palm nævnte denne, som den "rigtige" Fyn rundt. Turen er tilpasset os med mulighed for at sejle under lavbroen (bue 10) mm. Der skulle p.t. være 7 folkebåde tilmeldt.

Formand: Ditte Andreasen

Dirigent: Bo Stævne

Referent: Michael Rye Sørensen

The document is signed using Visma Addo digital signing service.

The signatures in this document are legally binding. The signers identities are registered and listed below.

This document is digitally signed using Visma Addo signing service. Signing Certificates in this document are secure and encrypted using the mathematical hash of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing certificates are embedded in the PDF, in case of sending them for validation in the future.

How to verify that the document is original

This document is protected with Adobe CDS certificate. When you open the document in Adobe Reader, you can see that the document is certified by Visma Addo signing service. This is your guarantee that the content of the document is unchanged.

You have the opportunity to verify the cryptographic signing certificates in the document with Visma Addo's validator on this website https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

In addition to this document, one or more documents and attachments can be associated with the transaction.

All documents included in the transaction are listed below. The event log describes signers' events related to the signing of the document.

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark addo@visma.com • www.visma.dk/addo


2018

Referat af

Dansk Folkebådsklubs ordinære generalforsamling.

Lørdag den 3. marts 2018 kl.13.OO

Sted: Jægerspris Sejlklub Kignæs Havn Hovedgaden 149, 3630 Jægerspris

 1. Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt Per Puck, Kerteminde sejlklub.

Per konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt

 1. Bestyrelsens beretning, 2017

Bestyrelses v. Ditte Andreasen ::

2017 har været et stort år for folkebåden — det var året hvor vi kunne fejre 75-års jubilæum. Et år med glæde og festivitas, men også hårdt arbejde.

Fra dansk side havde vi valgt at fejre jubilæet dels med en ekstra fest i forbindelse med Guldpokalen, som jeg vender tilbage til, og dels med en jubilæumsbog som gave fra klubben til alle vore medlemmer. Bogen holdt hårdt at få ud. Det er et stort arbejde at samle historier, finde en rød tråd, og få det sat op. Og desværre måtte de som oprindelig havde meldt sig til arbejdet af forskellige grunde trække sig undervejs, hvilket også gav udfordringer. Men med lidt stædighed og investering lykkedes det i sidste øjeblik at finde de nødvendige ressourcer og få bogen publiceret, og vi er fra bestyrelsen ret stolte af resultatet. Herefter kom arbejdet med at få bogen ud. Vi ville gerne spare dyr porto og have så mange bøger som muligt afleveret personligt eller gennem sejler netværket. Det tog længere tid end beregnet, men også det er lykkedes. Meget få bøger måtte med posten til sidst, og de skulle gerne være nået frem nu også. Vi håber at alle vore medlemmer vil få glæde af den flotte bog.

Bestyrelsens øvrige arbejde er foregået som vanligt. Vi har haft 2 fysiske møder i året der gik, ud over formøde til denne generalforsamling. Derudover er det meste arbejde som vanligt foregået pr e-mail korrespondance. Endelig har forskellige repræsentanter for bestyrelsen holdt møder med årets arrangør i Århus, samt med indeværende års arrangør i Flensborg.

I NFIA regi er Søren nu på plads i formandsrollen, mens Bjarne fortsat er medlem af teknisk komité. Vi har deltaget ved 2 NFIA bestyrelsesmøder, samt AGM i NFIA.

Michael Møller styrer fortsat økonomien med fast og sikker hånd. Derudover har vi nu fået indsamlet så mange e-mail adresser at udsendelsen af indbydelsen til denne generalforsamling har været en hel del lettere end tidligere. Jeg husker stadig at sidde med Søren og pakke 340 kuverter med indbydelser, for så at gå på posthuset og betale en mindre formue for forsendelse. I år har vi kun sendt 8 fysiske breve — en kæmpe besparing både i arbejdsindsats og porto udgifter.

Iaf 5

Som sædvanen er i ulige år blev generalforsamlingen afholdt i forbindelse med bådudstillingen i Fredericia. Det var i år lykkedes at få et flot mødelokale på Best Western hotellet lige over for messecenteret, og vi havde et virkelig flot fremmøde. Hele 67 medlemmer dukkede op, heriblandt mange nye ansigter. Efter det ordinære program fik vi en fin, konstruktiv snak og gik herefter over til messen hvor der var præmieoverrækkelse for ranglisten på klubbens flotte stand. Tak til Bent "Mallemuk" og hans mandskab for stort engagement ved klubbens stand på udstillingen.

Årets største internationale stævne var Guldpokalen som blev afholdt i Kerteminde, hvor det lykkedes at samle 75 deltagende både fra 6 nationer i forbindelse med 75-års jubilæet. Inden stævnet gik i gang blev vores aldrende dame fejret ved en flot fest, med god mad og underholdende indslag, samt musik fra Brd. Olsen. Ved stævnet var Danmark var repræsenteret med hele 30 både, hvoraf 7 nåede i top-10 — heriblandt de tre bedste. Et tillykke til vinder Per Buch med gasterne Hans Schultz og Per Puck, skarpt forfulgt af Per Jørgensen på 2. pladsen og Søren Kæstel på 3. pladsen. Fremtidige Guldpokaler er planlagt en del år frem: Simrishamn 2018, Århus 2019, og 2020 et sted i Tyskland.

Ved årets Danmarksmesterskab prøvede vi noget nyt, og flyttede stævnet til starten af september hen over en forlænget weekend med sejlads fredag-søndag. Stævnet blev afholdt som en del af Århus Festuge stævne, og det lykkedes at få alle sejladser i hus trods stærke udfordringer med manglende vind. Vi fik samlet 24 både på linjen, heriblandt en enkelt tysk besætning. Vi kunne slutte med at fejre de nye Danmarksmestre: Flemming Palm med gasterne Jakob Palm og Mike Rasmussen — tillykke!

Vi har fortsat den luksus at have DM arrangører en del år frem i tiden. De kommende DM arrangører vil blive: Flensborg i år, samholdt med Tysk mesterskab; 2019: Fåborg hvor vi før har haft stor succes med stævnet; 2020 endnu åben; 2021 Sundby Sejlforening. I det forgangne år har vi desuden deltaget i en høring fra Dansk Sejrunion omkring fornyelse af statutterne for at afholde DM — de er nu blevet vedtaget, og vil imødekomme de vejrmæssige udfordringer vi et par gange har oplevet når vi skulle have både sejlads antal og sejltimer på vandet til at gå op, under enten for meget eller for lidt vind. De nye regler vil gøre det lettere også fremover at afholde 3-dages stævner når vi finder at det er bedste løsning.

Ranglisten kører stadig fint, og vi har igen i år støttet de stævner som bad om det med for eksempel aftensmadsarrangement fredag aften når sejlerne ankommer.

Som noget nyt har vi fået et ungdomsudvalg. De to nye folkebådsskippere Nikolai Kold og Lars Vilhelmsen, begge under 30, er i gang med en indsats for at trække flere unge sejlere til klassen, og har opnået tilskud fra Sejlunionen til projektet. En flot start, som jeg er sikker på at vi kommer til både at høre og mærke mere

På tursejlersiden har Lars Bræstrup fortsat sin meget populære artikelserie om optimering af båden til tursejlads. Vi tænker fortsat meget over hvad vi kan gøre for tursejlerne i klassen, og vi har også igen sat ekstra penge af til dette formål i årets budget. Så hvis nogen sidder inde med idéer til arrangementer eller tiltag rettet mod tursejler segmentet, må I endelig komme frem med det.

Vores blad har fået ny redaktør i Uffe Raahede, og I har sikkert alle bemærket at Uffe er gået til sagen med bid, og afprøver nye layouts, nye artikelformer samt udsendelse af elektroniske nyhedsbreve. Jeg vit gerne takke Uffe for et rigtig flot første år i redaktørstolen.

Også hjemmesiden kan vi stadig være stolte af, idet webmaster Finn Hartvig lægger et stort stykke arbejde i at konstant at holde den opdateret. Det er de færreste som kan bryste sig af en hjemmeside med så meget relevant og opdateret materiale.

Alt i alt har det altså været endnu et fremragende år for klassen, med masser af jern i ilden og fornyelse på flere fronter.

Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus

 1. Regnskab

Michael Møller gennemgik regnskabet i hovedtal.

Interessant er altid — er der "penge" i kassen — og det er der egenkapitalen udgør ca 1% års kontingentbetalinger.

Regnskabet viste et underskud, der var væsentligt lavere end budgetteret for jubilæumsåret.

Det skyldes primært, at der ikke har været uddelt penge til Folkebådskredsene (ingen har ansøgt..) og dermed er de samlede udgifter til 75 års jubilæumsaktiviteterne væsentligt lavere end budgetteret

Relativ stor udskiftning af medlemmer — pr. år er der ca. 35 der melder sig ind — og ca. samme antal der melder sig ud. Samlet antal medlemmer ca 320

Regnskabet blev godkendt med applaus

Endvidere blev budget for 2018 udleveret

 1. Indkomne forslag
 2. Fastsættelse af kontingent

a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Dansk Folkebådsklub kører med et title underskud, men da der er en del penge i klubkassen foreslås et uændret kontingent for 2018. Attså 350,-.

Dette blev vedtaget.

3 af 5

6. Valg (l ulige år)

 1. Formand (Ditte Andreasen genopstiller)

Ditte ønskede at fortsætte, men pointerede at tiden til næste formandsvalg skal bruges på at finde en afløser for hende.

Ditte blev genvalgt

 1. 2 bestyrelsesmedlemmer (Søren Kæstel og Flemming Palm, begge genopstiller)

Begge blev genvalgt

 1. 1 bestyrelsessuppleant (p.t. Uffe Raahede)

Ny suppleant, John Wulff blev valgt

 1. 1 revisor (Hans Friis genopstiller)

Hans Friis blev genvalgt

7. Eventuelt

 1. Uddeling af Englænderpokalen

Englænderpokalen blev uddelt til Louise Bakke for sin dejlige beskrivelse af sommertogtet i folkebåden

"Kong Fus". Turen blev bragt i "Folkebåds Nyt" Efterår 2017. Louise Bakke var ikke til stede.

 1. NFIA v. Søren Kæstel

Søren fortalte lidt om de nyeste tiltag i NFIA — Bl.a. mulig brug af andre materialer til fenderlisten (der går nok et par år før dette bliver aktuelt) samt at han arbejder på at få lavet en "International" rangliste.

 1. Guldpokalen i Simrishamn (10-14/7-2018)

Søren Kæstel "reklamerede" for at deltage i denne. Forholdene i Simrishamn er ideelle både for sejlads og i havnen. Fine forhold,

Yderligere spørgsmål:

John Wulff, Jægerspris : Skal sejlmagere selv henvende sig til NFIA for at få knapper

Svar: Søren Kæstel — Ja, NFIA får indtægter via disse

Johs Egede, Jægerspris: Tænker I at fortsætte med fysisk blad sendt ud med posten?

Svar: Michael Møller: Vi holder fast i bladet også selv om det kan fås elektronisk. Man kan vælge kun at få bladet elektronisk.

Ditte Andreasen: Der er en besparelse ved ikke at sende bladet ud (forsendelsesomkostninger)

Jens Thurøe, Kerteminde meddelte, at han gerne vil sponsorere alt papir til klubbladet

Slutteligt takkede Ditte Andreasen for "god ro og orden"

Der var 39 fremmødte til generalforsamlingen.