Bestyrelsesmøde i DFK via Teams

31. Januar 2024

20:00 – 21:45

Deltagere: John, Peder Bo, Per, Michael Guldmann, Petra, Michael Møller,
Afbud Peter,
Læs: Dagsorden, evaluering af udvalg, udkast til vedtægtsændringer,
Medbring: Jeres input til de enkelte punkter
Punkt 1 + punkt 2 Tanker / ideer til at favne alle folkebådsejler (tur og kapsejlere) + Invitationen til stævner via DFK

Per præsenterede tanker om at styrke Tibbe Cup yderligere med en tursejlertræf-vinkel, og og at DFK skulle give den en ekstra skulder. Bl.a. men ikke begrænset til udsendelse af invitationer fra DFK’s medlemssystem.

Der var stor tilslutning til ideen, men også en erkendelse af at den er vanskelig at få til at flyve.

Følgende input blev givet

  • Vi skal se uden for medlemsskaren i DFK
  • Vi skal afprøve et samarbejde med DFÆL – Per undersøger mulige lokale kontakter i Kerteminde
  • Juniorbådsklubben kunne også være en mulig samarbejdspartner – John undersøger
  • Arrangementet bør tænke i tre målgrupper; kapsejlere, sejlere der sejler til træf og sejlere der kommer kørende. Tibbe Cup rammer i sit setup dem der sejler. Per sonderer med Tibbe Cup om der er grundlag for at udvide
  • Stumpemarked burde være attraktivt
  • Små workshops/foredrag af kompetente folk kunne også trække folk til
  • Vores merchandise skal opdateres til stævnet
Per
Punkt 2 Invitationen til stævner via DFK

Se ovenfor

Per
Punkt 3 En opdateret beskrivelse af vore udvalgs opgaver og formål

Per efterlyste mere præcis beskrivelse af vores udvalgs opgaver, formål og struktur.

Michael M pudser de gamle beskrivelser af trivselsudvalg, kapsejladsudvalg og bladudvalg af og sender til gennemsyn.

Per
 

Punkt 4

Vedtægtsændringer

a)    Forslag til ændringer blev godkendt af alle tilstedeværende

b)    Næste skridt-

a.    Michael M udsender et nyhedsbrev til alle medlemmer om baggrunden for vedtægtsændringer og selve dokumentet

b.    På GF opstilles det som to seperate ændringstemaer

Punkt 5 Kapsejladsudvalg

Michael G har været i dialog med Brejning om stævne 21.-22. september – Det er besluttet at Michael G går videre med den konkrete planlægning

DM2025 er der dialog med relevant klub. Besluttet at Michael G forfølger denne, med henblik på at kunne offentliggøre DM25 senest ved DM24 i Holbæk

Michael G
Punkt 6 Eventuelt

1.    NFIA har tre regelændringer klassereglerne til afstemning på årets generalforsamling til GP.  På vores GF skal vi under evt. have en dialog og en tilkendegivelse af den danske holdning til de tre forslag.

Besluttet, at Michael M sender nyhedsbrev ud til alle medlemmer inden GF, om ændringerne

2.    John orienterede om, at der er skaffet præmier til ranglisten

3.    Michael G orienterede om, at Theis er klar med indlæg til sejlerdagen på året GF

4.    dialog om formandsskifte. Michael M stiller op som formand, og det skaber behov for en ny kasserer. Per og John afklarer konkrete muligheder. Peder Bo sonderer i Århus

Alle
Punkt 7 Næste møde

14.2. kl. 19:30