2008

Udskriv

Generalforsamling 2008

Formanden bød velkommen til de 34 medlemmer, der var mødt op i Sundby

Sejlforenings lokaler den 24. februar 2008.

Inden vi går i gang med den egentlige generalforsamling, vil jeg meget gerne sige nogle ord om en af klassens markante personligheder, der døde i 2007.

Den 2. december 2007 døde Æresmedlem i Dansk     Folkebådsklub     Ejnar     Christensen, Fredericia i en alder af 83 år. Ejnar sejlede folkebåd i langt størstedelen af sit lange sejlerliv, og han var i en periode også bestyrelsesmedlem i Dansk Folkebådsklub. Ud     over     at     være     en     særdeles     kendt

folkebådssejler, var Ejnar også kendt som den danske OL-sejlerchef, der herskede i årene fra

1972 til 1980, hvor Poul Richard, Waldemar Bandolowski     og     Erik     Hansen     vandt

guldmedaljer i Soling. For sin store indsats i dansk sejlsport modtog Ejnar Christensen hæderstegn fra Dansk Sejlunion, KDY, Dansk Idræts Forbund og Fredericia Sejlklub. Må jeg bede forsamlingen rejse sig og ære Ejnars minde.

A.
Valg af dirigent

Bestyrelsen     foreslog     Kim     Kristensen

Jægerspris – han blev valgt Kim konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

B.
Formandens beretning:

Tiden fra generalforsamlingen i 2007 til nu, hvor vi igen mødes til generalforsamling, har været     meget     hektisk     for     bestyrelsens medlemmer, og for de personer, der er og har været involveret i alumast projektet.

Vi     har     ganske     vist     kun     afholdt     3 bestyrelsesmøder,     men     mail     og telefonkontakten har været intensiv.

Som primære mål for 2007 satte vi blandt andet,

  1. at forøge medlemstallet,
  2. teste alumasten grundigt,
  3. påvirke samarbejdet med og i NFIA,
  4. øge forståelsen i klassen for at overholde gældende klasse &

    kapsejladsregler,

  5. finde     arrangører     til     DM     &     GP stævnerne.

DM i 2009 havde første prioritet, idet GP stævnerne vil finde sted uden for Danmark i 2009 og -10.

Er det så lykkedes at opfylde de mål?

Ad 1. Forøge medlemsantallet, både ja og nej. Vi har haft en naturlig afgang af bådejere, der sælger deres båd, eller gaster der holder med at sejle, og som derfor melder sig ud af klubben. Men vi har faktisk også formået at få fat i mange af de nye bådejere og deres gaster. Så stort set har vi bevaret vores medlemsantal på omkring 400+. Men der er stadig mange bådejere og gaster derude i klubberne, der går og venter på, at en af os, der er medlemmer tager fat i dem og opfordre dem til et medlemskab i den klub, der varetager folkebådssejlernes interesser.

Ad 2. Test af den aluprofil, som også i 2007 blev stillet til rådighed for klubben, er gået tilfredsstillende. Vi har fået overbevist NFIA om, at projektet var seriøst nok til at blive vurderet i NFIA’s tekniske komite. Dette er sket og samme komite har sagt ok til ordlyden og hensigterne i projektet. Det gør at bestyrelsen og masteudvalget på denne generalforsamling, med god samvittighed kan opfordre til, at vi endeligt godkender ændringsforslaget til regel 6.2 Aluminiums mast.

Der er en positiv stemning for det danske forslag i NFIA, men meget kan ske før afstemningen i forbindelse med sommermødet i NFIA 2008. Projektet afhænger af de andre NFIA landes indstilling og specielt svenskernes holdning er vigtig. Vi har vist et initiativ og en indsats, vi kan være tilfredse med.

Der er i foråret planlagt fortsat testsejlads med aluprofilen, idet vi mener at tiden skal udnyttes 100 % når muligheden er til stede.

Finder vi mod forventning uhensigtsmæssigheder, er der stadig mulighed for ændringer.

Ad 3. At påvirke samarbejdet med og i NFIA er en proces der kræver meget tid og tålmodighed.

Mit temperament har ikke altid haft det let. Men nyvalg i NFIA har helt klart fremmet forståelsen i NFIA for hvilke opgaver, de ifølge egne vedtægter er sat til at løse. Så helt klart et fremskridt.

Ad 4. Øge forståelsen i klassen for at overholde gældende klasse & kapsejladsregler burde jo være en overskuelig opgave. Sådan er det bare ikke altid i den virkelige verden, og individuelle fortolkninger til egen fordel, vil nok altid forekomme. Så det er nok en kontinuerlig opgave, at opfordre til respekt for gældende klasse & kapsejladsregler.

Ad 5. Arbejdet med at finde fremtidens arrangører til kommende

Danmarksmesterskaber og Guld Pokaler foregår hele tiden. Vi forsøger efter bedste evne, at finde klubber, der vil påtage sig disse stævner. Både den geografiske placering og lokal interesse spiller meget ind, når vi retter henvendelse til de klubber, som vi har en formening om kan være interesseret i at afholde et sådant stævne.

Indtil nu har Dansk Folkebådsklub altid været i stand til at finde en arrangør til vores store stævner. For tiden arbejder vi kraftigt på at finde en Øresundsklub til DM i 2009, og vi har meget positive tilbagemeldinger fra Kastrup Sejlklub, som jo har afholdt flere vellykkede danmarksmesterskaber for folkebåde. Så her er vi ikke helt på plads endnu, men vi håber selvfølgelig, at en aftale kan falde på plads inden længe, så vi kan få ro på det.

Danmark har to år i træk afholdt Guld Pokalstævnet, så det stævne kommer tidligst tilbage til Danmark i 2010, hvilket vi allerede nu har rettet fokus på.

Dette var et kort resume’ af vore mål fra starten af foregående sæson, samt vores egen vurdering af hvor vidt vi har nået dem.

Naturligt vil de mål også være nogle af de mål, vi sætter os for kommende sæson. De skal blot opdateres med de fakta, som er relevante for sæson 2008.

En sæson hvor vi, i lighed med 2007, fortsat skal fokuserer meget på klubbens økonomi.

Porto og trykudgifter er meget store poster på regnskabet.

Som ansvarlig bestyrelse må vi se på de muligheder, vi har i fremtiden for at orientere vore medlemmer på korrekt og forsvarlig vis, ud fra den kontingent og økonomi vi har i klubben.

Bestyrelsen og redaktøren især, har i

Folkebåds Nyt og på klubbens hjemmeside jævnligt gjort opmærksom på den

kendsgerning, at vi endnu ikke har fundet en ny redaktør. Sker det ikke, betyder det, at vort klubblad ophører med at udkomme med udgangen af 2008. Da økonomien omkring tryk og udsendelse af Folkebåds Nyt er stram, ser bestyrelsen meget gerne at vi får en efterfølgende debat omkring bladets fremtid. Årbogen er også en dyr sag at udsende, men den produceres og udsendes jo ikke så ofte. Vi skal lykkes med at udsende en årbog i 2009. Men hele tiden skal vi sikre vi ikke laver udgifter vi ikke har indtægter til at dække.

Årets Danmarksmesterskab der blev afholdt af Skive Sejlklub, var et godt og veltilrettelagt stævne, med masser af udfordringer for de 36 delagende både. Et lidt skuffende antal, men det koster at komme ud i yderkanterne af danmarkskortet. Det skal vi med jævne mellemrum, blandt andet for at markere, at vi er en landsdækkende klub, der godt vil vise standeren ude omkring. Skive Sejlklubs medlemmer tog deres opgave meget seriøst og vi oplevede en gæstfrihed af høj karat. Tak til Skive Sejlklub.

I år skal vi til Assens Sejlklub, der jo fejrer deres 100 års jubilæum. Vi har før sejlet Danmarksmesterskab i Assens, nemlig i 1978, så vi har altså 30 års jubilæum. Det er meget vigtigt for klassen, at vi gør alt hvad vi kan for at øge deltagerantallet til vore mesterskaber. Det skaber tillid til klassen, når vi skal ud og finde arrangører i fremtiden. Planlæg allerede nu din deltagelse i årets

Danmarksmesterskab.

Dansk Juniorbådsklub afholder også deres mesterskab på samme tid i Assens, men selvfølgelig på deres egen bane. Det kan blive rigtigt hyggeligt at være sammen med en anden traditionsrig klasse.

Guld     Pokalsejladserne     blev     afholdt     af

Kerteminde Sejlklub der velvilligt, på trods af meget kort varsel, var klar da vi bad om deres hjælp. Som sædvanligt når Kerteminde Sejlklub er arrangør, var det et flot stævne med megen fokus på, at det skulle ha’ internationalt præg. Kertemindebugten er jo et dejligt sted at sejle, banerne kan blive af den korrekte længde. Strøm og klinter, samt de mærkelige bølgeformationer, udfordrer hele tiden sejlerne. Deltagerantallet var meget tilfredsstillende, idet 60 folkebåde stillede op til start.

Meget flot, især var det glædeligt at så mange lokale både var med, samt at der deltog relativt mange tyske og svenske både. Tak til

Kerteminde Sejlklub

I år er der så Guld Pokalsejladser i Glucksburg. Flensborg Sejl Club vil gøre alt for at det bliver alle tiders, ingen tvivl om det. Datomæssigt ligger det snært på vores DM, men det kan lade sig gøre at nå fra det en til det andet, også hvis man skal ad søvejen. I fremtiden skal der planlægges lidt bedre når NFIA fastlægger dato for Guld Pokal. Ranglisten har også i 2007 været en sportslig succes, med et flot antal deltagere til alle de afholdte stævner. Ranglistens sponsere har været flinke og gavmilde til at støtte os med flotte præmier. Det har skærpet interessen for at deltage. Må jeg opfordre jer alle til at deltage ved præmieoverrækkelsen senere på dagen, nemlig kl.14.00 på folkebådsklubbens stand i hal C5-024.

Er alt så glæde og fornøjelse ved disse stævner. Ikke i 2007, hvor der under et stævne i Århus skete en tragisk hændelse, som fik alvorlige følger for et af vore medlemmer Hans Friis fra Jægerspris. Hans er meget langsomt ved at komme tilbage til bedre førlighed, men ser heldigvis meget positivt på udviklingen. Det er dejligt og en glæde at se Hans være til stede på denne generalforsamling og jeg vil ønske ham rigtigt godt fremskridt, så vi snart kan se ham på banen igen.

Over året får vi som bestyrelse hvisket mange gode forslag i øret. Vi tager hånd om mange af dem.     Men     de,     der     har     vidtrækkende betydning for klassen, tænker vi selvfølgeligt meget over, hvordan vi skal tackle.

Et af de tilbagevendende er hvordan vi afvikler vores DM stævner. Her er rigtig mange meninger, og det vil der også være i fremtiden.

Og som en af bidragsyderne rigtigt siger “Vi bliver aldrig enige”.

Vi har besluttet i bestyrelsen, at vi ikke vil lave nogen overilede ændringer i vores forskrifter for at afvikle DM, men vi kommer med     et     forslag,     der     giver     bestyrelsen mulighed     for     at     afprøve     forskellige sammensætning     af     tidspunkt     og     antal sejladser. Erfaringerne kan så udmøntes i et konkret ændringsforslag. Vi har som ansvar, at et DM altid bliver afviklet ifølge DS forskrifter og på sportsligt korrekt måde.

Debat

Begyndte omkring emnet kommunikation.

Flere foreslog at vi bruger internet og mail. Lukke bladet og i stedet lægge det på nettet, så medlemmerne selv kan skrive det ud. Vi kan også få reklameindtægter fra hjemmesiden.

Formanden efterlyste flere tilkendegivelser omkring bladet. Selv om vi lægger det på nettet, så skal vi have en redaktør, der kan varetage opgaven, og vi har endnu ikke fået en afløser.

Peter Hviid: Nyt medlem, der fik mange gamle blade af ham, jeg købte båden af. Det var ganske interessant. Mener ikke, at folk skriver bladet ud fra hjemmesiden og mange skifter mail, så det bliver ikke let at holde styr på.

Hans: I Jægerspris har vi erfaringer med klubbladet. Her kan man tilmelde sig en service, så man får mail, hvis der sker noget på hjemmesiden.

Redaktøren: kom kort ind på det forslag han selv stillede for et par år siden, om at reducere antallet til tre numre. Men også det kræver en redaktør.

Vi skal være realistiske, bestyrelsen vil gerne have et blad, men kendsgerningerne er, at vi ikke har fået nogle henvendelser om en redaktør, der vil afløse den nuværende. Indtil det er afklaret, er det omsonst at diskutere økonomi.

Flere mente, at vi skal fastholde bladet. Det største problem er at få en ny redaktør. Økonomien kan vi altid løse. Michael Møller mente endda, at vi skal fastholde bladet med “næb og klør”.

Ulrich Pedersen som er annoncør fortalte, at mange kommer og handler mast, og har set annoncen i bladet

Flere var inde på, at reducere antallet af udgivelser, og foreslog at bestyrelsen kommer med et oplæg herunder økonomien.

Formanden: Vi har hørt jeres synspunkter, og vi vil se på sagen, og fortsat søge at få en ny redaktør.

Beretningen blev godkendt

C.
Årsregnskabet     fremlægges     til godkendelse

Helmuth Schwarz fremlagde regnskabet.

(se på side x)

Regnskabet udviser et overskud for 2007 på 17.473,82 kr. Og der er ikke hensat penge til at trykke årbogen i 2009.

Regnskabet godkendt.

D.
Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – Det blev vedtaget.

E.
Indkomne forslag

Bestyrelsen havde fire forslag og havde ikke modtaget andre.

Forslag 1:

Bestyrelsen     ønsker     forsamlingens godkendelse til ændringsforslaget til regel 6.2 Aluminium mast.

Ændringsforslagets principper blev forelagt GF i 2006 og mere præcist formuleret i 2007, hvor forsamlingen gav bestyrelsen mandat til at fortsætte arbejdet. Masten har i 2007 været testet med et tilfredsstillende resultat. Forslaget har været til behandling i NFIA’s tekniske komite, der var enige i forslaget tekst, men foreslog en “NFIA Licensed mast builder” plakette, hvilket der er mulighed for ifølge forslagets 6.2.10.

Forslag og relevante dokumenter, samt rapport om de opnåede testresultater findes tilgængelige på vores webside og er også omdelt på denne generalforsamling. Ændringsforslaget for regel 6.2 er indholdsmæssigt nøjagtigt det samme som to tidligere generalforsamlinger har sagt ok til. Vi er nu helt klar til at sende det endeligt videre i

NFIA systemet, og det vil med 2/3 stemmeflertal på NFIA’s årlige generalforsamling i 2008, samt godkendelse i

S.Y.R.U.-DS være gældende fra 1. januar 2009.

Vi vil i foråret 2008 fortsat teste masten for at udnytte alle muligheder for at finde eventuelle uhensigtsmæssigheder ved mast eller forslag. Findes der behov for væsentlige ændringer i forslaget, kan en ekstraordinær generalforsamling komme på tale.

Forslag 1 blev vedtaget

Forslag 2:

Bestyrelsen ønsker forsamlingens opbakning til at testgruppe fortsætter sit arbejde i sæsonen 2008, nu muligvis med 2 testmaster.

Masten er i lighed med tidligere stillet til rådighed for klubben under visse betingelser. Betingelser der skal sikre seriøs behandling og rapportering mellem testgruppen, producenter og organisationer.

Bestyrelsen tilkendegiver i det omdelte skema plan for, hvordan vi ønsker at benytte masten i sæson 2008. Planen kræver selvfølgelig behørig godkendelse og dispensation fra S.Y.R.U. & DS i lighed med 2007. Dispensation vil ikke blive søgt eller givet til DM.

Evaluering i løbet af forårets for evt. justeringer i regelforslag. Formålet med fortsat testforløb er primært at teste masten for ikke at give så udprægede kapsejladsmæssige fordele, at det kræver en sådan mast for at hævde sig. Desuden er det meningen at finde brugervenlige løsninger til stor & fokkefald, agterhal, samt evt. nem justering af strutstag Her vores ansøgning til Dansk Sejlunion:

Til Flemming Nielsen.

Hermed den specifikke liste over kapsejladser, hvor vi har et stort ønske om at få mulighed for at deltage med to specifikke både, med en ikke klasset aluprofil. Profilen vil opfylde reglerne i vort GF-vedtagne forslag til regelændring for alumasten 6.2. og er den samme profil vi med dispensation testede i 2007.

Sejladser med mulig deltagelse af to både med dispensation for regel 6.2 Alu mast.

Dette er listen over kapsejladser hvor vi har et stort ønske om, via dispensation fra DS, at få mulighed for at deltage med en eller to specifikke båd, med en ikke klasset aluprofil. Profilen vil opfylde reglerne i vort forslag til regelændring for alumasten 6.2.

De to både vil blive DEN 782, ejer Carsten Enger JSK & DEN 871, ejer Per Jørgensen KS.

Forår 2008:

EDC-Cup 3.-4/5     Jægerspris Sejlklub

Heller Cup     17.-18/5     Kastrup Sejlklub

Nordea Cup 24.-25/5     Kolding Sejlklub

SMO 2008     6.-7.-8/6     Aabenraa Sejl Club

Amager Cup 14/6     Lynetten Sejlklub

Kieler Woche 21.-24/6 Kieler Yacht Club (kun hvis NFIA & Tysk Sejlerforbund giver

tilladelse også)

Guld Pokal 14.-19/7 Flensburg Segel Club (kun hvis NFIA & Tysk Sejlerforbund giver

tilladelse også)

Desuden deltagelse ved aftensejladser i bådenes respektive klubber

Efterår 2008:

Skælskør Cup 23.-24/8 Skælskør Amatør

Sejlklub

Århus Festuge 6.-7/9     Århus Sejlklub

Amager Cup 6./9     Kastrup Sejlklub

Klubmesterskab     27.-28/9

Kolding Sejlklub

Desuden deltagelse ved aftensejladser i bådenes respektive klubber.

Debat

Der blev spurgt, om der er forandringer fra den første til den anden mast.

Per Jørgensen forklarede, at vi vil prøve at faste stagene på samme højde som forstaget, og det ligger indenfor de tolerencer, der ligger i reglerne.

Lars Jørgensen: Det er ikke en fordel med en alumast. Men vi vil godt bruge nogen tid, på at få tingene på plads, så John Mast kan lave en ordentlig mast, og sejlmagerne nogle ordentlige sejl.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 3:

Bestyrelsen trak dette forslag, da den nuværende § 11 i vedtægterne er dækkende.

Forslag 4:

Bestyrelsen ønsker i 2008-2009-2010 mulighed for i samarbejde med arrangøren af vort årlige Danmarksmesterskab, at afprøve andre muligheder for stævneafvikling, end der gives mulighed for i vore forskrifter for Danmarksmesterskaber. Muligheder vi vil forsøge afprøvet er et DM-arrangement afholdt i uge 27 eller 28.

Et sejladsforløb med op til max. 7-8 sejladser over max. 4 sejladsdage med fratræk af dårligste placering.

Begrundelsen for forslaget er, at mange har ønsket ændringer, men få har ytret sig og nogle ikke særligt konkret. Bestyrelsen ønsker ikke at lave årlige ændringer i vore forskrifter for DM, men vil hellere ved at prøve sig frem, finde en model der svarer til de flestes tilfredshed.

Vi er selvfølgelig forpligtiget til fortsat at sikre sportsligt korrekte DM-stævner, der ikke er i konflikt med DS-statutterne for Danmarksmesterskaberne for kølbåde.

Debat:

Flere indlæg

Gik på, at vi skal fastholde festen, og den skal ligge efter sidste sejlads. Derfor mente nogle, at stævnet skal være fra tirsdag – lørdag.

Stemningen var også at vi skal sejle flere sejladser, men overlade det til banelederen, så vi får det så fleksibelt som muligt. Dog sådan, at vi kun får mulighed for at trække 1 sejlads fra.

Forslaget blev godkendt.

F.
Valg af formand

Ikke på valg

G.
Valg af øvrig bestyrelse

Brian Frisendahl – ikke villig til genvalg

I stedet blev Ditte Andreasen valgt

Gitte Guldberg – villig til genvalg Blev valgt.

Formanden takkede Brian for hans indsats i bestyrelsen.

H.
Valg af suppleant

Bestyrelsen foreslår Kjeld Skov Jægerspris

Kjeld blev valgt

I.
Valg af to revisorer

Vagn Olsen – villig til genvalg

Lars Dalbøge – villig til genvalg

Begge blev valgt

J.
Eventuelt

Intet

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen

Formanden takkede dirigenten og der blev udbragt     et     trefoldigt     leve     for     Dansk Folkebådsklub.

Per Damm

Redaktør