Bestyrelsesmøde i DFK via Teams

Bestyrelsesmøde i DFK via Teams

31. Januar 2024

20:00 – 21:45

Deltagere: John, Peder Bo, Per, Michael Guldmann, Petra, Michael Møller,
Afbud Peter,
Læs: Dagsorden, evaluering af udvalg, udkast til vedtægtsændringer,
Medbring: Jeres input til de enkelte punkter
Punkt 1 + punkt 2 Tanker / ideer til at favne alle folkebådsejler (tur og kapsejlere) + Invitationen til stævner via DFK

Per præsenterede tanker om at styrke Tibbe Cup yderligere med en tursejlertræf-vinkel, og og at DFK skulle give den en ekstra skulder. Bl.a. men ikke begrænset til udsendelse af invitationer fra DFK’s medlemssystem.

Der var stor tilslutning til ideen, men også en erkendelse af at den er vanskelig at få til at flyve.

Følgende input blev givet

 • Vi skal se uden for medlemsskaren i DFK
 • Vi skal afprøve et samarbejde med DFÆL – Per undersøger mulige lokale kontakter i Kerteminde
 • Juniorbådsklubben kunne også være en mulig samarbejdspartner – John undersøger
 • Arrangementet bør tænke i tre målgrupper; kapsejlere, sejlere der sejler til træf og sejlere der kommer kørende. Tibbe Cup rammer i sit setup dem der sejler. Per sonderer med Tibbe Cup om der er grundlag for at udvide
 • Stumpemarked burde være attraktivt
 • Små workshops/foredrag af kompetente folk kunne også trække folk til
 • Vores merchandise skal opdateres til stævnet
Per
Punkt 2 Invitationen til stævner via DFK

Se ovenfor

Per
Punkt 3 En opdateret beskrivelse af vore udvalgs opgaver og formål

Per efterlyste mere præcis beskrivelse af vores udvalgs opgaver, formål og struktur.

Michael M pudser de gamle beskrivelser af trivselsudvalg, kapsejladsudvalg og bladudvalg af og sender til gennemsyn.

Per
 

Punkt 4

Vedtægtsændringer

a)    Forslag til ændringer blev godkendt af alle tilstedeværende

b)    Næste skridt-

a.    Michael M udsender et nyhedsbrev til alle medlemmer om baggrunden for vedtægtsændringer og selve dokumentet

b.    På GF opstilles det som to seperate ændringstemaer

Punkt 5 Kapsejladsudvalg

Michael G har været i dialog med Brejning om stævne 21.-22. september – Det er besluttet at Michael G går videre med den konkrete planlægning

DM2025 er der dialog med relevant klub. Besluttet at Michael G forfølger denne, med henblik på at kunne offentliggøre DM25 senest ved DM24 i Holbæk

Michael G
Punkt 6 Eventuelt

1.    NFIA har tre regelændringer klassereglerne til afstemning på årets generalforsamling til GP.  På vores GF skal vi under evt. have en dialog og en tilkendegivelse af den danske holdning til de tre forslag.

Besluttet, at Michael M sender nyhedsbrev ud til alle medlemmer inden GF, om ændringerne

2.    John orienterede om, at der er skaffet præmier til ranglisten

3.    Michael G orienterede om, at Theis er klar med indlæg til sejlerdagen på året GF

4.    dialog om formandsskifte. Michael M stiller op som formand, og det skaber behov for en ny kasserer. Per og John afklarer konkrete muligheder. Peder Bo sonderer i Århus

Alle
Punkt 7 Næste møde

14.2. kl. 19:30


Indkaldelse til Generalforsamling

Dansk Folkebådsklub – indkalder til ordinær generalforsamling

lørdag den 2. marts 2023 kl. 13:30
Jægerspris Sejlklub
Kignæs Havn
Jægerspris Hovedgade
3630 Jægerspris


Bestyrelsesmøde i DFK via Teams

10. Januar 2024 - 19:30 – 21:00

Møde indkaldt af Petra

Deltagere:
John, , Petra, Peder Bo, Per, Michael Guldmann, Michael Møller,
Afbud: Peter,
Læs:
Dagsorden, udkast til vedtægtsændringer
Medbring:
Jeres input til de enkelte punkter

Punkt 1 Bladudvalg - Petra

 • Plan for kommende udgivelser
  • Magasinudvalget er tømt, kun Petra tilbage. Har meget på tallerkenen på eget arbejde.
  • Overblik over materiale
  • Fra mallemuk, damm, Rye, ditte og scheel er der aftaler
  • Kommer realistisk ud i maj.
  • Finde en ekstra
  • Damm læser korrektur og skriver
  • Vi skal finde en ekstra med jounalist-proil - måske kjeld Skov
  • Peder Bo: ikke vigtigt hvor de kommer fra, men hvad de kan.

Punkt 1 Kapsejladsudvalg - Michael G.

 1. Stævner i Jylland 2024 (Århus+Brejning) Århus bliver ikke sure, stemning for, at vi går med Brejning
 2. DM 2025 i Jylland – ikke noget nyt, afventer Secher – Guldmann tager initiativ til at styre dialogen med.
 3. DM 2024 i Holbæk, All inklusive tilslutning fra hele bestyrelsen. Mich G. foreslår, at man kan tilmelde sig uden at betale med det samme

Punkt 2 - Generalforsamling - Michael M.

 1. Indkaldelse
 2. Tid og sted
 3. Dirigent og referent
 4. Valg – John, Petra, Peder Bo, revisor Hans og suppleant Erik er på valg
 5. Aftale med meteorolog (ved Peder Bo)
 6. Aftale med Theis (ved John)
 7. Aftale om sejlermiddag
 8. Mangler rangliste. John følger op på Theis og Kæstel og finder præmier Per spørger Bjarne Marcussen

Punkt 3 - Michael M.
Vedtægtsændringer
a) Udvalg
b) Kontingentopkrævning
c) Stemmeret for Bådejer og aktiv
d) Næste skridt


Punkt 4 Eventuelt - Alle
Vægt til tune up, så man kan få en “gratis” start på sæsonen, uden at smide et helt stævne overbord.


 


Referat fra Bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub

Referat fra Bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub

afholdt den 20.12.2023 kl. 20:00 på teams

Deltagere

John Wulff, Petra Jørs, Michael Guldmann, Michael Møller (referent)

Afbud fra Per Puck, Peder Bo Nielsen, Peter Secher

Dagsorden

 1. Tilbagemeldinger  fra bestyrelse siden sidst.
 2. Instagram
 3. Hjemmeside
 4. Facebook- skal den kommercialiseres?
 5. Eventuelt.
 1. Tilbagemeldinger  fra bestyrelse siden sidst.
  • Peter Secher har undersøgt muligheder for DM25. Det blev besluttet at Michael Guldmann diskuterer mulighederne igennem med Peter Secher, og de kommer med oplæg til bestyrelsen
  • Michael Guldmann har rakt ud til DE og SE for at koordinere kapsejladskalendere – afventer at julen er overstået.
  • Petra orienterede om planerne for næste medlemsblad. Vi mangler stof, og at række ud til medlemmer via facebook m.v. giver ikke ret meget. Næste nummer bliver et forårsnummer til sæsonstart 2024
 2. Instagram
  • Det blev besluttet at bevare instagramprofilen som den er, med den trafik den nu giver. Vi er til stede uden en egentlig strategi for kanalen
 3. Hjemmeside
  • Vi har brug for at konstituere kommunikationsudvalget, så vi får styrket samarbejdet med Inge Damm, og givet Inge nogle bedre arbejdsvilkår.
 4. Facebook
  • emnet har været diskuteret på et tidligere møde, hvor ingen at de tilstedeværende var med. Problemstillingen blev udskudt til senere møde.
 5. Eventuelt
  • Ca. halvdelen af kontingenterne er betalt før forfald som er 1. januar. Vi kan se, at ca. 40 slet ikke har åbnet deres mail med opkrævningen der er sendt sms’er til de fleste og resten følges op manuelt.
  • For at understøtte overgangen af kontingentbetalingen til mobilepay, udlodder vi 3 stk. kontingent-24-fritagelser blandt alle dem der har betalt senest 1. januar.
  • Michael G følger op på, om Tune-up i Kerteminde er aftalt med alle relevante parter, så udmeldingerne er koordinerede
  • Michael M henstillede til, at vi i vores dialog med klubberne om arrangement af stævner, lægger vægt på at DFK støtter arrangørernes tanker og ideer, men at det er klubberne der arrangerer (ikke DFK). initiativer skal så vidt muligt kommer fra klubberne.
  • Michael M vil henover julen arbejde med oplæg til vedtægtsændringer og sende ud inden næste BM. Per Damm har tilbudt at skrive dem igennem efterfølgende, så teksterne bliver moderniserede. Michael M henstiller til, at det første forslag læses igennem inden næste BM, så vi kan behandle indholdet og ikke gennemgå det.

Næste møde er aftalt til 10.01.2024 kl 19:30 på teams.

For referatet

Michael Møller


Referat fra Bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub

Referat fra Bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub

afholdt den 6.12.2023 kl. 19:30 på teams

Deltagere

John Wulff, Per Puck, Michael Guldmann, Peder Bo Nielsen, Peter Secher, Michel Møller (referent)

Afbud fra Petra Jørs

 

Dagsorden

 1. Tilbagemeldinger  fra bestyrelse siden sidst.
 2.  Kapsejladskalenderen, tilrettelæggelse og samarbejde med udlandet..
 3.  Kontingentopkrævning status.
 4.  Ideopkast til generalforsamling 24.
 5.  Eventuelt.

 

 1. Tilbagemeldinger  fra bestyrelse siden sidst.
  • Peder Bo er i dialog om Jysk mesterskab i Århusbugten. Det ser godt ud, men kræver formentlig en kombination med en bob-turnering. Dialogen fortsætter
 2. Kapsejladskalenderen, tilrettelæggelse og samarbejde med udlandet.
  • Michael G, koordinerer kalender med D og SE
  • DM 24 i Holbæk – planlægningen og dialogen kører efter planen
  • DM 25 – mange forslag blev diskuteret. Michael G og Peter S koordinerer en forespørgsel til relevante klubber.
 3. Kontingentopkrævning status.
  • Michael M orienterede om, at vores Mobilepay-aftale endelig er kommet på plads, og opkrævning for 2023 udsendes inden jul.
 4. Ideopkast til generalforsamling 24.
  • Det blev besluttet, at vi afholder GF 2024 den 2. marts 2024 i JSK
  • Michael M koordinerer lokaler med JSK
  • Programmet for dagen skal nu udvikles, men råskitsen er:
   • kl 13: GF
   • kl. 14:30 Rangliste præmieuddeling
   • kl 15: eksternt indlæg (1 eller 2)
   • kl 18: Sejlermiddag
  • Ændringer vil sikkert ske inden.
 5. Eventuelt
  1. John W fik tilslutning til at gå videre med et vinterarrangement for DFK – BlowCart på flyvestation Værløse
  2. john orienterede om enkelte betragtninger som måler, der kan give anledning til videre diskussion i hhv DFK-bestyrelse og i Teknisk udvalg i NFIA. John kigger videre på det, og vender evt. tilbage.
  3. Michael M orienterede om, at vi har et udestående med at revidere vores vedtægter i forhold til udvalgsstrukturen. Michael kommer med oplæg til reviderede vedtægter.

Næste møde er aftalt til 20.12.2023 kl 19:30 på teams.

 

For referatet

Michael Møller


Svenskt mästerskap 14–18 august 2024 i Karlsborg

Carlsborgs Segelsällskap välkomnar alla folkbåts-seglare till Svenskt mästerskap 14–18 augusti 2024 i Karlsborg vid Vättern och Göta kanal.

Bas för arrangemanget blir klubbens nybyggda klubbhus vid Göta kanals genomfart genom staden.

Kappseglingarna i mästerskapet planeras att genomföras på Vättern utanför Vanäs udde.

För att komma till kappseglingsområdet på Vättern kommer det att anordnas bogsering i eskader förbi kanalbron.

Träningskappseglingen planeras att genomföras på Bottensjön i nära anslutning till klubbhuset.

Svenska Folkbåtsförbundet är mycket glada att få återvända till Karlsborg 40 år efter vårt senaste SM där. Carlsborgs Segelsällskap arrangerade under 2023 SM i sprintsegling och CB 66 Racer.


Referat - 22-09-2023

Referent: John Wulff
Fraværende: Peter Mic.Møller, Petra

Opfølg på udvalgsopgaver:

Kapsejlads: Jysk Mesterskab undersøges afholdt af sk Bugten i Aarhus sidste weekend i september.

Dm Holbæk kører på skinner, der sejles fre/lør og søndag.

Michael holder kontakt vedligehold med tyskerne for yderligere samordning af kalendre.

Bestyrelsen står uforstående overfor Nfia’s seneste dispositioner desangående Gold Cup 2025.

Per arbejder videre med at finde ud af klubbens både og medlemmer, hvem er vi, hvor skal vi hen fremover?

John Wulff


Brandt-Møller

Stor dag 15 November

Opmåling af nyt skiv hos bådebygger Brandt Møller.

Hun bliver klar til DM og Guldpokalen


60 th Nordic Folkboat Gold Cup 2024 in Halmstad - Sweden

Welcome to the 60th Nordic Folkboat Gold Cup 2024 in Halmstad, Sweden

6th of July – 12th of July

We are honored to extend an invitation to participate in the Nordic Folkboat Gold Cup 2024, hosted by Halmstad Sailing Club in association with the Swedish Folkboat Federation. This marks the second occasion that Halmstad Sailing Club has had the privilege of hosting this prestigious event, the first being in 2001. The regatta is scheduled to take place from July 6th to 12th in the charming coastal city of Halmstad, Sweden.

“It is with great pleasure and anticipation that we welcome sailors from around the world to Halmstad”, says Stefan Gottfridsson, Project Manager for the competition.

“We are eager to see a strong field of competitors and are confident that the event will be a showcase of exceptional sailing. Let’s make this year’s event one to remember for its fierce competition and the shared joy of sailing”, continues Stefan.

Nestled along the beautiful Swedish coast, Halmstad is not merely a competitive sailing venue but a premier summer destination. With its stunning waters and picturesque beaches, the city offers an exceptional backdrop for both competition and leisure activities.

From Stockholm, a 5-hour drive or a quick domestic flight will bring you to this stunning coastal city. For participants coming from the south, it is a 1,5-hour drive, making the city exceptionally accessible for participants coming from south of Halmstad.

For those traveling from Denmark, a direct ferry from Grenå to Halmstad is available, offering additional convenience.

An array of cultural and social activities will complement the competitive aspects, making your stay in Halmstad truly unforgettable.


Jægerspris Sejlklub (JSK)

Jægerspris Sejlklub (JSK) sikrede igen årets sidste ranglistestævne i Nordisk Folkebåd

JSK havde i foråret været vært ved den traditionelle HC (Håndværker Cup), så dette skulle altså være stævne nr. 2 i 2023. Faktisk det samme som vi klarede i 2022.

Tidligere var Lundeborgvisen en slager

 • Er du trist og har du sorg i sinde ..så tag med mig    ned  til Lundeborg….
 • her er skov og strand. Her er havn og vand. er er fiskerpige. Her er fiskermand

Men alle der har været med til et stævne i Jægerspris er klar over, at Lundeborg har en værdig konkurrent.

Vi i JSK diskede denne gang op med fine sejladser, en majestætisk havørn, der kræsede over sejlerne i flere minutter lørdag og masser af hygge i og omkring den lille havn og vores klubhus. På dommerbåden sås endda John Wulff …Og … som vanligvis… var weekenden krydret med godt vejr.

”Sejlrenden” til Kignæs er meget smal. Havnen (Bådlauget Kignæs Mole) forsøger løbende at få denne uddybet, da den sander til. Desværre er det ikke så let. Efter mange henvendelser til myndighederne har man endnu ikke har fået tilladelse til at uddybe grundet strenge miljøregler.

Lørdag og søndag bød på dejligt vejr og 8 sejladser blev gennemført ligeligt fordelt på de to dage.

Lørdag aften var der lækker grillmad, der som sædvanlig var tilberedt af vores egen Thomas Csuvari.

Her blev JSK klubmester 2023 kåret. Det blev Kim Kristensen (for øvrigt formand for JSK) samt hans besætning Torben Andersen og Kjeld Skov. Stort tillykke til dem.

Søndag blev vinderne af T. Monberg Cup 2023 kåret.

Vi er så flinke i JSK, at vi – som regel – overlader de to første pladser til både udefra og har derudover fine præmier til andre af deltagerne.

Dette var også tilfældet i år:

 1. plads gik til Søren Kæstel med besætning Sofie Andersen og Erik Andersen
 2. plads gik til Per Røssel med besætning Jesper Bo Hansen og Allan Rasmussen
 3. plads gik til Kim Kristensen med besætning Torben Andersen og Kjeld Skov

Dog var Torben ikke med i søndagens fire sejladser

Stort tillykke til alle.

Husk at sætte ”x” i kalenderen – vi ses til Håndværker Cup 2024 i maj i Jægerspris

Mvh Michael Rye Sørensen, BM JSK