Referat fra Bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub

afholdt den 20.12.2023 kl. 20:00 på teams

Deltagere

John Wulff, Petra Jørs, Michael Guldmann, Michael Møller (referent)

Afbud fra Per Puck, Peder Bo Nielsen, Peter Secher

Dagsorden

 1. Tilbagemeldinger  fra bestyrelse siden sidst.
 2. Instagram
 3. Hjemmeside
 4. Facebook- skal den kommercialiseres?
 5. Eventuelt.
 1. Tilbagemeldinger  fra bestyrelse siden sidst.
  • Peter Secher har undersøgt muligheder for DM25. Det blev besluttet at Michael Guldmann diskuterer mulighederne igennem med Peter Secher, og de kommer med oplæg til bestyrelsen
  • Michael Guldmann har rakt ud til DE og SE for at koordinere kapsejladskalendere – afventer at julen er overstået.
  • Petra orienterede om planerne for næste medlemsblad. Vi mangler stof, og at række ud til medlemmer via facebook m.v. giver ikke ret meget. Næste nummer bliver et forårsnummer til sæsonstart 2024
 2. Instagram
  • Det blev besluttet at bevare instagramprofilen som den er, med den trafik den nu giver. Vi er til stede uden en egentlig strategi for kanalen
 3. Hjemmeside
  • Vi har brug for at konstituere kommunikationsudvalget, så vi får styrket samarbejdet med Inge Damm, og givet Inge nogle bedre arbejdsvilkår.
 4. Facebook
  • emnet har været diskuteret på et tidligere møde, hvor ingen at de tilstedeværende var med. Problemstillingen blev udskudt til senere møde.
 5. Eventuelt
  • Ca. halvdelen af kontingenterne er betalt før forfald som er 1. januar. Vi kan se, at ca. 40 slet ikke har åbnet deres mail med opkrævningen der er sendt sms’er til de fleste og resten følges op manuelt.
  • For at understøtte overgangen af kontingentbetalingen til mobilepay, udlodder vi 3 stk. kontingent-24-fritagelser blandt alle dem der har betalt senest 1. januar.
  • Michael G følger op på, om Tune-up i Kerteminde er aftalt med alle relevante parter, så udmeldingerne er koordinerede
  • Michael M henstillede til, at vi i vores dialog med klubberne om arrangement af stævner, lægger vægt på at DFK støtter arrangørernes tanker og ideer, men at det er klubberne der arrangerer (ikke DFK). initiativer skal så vidt muligt kommer fra klubberne.
  • Michael M vil henover julen arbejde med oplæg til vedtægtsændringer og sende ud inden næste BM. Per Damm har tilbudt at skrive dem igennem efterfølgende, så teksterne bliver moderniserede. Michael M henstiller til, at det første forslag læses igennem inden næste BM, så vi kan behandle indholdet og ikke gennemgå det.

Næste møde er aftalt til 10.01.2024 kl 19:30 på teams.

For referatet

Michael Møller