Generalforsamling 2023

Udskriv

Dansk Folkebådsklub

indkalder til ordinær generalforsamling

Søndag den 5. marts 2023 kl.10.00

Best Western Plus

 Vester Ringvej 98

7000 Fredericia

Deltagere på generalforsamlingen vil efter afslutningen få mulighed for gratis adgangsbillet til Fredericia Boat Show,

hvor præmieuddelingen for Ranglisten 2022 finder sted.

Kære medlem.

Dansk Folkebådsklub indkalder til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er en vigtig begivenhed, hvor medlemmerne har mulighed for at give deres synspunkter til kende og beslutte den kurs, klubben skal følge det kommende år.
Vi håber derfor, at du finder tid til at deltage og bruge din stemme. Dansk Folkebådsklub vil være vært med lidt kaffe og et stykke kage ved ankomst til generalforsamlingen.
Husk også, at der på generalforsamlingen vil blive uddelt Englænderpokalen for bedste turberetning 2022, og at der efter generalforsamlingen er præmieuddeling for Rangliste 2022.
Præmieuddelingen foregår kl.14.00 fra Dansk Folkebådsklubs stand på Fredericia Boat Show 2023.

Med venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 7, stk.1.

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg (I ulige år)
  • Kasserer (Michael Møller genopstiller)
  • 3 bestyrelsesmedlemmer (Lars Bræstrup og Nikolai Kold
   genopstiller ikke, Peter Secher villig til genvalg
  • 1 bestyrelsessuppleant (Claus Lund genopstiller ikke)
  • 1 revisor (Lars Dalbøge på valg)
 7. Eventuelt

Bemærk!

Eventuelle forslag fra medlemmerne skal jf. § 7, stk. 2 være bestyrelsen i hænde senest den 22. februar 2019.

Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen den 5. marts 2023.

 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent og et stemmeudvalg på 2 medlemmer. Redaktøren forestår protokolføring.
 2. Generalforsamlingen afvikles efter dagsordenen. Generalforsamlingen kan dog standse eller udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. Dersom beretningen indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget fra godkendelse af beretningen.
 3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Deltagerne i generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigenten.
 4. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg tildeles ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik.
 5. Dirigenten kan efter en længere debat bestemme at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan forslagsstiller og formanden tildeles ordet for en afsluttende bemærkning.
 6. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten, der afgør i hvilken rækkefølge forslagene sættes til afstemning efter princippet: det mest vidtgående forslag sættes til afstemning først.
 7. Alle afgørelser afgøres ved almindelig stemmeflertal jfr. Vedtægterne §14. Afstemning foregår normalt ved håndsoprækning; men skal være skriftligt såfremt dirigenten eller mindst 5 medlemmer kræver det. Der afholdes dog altid skriftlig afstemning ved personvalg, hvis der er opstillet flere kandidater end der skal vælges. Ved personvalg kan der afgives det antal stemmer på sedlen, som der er personer på valg. Der kan stemmes blandt alle opstillede og genopstillede kandidater.
 8. Under generalforsamlingen kan bestyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde.