Dansk Folkebådsklubs ordinære generalforsamling

Udskriv

Referat af

Dansk Folkebådsklubs ordinære generalforsamling.

Lørdag den 6. marts 2021 kl.10.00

Sted: Virtuelt TEAMS møde

  1. Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt Bent Mallemuk.

Bent konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

  1. Bestyrelsens beretning, 2020

Bestyrelsen v. Formand John Wulff:

John konstaterede indledningsvis, at der var over 60 deltagere til det virtuelle møde…

Året 2020 går over i Coronaens tegn, på godt og på ondt. I Dansk Folkebådsklub har vi også navigeret i dette ukendte farvand, og vi kan se tilbage på et år med både gode og dårlige konsekvenser.

På generalforsamlingen i Jægerspris Sejlklub sidste år, overtog jeg roret efter Ditte Andreasen, som havde siddet i 8 otte år på posten. Ditte afleverede et spændende afsæt for den nye formand og bestyrelse, med igangsætningen af en ny struktur med oprettelse af udvalg.

På sejlerdagsarrangementet hvor vi afholdt nogle workshops, fik vi en masse forslag til, hvilke udvalg vi skal eller kan have, og en masse input til opgaverne i disse udvalg. Ud over Corona, er det dette arbejde, der har lagt grunden til vores arbejde i bestyrelsen, det seneste år. Det vender jeg tilbage til.

Først lidt om sejlersæsonen

Flyvemaskinerne blev på jorden, og grænserne var lukkede, så mange af os, der normalt rejser i sommeren, blev hjemme. Det kunne vi se på vandet og læse om på de sociale medier. Langt flere danskere tog en sejlerferie, enten i deres gamle både, eller måske i nykøbte. Vi har ingen tal på det, men Jens Lautrup og Bent Mallemuk, der prøver at holde styr på bådenes historie i folkebådsdatabasen, har haft travlt med at opdatere indholdet. Både som følge af folkebåde, der har skiftet ejere, men også fordi, der er dukket historier op om både og ejere, som ikke helt var afspejlet i folkebådsdatabasen.

Vi har også set opslag på sociale medier, om vores kapsejlere, der har vovet sig ud i en weekendtur eller en længere ferie i folkebåden, og dermed opdaget eller genopdaget, at båden udmærket kan anvendes til dette også. Personligt tog jeg sejlturen fra Jægerspris til Marstal og retur for at deltage i vores klassemesterskab. Vi kunne se, at der faktisk var en del både, der valgte denne transportform. Det mindede lidt om de gamle dage, før trailere blev introduceret som hjælpemiddel.

På kapsejladssiden blev vi mere hårdt ramt. Guldpokalsejladserne måtte aflyses, og vores DM blev ramt af begrænsning i deltagerantallet, desværre i et år, hvor vi oplevede en større tilmelding i flere år.

I bestyrelsen gav det derfor anledning til nogle hektiske dage med telefonmøder og kontakter til Ærø

Sejlforening, Dansk Sejlunion og andre klasser, for at finde en model vi kunne bruge. Et officielt

Danmarksmester skal være åbent for alle medlemmer af sejlklubber under Dansk Sejlunion, og det er det ikke, når der er deltagerbegrænsning i stævnet. Vi endte derfor med en løsning, hvor vi i samarbejde med Ærø Sejlforening, ændrede stævnet til et klassemesterskab. På den måde kunne vi også, med stor og velvillig indsats fra Ærø Sejlforening, skære lidt ned på officials og at få flere deltagere i feltet. Det lykkedes os at få 27 både med til stævnet, der blev vundet af Morten Henriksen og besætning fra Kerteminde Sejlklub. Der skal lyde et stort tak til Ærø Sejlforening, for både det gode samarbejde om løsningerne og for et godt afviklet klassemesterskab

På Ranglisten nåede vi at få tre sejladser af de fem ranglistestævner gennemført. Vi fik en som nævnt en Klassemester, en Fynsk Mester I Anders Sunke og en Jysk Mester i Peder Bo Nielsen. Udover Guldpokalen, blev årets først ranglistestævne – Sjællandsmesterskabet i Jægerspris ramt af aflysning.

I bestyrelsen har vi siden sidste år generalforsamling holdt ikke mindre end 13 bestyrelsesmøder, alle elektroniske.

I første del var temaerne at strukturere arbejdet omkring vores udvalg samt afvejninger, beslutninger og snak om corona-situationen. Vi valgte at starte med at etablere to udvalg, for at høste nogle erfaringer i at arbejde med udvalg. De to udvalg blev et IT-&teknik-udvalg, og et kommunikationsudvalg.

IT&Teknikudvalget skal skabe en nye teknisk platform for klubben. Det drejer sig om det helt jordnære som email-adresser, arkivering af bestyrelsesmaterialer, og til det mere udadvendte som hjemmesiden og medlemskommunikation. Teknikudvalget består af Steen Weber og Lars Vilhelmsen, samt Nikolai og Michael fra bestyrelsen

Kommunikationsudvalget skal drive og koordinere kommunikationen til og fra samt mellem medlemmerne. Det drejer sig om nyhedsbreve, medlemsblade, pressekontakt og sociale medier. Kommunikationsudvalget består af Flemming Kold samt Carl-Otto og jeg fra bestyrelsen. Vi har tilknyttet Julie Kold, Caroline Kold og Michael Belvad til udvalget.

I anden halvdel indledte vi det konkrete arbejde med udvalgene, og de har indtil nu holdt ikke mindre end 20 udvalgsmøder, hvor de har arbejdet med disse emner.

Ud af kommunikationsudvalget, er der skabt et lille barn, som også er ved at tage for, nemlig et sponsorudvalg. Mere om det, når det tager lidt mere konkret form, men man kan nok godt gætte sig til retningen for dette udvalg.

Under eventuelt, vil de to udvalg præsentere mere konkret, hvad de har arbejdet med og hvor langt de er kommet, så det vil jeg ikke komme mere ind på her.

Jeg vil blot benytte lejligheden til at takke de involverede for et stort engagement og iderigdom, som vi nok skal få glæde af fremover.

Allerede nu tror jeg, at vi kan konstatere, at det er en stor fordel at arbejde med udvalg, og det vil flytte os som klub til et nyt og mere ambitiøst niveau.

Vi barsler med at sætte endnu et par udvalg i gang i det kommende år, dels et kapsejladsudvalg og dels et

“trivsels- og turudvalg”. Jeg håber vi får lige så stor og god tilslutning til disse udvalg. Som deltager i udvalgene vil der blive mulighed for at bidrage med både store og små indsatser, så alle så vidt muligt kan få tid og lyst til at deltage.

Som afslutning på beretningen, vil jeg gerne rette en stor tak til bestyrelsen og udvalgene og ikke mindst alle de ildsjæle som vi alle sammen kender, og som hver dag bidrager med at holde os flydende som klub, mens vi arbejder med alle de nye tiltag.

Med fare for at glemme nogle, vil jeg gerne fremhæve tre af vores æresmedlemmer, der stadig er meget aktive i klubben.

Bent Mallemuk holder styr på vores medlemmer, byder nye velkomne, sender materialer til dem, holder vores medlemsdata og email-adresser ajour og alt det vi ikke opdager i hverdagen. Bent, du er uvurderlig for vores klub.

Finn Hartvig, du har i en menneskealder drevet vores hjemmeside både teknisk og indholdsmæssigt. Siden er en bank af historie og indsigt i folkebåden, klubben, klassen og sejlerne og den er et af vores største aktiver i tiltrækningen af og dialogen med folkebådssejlere, uanset om de er medlemmer af klubben eller ej. Du har i det sidste år bedt os om at finde en afløser for dig, og jeg skal hilse at sige fra IT-&teknikudvalget, er det er store sko der skal fyldes. Du skal have tak for din indsats så langt, og mon ikke vi får brug for at trække på dine viden lidt endnu, men i en lidt mindre rolle.

Jens Lautrup, der stadig indsamler og vedligeholder data på hele flåden af folkebåde og folkebådsdatabasen. Et historisk mesterværk, som ikke mange andre klasser – om nogen – kommer op på siden af. Den viden kommer ikke af sig selv, men kræver at man har følere ude hele tiden og registrerer hvad der sker

Tak til alle for et godt 2020 på trods af corona.

Bestyrelsens beretning blev godkendt med virtuelt applaus

3. Regnskab

Michael Møller gennemgik regnskabet i hovedtal.

Regnskabsberetning 2020

Regnskabet er tilsendt jer alle på mail inden generalforsamlingen, så I har haft mulighed for at orientere jer i tallene.

Regnskabet for 2020 er positivt påvirket af coronasituationen, og vi kommer ud med et overskud på 80.349 kr. mod et budgetteret underskud på 34.500 kr. en afvigelse på næsten 115.000 kr. Dermed er egenkapitalen vokset til 343.648 kr.

Vores indtægter rammer stort set budgettet – medlemstilgangen var på 28 medlemmer, og 16 er udmeldt. De fleste udmeldelser kommer i forbindelse med kontingentopkrævningerne, hvor jeg må slette nogle stykker hvert år, som ikke har betalt kontingentet pr. 1. maj. Rykker-procedurerne kører både på email og snailmail, så man får mange chancer for at betale.

Ved udsendelse af opkrævninger, får jeg også oplysninger om, at nogle medlemmer er afgået ved døden – i år drejer det sig om en lille håndfuld. Og så er der den håndfuld medlemmer, som udmelder sig ved at sende formularen på hjemmesiden eller en mail til klubben.

De negative renter holder vi stadig i ro. Vores ene bank, Nykredit Bank, kræver ikke negative renter af foreningskonti, heller ikke i dag. Så vi har kun en mindre arbejdskapital stående i Jyske Bank. På den måde navigerer vi uden om, at få ekstra omkostninger, selvom vi har overskud på regnskabet.

Det er på udgiftssiden, vi har de store afvigelser fra budgettet, og der er to væsentlige forklaringer på dette.

Det er IT og Corona.

Som fortalt på sidste års generalforsamling, satte vi 50.000 kr. af til en større opdatering af vores IT-platform, herunder hjemmesiden. 2020 blev brugt til forberedelserne af kravspecifikationer, så vi nåede ikke at bruge af budgettet – men det kommer vi til i år, som I vil høre mere om under budget og under eventuelt.

Den anden store forklaring er selvfølgelig Corona – vi har kort sagt ingen penge brugt. Der er besparelser på alt fra bestyrelsesarbejde, der er foregået fra hjemmekontorene, tilaktiviteter og kapsejladser der kun er afviklet i meget begrænset omfang.

Det er godt for økonomien, men ikke et ønske for fremtiden.

Ud over disse store grupper af omkostninger, blev vores generalforsamling i Jægerspris var også meget billig. JSK har en god tradition for at stille op med egen arbejdskraft, som gør det meget billigt at afvikle generalforsamlingen der, så stor tak til JSK for det.

Ud fra “regnskabsterminologi” må vi betegne regnskabet som “yderst tilfredsstillende”, men ud fra vores formål i vedtægterne er det “klart utilfredsstillende”.

Regnskabet blev godkendt med virtuelt applaus

Fremlæggelse af budget

Bent: Budgettet er en orientering til medlemmerne og skal ikke godkendes af GF

Budgettet er ligesom regnskabet tilsendt på mail inden generalforsamlingen, så I har haft mulighed for at orientere jer i tallene.

Vi budgetterer med et underskud på 91.500 kr. for 2021. Vi fastholder indtægterne på 104.500 kr., men til gengæld skruer vi op for udgifterne, så de stiger til 196.000 kr.

Den helt bare drift af klubben koster ca. 45.000 kr. og normalt budgetterer vi med tilskud til kredse, stævner, udstillinger og andre arrangementer på 41.000 kr.

I år laver vi nogle småjusteringer på nogle af poster, og nogle større poster, der har karakter af investering i fremtiden.

Vores nye IT platform, har vi flyttet de 50.000 kr. fra sidste år til i år. Vi har indgået aftaler med de største leverandører, og det holdes med 36.000 kr. indenfor budgettet på de 50.000 kr. jeg er derfor fortrøstningsfuld i forhold til den del af budgettet – det skal nok holde.

På softwarelicenser går det lidt i begge retninger. Vores hosting af hjemmeside bliver noget billigere, og vi får flere muligheder for at etablere et bestyrelses-rum med mail- og dokumentarkiver.

Til gengæld gætter jeg på, at vi får lidt flere licensudgifter til andre programmer, som skal gøre det muligt at få fuldt udbytte ud af vores nye platform. Alt i alt bliver det til samme budget som sidste år, men med forventning om både plusser og minusser i de enkelte omkostninger.

Den sidste store post er medlemsblad, som har fået et ordentligt løft – ja, her kommer jeg så til at løfte sløret for, at vi kan have et medlemsblad på vej retur.

Kommunikationsudvalget har lavet et rigtigt stort og godt stykke arbejde med at lave en strategi og plan for medlemsbladet, og kædet dette sammen med sponsorarbejdet. Kommunikationsudvalget skal selv have lov til at præsentere disse gode nyheder for jer – jeg vil blot konstatere, at vi har budgetteret med det i 2021. Jeg vil derfor bede om, at vi tager debatten om medlemsbladet og denne budgetpost under eventuelt

Samlet set, vil vores egenkapital falde fra 343.000 kr. til 251.000 kr. – det er samme niveau som med udgangen af 2019.

Vi har kun taget beslutning om økonomien for medlemsbladet for det første år. Vi har som skrevet i invitationen til generalforsamlingen ikke foreslået kontingentforhøjelser, dels fordi vi ser det som en investering i fremtiden og dels fordi egenkapitalen sagtens kan bære det.

Uden blad vil vores omkostninger udgøre 85.000 kr. og vores indtægter 105.000.

Med bladet i den form vi arbejder med nu, vil omkostningerne stige til 150.000 kr. det svarer det til 500 kr. Pr. Medlem. Hvis vi vælger at gå den vej de kommende år, skal vi se på økonomien igen og finde en finansiering med en blanding af sponsorindtægter, bruge af egenkapitalen og evt. justering af kontingentet. Men det vender vi tilbage til på næste års generalforsamling

Kommentarer

Fl. Kold:     Forslag om, at der kunne være et alternativt medlemskab (evt. weekendmedlemskab) for gaster.

Peder Bo:     Ikke meget for Fl. Kolds forslag, idet det er svært nok at få gaster i forvejen. Alternativ idé kunne være at have et gastekontingent for 1 år ad gangen.

Aktion: Michael Møller / bestyrelsen tager emnet op.

Samlet antal medlemmer ca. 310

  1. Indkomne forslag

Ingen

  1. Fastsættelse af kontingent

a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Der foreslås et uændret kontingent for 2021-22. Altså 350,-.

6. Valg (i ulige år)

3 x bestyrelsesmedlemmer er på valg

Lars Bræstrup, genopstiller

Nikolai Kold, genopstiller

Carl-Otto Hedegaard, genopstiller ikke, bestyrelsen foreslår Peter Secher, FDEN 1120, Kolding som nyt bestyrelsesmedlem

Flemming Palm trækker sig ekstraordinært, bestyrelsen foreslår Petra Jørs, FDEN 639, Marstal som nyt bestyrelsesmedlem

1 x bestyrelsessuppleant

Claus Lund, Kerteminde, genopstiller

1 x revisor

Lars Dalbøge, genopstiller

Ovennævnte blev alle valgt.

Valget blev godkendt med virtuelt applaus

7. Eventuelt

a. Præsentation af status i kommunikationsudvalg v Carl-Otto Hedegaard

Tak til udvalget for den store idérigdom og tak til Michael Belvad for den visuelle identitet.

Mangfoldigheden i Folkebåden er mange:

  • Nogle dyrker kun kapsejlads
  • Nogle pudser og plejer
  • Nogle sejler tursejlads

Vi vil markedsføre overfor omverdenen de gode historier og det gode sejlerliv.

At have et godt produkt er ikke tilstrækkeligt, de gode historier skal FORTÆLLES.

Der er lavet nyt logo, hvor Caroline Kold har været primus motor. Julie Kold har lavet layout på nyhedsbrev og vil også gøre det i fremtiden.

Facebook (FB)

Der er d.d. en FB side “Folkebåds sejler” med ca 860 medlemmer. Denne er oprettet af Peter Brøgger.

Udvalget har taget kontakt til Peter og han har overgivet domænet til klubben. Peter er stadig admin. Tak til Peter

Instagram

Julie og Caroline Kold vil kikke med på FB og samtidigt sørge for, at vi kommer på Instagram. I forhold til FB er Instagram “flere billeder og mindre tekst” kort fortalt.

De unge bruger mere Instagram end FB, så det er vigtigt, at vi er til stede her.

Caroline er admin. på Instagram

Medlemsblad     

Skal også ud til sejlklubberne. Vi vil fortælle de gode historier – også for det lidt bredere publikum.

Det har været nødvendigt med professionel hjælp i form af redaktør og journalist.

Bladet kommer på glittet papir 17×24 cm.

Tanken er, at det skal komme to gange om året – forår og sen efterår.

1. år vil være gratis for medlemmer. Hvad der derefter skal ske vides ikke … Formentlig vil sponsorindtægter kunne dække nogle af udgifterne.

Eksempler på historier: 1) Ung i folkebåd 2) Morten fra 40 fods ekstremsejlads til Folkebåd – en professionel sejlers oplevelser

Kommentarer:

Erik Køster:     Forslag = at lade gaster købe bladet

Per Dam:     Farven side 3 (gul) matcher ikke med de øvrige

Jens Thurøe: Har fundet en sponsor, som gerne vil sponsorere alt papir og kuverter til udsendelse af bladet !!

Peter Bo:     Spørger til sponsorer

Fl. Kold:      Sponsorudvalget forsøger at tænke “ud af boxen” ifm nye sponsorer. Dvs. ikke kun i sejl og motor kredse…. Søger efter samme DNA som Folkebåden. Eksempelvis ligesom Volvo

Ocean Race, hvor det er livsstil og kvalitet der udtrykkes i begge. (Volvo Cars / V65 både)

b. Status i IT & Teknikudvalg v. Nikolai Kold

IT og Teknik udvalgets arbejde i 2020/2021.

Jeg vil starte med at fortælle lidt om udvalget og baggrunden for det arbejde vi har lavet i de sidste 5-6 måneder. Udvalget består af Michael og jeg selv fra bestyrelsen, og derudover har vi Steen Weber og Lars Vilhelmsen med. Steen har en stor viden og IT og er en kæmpe hjælp for udvalget, med alt hans viden og erfaring omkring særligt alt det teknisk. Lars arbejder dagligt med marketing og hjemmesider og har desuden erfaring fra en lignende proces med opsætning af ny hjemmeside fra Kaløvig Bådelaug.

IT og Teknik udvalget er et midlertidigt udvalg, forstået på den måde, at vores primære arbejdsopgave er at varetage opsætning af en ny hjemmeside for klubben, da hosting af vores gamle ikke længere var muligt, og samtidigt skabe en platform der gør Kommunikationsudvalgets arbejde og visioner for fremtiden muligt. Udover opsætning af en ny hjemmeside, arbejder vi også på en række andre tiltag, der skal gøre bestyrelsesarbejdet nemmere og sikre at alt vores arbejde, mails og dokumenter kan gå videre til fremtidige medlemmer af bestyrelsen. Herunder digitale årshjul for alle opgaver i klubben, e-mails til hvert bestyrelsesmedlem og fælles laggrind af alle dokumenter.

Da hosting af vores nuværende hjemmeside udløber i løbet af foråret, og i den forbindelse har vores leverandører oplyst os, at siden skal gennemgå et større sikkerhedstjek, hvis de skal lægge den over på en ny server. Og sidst, men ikke mindst har Finn bedt bestyrelsen om at finde en ny løsning som webmaster. Derfor har vi i de sidste 3 måneder haft travlt med at forberede den nye side. Vi startede i november og december med at kortlægge alle de krav og ønsker vi har til den nye hjemmeside. Vi har haft den fornøjelse, at Finn også har set vores kravspecifikation igennem, så vi fået Finns mange års erfaringer med i arbejdet.

Det har også ført til nogle meget relevante spørgsmål fra Finn, som han har sendt til os inden generalforsamlingen, og dem vil jeg gerne benytte lejligheden til at kommentere på her.

Nogle af kravene har været, at vi gerne vil gøre hjemmesiden redigerbar for flere af vores aktive medlemmer i f.eks. udvalgene. På den måde øger vi kontakten til medlemmerne og vi fastholder det høje nyhedsniveau, som Finn har været omdrejningspunktet for indtil nu. Den nye platform er væsentligt enklere at vedligeholde, da vi udelukkende bruger standardplatforme. Samtidig er det muligt at integrere sociale medier på hjemmesiden, da sociale medier og andre udbydere udvikler standardintegrationer til de platforme vi bruger.

Vi går også efter at få et område på hjemmesiden, der er forbeholdt medlemmerne og som der derfor skal laves et login på. Det er ikke tanken, at vi skal holde en masse hemmeligt for omverdenen, men visse ting skal beskyttes, bl.a. af GDPR-hensyn. Vi kan forestille os at regnskaber og medlemsregister kan ligge “bag døren”. Men også at vi får mulighed for som medlemmer at uploade billeder direkte til klubben og hjemmesiden.

Kravspecifikationen har været et stærkt fundament for os, da vi har brugt den i vores videre arbejde med at indhente tilbud fra 3 forskellige leverandører til hjemmesiden. Vi afholdt i januar en række virtuelle møder med de 3 leverandører, således vi var sikre på at få valgt en god samarbejdspartner til opgaven og til den rette pris. Vi fik tilbud fra 35.000 til 70.000 kr. og vi vurderede dem ud fra pris, tidsplan, kompetencer og kemi. Vi var så heldige, at det vi kunne finde en løsning med den bedste, til en pris på 29.000 efter vi forhandlede de konkrete aftaler på plads.

I starten af februar begyndte vi arbejdet med den valgte leverandør, som vi haft en utroligt godt og tæt samarbejde med. Vi har i arbejdet med den nye hjemmeside lagt stor vægt på at få flyttet alt det fantastiske indhold vores nuværende hjemmeside indeholder over, da det er et kæmpe aktiv for klassen, og resultatet af et stor arbejde af mange ildsjæle og vores særligt vores webmaster Finn, der har været skarp til at få det formidlet ud.

Den nye hjemmeside tager udgangspunkt i klubbens nye visuelle udtryk, som er udarbejdet af Michael Belvad og med vores opdateret logo, som er lavet af Caroline Kold, og vi forventer at havde den klar inden udgangen af april måned.

Jeg har lidt screenshots klar til at vise af hjemmesiden, så i kan se hvad der er i vente, da vi allerede er i gang med at få oprettet sider og flyttet indhold over.

Forsiden – topbanner med en udvalgt artikel, og nyheder nedenunder. Derudover kommer der facebook feed instagram med billeder

Klubben – Overskuelig menu til venstre ala nuværende site, så man altid kan se hvad indhold der er og unike ikoner til hver kategori (tur, kapsejlads, rangliste etc).

Kalender – vi beholder det nuværende format, da vi synes det overskueligt.

c. Orientering om Ranglisten, DM, Guldpokal mm

Søren Kæstel: 2020 ranglisten lidt amputeret grundet Corona

Stadig ikke uddelt præmier, men man håber at kunne gøre dette i Horsens (lave en stor fest..)

De tre vindere (1-2-3) var: xxx , yyy og zzz I 2021 vil der være en ungdomsrangliste (< 30 år) Kommentar:

Ole Eg Pedersen: Skal gaster være medlem af DF ?
Søren Kæstel:

Ikke et krav p.t. (vi har brug for nogle “legekammerater”..)

Ditte Andreasen (DM i Sundby): De forberedende møder er godt i gang – der er nogle gode sponsorer.

Meget afhænger dog af Corona-situationen.

Søren Kæstel (Guldpokal i Tallin):
Der sejles i skærgården (flot). Fornemt besøg forventes, idet præsidenten har meddelt sin ankomst

Kommentarer:

Per Dam:     Hvad med logistikken og priser på færgebilletter?

Aktion:     Søren Kæstel

  1. En tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer v John Wulff John takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats.
  2. Uddeling af Englænderpokalen . John Wulff

Petra Jørs blev årets vinder af Englænderpokalen. Vi ser frem til resten af beretningen…

f. Uddeling af æresnål v. John Wulff

Tillykke til Ditte Andreasen. Hun får æresnålen for sit utrættelige arbejde i folkebådsklubben – bl.a. hele 8 år som formand

Stort virtuelt applaus

g.
Afslutning af GF v Bent Mallemuk Bent afsluttede GF og nedlagde sit hverv

h. Afslutning v John Wulff

Slutteligt takkede John for “god ro og orden” og det store fremmøde. Det var 1. gang at der blev holdt en virtuel GF, men det var forløbet KANON godt.

Bestyrelse + referent (foto : Hans Friis, JSK)

Ditte modtager æresnålen (foto: Michael Rye Sørensen, JSK)

Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.

Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark addo@visma.com • www.visma.dk/addo