2020

Udskriv

Referat
af

Dansk Folkebådsklubs ordinære generalforsamling.

Lørdag den 29. februar 2020 kl.13.00

Sted: Jægerspris Sejlklub, Kignæs Havn Hovedgaden 149, 3630 Jægerspris

1. Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt Johs. Egede, Jægerspris sejlklub.

Johs. konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning, 2019

Bestyrelsen v. Ditte Andreasen:

Vi har igen i det forgangne år haft rigtig fin aktivitet i klassen, trods det at vi ikke fik en lige så fin sommer som året før.

Bestyrelsens almindelige arbejde er foregået helt som det plejer. Vi har haft 2 fysiske møder i året der gik, suppleret af et Skype møde. Derudover over formøde til denne generalforsamling. Ellers er samarbejdet primært foregået pr e-mail korrespondance. Endelig har forskellige repræsentanter for bestyrelsen holdt møder med årets DM arrangør i Fåborg, Guldpokal arrangøren in Århus, samt haft dialog med indeværende års DM arrangør i Marstal.

I NFIA regi har vi haft en rokade, da Sørens formandsperiode udløb. Formandskabet er overgået til Tyskland, og vi har i stedet fået næstformandsposten som Per Buch er trådt in i. I teknisk komité mangler vi fortsat en dansk repræsentant, så hvis nogen sidder og har lyst til at sidde med der må de endelig sige til. Vi har deltaget ved 2 NFIA bestyrelsesmøder, et fysisk og et per Skype, samt AGM i NFIA.

Vi nyder fortsat godt af vores kasserer Michael Møller, som har rigtig godt styr på økonomien. Mere om det senere.

Medlemstallet har været let faldende, idet vi har fået 44 udmeldelser som ikke helt opvejes af de 28 nye medlemmer. Vi vil gerne takke Bent Mallemuk Nielsen for fortsat at yde en indsats i velkomsten af nye medlemmer – vi får ofte tilbagemeldinger om hvor meget der sættes pris på den varme velkomst i klubben.

Da det ikke er lykkedes at finde ny redaktør, har vores ellers populære blad været sat på pause. Skulle det lykkes at finde ny redaktør, vil det med glæde blive startet op igen. Samtidig går vi med tanker om hvorledes vi kunne lave en generel digital opgradering af klubben som også kunne indebære en digital afløser for bladet, noget vi også har budgetteret med i kommende år. Men uanset formatet kræver det jo en arbejdsindsats at samle og formidle materiale. I mellemtiden har vi heldigvis stadig en hjemmeside som altid er opdateret med de nyeste informationer takket være Webmaster Finn Hartvig.

Generalforsamlingen foregik som altid i ulige år i forbindelse med boatshow i Fredericia, hvor vi både havde en rigtig god, konstruktiv og velbesøgt generalforsamling og flittigt besøg på den flotte stand. På generalforsamlingen blev der brug lidt tid på netop at snakke kommunikation, og hvordan vi bedst løser den udfordring på en nutidig og inkluderende måde. Da vi finder dette et vigtig emne, har vi det på agendaen under sejlerdagen i dag.

Til Danmarksmesterskabet var vi på besøg hos velkendte venner i Fåborg. Vi ved jo at der altid bliver kræset om os i land når vi er på de kanter, og i år var ingen undtagelse. Stævnets største nyhed var sejladsfarvandet, som blev på inderfjorden. Her var lige præcis plads til en bane i tilpas størrelse, og de 33 deltagende både fik 10 rigtig fine sejladser. Måske var lidt lokalkendskab en fordel, vi fik i hvert fald en sikker vinder i lokale Stig og Bo Bundgaard Lassen samt Jacob Groth. Tillykke med Danmarksmester titlen, den har I fortjent.

Guldpokalen blev i år sejlet i Århus, med et flot deltagertal på 53 både fra 6 nationer, og hele 27 danske både. Vi blev budt velkommen indenfor i det flotte nye sejlsportscenter, og trods forsinkede ombygninger på et i forvejen indsnævret havneområde lykkedes der arrangørerne at finde plads til både campering og parkering samt forholdsvis samlet fortøjning af bådene. Vejrmæssigt blev det et stævne med store udfordringer i et meget ustabilt vejr, og specielt sidstedagen er noget alle deltagende både nok vil huske i mange år frem. Det var en dag præget af passerende tordenbyger som flere gange forhindrede starter og fik flere både til enten at søge nødhavn eller til udkanten af bygerne. Sidste startforsøg foregik lige som endnu en byge passerede, denne gang uden torden men med meget voldsomme vindstyrker. Det tror jeg har sat sig som en voldsom oplevelse både hos vi sejlere som lå på startlinjen, og på dommer hold og hjælpere. Vi fik en velfortjent vinder i Per Jørgensen, Jørgen Overgaard og Christian Hansen. Stort tillykke til jer.

Ranglisten kører rigtig fint, vi har nogle meget flotte deltager antal både ved Sjællandsk og Fynsk mesterskab, med hhv. 27 og 22 deltagende både. Det kniber lidt mere at trække så mange både vi gerne ville til det jyske mesterskab, hvor der denne sæson kun var 9 både som fandt vejen til Århus. Bestyrelsen har selvfølgelig diskuteret årsager, og arbejder med om noget kan gøres for også at få deltagerantallet op i Jylland.

Potentielle DM arrangører henvender sig stadig til os før vi får brug for at gå ud og opsøge arrangører – en luksus jeg godt kan afsløre at ikke alle klasser nyder godt af. Det er ikke altid vi kan imødekomme ønskerne, men vi er glad for at have de nærmeste år på plads. I år skal vi for første gang nogensinde til Marstal, hvor vi nok vil opleve at nogle ting bliver lidt anderledes, blandt andet den tidsmæssige placering. Dette primært for at få den billigste færge overfart. Vi har haft en god dialog med arrangørerne, som glæder sig rigtig meget til at byde os velkomne til deres smukke ø. I 2021 følger vi et 10-års mønster og tager tilbage til Sundby Sejlforening, hvor vi har rigtig fine stævner både i 2001 og 2011. I årene derefter er der flere potentielle arrangører i spil, men endnu ingen besluttet.

På ungdomssiden ser vi fortsat fremgang i antallet af deltagere under 30 år, en trend vi har kunnet se lige siden vi begyndte at fokusere på ungdom i klassen. Det er meget glædeligt.

Som nævnt tidligere vedligeholder vores webmaster Finn Hartvig stadig en hjemmeside vi kan være stolte af takket være hans konstante opdateringer med relevant materiale og nyheder.

Alt i alt har det altså været endnu et fint og aktivt år for klassen, som fortsat kan bryste sig af at være blandt de mest aktive i landet.

Som afsluttende bemærkning bliver dette min sidste generalforsamling som formand. Efter 8 gode og spændene år på posten er det på tide at overlade tøjlerne til en anden. Mere om det når vi kommer til punktet valg til bestyrelsen.

Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus

3. Regnskab

Michael Møller gennemgik regnskabet i hovedtal.

Nogle få poster blev fremhævet:

Der har været overskud i det forløbende år. Indtægterne har været som forventede, men udgifterne lavere. Bl.a. nævntes, at der ikke har været udgift til medlemsblad Medlemsadministration er en stor post

Udgifterne består af:

 • Betalingsservice NETS
 • Regnskabssystem
 • Bank

Mht. regnskabssystem fungerer det nuværende udmærket og er umiddelbart pengene værd

Mht. banker og betalingsservice, så betragtes en forening som “erhverv” og gebyrer er høje og stigende.

Kassereren ser hele tiden på muligheden for at reducere omkostningerne, herunder at bruge flere banker Samlet antal medlemmer ca. 310

Regnskabet blev godkendt med applaus

Endvidere blev budget for 2020 udleveret

 1. Indkomne forslag

Ingen

 1. Fastsættelse af kontingent

a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Der foreslås et uændret kontingent for 2020. Altså 350,-.

I budgettet for 2020 er to større poster:

Software licenser og gebyrer – her er der inddraget kendte prisstigninger fra banker og leverandører

Indkøb af Hardware – her er der sat penge af til opgradering af foreningens samlede IT-setup, så vi i højere grad kan understøtte mere medlemsinvolvering (mere om dette i workshops senere på sejler-dagen)

Ranglistepræmier er sat lidt ned i beløb, men tanken om at vi laver lodtrækning blandt alle medlemmer fastholdes

6. Valg

e. Formand (Ditte Andreasen genopstiller ikke)

Ny formand bliver John Wulff, Jægerspris sejlklub.

Valget blev godkendt med applaus

John takkede Ditte for hendes 8 år lange formandsperiode.

f. 2 bestyrelsesmedlemmer (Søren Kæstel og Flemming Palm, begge genopstiller)

Begge blev genvalgt

g. 1 bestyrelsessuppleant

Ny suppleant, Claus Lund, Kerteminde blev valgt

Claus var ikke til stede på GF, men havde accepteret valget på forhånd.

h. 1 revisor (Hans Friis genopstiller)

Hans Friis blev genvalgt

7. Eventuelt

a. Uddeling af Englænderpokalen

Ingen turberetninger fra det forløbne år. Derfor blev pokalen ikke uddelt.

Bestyrelsen opfordrede til at man sendte beretninger. Det kunne sagtens være fra dag-/weekendture

b. Uofficielt FB-DM for distancesejlads – Flemming Palm Flemming opfordrede til deltagelse af det uofficielle DM

 • Fyn rundt fra Kerteminde den 1. weekend i juni (5-6 juni)
 • Vandrepokal skaffes

c. Tak til Ditte Andreasen for de 8 år som formand – Søren Kæstel

Søren Kæstel gav en stor tak samt en flaske champagne til Ditte for hendes 8 år i formandsstolen. Der er ikke mange – om nogen – der har besat posten i så mange år i træk, sagde Søren.

STORT applaus

d. VHF – et oplæg fra bestyrelsen

Der var en livlig diskussion mht. til evt. anvendelse af VHF ved kapsejlads, som det kendes fra flere andre klasser. Nogle steder er VHF obligatorisk.VHF kan bruges til – nedtælling – samt oplysninger fra baneledelse

Flere nævnte, at der gennem årene havde været farlige situationer (knækkede master, kollisioner, tåge mm), hvor en VHF ville være en god ting. Samtidig vil baneledere via VHF kunne informere om de var ontime, om de ville flytte baner etc..

Bjørn Stephensen: Der kræves ikke certifikat for at lytte/modtage på VHF. Først når man både vil modtage og sende kræves dette. NB: Håndholdte VHF kan have en begrænset rækkevidde.

Hans Friis: Der skal ikke herske tvivl om, at det er FLAGENE, der er gældende, hvis der er uoverensstemmelse mellem VHF- og signalering fra Baneleder. Men VHF kan være et godt hjælpemiddel, til effektiv afvikling af stævner

Ditte rundede af: Der er bred enighed om, at SIKKERHEDSMÆSSIGT kan VHF være en god idé. Flagene er dem, som er gældende. VHF kan sikre en lettere og mere effektiv kommunikation. VHF kan være en service for sejlerne og en hjælp for sejlere/baneledelse. Bestyrelsen vil arbejde videre med emnet som i givet fald vil være frivilligt for sejlere og baneledere at anvende.

e. DM 2020 i Marstal v. Per Røssel

 • Holdes i Marstal, men det er Ærøskøbing sejlklub, der står for arrangementet
 • Hjemmeside under udarbejdelse (næsten klar)
 • 19/8 til 22/8
 • torsdag til lørdag (så man kan tage hjem søndag)
 • Priser / mad som i Fåborg (2019)
 • Spec. pris på overfart fra Rudkøbing. 500,- for bil + trailer + 3 personer (skal reserveres)

f. Sjælland Rundt på indersiden (Roskilde fjord / Isefjorden) v Lars, Herslev Sejlklub

Lars reklamerede for SRPI, hvor det i år er 25. år det sejles. Der blev udleveret en brochure.

Sejles i år den 20-21 juni. Gebyr er 250,- indtil 31/5 – derefter 500,- Start for FB ved Kignæs, som også er slutdestination den første dag.

g. Guldpokalen 2021 bliver i Estland (Tallinn)

Søren Kæstel, Johs. Egede, Ditte Andreasen “reklamerede” for at deltage i denne. Klubben i Estland har stor erfaring i at afholde stævner og man bliver altid godt modtaget og beværtet.

Per Dam fortalte, at han har forbindelse til DFDS og kan være behjælpelig med at finde den rette rute og transportform (måske via RoRo færgerne – bemærk at disse ofte kun har få kahytter, så man skal være tidligt ude).

Benny nævnte (udfra tidligere tur til Helsinki), at et budget på 5000,-/person ikke var urealistisk.

h. HC + efterårsstævne i Jægerspris Sejlklub (JSK) v Thomas

HC er i weekenden 2-3. maj i Kignæs / Jægerspris sejlklub

JSK har et 1-2 dagsstævne i støbeskeen til slut september start oktober

Slutteligt takkede Ditte Andreasen for “god ro og orden”

———————————–

NB: Vigtige råd – Fra den efterfølgende “sejlerdag” v Lars Bræstrup

1)
Ror

Lars viste et simpelt målebræt (trekant) til måling af rorets tykkelse. Roret skal overholde bestemte dimensioner og i de senere år er der kommet mange udgaver til (også finneformet). Og ikke alle overholder kravene. Endvidere kan der sagtens være vand i roret. Det skal tømmes af og der kan tætnes med epoxy.

Ditte supplerede med, at der vil blive målt ror i den kommende sæson.

2)
Tæring v rustfri beslag på alu mast og bom

Rustfri beslag monteret direkte på aluminium VIL give tæring efter få sæsoner. Løsningen er, at afmontere beslag og lægge plaststykker/-skiver under, inden de monteres igen.

3)
Max sejlmærker på mast og bom

Bommens overkant må ikke kunne sænkes længere ned end det, der er afmærket på masten. Endvidere må sejlet ikke kunne trækkes længere ud på bommen end det, der er afmærket på bommen. Man SKAL derfor være opmærksom på, at der sættes “stop” i form af skruer eller beslag, så dette fysisk ikke kan lade sig gøre. Hvis ikke, så kan man blive diskvalificeret.

Kontakt Lars Bræstrup ved spørgsmål