2019

Udskriv

Referat
af

Dansk Folkebådsklubs ordinære generalforsamling.

Lørdag den 2. marts 2019 kl. 10.00

Sted: Best Western Plus, Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia

1. Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt Bo Stævne Jensen, Aarhus sejlklub.

Bo konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Samtidigt blev det nævnt, at stemmeberettiget kun var de, som var medlem af Dansk Folkebådsklub samt havde betalt deres kontingent.

2. Bestyrelsens beretning, 2018 v. Ditte Andreasen

2018 har været et år med rigtig fin aktivitet i klassen, og kombineret med den helt usædvanligt fine og lange sommer, har det nok været et år mange kommer til at tænke positivt tilbage på.

Men før vi når til bestyrelsens arbejde, skal vi sige farvel til en legende. Ove Hjort er gået bort. Ove sejlede fra KAS, og vandt i løbet af perioden 1967 – 1976 ikke mindre end otte Danmarksmesterskaber og fem Guldpokaler sammen med broderen Claus og gasten Karsten. Æret være hans minde.

Bestyrelsens almindelige arbejde er foregået som vanligt. Vi har haft to fysiske møder i året der gik, ud over formøde til denne generalforsamling. Derudover er det meste arbejde som vanligt foregået pr. e-mail. Endelig har forskellige repræsentanter for bestyrelsen holdt møder med årets DM arrangør i Flensborg, Guldpokal arrangøren i Simrishamn, samt med indeværende års DM arrangør i Fåborg.

I NFIA regi sidder Søren fortsat i formandsrollen indtil næste valgperiode (startende allerede nu til sommer), hvor formandskabet overgår til Tyskland. Vi har endnu ikke fundet en ny repræsentant for Danmark i NFIA’s bestyrelse. Bjarne har valgt at trække sig fra teknisk komité, så her mangler vi også en dansk repræsentant. Vi har deltaget ved 2 NFIA bestyrelsesmøder, samt AGM i NFIA.

Økonomien er stadig i meget trygge hænder, med Michael Møller som kasserer. Og på den front har vi nu passeret en milepæl, idet regnskabet har været kørt digitalt fra 2014 til 2018 – hvilket vil sige at det fysiske regnskab nu har passeret de 5 år det kræves opbevaret, og kan makuleres i sin helhed. Og det må siges at den digitale verden gør livet rigtig meget lettere for arbejdet. Adgangen til regnskabet kan styres fuldstændig på bruger niveau, og alle bilag opbevares digitalt i systemet. Vi har nu et fint medlemskartotek, hvorfra ind- og udmeldelser samt kommunikation, såsom indbydelsen til denne generalforsamling styres meget let. Derudover har revisorerne direkte adgang til systemet, så de både kan se regnskabet og gennemgå bilagene digitalt – hvilket er en stor fordel når vi sidder fysisk spredt ud i hele landet. I år har vi endda kunnet klare underskrift af regnskabet digitalt, så vi er sluppet for rundsendelse af scannede filer. Den løsning er jeg helt sikker på at vi også fortsætter med.

Vores blad er nu i to år udkommet i flot ny opsætning, med Uffe Raahede som redaktør og Claus Thiesen som grafiker. Det har været en fornøjelse at se hvordan de har kunnet forny formatet, og i hvor høj grad de har formået at trække stof til bladet ud af medlemmerne. Der har ligefrem i perioder været for meget stof, så der måtte vælges. Desværre har begge valgt at trække sig fra bladet, så vi har set sidste blad fra deres hånd. Jeg vil gerne sige en meget stor tak til begge, for deres indsats i de forgangne to år. Det betyder desværre også at vi igen står uden redaktør, og det kommer vi til at diskutere senere i dag.

Som det er blevet tradition i lige år, blev generalforsamlingen kombineret med en sejlerdag med spændende indslag og middag om aftenen. I år var Jægerspris værter for arrangementet, og deroppe føler vi os jo altid meget velkomne og taget godt af. 39 medlemmer trodsede det bidende vintervejr, og fandt vejen til Kignæs Havn. Det blev en kort og effektiv generalforsamling uden store diskussioner. Herefter havde vi nogle fine indlæg om de nye tiltag for at få flere unge i klassen, og en brainstorming om fremtidig virke. Mange havde glædet sig til den planlagte sejlads med mini-folkebåde, men det var vandet for stift til. I stedet fik vi en spændende gennemgang af byggeprojektet og sejlads med bådene. Tak til alle de involverede hjælpere og talere!

Vi fik i år hele to internationale stævner. Først med Guldpokalen i Simrishamn, hvor der deltog i alt 39 både fra 5 nationer, heriblandt 9 danske både. Vi var noget drillet af svingende vindstyrker, og baneledelsen havde sine udfordringer med udstyr – men vi fik et fint arrangement afviklet. De som var med vil vide, at der blev sejlet på et lidt utraditionelt banesystem, noget som efterfølgende har skabt debat. Jeg tror ikke det er et system vi kommer til at se igen til senere stævner.

Danmarksmesterskabet blev i år for første gang afviklet med base på udenlandsk grund, mens man under sejladserne kunne krydse grænsen mange gange. Vi tog nemlig til Flensborg, hvor der for første gang arrangeredes fælles dansk/tysk mesterskab. Det kan lade sig gøre fordi Flensborg Yacht Club som det danske mindretals sejlklub har medlemskab af både den danske og tyske sejlunion, og dermed som eneste klub udenfor rigets grænser har ret til at arrangere Danmarksmesterskab. De slog sig sammen med den tyske naboklub, og det må siges at de to klubber virkelig formåede at skabe et flot arrangement med stor opbakning. Der var ikke meget ledig plads at finde på Flensborgs inderfjord, når de 57 både fra 4 nationer stævnede ud – heriblandt 20 danske både.

Også ranglisten kører fortsat fint, og når vi efter denne generalforsamling går over på klubbens stand i bådmessen for at fejre vinderne, så er den øverste plads besat af en besætning som i år har vist en helt exceptionel vilje til sejr: Cirkeline med Søren Kæstel, Erik Andersen og Alex Lindegaard har simpelthen gjort rent bord, og vundet både Guldpokal, Dansk/Tysk mesterskab med dobbelt titel, samt alle tre regionale mesterskaber. Stort tillykke til jer alle tre.

Vi fortsætter med at have den luksus, at have DM arrangører en del år frem i tiden. Vi har aftaler med:

Fåborg i år, her har hvor vi før har haft stor succes med stævnet; 2020 skal vi for første gang nogensinde til Marstal; 2021 bliver Sundby Sejlforening, hvor vi har været med 10 års mellemrum. Og forespørgslerne om stævner kommer stadig fint ind. For Guldpokalen har vi pt lagt fast at vi skal til Århus i år, og at det formentlig bliver Tyskland i 2020. I 2021 er der flere muligheder i spil, endelig beslutning er endnu ikke taget.

Det nye ungdomsudvalg kan allerede vise fremgang på unge-fronten. Således har vi ved alle stævner i år faktisk været i stand til at have konkurrence om præmier til besætninger / gaster på under 30 år – og vi kan se tydelige tegn på at flere ung/yngre sejlere er på vej ind i klassen. Udvalget fortsætter arbejdet i år, hvor der blandt andet planlægges træningen rundt om i landet – målrettet de unge sejlere, men jeg er sikker på at andre også er velkomne til at deltage.

På tursejlersiden har Lars Bræstrup fortsat sin meget populære artikelserie om optimering af båden til tursejlads. Vi tænker fortsat meget over, hvad vi kan gøre for tursejlerne i klassen, og vi har også igen sat ekstra penge af til dette formål i årets budget. Så hvis nogen sidder inde med idéer til arrangementer eller tiltag rettet mod tursejler segmentet, må I endelig komme frem med det.

Også hjemmesiden kan vi stadig være stolte af, idet webmaster Finn Hartvig lægger et stort stykke arbejde i, konstant at holde den opdateret. Det er de færreste som kan bryste sig af en hjemmeside med så meget relevant og opdateret materiale.

Alt i alt har det altså været endnu et fremragende år for klassen, fortsat med masser af jern i ilden og fornyelse på flere fronter. Ikke dårligt for en klasse med så mange år på bagen som vi kan bryste os af.

Til slut vil jeg nævne at vi nu er halvvejs igennem min sidste valgperiode som formand. Når jeg til næste år – 2020 – er på valg, bliver det uden genvalg. Lige nu står vi uden en kandidat til ny formand, så jeg vil opfordre jer alle til i den sæson vi nu går ind i både at kigge indad, og rundt på jeres klubkammerater for at finde den næste formand for klubben.

—————————–

Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus

3. Regnskab

Michael Møller gennemgik regnskabet i hovedtal.

Endvidere blev budget for 2019 udleveret

Regnskabet blev godkendt med applaus

4. Indkomne forslag

Ingen

5. Fastsættelse af kontingent

a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Dansk Folkebådsklub budgetterer med et lille underskud for 2019, men da der er en god egenkapital foreslås et uændret kontingent. Altså 350,-.

Dette blev vedtaget.

6. Valg (I ulige år)

a. Kasserer (Michael Møller genopstiller)

Michael Møller blev genvalgt

b. 3 bestyrelsesmedlemmer (Peter Brøgger og Bjarne Marcussen genopstiller ikke, Lars Bræstrup villig til genvalg)

2 nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt uden modkandidater:

Carl-Otto Hedegaard

Nicolai Kold

Lars Bræstrup blev genvalgt

c. Bestyrelsessuppleant (John Wulff på valg) John Wulff ville gerne fortsætte og blev genvalgt

d. 1 revisor (Lars Dalbøge på valg)

Lars Dalbøge vil gerne fortsætte og blev genvalgt

Alle ovenstående valg
blev enstemmigt godkendt med applaus

Bjarne Marcussen er endvidere udtrådt af NFIA tekniske udvalg, så hvis nogen skulle være interesseret…

7. Eventuelt

a. Uddeling af Englænderpokalen

Englænderpokalen blev uddelt til Bjarne Marcussen for sin fine beretning “Sommertur i den svenske skærgård 2018” i klubbladet “Folkebåds Nyt” – efterår 2018.

Louise Bakke, der havde vundet pokalen i 2018, havde medbragt pokalen til generalforsamlingen og deltog også selv.

Det blev nævnt, at pokalen fremover kun uddeles blandt de, der er medlemmer af Dansk Folkebådsklub. b. Æresmedlem

Den tidligere formand for Dansk Folkebådsklub, Jens Lautrup blev udnævnt som æresmedlem. Jens’ store arbejde med at skabe og vedligeholde databasen over folkebådenes “Fartøjsregister” blev især fremhævet.

Jens takkede mange gange for udnævnelsen og nævnte samtidigt at han havde mod på stadig at fortsætte med opdatering af databasen – så husk at sende ændringer til ham.

c. Blad/redaktør – Uffe Raahede takker af

Ditte gentog sin tak til Uffe Raahede for sin tid som redaktør på Folkebåds Nyt.

Uffe var ikke til stede.

1.
Ny redaktør søges:

Der er følgende delopgaver for en redaktør:

  • Få relevant materiale fra medlemmerne
  • Koordinere med WEB master Finn Hartvig
  • Samle artikler
  • Lave layout
  • Sende til trykker – og når bladene er klar – sætte 350 labels på (disse udskrives nemt) og få bladet sendt

Der var dog ingen, som meldte sig til redaktør-opgaven

2.
Diskussion om bladets fremtid

Der var en livlig diskussion om bladet og dets fremtid.

Flere nævnte, at et fysisk blad har den fordel at det (næsten) altid bliver læst, hvorimod dette ikke var tilfældet med et nyhedsbrev pr. mail (drukner i andre mails). Dog var der stemning for at der blev udsendt “noget” oftere end de to gange om året, som bladet hidtil er kommet. I sæsonen kunne det være fra stævner – uden for sæsonen kunne det være beretninger fra ture, og tips /ideer/appetitvækkere til den kommende sæson. Der var stemning for, at ansvaret for nyhedsbreve kunne cirkulere mellem folkebådskredsene, efter en nærmere fastlagt plan.

Ditte konkluderede:

Det bliver bestyrelsens opgave, at arbejde videre med følgende:

  1. Annoncere og finde en redaktør til bladet og/eller WEB (*)
  2. Der er stemning for et nyhedsbrev
  3. Opgaven skal cirkulere, således at det ikke er den samme, som står for opgaven (*) som skal arbejde tæt sammen med den nuværende WEB master, Finn Hartvig

Yderligere:

Sejlknapper (NFIA):

På et spørgsmål fra John Wulff blev der svaret, at sejlknapper fås ved at henvende sig til en NFIA sekretær. Kontaktoplysninger er let tilgængelige på NFIA’s hjemmeside.

Diverse mesterskaber blev fremhævet.

Flemming Palm nævnte denne, som den “rigtige” Fyn rundt. Turen er tilpasset os med mulighed for at sejle under lavbroen (bue 10) mm. Der skulle p.t. være 7 folkebåde tilmeldt.

Formand: Ditte Andreasen

Dirigent: Bo Stævne

Referent: Michael Rye Sørensen

The document is signed using Visma Addo digital signing service.

The signatures in this document are legally binding. The signers identities are registered and listed below.

This document is digitally signed using Visma Addo signing service. Signing Certificates in this document are secure and encrypted using the mathematical hash of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing certificates are embedded in the PDF, in case of sending them for validation in the future.

How to verify that the document is original

This document is protected with Adobe CDS certificate. When you open the document in Adobe Reader, you can see that the document is certified by Visma Addo signing service. This is your guarantee that the content of the document is unchanged.

You have the opportunity to verify the cryptographic signing certificates in the document with Visma Addo’s validator on this website https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

In addition to this document, one or more documents and attachments can be associated with the transaction.

All documents included in the transaction are listed below. The event log describes signers’ events related to the signing of the document.

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark addo@visma.com • www.visma.dk/addo