2018

Udskriv

Referat af

Dansk Folkebådsklubs ordinære generalforsamling.

Lørdag den 3. marts 2018 kl.13.OO

Sted: Jægerspris Sejlklub Kignæs Havn Hovedgaden 149, 3630 Jægerspris

 1. Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt Per Puck, Kerteminde sejlklub.

Per konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt

 1. Bestyrelsens beretning, 2017

Bestyrelses v. Ditte Andreasen ::

2017 har været et stort år for folkebåden — det var året hvor vi kunne fejre 75-års jubilæum. Et år med glæde og festivitas, men også hårdt arbejde.

Fra dansk side havde vi valgt at fejre jubilæet dels med en ekstra fest i forbindelse med Guldpokalen, som jeg vender tilbage til, og dels med en jubilæumsbog som gave fra klubben til alle vore medlemmer. Bogen holdt hårdt at få ud. Det er et stort arbejde at samle historier, finde en rød tråd, og få det sat op. Og desværre måtte de som oprindelig havde meldt sig til arbejdet af forskellige grunde trække sig undervejs, hvilket også gav udfordringer. Men med lidt stædighed og investering lykkedes det i sidste øjeblik at finde de nødvendige ressourcer og få bogen publiceret, og vi er fra bestyrelsen ret stolte af resultatet. Herefter kom arbejdet med at få bogen ud. Vi ville gerne spare dyr porto og have så mange bøger som muligt afleveret personligt eller gennem sejler netværket. Det tog længere tid end beregnet, men også det er lykkedes. Meget få bøger måtte med posten til sidst, og de skulle gerne være nået frem nu også. Vi håber at alle vore medlemmer vil få glæde af den flotte bog.

Bestyrelsens øvrige arbejde er foregået som vanligt. Vi har haft 2 fysiske møder i året der gik, ud over formøde til denne generalforsamling. Derudover er det meste arbejde som vanligt foregået pr e-mail korrespondance. Endelig har forskellige repræsentanter for bestyrelsen holdt møder med årets arrangør i Århus, samt med indeværende års arrangør i Flensborg.

I NFIA regi er Søren nu på plads i formandsrollen, mens Bjarne fortsat er medlem af teknisk komité. Vi har deltaget ved 2 NFIA bestyrelsesmøder, samt AGM i NFIA.

Michael Møller styrer fortsat økonomien med fast og sikker hånd. Derudover har vi nu fået indsamlet så mange e-mail adresser at udsendelsen af indbydelsen til denne generalforsamling har været en hel del lettere end tidligere. Jeg husker stadig at sidde med Søren og pakke 340 kuverter med indbydelser, for så at gå på posthuset og betale en mindre formue for forsendelse. I år har vi kun sendt 8 fysiske breve — en kæmpe besparing både i arbejdsindsats og porto udgifter.

Iaf 5

Som sædvanen er i ulige år blev generalforsamlingen afholdt i forbindelse med bådudstillingen i Fredericia. Det var i år lykkedes at få et flot mødelokale på Best Western hotellet lige over for messecenteret, og vi havde et virkelig flot fremmøde. Hele 67 medlemmer dukkede op, heriblandt mange nye ansigter. Efter det ordinære program fik vi en fin, konstruktiv snak og gik herefter over til messen hvor der var præmieoverrækkelse for ranglisten på klubbens flotte stand. Tak til Bent “Mallemuk” og hans mandskab for stort engagement ved klubbens stand på udstillingen.

Årets største internationale stævne var Guldpokalen som blev afholdt i Kerteminde, hvor det lykkedes at samle 75 deltagende både fra 6 nationer i forbindelse med 75-års jubilæet. Inden stævnet gik i gang blev vores aldrende dame fejret ved en flot fest, med god mad og underholdende indslag, samt musik fra Brd. Olsen. Ved stævnet var Danmark var repræsenteret med hele 30 både, hvoraf 7 nåede i top-10 — heriblandt de tre bedste. Et tillykke til vinder Per Buch med gasterne Hans Schultz og Per Puck, skarpt forfulgt af Per Jørgensen på 2. pladsen og Søren Kæstel på 3. pladsen. Fremtidige Guldpokaler er planlagt en del år frem: Simrishamn 2018, Århus 2019, og 2020 et sted i Tyskland.

Ved årets Danmarksmesterskab prøvede vi noget nyt, og flyttede stævnet til starten af september hen over en forlænget weekend med sejlads fredag-søndag. Stævnet blev afholdt som en del af Århus Festuge stævne, og det lykkedes at få alle sejladser i hus trods stærke udfordringer med manglende vind. Vi fik samlet 24 både på linjen, heriblandt en enkelt tysk besætning. Vi kunne slutte med at fejre de nye Danmarksmestre: Flemming Palm med gasterne Jakob Palm og Mike Rasmussen — tillykke!

Vi har fortsat den luksus at have DM arrangører en del år frem i tiden. De kommende DM arrangører vil blive: Flensborg i år, samholdt med Tysk mesterskab; 2019: Fåborg hvor vi før har haft stor succes med stævnet; 2020 endnu åben; 2021 Sundby Sejlforening. I det forgangne år har vi desuden deltaget i en høring fra Dansk Sejrunion omkring fornyelse af statutterne for at afholde DM — de er nu blevet vedtaget, og vil imødekomme de vejrmæssige udfordringer vi et par gange har oplevet når vi skulle have både sejlads antal og sejltimer på vandet til at gå op, under enten for meget eller for lidt vind. De nye regler vil gøre det lettere også fremover at afholde 3-dages stævner når vi finder at det er bedste løsning.

Ranglisten kører stadig fint, og vi har igen i år støttet de stævner som bad om det med for eksempel aftensmadsarrangement fredag aften når sejlerne ankommer.

Som noget nyt har vi fået et ungdomsudvalg. De to nye folkebådsskippere Nikolai Kold og Lars Vilhelmsen, begge under 30, er i gang med en indsats for at trække flere unge sejlere til klassen, og har opnået tilskud fra Sejlunionen til projektet. En flot start, som jeg er sikker på at vi kommer til både at høre og mærke mere

På tursejlersiden har Lars Bræstrup fortsat sin meget populære artikelserie om optimering af båden til tursejlads. Vi tænker fortsat meget over hvad vi kan gøre for tursejlerne i klassen, og vi har også igen sat ekstra penge af til dette formål i årets budget. Så hvis nogen sidder inde med idéer til arrangementer eller tiltag rettet mod tursejler segmentet, må I endelig komme frem med det.

Vores blad har fået ny redaktør i Uffe Raahede, og I har sikkert alle bemærket at Uffe er gået til sagen med bid, og afprøver nye layouts, nye artikelformer samt udsendelse af elektroniske nyhedsbreve. Jeg vit gerne takke Uffe for et rigtig flot første år i redaktørstolen.

Også hjemmesiden kan vi stadig være stolte af, idet webmaster Finn Hartvig lægger et stort stykke arbejde i at konstant at holde den opdateret. Det er de færreste som kan bryste sig af en hjemmeside med så meget relevant og opdateret materiale.

Alt i alt har det altså været endnu et fremragende år for klassen, med masser af jern i ilden og fornyelse på flere fronter.

Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus

 1. Regnskab

Michael Møller gennemgik regnskabet i hovedtal.

Interessant er altid — er der “penge” i kassen — og det er der egenkapitalen udgør ca 1% års kontingentbetalinger.

Regnskabet viste et underskud, der var væsentligt lavere end budgetteret for jubilæumsåret.

Det skyldes primært, at der ikke har været uddelt penge til Folkebådskredsene (ingen har ansøgt..) og dermed er de samlede udgifter til 75 års jubilæumsaktiviteterne væsentligt lavere end budgetteret

Relativ stor udskiftning af medlemmer — pr. år er der ca. 35 der melder sig ind — og ca. samme antal der melder sig ud. Samlet antal medlemmer ca 320

Regnskabet blev godkendt med applaus

Endvidere blev budget for 2018 udleveret

 1. Indkomne forslag
 2. Fastsættelse af kontingent

a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Dansk Folkebådsklub kører med et title underskud, men da der er en del penge i klubkassen foreslås et uændret kontingent for 2018. Attså 350,-.

Dette blev vedtaget.

3 af 5

6. Valg (l ulige år)

 1. Formand (Ditte Andreasen genopstiller)

Ditte ønskede at fortsætte, men pointerede at tiden til næste formandsvalg skal bruges på at finde en afløser for hende.

Ditte blev genvalgt

 1. 2 bestyrelsesmedlemmer (Søren Kæstel og Flemming Palm, begge genopstiller)

Begge blev genvalgt

 1. 1 bestyrelsessuppleant (p.t. Uffe Raahede)

Ny suppleant, John Wulff blev valgt

 1. 1 revisor (Hans Friis genopstiller)

Hans Friis blev genvalgt

7. Eventuelt

 1. Uddeling af Englænderpokalen

Englænderpokalen blev uddelt til Louise Bakke for sin dejlige beskrivelse af sommertogtet i folkebåden

“Kong Fus”. Turen blev bragt i “Folkebåds Nyt” Efterår 2017. Louise Bakke var ikke til stede.

 1. NFIA v. Søren Kæstel

Søren fortalte lidt om de nyeste tiltag i NFIA — Bl.a. mulig brug af andre materialer til fenderlisten (der går nok et par år før dette bliver aktuelt) samt at han arbejder på at få lavet en “International” rangliste.

 1. Guldpokalen i Simrishamn (10-14/7-2018)

Søren Kæstel “reklamerede” for at deltage i denne. Forholdene i Simrishamn er ideelle både for sejlads og i havnen. Fine forhold,

Yderligere spørgsmål:

John Wulff, Jægerspris : Skal sejlmagere selv henvende sig til NFIA for at få knapper

Svar: Søren Kæstel — Ja, NFIA får indtægter via disse

Johs Egede, Jægerspris: Tænker I at fortsætte med fysisk blad sendt ud med posten?

Svar: Michael Møller: Vi holder fast i bladet også selv om det kan fås elektronisk. Man kan vælge kun at få bladet elektronisk.

Ditte Andreasen: Der er en besparelse ved ikke at sende bladet ud (forsendelsesomkostninger)

Jens Thurøe, Kerteminde meddelte, at han gerne vil sponsorere alt papir til klubbladet

Slutteligt takkede Ditte Andreasen for “god ro og orden”

Der var 39 fremmødte til generalforsamlingen.