2017

Udskriv

Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Folkebådsklub, afholdt lørdag den 4. marts 2017 kl. 10.00 i på Hotel Best Western i Fredericia

Dagsorden ifølge vedtægternes § 7, stk.1.

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 1. Valg (I ulige år)
  1. Kasserer (Michael Møller genopstiller)
  2. 3 bestyrelsesmedlemmer (Peter Brøgger, Lars Bræstrup og Bjarne Marcussen villige til genvalg )
  3. 1 bestyrelsessuppleant (Sonny Kalvehave genopstiller ikke)
  4. 1 revisor (Lars Dalbøge villig til genvalg)
 1. Eventuelt

Formand Ditte Andreasen bød velkommen til de 67 fremmødte deltagere.

1.
Valg af dirigent og stemmeudvalg

Bestyrelsen foreslog Bent “Mallemuk” Nielsen, som blev enstemmigt valgt. Bent startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Som stemmeudvalg blev Svend Ipsen og Knud Nielsen valgt

2.
Bestyrelsens beretning

Ditte aflagde bestyrelsens beretning, som er angivet herunder i kursiv skrift.

Bestyrelsens beretning, 2016

Bestyrelsen har som vi plejer holdt 2 fysiske møder i året der gik, ud over formøde til denne
generalforsamling. Derudover er det meste arbejde som vanligt foregået pr e-mail korrespondance, og som

noget nyt har vi også holdt et enkelt Skype møde. Det sidste er helt sikkert et værktøj vi vil bruge mere fremadrettet når der er sager som skal drøftes, og hvor mail korrespondancen kan blive lige vel lang og knudret. Endelig har forskellige repræsentanter for bestyrelsen holdt møder med årets DM arrangør i KDY, med indeværende års arrangør i Århus, samt med næste års arrangør i Flensborg.

I NFIA regi er der ved årets AGM i Helsinki byttet lidt om på rollerne, så Søren er gået fra at være næstformand til at blive valgt som formand. Bjarne er fortsat medlem af teknisk komité. Vi har deltaget ved 2 NFIA bestyrelses møder, samt AGM i NFIA. Ændringerne til klassereglerne i 2017 er blevet færdiggjort, og blev vedtaget ved årets AGM. Derudover har teknisk komité pågået en måling af køle, for at få et overblik over hvordan spredningen på disse er, hvilket vil danne grundlag for fremtidig arbejde. Under årets DM kom der pludselig ekstern opmærksomhed på vore regler om håndstropper og placering af disse. Teknisk komité er på vej med en clarification som gerne skulle besvare de stillede spørgsmål inden sæsonen går i gang.

Økonomi styringen kører fortsat rigtig godt, takket være en stor indsats fra Michael Møller. Derudover har vi nu fået indsamlet e-mail adresser på størstedelen af vores medlemmer. Dette har forbedret mulighederne for udsendelse af korrespondance til medlemmerne via e-mail gennem foreninglet.dk – selvfølgelig med respekt for ikke at sende ud så ofte at det bliver til spam. Det har også været en stor hjælp ved udsendelse af indbydelsen til denne generalforsamling, hvor kun få breve skulle udsendes fysisk – noget som også har været en økonomisk fordel i forhold til porto udgifter.

I forbindelse med generalforsamlingen i Hellerup Sejlklub holdt vi endnu engang en succesfuld sejlerdag, hvor der var flotte foredrag fra Lars og Søren om hhv. tur- og kapsejlads. Herefter var der

præmieoverrækkelse fra årets rangliste, fælles spisning med lodtrækningspræmier undervejs, og generel hygge.

Årets største internationale stævne var Guldpokalen som blev afholdt i Helsinki, med ikke mindre end 65 deltagende både fra 6 nationer. Som noget nyt var der intet mindre end 10 estiske både med, flot deltagelse fra det nyeste medlem af NFIA. Danmark var repræsenteret med 6 både, og blev også flot repræsenteret med hele 4 både i top 10. Per Jørgensen vandt overbevisende stævnet med en dansk/svensk besætning Kristian Hansen og Claes Hoglert, undertegnede tog 2. pladsen med hjælp fra Benny Christensen og Anders Jonas Rønn Pedersen, mens også både Per Buch og Søren Kæstel var med fremme. Fremtidige Guldpokaler er planlagt en del år frem: Kerteminde i år, Simrishamn 2018, Århus 2019 og 2020 et sted i Tyskland.

Årets Danmarksmesterskab blev afholdt i Skovshoved, arrangeret af KDY med hjælp fra Tårbæk Sejlklub. Takket være forstærkning fra svenske og tyske venner kunne vi mønstre et felt på 28 både. Endnu engang tillykke til Per Jørgensen, som blev Danmarksmester sammen med Carl-Otto Hedegaard og Peter Secher. Vi har fortsat debatten om hvad vi skal gøre for at sikre så høje deltagertal som muligt, og udenlandsk deltagelse hjalp os igen i år på vej. Derudover vil I de kommende år se eksperimenteren med både tidsmæssig placering og længde af stævnet. Således kommer stævnet i år til at være på blot 3 dage i starten af september, i forbindelse med Århus Festuge. Dette for at give plads til et stort Guldpokal arrangement som samtidig bliver fejring af bådens 75-års jubilæum. Næste år vil stævnet ligge i august og arrangeres sammen med det tyske mesterskab på Flensborg Fjord. Også dette er et helt nyt tiltag.

Vi har fortsat den luksus at have DM arrangører en del år frem i tiden. De kommende DM arrangører vil blive: Århus i år, 2018: Flensborg, samholdt med Tysk mesterskab; 2019: Fåborg hvor vi før har haft stor succes med stævnet; 2020 endnu åben; 2021 Sundby Sejlforening. I år var planen egentlig at vi skulle have været til Ebeltoft Vig, men af forskellige årsager blev planerne ændret – dem kan det så være vi besøger på et senere tidspunk.

Ranglisten kører stadig fint, og vi har igen i år støttet de stævner som bad om det med for eksempel aftensmadsarrangement fredag aften når sejlerne ankommer. Strukturen fra sidste år, med lidt færre stævner som til gengæld har fået mesterskabs status (jysk, fynsk og sjællandsk mesterskab) har igen vist sig at trække øget deltagertal, så det fortsætter vi foreløbig med.

På tursejlersiden har Lars Bræstrup fortsat sin meget populære artikel serie om optimering af båden til tursejlads. Vi tænker fortsæt meget over hvad vi kan gøre for tursejlerne i klassen, og vi har også igen sat ekstra penge af til dette formål i årets budget. Så hvis nogen sidder inde med idéer til arrangementer eller tiltag rettet mod tursejler segmentet, må I endelig komme frem med det.

Vores blad er fortsat med den erfarne redaktør Per Damm, som sørger for at vi to gange om året kan glæde os til at få et yderst læsværdigt blad ind ad døren. Per har dog desværre besluttet at trække sig, så vi har planer om i år at køre en ny redaktør i spil. Englænderpokalen vil i år finde en afløser til bedste turberetning, mere om det senere.

Også hjemmesiden kan vi være stolte af, idet webmaster Finn Hartvig lægger et stort stykke arbejde i at konstant at holde den opdateret. Det er de færreste som kan bryste sig af en hjemmeside med så meget relevant og opdateret materiale.

Forberedelserne til dette års jubilæum (75 år) er i fuld gang, der vil være særlige tiltag i forbindelse med årets Guldpokal ligesom der arbejdes på at få udarbejdet en jubilæumsbog. Andre forslag til fejringen er velkomne.

Alt i alt har det altså været endnu et fremragende år for klassen, med masser af jern i ilden.

Spørgsmål til beretning:

Der var ingen spørgsmål til beretningen som blev godkendt med akklamation.

3.
Regnskab

Kasserer Michael Møller fremlagde regnskabet, som var omdelt på bordene, og viste et underskud lidt mindre end budgetteret.

Spørgsmål til regnskab:

Jens: Har revisorer godkendt.

Svar fra Michael. Ja begge revisorer har godkendt og underskrevet regnskabet.

Benny Christensen: Savner lidt om 75 års jubilæum.

Svar Michael: Det tages op under budget.

Efterfølgende blev regnskabet enstemmigt vedtaget med akklamation.

Budget:

Michael fremlagde budgettet for 2017, som viste et forholdsvist stort underskud.

Spørgsmål:

Ralph Eriksen: Som ny i klubben, mener jeg at klubben med tiden går konkurs med de underskud der lægges for dagen, med mindre at der laves en kontingentstigning.

Svar Michael: Der er ikke regnet med kontingentstigning, men bestyrelsen er helt klar over at der, hvis nuværende udgiftsniveau fortsættes, kun går 3-4 år før kassen er tom. Men der ligger en aftale om at yde tilskud i forbindelse med årets 75 års jubilæum.

Kommentar fra Dick Lyngsi: En 3. mulighed kunne være flere medlemmer i klubben.

Kommentar fra Aage Ravn: Jeg er glad for bladet, men det bør overvejes at sende det pr. mail som PDF for at reducere omkostningerne.

Svar Michael: Tryk af bladet er ikke så dyrt, men portoen er dyr.

Aage mener at han kan gøre noget ved trykomkostningerne.

Per Damm foreslår at der indhentes tilbud fra grafiker kun på PDF version.

Budgettet blev derefter vedtaget.

4.
Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

5.
Fastlæggelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog ingen kontingent stigning, hvilket blev vedtaget.

6.
Valg (i ulige år)

Kasserer: Michael Møller genvalgt med akklamation.

3 bestyrelsesmedlemmer: Peter Brøgger, Lars Bræstrup og Bjarne Marcussen genvalgt med akklamation.

Som nyt medlem bad Uffe Raahede om det var muligt at få præsenteret bestyrelsesmedlemmerne, hvilket det selvfølgelig var.

Suppleant: Sonny Kallehave genopstiller ikke. Uffe Raahede fra Rågeleje blev valgt med akklamation.

1 revisor: Lars Dalbøge var villig til genvalg og blev valgt med akklamation.

7.
Eventuelt Uddeling af Englænderpokalen

Englænderpokalen er heldigvis dukket op igen, og Lisa Thurøe fik igen tildelt pokalen for den fantastiske beretning med folkebåden Private Lady til Rolling Home i Berlin. Lisa havde desværre ikke mulighed for at være til stede på generalforsamlingen, men pokalen blev udleveret til Knud Peder, som afleverer den sikkert i Kerteminde.

Redaktørskift på Folkebådsnyt

Den mangeårige redaktør af Folkebådsnyt Per Damm havde valgt at stoppe. Ditte takkede for Pers store arbejde med lidt godt til ganen.

Ditte fortalte at Uffe Raahede havde ytret at han var interesseret i at hjælpe med bladet. Uffe præciserede dog at han ikke ønskede at overtage redaktørposten.

Debat om Folkebådsnyt

Ditte startede debatten omkring at bladet evt. kunne laves som PDF og sendes pr. mail, og præciserede at bestyrelsen ønsker at bladet skal fortsætte.

Ralph tilbyder at hjælpe med den digitale redigering af bladet.

Aage tilbyder igen at hjælpe med trykningen.

Benny oplyser forsamlingen om at der nu faktisk er ved at danne sig et helt bladudvalg.

Carl Otto Hedegaard fortæller at han også er glad for det fysiske blad, og rent markedsføringsmæssigt er det en rigtig god ting. Det kunne overvejes at sende blade ud til klubber som ikke allerede er repræsenteret i folkebådsklubben. Og samtidig foreslår han at bogen som følger med Englænderpokalen med alle de tidligere beretninger kunne genoptrykkes i bladet, og samtidig findes beretninger om folkebådssejlads i gamle dage.

Ditte meddeler at Finn Hartvig allerede har scannet alle beretninger og lagt den på hjemmesiden. Som en servicemeddelelse kan det oplyses at de ligger under dokumenter/Englænderpokalen, har referenten lige fundet ud af.

Per Damm foreslår at der bør laves en kommunikationsstrategi for hvad der lægges på hjemmesiden og hvad der trykkes i bladet.

Ditte oplyser at det er taget til efterretning til nærmere diskussion i bestyrelsen.

Bent Mallemuk spørger om der er stemning for om bladet er godt?

Jens nævner samme situation fra en anden klub, hvor medlemmerne selv har kunne bestemme om de vil have bladet elektronisk eller som papir. Nu er der kun 10 tilbage som får det i papir.

Dick mener stadig at der er behov for et fysisk blad.

Ditte fortæller at 5 medlemmer allerede har bedt om ikke at få bladet tilsendt, men kun få det elektronisk. Og hun mener at Foreningslet kan administrere dette, så det der spares er porto.

Dick foreslår evt. en kontingent forskel på at få bladet fysisk eller på mail.

Ditte argumenterer imod med om der så også skal være kontingent forskel på kap- og tursejlere.

Ralph tror ikke på at brutto porto er så forskelligt, da der sendes andet ud med bladet.

Bent Mallemuk oplyser at det er ham som sender materiale ud til nye medlemmer, men at det kun er denne ene gang at der sendes særligt materiale ud sammen med bladet. I år har der været ca. 30 nye medlemmer som har været glade for at modtage dette materiale.

Per Damm oplyser at skal der sendes andet ud, bliver det for dyrt at pakke det, da det så skal specialpakkes i plastik.

Aage Ravn er stor fortaler for PDF, men fortæller at han i forbindelse med sit arbejde er med til at trykke et blad med ca. 8 A4 sider, hvilket svarer nogenlunde til størrelsen på Folkebådsnyt. Det gør man til ca. 3000 kr. i stedet for de 30.000 kr. Aage vil meget gerne deltage i trykningen.

Bestyrelsen fattede stor interesse for dette og udvekslede kontakter med Aage.

Velkomst i Folkebådsklubben

Uffe Raahede fortalte om hvordan han og Fru Gitte for flere år siden havde set en Folkebåd i Rødvig, men dengang skulle det i hvert fald ikke være en sådan båd de skulle have.

Men nu har de købt en dejlig Folkebåd, og har gået til duelighedsundervisning og meldt sig ind i Gilleleje Sejlklub. Og så havde de set på Folkebaad.dk at der var en mentorordning og også mulighed for at låne/leje trailer og evt. bil.

Efter en opringning til Michael Møller, som stod på listen over trailerfolk, endte det med at Michael startede bilen og hentede den nye Folkebåd. Som Uffe siger, så er det virkelig foreningsliv som skal støttes, for både han, Gitte og Michael havde en fantastisk dag sammen. Michaels imødekommenhed er meget vigtig for at de har følt sig velkommen i klassen, og også derfor at de er kommet til årets generalforsamling. Nu håber Uffe blot at 1 båd kan blive til 2 og så 3, da de ellers vil være lidt alene i Gilleleje.

Ralph som også er ny i klassen bakker helt op om Uffes historie og roser Bent Mallemuk for den store hjælp han har ydet i forbindelse med hans køb af båd. Og uanset hvad, så kan man blot ringe til Bent og få et godt svar.

Jørgen Holst takker for de smukke ord fra Uffe, og fraråder med et stort smil på læben at lade være med at blive kapsejler og slå de andre, for så taler de ikke med dig mere

Benny fortæller at Uffe bare skal sige til, for sejlerne i Jægerspris er ikke tankelæsere

Per Damm opfordrer Uffe til at slå på tråden når de skal ud første gang.

DM 2007 i Århus

Peter Brøgger gjorde reklame for årets DM, som i år holdes samtidig med Århus Festuge. I år er Århus verdens centrum da byen er kulturhovedstad i Europa. Der er overvejelser om at maden fredag er inkl. i stævnegebyr, for at få alle til at deltage i det sociale arrangement. Overnatning i telte kan evt. blive problematisk, men i stedet arbejdes der i at tilbyde overnatning i større både.

Jysk Mesterskab 2017

Aabenraa var på tale som arrangør af Jysk Mesterskab 20017, men arbejdet kom for sent i gang, og derfor har det været for svært at finde en passende weekend. Men næste år skal sejladsen stables på benene, og datoerne koordineres med de Tyske sejladser.

Så nu er det valgt at lægge Jysk Mesterskab i Glücksburg i Flensborg Fjord samtidig med Pokalregattaen. Der håbes på at mange Danskere vil støtte op omkring dette fællearrangement.

75 års jubilæumsarrangement

Per Buch fortalte om jubilæumsarrangementer i weekenden før Guldpokalsejladserne i Kerteminde. Det er ikke et arrangement som er med i Guldpokalen, men tænkt som et fællesarrangement for både tur- og kapsejlere. Der vil være stor jubilæumsfest søndag aften. Program kommer på hjemmesiden inden for 14 dage.

Michael Sørensen spørger til om der er ansøgt om penge ved fonde til udarbejdelse af Jubilæumsbogen. Det er der ikke, og Michael S tilbyder at hjælpe med dette, hvilket bestyrelsen tog imod.

NFIA

Per Jørgensen spørger ind til hvad der sker i NFIA.

Søren svarer, da han frasidste år er nyvalgt formand for NFIA.

Der arbejdes på mere åbenhed, hvilket kan ses ved at der i dag udkommer et ½ årligt nyheds brev fra NFIA til alle medlemslande.

Af tiltag i år kan nævnes at klassereglerne pr. 1/1-2017 er opdateret med ting som kommer både tur- og kapsejlere til gode. Det væres sig slæder i storsejlet, rulle til fokken, længere ens længde sejlpinde, fast kickingstrap mm.

Der har også været målt meget på diverse køle, men man er umiddelbart ikke kommet ret meget videre, da kølene tilsyneladende er meget uens.

Og så er der en clarification på vej omkring brugen af håndstropper, pga. sidste sommers megen debat ved DM.

Folkebådscentralen

Steen Weber oplyser at han undrer sig over at Folkebådscentralen i Hamborg ikke svarer på hans henvendelser.

Bestyrelsen oplyser at de er klar over det store problem, og at der arbejdes på sagen.

Masteprojekt

Benny spørger ind til det masteprojekt der kører i Kerteminde.

Bjarne mener ikke at en debat omkring dette hører hjemme på generalforsamlingen, men er villig til at svare på spørgsmål til Bådmessen.

DM 2018 i Flensburg

Ingolf “Ringo” Diedrichsen fra FYC Flensborg Yacht Club var kørt den lange vej for at fortælle om det Tysk/Danske fællesprojekt med Tysk/Dansk Mesterskab 2018.

FYC er den eneste klub som har mulighed for at arrangere et sådan officielt mesterskab, da de er eneste klub som er medlem i både Dansk Sejlunion og den Tyske sejlunion. Stævnet bliver til i samarbejde med naboklubben Segler-Vereinigung Flensburg.

Stedet Fahrensodde ligger smukt naturskønt midt i Flensborg Fjord med sejladsområde lige uden for havnen. Området kan være lidt tricky, men betragtes som godt sejladsområde.

Der er gode muligheder for camping tæt på og kort til “gode” provianteringsmuligheder.

Besøg allerede nu hjemmesiden http://iddm2018.de/index.php/homedk
hvor det allerede er muligt at forhåndstilmelde sig.

San Francisco Cup 2017

Ditte fortalte kort omkring årets stævne i San Francisco, som desværre falder sammen med DM i Århus. Det har gjort at 3 ud af 4 forhåndstilkendegivelser er trukket tilbage. Er du interesseret i denne oplevelse, så så indlæg på Folkebaad.dk. Sidste frist for tilmelding allerede den 11. marts 2017.

Afslutning

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen meget præcist kl. 12.23, og takkede for god ro og orden.

Og formanden takkede dirigenten for udførelse af hvervet.

Der deltog 67 sejlere ved generalforsamlingen.

Referent: Per Røssel – Faaborg Sejlklub

Formand Ditte Andreasen – Sundby Sejlforening

_____________________________________

Dirigent Bent Nielsen – Kolding Sejlklub

_____________________________________