2014

Udskriv

Referat af Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub 2014

Afholdt i Hellerup Sejlklub lørdag den 1. marts 2014 kl. 10.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg (l lige år)
 1. Formand (Ditte Andreasen genopstiller)
 2. 2 bestyrelsesmedlemmer (Søren Kæstel genopstiller, Steen Weber genopstiller ikke)
 3. 1 bestyrelsessuppleant (Svend Ipsen genopstiller)
 4. 1 revisor (Vagn Olsen genopstiller ikke)

7. Eventuelt

a. Uddeling af Englænderpokalen

Ad 1. Valg af dirigent.

Ditte Andreasen bød velkommen til generalforsamlingen og glædede sig over et stort fremmøde (af referenten optalt til 52 personer inkl. bestyrelsen) og foreslog Bent “Mallemuk” Nielsen som dirigent. Mallemuk blev valgt med akklamation og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ditte Andreasen oplyste, at Niels-Ulrich Barslev havde påtaget sig referentopgaven under redaktørens fravær.

Ad 2. Bestyrelsens beretning 2012-13.

Ditte Andreasen aflagde bestyrelsens beretning.

‘Bestyrelsen har i året der er gået holdt 2 møder ud over formøde til denne generalforsamling.

Derudover er det meste arbejde foregået pr e-mail korrespondance, hvilket virker fint. Vi har bl.a. arbejdet med at finde gode stævne arrangører og koordinere med årets arrangør i Kragenæs samt næste års arrangør i Lynæs, sørget for sponsorer til ranglisten, arrangeret muligheder for trailerlån og mentor ordning. INFIA regi har vi arbejdet med at lave et spørgeskema om hvilke regler NFIA skal arbejde på frem mod næste opdatering af klassereglerne i 2017, det har været længere undervejs end ventet men kommer på hjemmesiden i løbet af foråret. Derudover har vi deltaget ved 1 møde + AGM i NHA.

Men årets største udfordring har uden tvivl været økonomien. Vi har i mange år været forvænt med en professionel finansmand som kasserer, men da Helmuth af naturlige årsager valgte at trække sig fra hvervet viste det sig en stor mundfuld at skifte kasserer jobbet til nye hænder. Det var ikke ligetil at få banken til at overføre konto-adgangen til ny kasserer — vi havde en kort periode hvor ingen kunne logge ind via netbank. Derudover skulle nye mennesker sættes ind i vores regnskabssystem. Men den allerstørste udfordring lå i nye sikkerhedsregler fra Nets, som gjorde at udsendelsen af kontingentopkrævninger blev forsinket i mange omgange. Vi var aldrig kommet igennem denne udfordring uden en meget stor indsats fra Bent Mallemuk Nielsen og Lotte Andreasen. De endte med at bruge flere hele dage med at ringe rundt til diverse instanser før alt faldt på plads — noget man umuligt kunne have løftet ved siden af et normalt fuldtidsjob. Det endte med at resultere i h års forsinkelse af opkrævningerne, og udsendelse af girokort i stedet for den automatiske opkrævning. Vi har lært mange lektioner vi kan tage med os ved næste kasserer skifte, men vi har også accepteret at kasserer jobbet som det ser ud i dag ikke er noget vi kan forvente at frivillige kræfter kan overkomme. Derfor har vi et forslag til en vedtægtsændring på programmet senere i dag.

Ved årets bådudstilling i Fredericia var Dansk Folkebådsklub repræsenteret ved en flot stand, hvor F DEN 930 Olfert var udstillet. Udstillingen trak på mange aktive kræfter vest for Storebælt, specielt lagde sejlerne fra Kolding en stor indsats.

Årets Danmarksmesterskab blev afholdt under meget smukke omgivelser i Kragenæs, og vi var velsignet med forrygende sommervejr kombineret med fin vind under hele stævnet, og rigtig søde lokale hjælpere. Desværre var stævnet ikke uden udfordringer. Deltagertallet var det laveste vi nogensinde har set i klassen, under 30, og da det kommer året efter et stævne med flot deltagertal har det fået os til at overveje om vi skal være mere forsigtige med at vælge geografiske yderpunkter til vore DM. Vi spørger os selv om vi er nået dertil hvor et godt deltager antal opnået ved mere centrale arrangører er blevet vigtigere end den geografiske dækning af hele landet. Men deltagertallet var ikke det eneste vi havde udfordring med. Målingen havde sine problemer, men mest af alt vil stævnet nok blive husket for baneledelsen, stærkest eksemplificeret ved en sejlads uden mållinje. Igen har vi lært lektien, og stiller fremadrettet højere krav til klubberne i valg af baneleder, og kommunikation frem mod stævnet.

Guldpokalen blev afholdt i Niendorff, og havde til gengæld flot deltager antal om end man kunne ønske sig større dansk deltagelse. Niendorff byder på en super hyggelig lille klub, og det var meget vellykket arrangement med indslag som salsa-instruktion og stort anlagt fyrværkeri. Og vi kan tilmed glæde os over at vi fik en dansk vinder.

Ranglisten kører stadig fint, og vi kan trods den lave DM deltagelse stadig bryste os af at være Danmarks største kølbådsklasse. Når det sagt, fortsætter vi med at lægge hovedet i blød for hvordan deltager tallet kan hæves — netop derfor har vi indlagt en brainstorming session senere i dag, hvor vi håber at få nye idéer fra jer.

Vi har haft flere tiltag i året der gik, blandt andet med debut på en mentor-ordning, hvor nye DM deltagere kunne få en af de gode ombord til trim-hjælp — og de som tog imod tilbuddet meldte tilbage med stor begejstring og forsikring om at de er med igen til næste år. Vi har også hjulpet med at arrangere transporthjælp til dem som ikke selv har trailer, og i hvert fald en af årets DM deltagere kom frem med denne hjælp. Derudover har vi haft en pulje penge rangliste arrangører kunne søge, for tiltag som kunne være med til at trække flere med. Kun en enkelt klub bød ind på puljen, nemlig Århus som lavede en god gang chili con carne for folkebådssejlerne fredag aften. Dette skal ses som langsigtet initiativ, vise andre sejlere at der er hygge og sammenhold i klassen.

Puljen vil være der igen i år, og vi vil gøre mere for at gøre arrangørerne opmærksomme på det. Endelig har vi haft et samarbejdet med Troels Lykke fra Min Båd, som har sørget for øget pressedækning af aktiviteter i klassen, samt lavet nogle fine videoklip som viser lidt om hvem vi er.

På tursejlersiden har Lars Brædstrup fortsat sin meget populære artikel serie om optimering af båden til tursejlads. Lars har også endnu en gang været tovholder for et tursejler træf i Marstal i pinsen, og der var denne gang lidt flere deltagere end sidste år — nu også med tyske venner. Vi håber at dette initiativ på sigt vil udvikle sig, og blive en institution i klassen”.

Lars Bræstrup kommenterede beretningen således: “Godt at vi har en bestyrelse, der vil gøre noget for klassen og klubben”.

Beretningen gav ikke anledning til yderligere bemærkninger og blev modtaget med akklamation.

Ad 3. Regnskab.

Regnskabet blev forelagt af Formanden, der oplyste, at kassereren, Kjeld S. Skov, var forhindret i at deltage.

Ditte knyttede følgende kommentarer til regnskabet:

Det er vist første gang i min tid som medlem, at vi har haft underskud. Det vil jeg straks vende tilbage til.

Indtægter:

Kontingent: Der er indkommet færre kontingenter end budgetteret på grund af kontingentudsendelsesproblemer. Her ligger grunden til underskuddet — forhåbentlig kommer der flere penge ind efterfølgende.

Udgifter:

Der har ikke været de store udgifter til Edb. Måske skal klubben i år have et nyt og lettere anvendeligt økonomisystem.

Aktiviteter:

Herunder ligger udgiften til trackingsystem under DM og 21.000 kr. til bl. a. et nyt stel sejl til udlån og til Troels Lykke for billeder og videoer.

Kontorhold:

1 2013 er udgiften 0 kr. I budget 2014 er afsat kr. 20.000, primært til dækning af udgiften til en administrator.

Diverse udgifter:

Udgiften er i alt kr. 8.700 kr. Herunder er bl. a. betalt kr. 5000 til Lystfartøjsmuseet i anledning af, at F DEN 541 “Tibbe”, alle glasfiberbådes moder er blevet museumsskib.

Regnskabet gav anledning til spørgsmål.

Per Røssel spurgte til internetudgiften. Og fik oplyst, at det drejede sig om udgiften til betalingssystemet.

Flemming Palm ønskede at vide, hvorfor der i budget 2014 er afsat så mange penge til møder og rejser.

Ditte oplyste, at bestyrelsen ikke ved, hvor meget det kommer til at koste i 2014. Indtil nu har udgiften været lav, fordi mange mødedeltagere kører gratis i firmabiler.

Ole Thrane spurgte til afskrivning på debitorer.

Ditte oplyste, at det drejede sig om tidligere annoncører, der havde meldt fra, men som alligevel fejlagtigt – var blevet afkrævet betaling.

Johnny Nielsen spurgte, hvad man gør ved restancer.

Ditte svarede, at man følger op på dem.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Ad 4. Indkomne forslag.

Ditte oplyste, at der ikke var indkommet forslag til behandling, men at bestyrelsen som det fremgik af det udsendte materiale, foreslår vedtægterne ændret, således at der i 5 11 indføjes et nyt stk. 5, med følgende ordlyd:

“Stk. 5. Bestyrelsen kan vælge en administrator til at varetage den daglige økonomi. Administrator tildeles adgang til klubbens driftskonto, medlemskartotek og regnskabssystem. Rettigheder kan tildeles ved underskrift fra formand og kasserer”.

(Stk. 5 og stk. 6 bliver herefter stk. 6 og stk. 7).

Ditte begrundede forslaget, og oplyste bl. a., at hendes mor (Lotte Andreasen) på frivillig basis har stået for bogholderiet i 2013, men ikke ønsker at fortsætte med denne opgave.

Erik Køster spurgte om 20. 000 kr. var nok til opgaven.

Ditte svarede, at det formentlig ville være nok med 10.000 kr.

Per Buch foreslog, at man måske gik sammen med nogle andre om et fælles system.

Jacob Frost oplyste, at Dansk Sejlunion (DS) havde haft et fælles system, men at det nu var lukket ned.

Poul Andkjær udtalte, at man jo godt kunne spørge DS om mulighederne. Og spurgte samtidig om, hvilken bank klubben bruger.

Ditte oplyste, at man bruger Jyske Bank.

Efter disse bemærkninger og spørgsmål blev forslaget enstemmigt vedtaget. Ad 5. Fastsættelse af kontingent.

Ditte oplyste, at bestyrelsen foreslår uændret kontingent — 325 kr. pr. år.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6. Valg (Lige år).

 1. Formand

Ditte blev enstemmigt og med akklamation genvalgt.

Herefter oplyste Ditte, at kassereren, Kjeld S. Skov, har trukket sig fra posten og fra bestyrelsen, og at Steen Weber har tilbudt at påtage sig kassererposten i et år.

Steen Weber blev derefter enstemmigt valgt som kasserer for et år.

 1. 2 bestyrelsesmedlemmer

Søren Kæstel blev genvalgt med akklamation og Flemming Palm blev nyvalgt med akklamatiom.

 1. 1 bestyrelsessuppleant.

Svend Ipsen blev genvalgt med akklamation.

 1. 1 revisor

Ditte oplyste, at Vagn Olsen ikke ønskede at genopstille og at Kjeld S. Skov gerne påtager sig hvervet.

Kjeld S Skov blev valgt med akklamation.

Ad 7. Eventuelt

 1. Uddeling af Englænderpokalen.

Ditte oplyste, at der desværre ikke var indkommet beretninger fra medlemmerne, der kunne danne basis for uddeling af Englænderpokalen.

 1. Nyt æresmedlem.

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne, at Finn Hartvig, webmaster og fotografen bag det kendte “Stormbillede” og mange andre billeder bragt bl. a. i Folkebåds Nyt, blev udnævnt til Æresmedlem af Dansk Folkebådsklub. Ditte begrundede forslaget bl. a. med henvisning til Finns store indsats som folkebådssejler, først i “Nuser” og senere i “Flamingo”, som bestyrelsesmedlem fra 2001 og som webmaster siden 2005. I forbindelse hermed gav hun Finn stor ros for hans indsats for klubben.

Forslaget blev vedtaget med akklamation.

Herefter gik forsamlingen videre med eventuelt:

 1. Lars Bræstrup foreslog, at der bliver oprettet et nyt punkt på hjemmesiden med

“Tursejlads/Turtips”. Det blev aftalt, at Lars og Finn snakker nærmere sammen herom.

 1. DM 2016. Formanden oplyste, at der alligevel ikke bliver DM i 2016 i Sallingsund Sejlklub. Bestyrelsen har været betænkelig ved den geografiske placering med henblik på det mulige deltagerantal og sejlklubben har bl. a. på grund af bestyrelsesskifte og havneombygningsplaner nu afstået fra at afholde mesterskabet.

Søren Kæstel forelagde herefter et oplæg fra KDY, der har tilbudt at afholde DM 2016 fra Skovshoved Havn i forbindelse med KDY’s 150 års jubilæum.

John Wulff spurgte, hvor der i givet fald skulle være Campingplads og hvad det skulle koste.

Søren oplyste, at det ville blive på Charlottenlund Fort i kort afstand fra Skovshoved havn.

Jacob Frost oplyste, at det måske ville blive gratis at campere.

 1. Peter Brøgger henledte opmærksomheden på efterårets ranglistestævner i Kerteminde, Kolding og Aarhus Festuge. Han opfordrede særligt sejlerne til at komme til Aarhus

  Festugestævnet og oplyste, at Sejlsportligaen med J 70’ere holder afsluttende stævne under Festugen. Der bliver i Øvrigt stor aktivitet på havnen, og det vil være den bedste chance for at vise “klassen”. Der arbejdes meget aktivt med promotion af Festugen.

 2. Tekniske emner: Heines Nielsen fra Teknisk Komite i NFIA oplyste, at der arbejdes med en idébank . Spørgeskema udsendes i løbet af foråret. Der drøftes fx muligheden for fast “kicker” og slæder i storsejl.

  Heines Nielsen, NFIA’s tekniske komité, nævnte videre, at han havde målt og godkendt nye glasfiberror, som Bjarne Marcussen og Andreas Granlund har fremstillet. Der er tale om “Profilror”.

  Senere oplyste Heines tillige, at han havde fremstillet måleskabeloner til måling af rorene.

  Michael Belvad spurgte om styretoften skulle være ombord under sejlads og om den måtte lægges ud foran.

  Ditte svarede, at styretoften skal være ombord, hvis den er vejet med.

  Per Røssel indskød, han i sin båd havde to styretofter — en i hver side.

  Per Jørgensen nævnte, at diskussionen om styretoften måske bedst kunne løses, ved at der blev fastsat en max. vægt fx 6 —8 kg. på toften og at den indgår i bådens vægt.

 3. Formanden takkede Bent “Mallemuk” for hans store indsats i forbindelse med “kontingentopkrævningsmiséren” og overrakte ham en vingave.

  Lars Bræstrup spurgte i denne forbindelse om, hvor mange medlemmer der er i klubben.

  Ditte svarede, at der er udsendt indbydelse til GF til 366, og at der er ca. 280, der har betalt kontingent indtil nu.

  Bent “Mallemuk” supplerede med oplysning om, at der kommer flere nye medlemmer, end der er medlemmer, der melder sig ud.

 4. Benny Christensen opfordrede til, at der blev uddannet flere målere. Det ville lette presset på den nuværende måler, især i forbindelse med stævner hvor han selv deltager.

  Ditte svarede, at der i Kolding er en sejler (ikke kapsejler), der har vist interesse for at blive måler. Evt. gennemføres der et DS-Klassemålerkursus.

  Benny Christensen spurgte om de emner, der havde været til drøftelse evt. kunne give problemer ved Guldpokalsejladserne.

  Ditte svarede hertil, at Guldpokalsejladserne er et NFIA-arrangement.

  John Wulff oplyste, at forme til støbning i GFK skal godkendes og spurgte om formene til de nye ror var blevet godkendt.

  Benny Christensen oplyste i forbindelse hermed, at han havde set på nettet, at der i England bliver bygget GFK-Folkebåde.

  Ditte svarede hertil, at der i England findes mange varianter af Folkebåde også uden for klasse.

  Bent “Mallemuk” spurgte ind til om rorformene skulle godkendes.

  Ditte svarede, at ror til salg fra producent skal godkendes af NFIA. Men man må godt fremstille sit eget ror.

    Peter Brøgger reklamerede for en Facebook-Gruppe, der er lavet af Folkebådssejlere.    

Johnny “Bango” Jørgensen spurgte, om han hvis han fik et af de nye ror kunne komme få et måleproblem, eller om det kun var producenterne?

Andreas Granlund fik det sidste ord i debatten om ror, idet han slog fast, at han havde lavet en form og støbt et ror, der var blevet godkendt af Heines Nielsen, NFIA’s tekniske komite — og at der intet står i klassereglerne herom.

Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen kl. 11.50.

Ditte takkede dirigenten for udførelsen af hvervet og forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen.

Glyngøre, den 18. marts 2013

Referent: Niels-Ulrich Barslev

København, den 18. marts 2014

Formand: Ditte Andreasen