2013

Udskriv

Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub 2013

Afholdt i Kolding Sejlklub 23. februar 2013 kl. 10.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg(i ulige år)

e. Kasserer: Helmuth Schwarz genopstiller ikke. (Kjeld S. Skov opstiller)

f. 3 bestyrelsesmedlemmer: Steen Weber, Jakob Frost og Heines Nielsen . (alle

genopstiller).

g. 1 bestyrelsessuppleant : Svend Ipsen (genopstiller)

h. 1 revisor: Lars Dalbøge (genopstiller)

7. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent.

Ditte Andreasen bød velkommen til generalforsamlingen, 44 personer inklusive bestyrelsen var

mødt op, og foreslog Bent “Mallemuk” Nielsen som dirigent. Mallemuk blev valgt med

akklamation og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dernæst blev Niels-Ulrich valgt som referent og Per Damm og Lars Bræstrup til stemmeudvalg.

Ad 2 Bestyrelsens beretning 2012-13

Ditte Andreasen aflagde bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen har i året, der er gået, holdt 2 møder ud over formøde til denne generalforsamling.

Derudover er det meste arbejde foregået pr e-mail korrespondance, hvilket virker fint. Vi har bl.a.

arbejdet med de nye klasseregler – der ændres hvert 4 . år – og som trådte i kraft 1. januar 2013.

Med at finde gode stævnearrangører og koordinere med årets DM-arrangør i Kragenæs. Sørget for

sponsorer til ranglisten. Arrangeret muligheder for trailerlån og mentor ordning, samt deltaget ved

Dansk Sejlunions generalforsamling og ved 2 møder i NFIA.

Der er nedsat et par nye underudvalg. Det ene er et målerudvalg som har til formål at støtte op om

vores klubmåler. Det kan være sur tjans at skulle diskutere med sine sejlerkammerater, om deres

båd lever op til reglerne, og være forstyrrende, når man samtidig selv kapsejler. Udvalget har til

formål at hjælpe måleren med at sætter retningslinier for målingen, samt støtte op under selve

målingen. Tag godt imod udvalget, og støt op om vores måler John Wulff – det er et vigtigt arbejde,

hvis klassen skal holdes ren. Derudover er nedsat et regeludvalg, som jeg kommer nærmere ind på

senere.

2012 var året for Folkebådens 70-års jubilæum. Dette blev fejret med et flot arrangement, arrangeret

af Danmarks Museum for Lystsejlads i de smukke omgivelser på Valdemars Slot. Opbakningen til

arrangementet var overvældende. Der var helt udsolgt, selv på de ekstra pladser museet fik

arrangeret. Der var taler, undreholdning og god mad – vores stadig populære veninde blev fejret

med manér. Det er i den forbindelse også værd at nævne, at museet har erhvervet F DEN 541 Tibbe,

“moderen” til glasfiberfolkebåden. Klubben har støttet op om dette.

Ved årets bådudstilling i Bellacenteret var Dansk Folkebådsklub repræsenteret ved en flot stand,

hvor F DEN 645 Gollum var udstillet. Udstillingen trak på mange aktive kræfter øst for Storebælt,

men specielt lagde sejlerne fra Jægerspris og Holbæk en stor indsats.

Også DM viste, at klassen stadig kan trække mange kræfter – 45 både er et flot deltagerantal i disse

dage. Fåborg havde sat alle sejl til for at få et super arrangement, hvor der både var rigelige

udfordringer på banen, og gode rammer for det sociale samvær i land. Det er et stævne vi kan se

tilbage på med stor tilfredshed.

Guldpokalen på Sandhamn ved Stockholm havde ikke mange danske deltagere. Formentlig fordi

logistikken var en udfordring. Men de, som deltog, kunne berette om et godt arrangement, rammet

ind af de smukke skærgårdsomgivelser.

Vores rangliste kører godt, men der kommer ikke mange nye deltagere på banen. Hvis vi fortsat

skal være en stærk klasse, skal vi til at spørge os selv, hvad der mon skal til, for at trække nye

sejlere til – ellers vil vi dø hen, efterhånden som nuværende sejlere af forskellige årsager falder fra.

Stærke felter kræver ikke kun fastholdelse af Tordenskjolds soldater – der skal også forstærkning til

fra nye kræfter. Vi har forsøgt os med nye tiltag som trailerhjælp og mentor ordning, men er åbne

for andre forslag.

Når det sagt, så er vi stadig Danmarks største kapsejlads felt, og det ser vi også på interessen for

vore store stævner. Vi har i løbet af året modtaget så mange ansøgninger fra klubber, at vi nu har

DM arrangører på plads helt frem til 2018. Som noget nyt skal vi i år prøve at holde DM sammen

med Spækhuggerne, og de har allerede vist interesse for, at det ikke skal blive sidste gang.

Derudover har NFIA Guldpokalarrangører frem til 2017. Vi er også blevet kontaktet af klubber,

som gerne vil holde nogle af vore mindre stævner. Det ser ud til, at vi er blevet dem, de andre gerne

vil lege med.

Det var en masse om kapsejlads, men vi må ikke glemme, at vi i klassen har en stor flåde af tur- og

dagsejlere, som vi også gerne vil gøre noget for. I år er der taget to nye tiltag, begge på initiativ fra

Lars Bræstrup. Det ene er en fast klumme i vores blad, skrevet af Lars, stilet mod tursejlere. Her

beskriver Lars gode tips og tricks til, hvordan kan optimere sin folkebåd til tursejlads. Det andet

initiativ er et tursejlertræf. Prøvearrangementet fandt sted i 2012 ved Bona Vistas søsætning i

Marstal, hvor der var masser af liv og hygge. Arrangementet nåede ikke at blive annonceret stort,

men gentagelsen i år, igen i Marstal i pinsen, er fuldt annonceret. Vi håber på god opbakning til

arrangementet.

Internationalt styres samarbejdet mellem folkebådsnationerne som bekendt gennem NFIA. Der har

været øget aktivitet i det forgangne år, idet vi skulle have alle regelændringer på plads. Der går nu 4

år, inden vi igen skal revidere vore regler, men vi mener allerede nu, vi skal begynde at tænke i

hvilke ændringer, vi kunne tænke os at arbejde med. Derfor har bestyrelsen nedsat et underudvalg

med dette formål. Per Jørgensen har været den danske repræsentant i NFIA’s tekniske komité, men

har valgt at træde tilbage og overlade posten til Heines Nielsen. Stor tak til Per for det kompetente

arbejde.

Også på redaktørposten får vi udskiftning, idet Niels-Ulrich Barslev har valgt at trække sig. Han

afløses af Per Damm, som jo tidligere har været redaktør for vores blad, så posten falder helt sikkert

i trygge hænder. Stor tak til Niels-Ulrich for indsatsen.

Der var Ingen bemærkninger til beretningen, der blev godkendt.

Ad 3. Regnskab

Helmuth Schwarz gennemgik regnskabet for 2012, der var blevet omdelt, og kommenterede de

enkelte poster således:

Kontingentindtægten på 117.000 svarer til 360 betalende medlemmer. Edb udstyr er primært indkøb

til formanden. At udstillinger udgør en stor post, skyldes produktion af en fin trappe, som holder i

mange år – og messeafgift for to udstillinger 2012 og 2013 – Fee til NFIA er en ny post og udgør et

gebyr pr. medlem. Afskrivning af en sejlknap handler om en sejlknap, der er bortkommet under

forsendelse.

Helmuth konstaterede, at det var første gang i hans tid som kasserer, at der er underskud.

Om Budget for 2013 oplyste Helmuth, at der forventes færre udgifter til udstillinger i det

kommende år.

Regnskabet gav ikke anledning til kommentarer og blev godkendt.

Ad 4. Indkomne forslag

Der var indkommet et forslag fra Peter Brøgger:

Forslaget med forslagsstillerens medsendte kommentarer blev læst op af dirigenten.

“Der afsættes et fast beløb på 50.000 kr. i budgettet – hvert år de næste 5 år til “Fremme af

Folkebådsklassen som kapsejlads båd”. Det er op til bestyrelsen at beslutte, hvilke tiltag, der bedst

tjener det formål”

Peter Brøgger blev opfordret til at begrunde sit forslag nærmere og nævnte bl.a., at der gerne skulle

gang i noget kreativt. Hvilke tiltag kan vi gøre for at øge interessen for klassen? – Skal flere lokale

deltage – skal flere sejle til stævnerne? Eller skal bådene samles i én havn?

Forslaget gav anledning til flere kommentarer:

Lars Bræstrup: Det er rigtigt, at kapsejlads er en vigtig del for folkebådene – holder sammen på

klassen. Men man skulle også lave en lille del til tursejlerne. God ide – ønsker lidt mere konkret

om, hvad pengene kan bruges til.

Ole Eeg Pedersen: Rigtig god ide – men man skal ikke binde bestyrelsen til at bruge et bestemt

beløb hvert år uden at vide til hvad. Hvad er folkebådens særegenskaber? Lang og spændende

historie og spændende at sejle. Hvad er det folkebåden kan, som andre ikke kan? Man møder altid

nogle, der har sejlet folkebåd. Lidt stift med et fast beløb.

Peter Brøgger: Til Lars og Ole: Tursejlads bør også være med i forslaget – enig med Lars i, at det er

kapsejladsbåden, der bærer den store klasse. Blanco check til bestyrelsen – provokation til

bestyrelsen – der skal gøres noget nu. Fast beløb i aftalen, så bestyrelsen forpligtes. Tænkt på, om

der skal være konkrete forslag – kan tages under evt.

Johnny “Bango” Jørgensen: Der er mange flere yngre mennesker til stævner i Tyskland – kunne

man ikke snakke med dem om, hvad de gør?

Ditte: Oplyste, at bestyrelsens holdning er opbakning som udgangspunkt. Det er nu vi skal sætte ind

– ikke kun kapsejlads – lidt bange for pligt til at bruge pengene hvert år – 50.000 kr. om året i 5 år

vil give en meget slunken kasse. Fremsatte ændringsforslag: Der afsættes et beløb på op til 50.000

kr..i budgettet til fremme af Folkebådsklassen. Det er op til bestyrelsen at beslutte, hvilke tiltag der

bedst tjener formålet. Projektet evalueres hvert år.

Begrundelse – mere fleksibelt.

Peter Brøgger: Vi har snakket om det før – for flere år siden– det er for slapt, hvis der ikke bliver

foretaget noget. Der skal sættes lidt pres på, for at få brugt pengene.

Jakob Frost: Bestyrelsen kan sagtens finde forslag til at bruge 50.000 kr. det kommende år, men det

er ikke bestyrelsens holdning, at pengene bare skal bruges til et eller andet.

Poul Ankjær: Det fremmer ikke tilslutningen, at give tilskud, og det er farligt at binde bestyrelsen.

Foreslog, at der nedsættes en gruppe med det formål at finde ud af, hvordan vi fremmer tilgangen af

nye sejlere.

“Mallemuk”: Jeg har overhørt bestyrelsens diskussion. Bestyrelsen tager dette alvorligt og har

intentioner om at sætte noget i gang – vil være kede af at 50.000 kr. vil være et must.

Per Jørgensen: Bad formanden fortælle lidt om mulighederne som bestyrelsen har talt om

Ditte: Samarbejde med de arrangerende klubber til stævner om at øge deltagerantal – lokale både

kunne være med som lånebåde til besætninger som gerne vil prøve Folkebåden – klubben leverer

nye sejl til låns – Eventuelt hyre Troels Lykke fra “Min båd” til at promovere klassen– Planer om

jubilæumsbog til 75 års jubilæet om 4 år.

Peter Brøgger: Man skal have en plan – nedsætte et udvalg – nogle sejlere, nogle lokale fra klubber

– tænketank – hvad fik os til at sejle – stor konkurrence og mange lokale sejlere i Århus – mange til

stævner – også til Tyskland – forholdsvis nemt at samle en besætning – en båd der er nem at

komme ud at sejle i og deltage i kapsejladser. Hvordan styrker vi lokalområderne – hvordan får vi

både fra Horsens til Kolding og Århus – skal vi bestikke nogle til at komme? Gulerod til klubber

der holder stævner – Kunne det være en gulerod – jo flere der deltager, jo flere penge. OK-jollen er

kommet godt i gang igen – beskrevet i “Min Båd” – systematisering af reportager fra stævner.

Fælles middag om lørdagen for både sejlere og lokale sejlere – med tilskud fra klubben.

Nedsættelse af udvalg – bestyrelsen vil drøfte det internt – pege på nogle bestyrelsesmedlemmer der

skal involvere sig i det.

Verner Skovgaard: Målet at få folk til at komme til stævnerne – kan bestyrelsen ikke trække på de

lokale klubber?

Annette Ingsholt: Foreslog træningsweekender for dem, der ikke er trænede i kapsejlads. Myte at

det altid er de samme der vinder – det kunne være lidt socialt og kunne give nogle lyst til at møde

op.

Flemming Palm: Forslag til at få nye sejlere – få fat i jollesejlere, der skal i gang med en kølbåd –

forklare, at båden både kan bruges til både tursejlads og kapsejlads.

Lars Bræstrup: Godt forslag at lave weekender – vigtigt at informere om folkebådens styrke og få

nye medlemmer.

Kristian Hansen: Det er en fordel, at der er rigtig mange folkebåde – der er både nok. Hvordan får

vi dem ud, så de kommer til kapsejlads?

Ditte: mange gode forslag – der er mange gode ideer – så det er ikke en blanco check. Henvendelse

til aktive kapsejlere for at komme i gang. Vi skal have bådene på vandet. Vi skal ikke nu beslutte,

hvad der skal laves, men at der skal gives nogle penge.

Peter Brøgger: Vi skal ofre energi på at få nogle lokket til at skrive noget inspirerende – prøvebåd i

Århus – deltage i festugen.

Ditte fremsatte for bestyrelsen følgende forslag, der blev læst op af dirigenten:

“Der afsættes et beløb på op til 50.000 kr. i budgettet til: “Fremme af Folkebådsklassen”. Det er op

til bestyrelsen at beslutte, hvilke tiltag, der bedst tjener dette formål. Projektet evalueres årligt”..

Peter Brøgger trak herefter sit forslag og støttede bestyrelsens forslag.

Bestyrelsens forslag blev énstemmigt vedtaget.

Efter dette punkt blev der afholdt en kort pause fra kl. 10.55, hvor Folkebådsklubben var vært ved

øl og vand, og hvor “Mallemuk” uddelte fribilletter til bådudstillingen i Fredericia.

Efter pausen blev Generalforsamlingen genoptaget kl. 11.15.

Ditte præsenterede de nye folk, der arbejder for Folkebådcentralen i Hamborg – Thomas Behrens

og Yul Wolff. Thomas er driftsleder og lovede, at servicen fra centralen nu vil blive stærkt

forbedret. Han har sejlet folkebåd siden 1983 – ny båd fra 1993. Desværre er webshoppen kun på

tysk indtil videre. Yul Wolff driver et mindre bådeværft i Schleswig og udfører reparationer for

Centralen.

Forsamlingen tog godt imod de fremmødte repræsentanter for Folkebådcentralen, og Ditte

opfordrede til, at folkebådssejlerne støtter op om centralen ved køb af reservedele – For det er

vigtigt at have en leverandør!

Ad 5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – 325 kr. årligt.

Det blev énstemmigt vedtaget

Ad 6. Valg

e. Kasserer – Kjeld S. Skov blev valgt med akklamation.

Ditte Andreasen takkede Helmuth for de 6 år som kasserer og overrakte ham Folkebådsklubbens

fine erindringsgave.

f. 3 Bestyrelsesmedlemmer – Steen Weber (kun valgt for ét år), Jakob Frost og Heines Nielsen blev

genvalgt med akklamation. Derefter blev Peter Brøgger nyvalgt til den ledige post efter Kjeld S.

Skov.

g. 1 bestyrelsessuppleant – Svend Ipsen blev genvalgt med akklamation.

h. 1 revisor – Lars Dalbøge blev genvalgt med akklamation.

Ad 7. Eventuelt.

Ditte Andreasen overrakte “Englænderpokalen” for tur- og sejladsbeskrivelsen “Længst sejlende,

længst kørende og længst fra vinderne” om turen til DM i Sundby i 2011, til Niels-Ulrich Barslev, F

DEN 1123. Englænderpokalen blev ikke uddelt i 2011, fordi der ikke blev indsendt nogle

turberetninger.

Desuden overrakte Ditte Folkebådsklubbens erindringsgave til Niels-Ulrich med tak for hans

arbejde som redaktør af Folkebåds Nyt.

Ditte Andreasen overrakte tillige Folkebådsklubbens erindringsgave til Per Jørgensen med tak for

hans store arbejde i NFIA.

Dernæst gennemgik Per Jørgensen ændringerne i klassereglerne gældende fra 2013.

2.4.8 Skotter ved kølsvinet – tilretter reglerne til den faktiske tilstand.

8.50 – tilladt at bruge GPS, der ikke står i forbindelse med andre instrumenter.

9.13 – større vinduer tilladt i storsejl og fok – op til ½ kvm. – bedre udsyn

9.21 – storsejlsforlig skal sidde inde i mastehulkelen.

9.31 – sejlpinde i fokken – må være længere – forlænger sejlets holdbarhed.

Ny regel om nedhæng i fokkens underlig

10.20 Korrektionsvægte – måles ved sheer-line – mere entydig beskrivelse

10.4 Elektrisk lænsepumpe tilladt – men den manuelle skal også være der – batterier må ikke vejes

med.

10.5 Personligt opdriftsmiddel til alle ombord – CE mærkning 50 (newton) svarer til en almindelig

redningsvest (svømmevest til øvede svømmere) – min.krav. Anbefaling: klart synlig farve.

13.20 Hiking – hænge ud over siden – sidde på dækket – midten af låret og ned ad skal være i båden

– det er ikke at hænge, når man sidder på dækket på læns – man må holde fast i de ting, der naturligt

er i båden på deres naturlige plads – ikke hængestropper eller snore kun til det formål – dog

handshold, der må sættes på båden – begrænsningen er 100 mm inden for sheer-line

(skæringspunkt mellem skrog og fribord) – 200 mm foran skottet.

Spørgsmål til Per Jørgensen:

Lars Bræstrup: Arbejdes der stadig med slæder i storsejlet – ja. Må redningsvest bæres under

sejlertøjet – ja og den skal kun være på, når der flages for det.

Lars Bræstrup – korrektionsvægte placeres lodret ned – tegninger produceres af Per.

Per Jørgensen opfordrede til at komme med forslag til Idékatalog: Ankertov – kunne det gøres mere

moderne? Fast kickingstrap til at holde bommen oppe, slæder i sejlet, belægning af køl med

glasfiber, genakker til brug i kapsejlads ved vindstyrker under 7 m/sek – vil gøre det mere

ungdommeligt og er relevant ved aluminiumsmaster, spiler (svenskernes favorit), nye materialer til

sejl samt nye materialer til fx spilerstage (kulfiber) og rorpind (andet end træ). Forslag/ønsker

herfra – Heines skal arbejde videre med det

Per Damm: Nogle både har kølen støbt ind i glasfiber – risikabelt at møde op til DM med det.

Steen Weber: Strutstagene på masten føres inde i alumasten på den nederste del.

Andreas Granlund: Nye folkebåde har vist kølen pakket ind i glasfiber.

Lars Bræstrup: Mindede om – tursejladstræffet – som er annonceret og afholdes i Marstal –

inviterede dem der har mulighed for at deltage. Fra kl. 16.00 – hygge – ingen form for kapsejlads –

afholdes i Pinsen – med molebajere.

Ditte: Hvordan fremmer vi interessen for folkebåde – er der nogle der har nye input til bestyrelsen –

hvordan får vi nye sejlere ind og ud på kapsejladsbanen – kom med de gode ideer. Er der nogle, der

vil være interesserede i at deltage i arbejdet?

Per Damm: Send e-mails til formanden for ideudvalget til fremme af klassen.

Flemming Palm: Vil gerne være med til at bruge de 50.000 kr.

Status på DM 2013: Søren Kæstel har været med i Kragenæs og set på forholdene – udfordringen

var sidst campingfar – men nu er havnefoged, campingfar og klub en samlet enhed – Plads vest for

klubben til campering – gratis dvs. en del af indskuddet. Vi skal sejle samme sted som for 9 år

siden. Den første hovedsponsor gik fallit, men Jyske Bank går ind i stedet.

Andre ting:

Lars Bræstrup: Spurgte om, hvem der er i regel- og målerudvalg.

Regeludvalg: Steen, Heines, Søren og Jakob.

Målerudvalg: Heines, Ditte, Søren, Jakob og måleren – John.

Svend Nielsen F DEN 990, Amadeus, gjorde lidt reklame for en lille folkebådsmodel i sølv, der kan

bruges som vedhæng i en halskæde. Pris: For 1 stk. 425 kr. – ved bestilling af 10 stk. 350 kr. pr. stk.

Søren Kæstel gjorde lidt reklame for et Påskestævne i Hellerup – lørdag og søndag – uden for

ranglisten – indskud 500 kr. inkl. morgenmad, frokost, snack og øl ved afslutning.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 12.12, hvor formandinden takkede for god ro og orden –

Dejligt med gode input – og lovede hurtigst muligt at se på udvalg til fremme af klassen og tak til

GF – samt takkede “Mallemuk” for udførelsen af dirigenthvervet.

Referat:

Anne Sieg og Niels-Ulrich Barslev 17. marts 2013