2012

Udskriv

Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub 2012

Afholdt i Sundby Sejlforening 25. februar 2012

Dagsordnen:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg (lige år)

a. 1 Formand: Bent Nielsen genopstiller ikke. Ditte Andreasen opstiller.

b. 2 bestyrelsesmedlemmer Ditte Andreasen og Kjeld S. Skov genopstiller.

Søren Kæstel opstiller.

c. 1 bestyrelsessuppleant – Svend Ipsen genopstiller

d. 1 revisor Vagn Olsen genopstiller.

7. Eventuelt.

Ad 1 Valg af dirigent

Bent Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen 41 personer (inkl. bestyrelse) var mødt op.

Per Damm blev foreslået som dirigent og blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt både ved brev til

medlemmerne og ved opslag på hjemmesiden og desuden var beslutningsdygtig.

Ad 2 Bestyrelsens beretning

Formanden, Bent “Mallemuk” Nielsen, aflagde bestyrelsens beretning for 2011.

Den gode tradition, med at klubbens årlige generalforsamling finder sted i forbindelse med den

årlige bådudstilling i enten Fredericia eller Bella, indtraf heldigvis også i år.

Da Fredericia Messecenter, eller Messe C, som de nu kalder sig, allerede har meldt ud med en

messedato for 2013, ser det ud til at traditionen kan fortsætte.

Det var et stort ønske for bestyrelsen, at afholde generalforsamling i Sundby Sejlforening,

vi har jo alle gode minder fra sommerens DM-oplevelse.

I årets løb har bestyrelse afholdt to bestyrelsesmøde, men mailaktiviteten har været livlig.

Mødereferaterne er lagt ud på vores hjemmeside, så alle har en mulighed for at se hvilke emner vi

får endevendt og hvilke tiltag vi gør for at løse evt. problemer eller udfordringer for klassen både

her og i NFIA.

Første store opgave i 2011 var bådmessen i Fredericia. Den forløb over al forventning, standen var

velbesøgt og præmieoverrækkelse for Ranglisten trak stor opmærksomhed hos messens

besøgende. Selv om arrangøren var meget generøs, kostede udstillingen mere end tidligere, men

det er bestyrelsens holdning at vor stand skal være spændende at besøge. Vi udstillede en flot

vedligeholdt privat båd, endnu engang tak til Ole, Heines & Helmuth som havde gjort DEN 930

“Olfert” kampklar.

Et af debatemnerne på sidste års GF var CR 8.5 der omhandler brug af elektronik under kapsejlads.

Holdning i forsamlingen var et ønske om en meget fri CR 8.5 med hensyn til brug af moderne

elektronik. Denne holdning er lagt frem ved de møder der efterfølgende har været i NFIA. Tyskland

& Sverige er mere restriktive end vi og en endelig ny formulering af denne CR er endnu ikke helt på

plads. Fra dansk side forsøger vi selvfølgelig at præge den så meget som muligt. Som i alt andet

samarbejde forsøger man i NFIA at vælge formuleringer som der kan skabes bred enighed om, det

er lidt “give and take” hvor vi hver især helst vil ha’ mere end vi giver.

NFIA arbejder også med en ny måde at måle fokkens underhang på, samt et andet og længere mål

på fokkens sejlpinde. Disse tiltag vil ende i et ændringsforslag til CR 9.30. Ruderne i fok og storsejl

foreslås defineret med et samlet max. areal frem for et samlet max. antal, dette vil ha’ indflydelse

på CR 9.13.

I CR 9.21 ønsker man at fastslå at storsejles forlig & underlig skal indeholde et reb, samt at forlig &

underlig indføres i mast og boms hulkel i fuld længde.

I CR 11. der omhandler udstyr, fastslås at den obligatoriske pumpe skal være manuelt betjent,

elektrisk pumpe er tilladt, men kun som supplement til den manuelle. Elektriske pumper og deres

batteri medregnes ikke i bådens min. vægt.

I CR 10.20.2, der omhandler korrektionsvægtes placering formulerer man en tekst der gør det

nemmere for alle at fastslå hvor vægtene skal sidde.

Alle de foreslåede ændringer er fornuftige ændringer som vi danskere ved møderne i NFIA har

sagt ok til.

Vi har også været inde over CR 13.20 som omhandler den måde vi må hænge og ikke hænge på.

Det er p.t. en uafklaret case. Fra dansk side ønsker vi mere en tolkning af det “at hænge” end en

egentlig regelændring.

Fra tysk side er der i Tech. comm. et forslag om nogle bestemte farver på de obligatoriske

redningsveste, dette mener vore repræsentanter i NFIA er en umulig regel at administrere og

kontrollere. De foreslår i stedet en oplysningskampagne om betydningen af redningsvestens farver

når uheldet er ude.

Fra dansk side satser vi meget på at alle CR ændringer og tolkninger ligger klar i endelig form

senest ved det kommende møde i NFIA, der er planlagt afholdt den 31. marts, således at vi ved

hvad der skal stemmes om på AGM under Gold Cup i Sandhamn.

Skulle der være mange detaljespørgsmål omkring beretningens afsnit om hvad der er foregået i

NFIA, vil jeg anmode om at dirigenten noterer dem og lader vore repræsentanter i NFIA besvarer

dem under evt.

Forårets Ranglistestævner forløb fint med et rimeligt deltagerantal. Mange danske både har

desuden deltaget i forårets tyske stævner i Slesvig-Glücksburg-Laboe og Kiel og med flotte

resultater, bl.a. var der danske vindere ved Trudelmaus Pokalen og Kieler Woche. Spændende at

se om tyskerne gør alvor af i 2012 at komme op til vore Ranglistestævner.

Den vigtigste kapsejlads er jo Danmarksmesterskabet, der i 2011 blev afholdt netop her i Sundby

Sejlforening. Vore DM-arrangementer er jo superstævner, hvor alle involverede gør en stor indsats

for at vi sejlere skal føle os tilpas. I 2011 var stævnet et super-super stævne og Sundby vil altid

være en location vi gerne vender tilbage til.

Sidst på juli måned deltog 7 danske både ved et kanon godt Gold Cup stævne i Travemünde. Som

refereret i Folkebåds Nyt, fik Danmark ingen pokal med hjem, men en masse gode erindringer og

fine relationer til forskellige landes sejlere. Under Gold Cup afholdt NFIA sin årlige AGM, her blev

Per Damm valgt som næstformand. Så nu er der to gange Per til at fremføre danske synspunkter

på møderne.

Begge yder en stor og solid indsats.

Bestyrelser påskønner jeres arbejde og siger mange tak.

Afslutningen på Ranglisten blev lige så spændende som pointlisten lagde op til før det afsluttende

stævne i Århus. John Wulff & besætning trak det længste strå. På messen skal vi i dag hylde ham

og de andre præmietagere.

I 2012 afholdes Gold Cup i Sandhamn i den Stockholmske skærgård. Lidt langt væk syntes vi

Danmark, men der var altså 6 svenske både med i Travemünde, de 5 fra Stockholm og den sidste

fra Halmstad og den kom sejlende. For de danskere der har lysten og ressourcen vil det utvivlsomt

være en stor oplevelse at deltage.

Bestyrelsen har truffet aftale med Kragenæs Sejlklub om at afholde DM i 2013 og i samarbejde

med NFIA aftalt med Kerteminde Sejlklub at de afholder Gold Cup i 2014. Danmarksmesterskabet i

2013 vil blive afholdt sammen med Spækhugger Klubben, dog på hver sin bane. Bestyrelsen så det

som en fin mulighed for at få en god sommeroplevelse sammen med andre sejlere. Og Kragenæs

er jo et godt sted at gæste husker vi fra sidst.

Vor redaktør Niels-Ulrich Barslev redigerer fortsat et flot blad og har over for mig tilbudt at påtage

sig redaktørposten også i 2012. På vegne af bestyrelsen har jeg sagt “1000 tak” for dette tilbud.

Niels-Ulrik befinder sig lige nu i Chile

Webmaster Finn Hartvig har fuldt styr på vores hjemmeside, en hjemmeside som får stor ros ude i

vor medlemskreds. Finn har heldigvis ingen planer om at gå på pension fra denne for klubben så

vigtige post. En stor tak til Finn for den altid 100 % gode indsats.

Som i alle andre år har vi mistet nogle medlemmer på grund af manglende kontingentindbetaling.

Heldigvis får vi også nye medlemmer, så det samlede resultat holder niveau. Gør nu vor kasserer

og jer selv den tjeneste at tilmelde indbetalingen til betalingsservice, så vi ikke skal bruge tid og

porto på at udsende rykkere.

Vi har tæt på 400 medlemmer, hvilket er godt, men vi skal hele tiden være oppe på mærkerne og

sørge for et medlemstal der gør vor klub overlevelsesstærk. Sørg for at dine egne gaster er

medlemmer og vær opmærksom hvis og når, der kommer en ny folkebådejer til din klub. Tag godt

imod dem og fortæl dem om Dansk Folkebådsklub.

Året har været relativt roligt for bestyrelsen. Vi har hver især vore ansvarsområder defineret med

hensyn til Ranglistesponsorer, bådudstilling, kommende DM og Gold Cup, samt de andre

forefaldende opgaver i en stor forening som Dansk Folkebådsklub.

Personligt har jeg ønsket at stoppe som formand ved denne generalforsamling, ikke af manglende

lyst eller kræfter, men fordi jeg føler at det skal være nu. Men min interesse for klassen og dens

ve og vel stopper jo ikke. Jeg håber da at få nogle opgaver tildelt også fremover, selv om jeg er

uden for bestyrelsen.

Glædeligt har vi fundet en rigtig god formandskandidat inden for bestyrelse, Ditte Andreasen,

samt en fra medlemskredsen, Søren Kæstel, der vil være kandidat til den ledige bestyrelsespost.

Med disse ord, samt ønsket om en rigtig god og udbytterig generalforsamling, vil jeg slutte

bestyrelsens beretning for sæsonen 2011 og ønsker jer alle en rigtig god og spændende sæson

2012.

På bestyrelsens vegne

Bent Nielsen, formand.

Dirigenten bad om at eventuelle diskussioner om klasseregler mm, blev taget under eventuelt, og

efterlyste derefter spørgsmål til beretning. Der blev spurgt til hvorfor DFK har en så liberal

holdning til brug af elektronik, Bent svarede at vi på sidste generalforsamling (Kolding) har

diskuteret emnet, og der var på den generalforsamling almindelig enighed om, at man ikke kan

kontrollere hvilke elektroniske enheder besætningerne bringer med ombord. Så det ville være

omsonst at bede en måler om at holde styr på dette.

Bestyrelsen beretning blev godkendt.

Ad 3 Regnskab

Kasseren (Helmuth Schwarz) gennemgik regnskabet.

Medlemstallet er nogenlunde stabilt, de udmeldelser vi har, er ofte begrundet i at man efter

mange år uden folkebåd; men som medlem af DFK, nu har været nød til at se mere kritisk på hvad

man bruger penge på.

Der blev spurgt hvor stor en formue vi har brug for. Formuen er blandt andet vokset som følge af

at vi nu ikke længere udgiver en årbog.

Der var forskellige forslag til at nedbringe formuen.

Køb af trailer(e) der kan udstationeres, forslaget er blevet vendt flere gange; men problemet med

vedligeholdelse gør at bestyrelsen ikke hidtil har haft lyst til at støtte dette. Ditte gav tilsagn om at

bestyrelsen vil vende sagen engang mere. Spørgsmålet affødte tilsagn fra flere, der har trailer, at

de godt ville hjælpe med kørsel.

Ditte foreslog at vi får lavet en kontakt side på folkebaad.dk hvor man kan annoncere/tilbyde

kørsel.

Ditte nævnte at bestyrelsen har diskuteret at debutanter til DM kunne få et tilskud.

Ad 4 Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Ad 5 Fastsættelse af kontingent

Kontingent uændret.

Ad 6 Valg (lige år)

a) Formand: Bent Nielsen genopstiller ikke. Ditte Andreasen opstiller.

Ditte Andreasen blev valgt med akklamation

b) bestyrelsesmedlemmer Ditte Andreasen og Kjeld S. Skov genopstiller.

Søren Kæstel opstiller.

Kjeld Skov blev genvalgt med akklamation

Søren Kæstel blev valgt med akklamation

c) bestyrelsessuppleant – Svend Ipsen genopstiller

Svend Ipsen blev genvalgt med akklamation

d) 1 revisor – Vagn Olsen genopstiller

Vagn Olsen blev genvalgt med akklamation

Ad 7 Eventuelt

Ditte havde bedt om ordet som den første. Ditte takkede Bent for hans store indsat

Talen i stikord

Som sejler


1975-78 første båd DEN 449


1978-92 Første Mallemuk DEN 670


Fra 1978 meget aktiv kapsejler

o Mange sejre i weekend-stævner

o Top-ti placeringer ved store stævner

o Aldrig bleg for at springe til hos andre når egen båd ikke skulle med


1992 Skift fra træ til fiber, nuværende Mallemuk DEN 1041

o Fortsat meget kapsejlads aktiv

For klubben


1981-88 Redaktør


2001 Suppleant i bestyrelsen


2002 Fuldgyldigt medlem af bestyrelsen


2007 Formand


10-års bestyrelses jubilæum i år (hvis suppleant ikke tælles med)

Som formand


Populær både som sejlerkammerat og formand


Tung arv at følge


Stort engagement mange timer


Holdning til tingene men altid åben for debat


Klubbens tarv det vigtigste

Ditte sluttede med at overrække Bent en gave samt udnævne Bent til æresmedlem af DFK, dog uden at

kunne overrække nålen, da Bent ligger inde med lageret.

Bent takkede for de pæne ord og sagde bl.a. at han altid har haft det godt i DFK og ønskede Ditte held og

lykke fremover; men gav samtidig tilsagn om at han gerne påtog sig opgaver, selvom han ikke er i

bestyrelsen.

Bent havde i sin beretning bedt om at spørgsmål vedrørende NFIA blev diskuteret under eventuelt

så vores NFIA repræsentanter kunne besvare disse under et. Dirigenten spurgte til følgende

punkter nævnt i beretningen

a) CR 8.5 der omhandler brug af elektronik under kapsejlads.

Benny Christensen foreslog at CR8.5 blev fjernet fra klassereglerne. Brug af elektroniske

hjælpemidler kan så reguleres via sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelser kan ikke

ændre klassebestemmelser, så derfor vil man ved at fjerne CR8.5 være frit stillet til at

bestemme, hvilke instrumenter man må bruge i en given kapsejlads.

Per Jørgensen fortalte at Skandinavisk Sejlerforbund nu har tolket vores nuværende

klassebestemmelser derhen, at vi ikke må bruge en GPS. De regelændringer der er

undervejs vil formodentlig tillade en GPS med enkle funktioner fra 1. januar næste år.

Der blev spurgt om vi må have en slukket gps om bord under kapsejlads, Per Jørgensen

svarede at det må vi godt. Fra flere sider blev det nævnt, at det er en kamp op ad bakke, at

begrænse udbredelsen af elektroniske instrumenter

b) CR 9.30 fokkens underhang og sejlpinde i fok

Der er nogle muligheder for at designe fokke efter de nuværende regler der gør at

underhanget kan være meget forskelligt. Længere sejlpinde er ønsket om længere

holdbarhed for fokken. Der blev spurgt til om fokke der produceret inden en regel ændring

træder i kraft, er lovlige efter regelændringen, svaret på dette er at de er de.

c) CR 9.13 ruderne i fok og storsejl

Forslaget går ud på større ruder. Der var ingen kommentarer

d) CR 9.21 ønsker man at fastslå at storsejles forlig & underlig skal indeholde et reb, samt at

forlig & underlig indføres i mast og boms hulkel i fuld længde.

Forslaget er en præcisering af hvordan vores sejl laves. Det affødte den kommentar at

bestyrelsen bør arbejde for, at det bør være lovligt at bruge slæder i storsejlet

e) CR 11. der omhandler udstyr

Forslaget præciserer at en elektrisk pumpe ikke kan erstatte en mekanisk, ingen

kommentarer

f) CR 10.20.2, der omhandler korrektionsvægtes placering

Ingen kommentarer

g) CR 13.20 som omhandler den måde vi må hænge og ikke hænge på.

Emnet blev ivrigt kommenteret

Kan man ikke bare lade folk hænge som de vil, bare de ikke bruger stropper

Man kan ikke bare give alt frit

Nuværende regel gælder for hængning på kryds

Per Jørgensen bad om en tilkendegivelse om vi vil tillade hængestropper eller ej, det endte

med, at der måske var tilslutning til at forreste gast har et eller andet at holde fast i; men at

der ikke generelt var tilslutning til hængestropper. Flere advarede mod at hængestropper

kan have indflydelse på vores mål, når vi sejler i blandede felter

h) Fra tysk side er der i Tech. comm. et forslag om nogle bestemte farver på de obligatoriske

redningsveste

Flere fortalte at de som regel bærer vesten under en jakke, så farven har nok ikke så stor

betydning.

Øvrige emner under eventuelt

Jacob Frost Fåborg Sejlklub gjorde opmærksom på DM i Fåborg, lodtrækningspræmie for hurtig

tilmelding er en sejltur med en båd med tre skrog beliggende i Fåborg. Der er tune-up rangliste

stævne i Fåborg den 16.-17. juni 2012

Ditte fortalte om arrangementet på Valdemar Slot den 22. april 2012 arrangeret i anledning af

folkebådens 70 års dag.

Heinis opfordrede til i vi fik lavet nogle aktiviteter for tur sejlere, og bad om folk der vil påtage sig

denne opgave.

Ole Eg Pedersen takkede for den måde han som nyt medlem var blevet budt velkommen i DFK.

Søren Kæstel takkede for valget. Den næste store begivenhed i folkebådens historie 75 års

jubilæet skal DFK sørge for blev afholdt i Danmark. Alle tilstedeværende støttede dette.

En sejler fra Vedbæk havde manglet støtte fra DFK i spørgsmål om sømiletider i blandende løb, og

efterlyste en mere aktiv indsats fra DFK vedrørende vores måletal i blandede løb. Bestyrelsen var

ikke bekendt med problemet og bad om at man i fremtidige tilfælde bliver kontaktet.

Klubmåleren opfordrede til at når man skifter mast træ-> alu, at man overvejede om båden så

vejer korrekt. Dansk Sejlunion er ved at lave et målerteam, der tager ud til stævner og kontroller

bådene, så opfordringen fra John Wulf er at sørge for altid at have båden i orden.

Bent Nielsen afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden

Efterfølgende blev der uddelt fribilletter til bådudstillingen i Bella Centret

Hvor der uddeles præmier til vindere af Ranglistestævnerne 2011

Referent Dirigent

Steen Weber Per Damm

5. marts 2012 5. marts 2012