2011

Udskriv

Referat af Generalforsamling 2011

Referat fra Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub lørdag den 26. februar 2011 kl. 10.00 i Kolding

Sejlklub, Dokvej 1, 6000 Kolding.

Formanden bød velkommen og glædede sig over et rimeligt fremmøde. Optalt til 43 deltagere.

Forud for behandlingen af dagsordenen mindedes forsamlingen Knud Verner Hansen, der døde under

kapsejlads på Kolding Fjord den 25. september 2010.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 7:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

a. Bestyrelsens forslag til forskrifter for afholdelse af DM

b. Forslag fra Folkebåd F DEN 815, Brøgge Bruse, ved Peter Brøgger, om ændring af forskrifter

for afholdelse af DM. Ændringsforslag til bestyrelsens forslag.

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg (I ulige år)

e. Kasserer – Helmuth Schwarz modtager genvalg

f. 3 bestyrelsesmedlemmer – Heines Nielsen og Steen Weber modtager genvalg

g. 1 bestyrelsessuppleant – Svend Ipsen modtager genvalg

h. 1 revisor – Lars Dalbøge modtager genvalg

7. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen forslog Per Damm, Kastrup Sejlklub. Valgt med applaus.

Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt både ved brev til medlemmerne og ved

opslag på hjemmesiden og desuden var beslutningsdygtig.

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Formanden, Bent “Mallemuk” Nielsen, aflagde bestyrelsens beretning for 2010.

På sidste års generalforsamling handlede de to sidste punkter i bestyrelsens beretning om den tvivl, der

herskede om denne her generalforsamlings placering, og om der blev bådudstilling i Fredericia i 2011.

1

Bestyrelsen blev ret hurtigt 100 % enige om, at generalforsamlingen skal skifte mellem landsdelene øst og

vest for Storebælt, uanset om der blev bådudstilling i Fredericia eller ej.

Vi blev også enige om, at Kolding Sejlklub er et centralt sted at mødes og afvikle en generalforsamling.

Da Fredericia Messecenter greb udfordringen og trods hårde odds arrangerede Boat Show som vanligt, var vi

heldige at få tildelt en standplads, så vi som vanligt kan udstille båd og afvikle Ranglistens

præmieoverrækkelse.

På generalforsamlingen i 2010 fik vi vedtaget reviderede vedtægter.

Så forårets primære bestyrelsesopgaver var overskuelige og møderne blev klaret via stor mailaktivitet.

DM på Århus Bugten var forårets store opgave. Et godt og grundigt forarbejde fra de lokale folkebådssejlere

og andre hjælpere fra de to arrangørklubber, gjorde at tingene gik smertefrit.

Dansk Folkebådsklub har efterfølgende udtrykt en stor tak til bestyrelse og hjælpere i Sejlklubben Bugten og

Århus Sejlklub.

En løbende opgave er at finde arrangør til vort Danmarksmesterskab.

Den opgave var ikke løst i foråret 2010, men Sundby Sejlforening havde vist interesse.

Kort efter sommerferien fik vi en fast aftale på plads. Ved et novembermøde i SSF blev detaljerne endeligt

fastlagt.

Krakket i Amagerbanken får ingen indflydelse på aftalen, ej heller på DM-arrangementet, har Tonny

Pedersen forsikret mig. Vi kan så støtte SSF ved at møde talrigt op og yde vores til, at dette stævne bliver et

af de festlige indslag for SSF i 2011.

Vi har en fået fast aftale med Fåborg Sejlklub om DM i 2012, og på nuværende har vi en dialog med

Kragenæs Sejlklub om 2013.

Kragenæs Sejlklub afholdt et meget flot DM for os i 2004.

Både Fåborg & Kragenæs Sejlklub har selv anmodet om at blive arrangør, så det er en glædelig udvikling, at

klubberne igen selv retter henvendelse.

Når vi nu er ved DM, så er den 3 års prøvetid med de lidt ændrede “Forskrifter for DM” nu udløbet. Vi har

nu ved 3 DM’er sejlet 8 sejladser over 4 sejladsdage i uge 27. Vi har mødtes en dag før for at åbne stævnet

og sluttet med en god præmieoverrækkelsesfest efter sejladserne var slut. Pakket sammen og rejst hver til sit

efter nogle dejlige dage. Bestyrelsens fornemmelse er, at konceptet fungerer, og vi har derfor revideret DM-

forskrifterne til de forhold, vi har sejlet under de sidste 3 år. Dette reviderede forslag lægger vi frem til

afstemning senere på dagsordnen.

Årets Gold Cup i Skælskør blev afviklet en meget stormfuld uge i august. Den voldsomme blæst gjorde

baneledelsens opgave svær, og desværre forårsagede den også et stort antal havarier på både og materiel.

Den ellers meget smukke tur ud og ind ad fjorden blev ikke nydt på samme måde, som når der er middelvind

og højt solskin. Banens ekstremt lange krydsben på 1.8sm gjorde sit til, at det var en flok trætte sejlere, der

2

kom i land meget sidst på dagen. Men det er jo godt at blive rørt på en sund måde, og basis elsker vi jo at

sejle race.

Snakken om det rimelige i de statutbestemte 1.8 sm lange krydsben under Gold Cup er et emne, vi har

snakket om i bestyrelsen. Det er ikke noget, man bare kan ændre. Kerteminde Sejlklub ejer og administrerer

statutterne, indtil pokalen skifter ejer, og det gør den først, når en klub har vundet den i alt 6 gange. Så den

vandrer lidt endnu.

Dansk Folkebådsklub vil gerne i dialog med Kerteminde Sejlklub for at drøfte, om vi kan overtage

administrationen af statutterne. Dansk Folkebådsklub har bedre forudsætninger for at vurdere, om

statutternes bestemmelser om krydsbenlængde og banens placering i forhold til land og grunde er realistiske i

forhold til at finde arrangører og deltagere til fremtidens Gold Cup stævner.

Dansk Folkebådsklub mener selvfølgelig, at statutterne under alle omstændigheder skal vedblive at være

under dansk administration, indtil pokalen er udsejlet.

Eventuelle ændringer i statutterne skal være afsluttet i tidsrummet mellem årets Gold Cup og følgende 1.

januar, så ændringer for 2011 er udelukket. Vi er lidt spændte på, om vi kan opnå en dialog med Kerteminde

Sejlklub.

Ranglistesejladserne har stadig stor interesse for klassens aktive kapsejlere. Det kniber dog med opbakningen

fra de lokale folkebådssejlere de steder, hvor der er få folkebåde Lidt en skam, da flere af disse steder er

tidligere meget aktive folkebådsbaser.

Nu skal alt jo ikke gå op i kapsejlads, selv om der fokuseres rigtigt meget på båd og klasse, når der sejles

kapsejlads.

Der sejles altså stadig både weekend og sommerferiesejlads i folkebåd. Man ser altid en folkebåd, der ligger

og putter sig i en ellers feriefyldt havn. Den vækker altid opsigt og de store bådes ejere synes alle den er flot

og verdens bedste hårdtvejrsbåd, men den har jo ikke ståhøjde og toilet!! Nej, men den har så meget andet,

der gør den god også som turbåd.

Det var så sejladsdelen. Hvad er der ellers sket.

Som tidligere nævnt på vores hjemmeside, er der i efteråret sket en rokering i NFIA, idet Vice Chairman Ole

Gorm Larsen ønskede at udtræde af NFIA’s board. Ole blev på posten erstattet af en anden dansker, Per

Damm. Per er således Vice Chairman i NFIA indtil NFIA’s General Meeting, der afholdes under Gold Cup i

Travemünde i juli. Her vil Per være Danmarks kandidat til posten som Vice Chairman. Kandidaturet støttes

af Tyskland, og Danmark støtter så Tysklands kandidat Harald Koglin til posten som Secretary/Treasurer,

idet Bernard Turner fra England ønsker at udtræde. Det er lidt ud og indtræden uden for personernes

valgperiode, men alt i alt en ok løsning. Begge afløsere er fuldt kvalificerede til opgaven. Per Jørgensen, der

repræsenterer Danmark i Technical Committee, er ikke på valg.

Folkebåds Nyt har etableret sig fint med sine to årlige udgivelser. Redaktør Niels-Ulrich Barslev

sammensætter og redigerer et flot blad ud fra de indsendte indlæg. Han efterlyser med jævne mellemrum stof

til bladet fra medlemmerne.

3

Det er forståeligt, da medlemmerne er de nærmeste til at bringe læseværdigt stof.

Niels-Ulrich er frisk til at redigere bladet også i 2011, jeg håber, han ikke kan undvære udfordringen og tager

et år yderligere. Et klubblad er af stor betydning for klub og klasse, også selv om vi har en meget flot og

velfungerende hjemmeside.

En hjemmeside som webmaster Finn Hartvig dagligt overvåger og styrer med stor omhu.

Vi fastholder vor politik om ikke at ha’ skæmmende reklamer på selve hjemmesiden.

Med kreativ fleksibilitet sørger vi for, at vore medlemmer får oplysning om de gode tilbud, der måtte komme

fra klassens leverandører, uden at vi overtræder vores principper.

Finn stopper sit virke i bestyrelsen, men vil gerne fortsætte sit arbejde som webmaster, og det er vi rigtigt

glade for.

Glædeligt er vi også lykkedes med at finde et medlem, der vil være bestyrelsens kandidat til en

bestyrelsespost. Det er helt opløftende, når man får svaret: Jeg har tænkt over det og det vil jeg gerne” frem

for: “Jeg vil gerne, bare ikke lige nu”.

Vor kasserer, Helmuth Schwarz, har lavet “hovedrengøring” i vort medlemskartotek. Skyldnere er blevet

slettet, efter de ikke har reageret på en høflig “rykker”.

Et medlemstal skal afspejle et korrekt billede af betalende medlemmer. Vi har mistet nogle, men der er

heldigvis kommet mange nye til, hvilket I kan se i vort klubblad, hvor alle nye medlemmer bliver budt

velkommen i klubben.

Vi har ifølge vore vedtægter en udmeldelsesprocedure, der gør det gebyrfrit at genindmelde sig på et senere

tidspunkt. Melder man sig ud ved blot at undlade at betale kontingent, kan man først blive medlem igen, når

man har betalt skyldigt kontingent, samt et administrationsgebyr.

Den procedure vil vi tilstræbe at benytte fremover.

Kassererposten er tidskrævende, og frivilligt arbejde skal ikke misbruges.

Erfaringen er, at mange ikke får meldt adresseændring, og hvis man ikke er tilmeldt betalingsservice ender

girokortet ikke hos medlemmet. Det samme gælder jo så med rykkerskrivelsen. Spild af gode ressourcer.

Morale: tilmeld jer betalingsservice og gør brug af klubbens hjemmeside til at melde adresseændring, det gør

det nemt for jer selv og vor kasserer.

Trods slettede medlemmer er vi stadig lidt over 400 betalende medlemmer, ganske flot.

Men en stor medlemsskare er også nødvendigt til at holde liv i arbejdet for at bevare klassen som attraktiv,

aktiv og stor.

Vi vil jo gerne bevare vor status som Danmarks største aktive kølbådsklasse, også selv om vi får mange lidt

hånlige kommentarer, når vi med mellemrum stikker næsen frem i bådpressen. Dejligt når nogle medlemmer

reagerer og svarer på en kvalificeret høflig måde, til stor forskel fra hvordan tonen ellers er på diverse

bådblades blogsites.

4

Personligt har jeg den opfattelse, at journalisterne på bådbladenes websites bevidst provokerer deres læsere

for at skabe øget aktivitet på deres websites.

Annoncører betaler jo ikke penge for at reklamere på en “død” hjemmeside.

Vi havde intentioner om også at udstille på Bella, idet man fra Bellas side havde stillet nogle spændende

udstillingsfaciliteter i udsigt. Dette skulle gøre rammerne omkring klasse og entypebådenes standpladser

mere interessant for både udstillere og publikum.

Vi deltog på et indledende orienteringsmøde i efteråret, men hørte så ikke mere fra Bella før midt i februar,

hvor vi modtog en underskreven udstillerkontrakt. Den interessante & spændende løsning, der var stillet os i

udsigt, ville ikke blive til noget, var svaret da vi forespurgte om status hos Bella. Vi fravalgte derfor at

udstille på Bella i år, da vi skønnede indsatsen ikke ville stå mål med udbyttet. Vi har selvfølgelig

kommunikeret med Bella på en måde, der gør, at vi forhåbentligt får muligheden for at være med i 2012,

hvor vi jo har generalforsamling øst for Storebælt.

Bestyrelsen har som vanligt haft et godt internt samarbejde, hvor vi deles pænt om opgaverne. Det vil vi

fortsætte med i den kommende sæson. Vi håber at gense rigtigt mange af jer på vandet i 2011 og allerhelst

som deltagere ved årets DM i Sundby Sejlforening.

Formanden afsluttede bestyrelsens beretning med ønsket om en rigtig god og udbytterig generalforsamling.

Beretningen blev modtaget med applaus.

Dirigenten satte beretningen til debat og nævnte særligt DM og Guldpokalsejladserne.

Johnny “Bango” Jørgensen, Jægerspris Sejlklub, udtalte, at han gerne ville bevare de lange krydsben ved GP.

Lars Bræstrup, Svendborg Sejlklub, bemærkede, at man eventuelt kunne bibeholde det første lange krydsben

og afkorte de efterfølgende kryds. Det lange første krydsben fører til en god spredning af feltet allerede ved

første mærkerunding.

Formanden påpegede, at det kan være svært at finde arrangører, der kan lave den lange bane.

Folkebådsklubben kan nok leve med mere fleksible statutter end de nuværende.

Helmuth Schwarz nævnte, at en mulighed kunne være kortere krydsben, men flere kryds.

Formanden konstaterede, at debatten var i gang og gav tilsagn om at tage spørgsmålet op med Kerteminde

Sejlklub, som råder over statutterne for GP.

Herefter blev beretningen godkendt.

Ad 3. Regnskab

Kassereren, Helmuth Schwarz, forelagde regnskabet og oplyste blandt andet, at der var 411 betalende

medlemmer og 7 æresmedlemmer. Helmuth nævnte, at det for kassereren er dejligt, når medlemmer selv

melder sig ud i stedet for at skulle slettes for manglende betaling.

Om udgifterne oplyste Helmuth, at portoudgiften er ganske høj. I det væsentlige vedrører udgiften

udsendelse af Folkebåds Nyt og indkaldelse til Generalforsamling. Der er indkøbt erindringsgaver også til

5

fremtidigt brug, og desuden er der indkøbt en gave til formanden i anledning af Guldbryllup. Endelig

vedrører udgiften under diverse blandt andet indkøb af klubstandere til alle medlemmer.

Regnskabet affødte kommentarer fra salen.

Ole Kirk, Århus Sejlklub, foreslog, at tilskuddet til DM blev forhøjet og øremærket til indkøb af DM-Trøjer.

Ditte Andreasen fortalte, at Sundby Sejlforening har planer om GPS-Tracking i bådene ved DM. Det vil

koste ca. 17.000 kr. Det kunne der eventuelt ydes tilskud til.

Formanden oplyste, at bestyrelsen gerne vil støtte forskellige ting – men ikke ønsker at afsætte faste beløb fx

til DM. Et tilskud kunne tænkes til indkøb af DM-Trøjer med Dansk Folkebådsklubs logo.

Peter Brøgger, Århus Sejlklub, oplyste at man i Piratjolleklubben havde haft en “transportkasse” hvorfra der

kunne ydes tilskud til betaling af bropenge og færgebilletter. Han foreslog, at der kunne ydes transporttilskud

på lignede måde.

Formanden sagde, at klubben ikke ville afvise muligheden for at yde transporttilskud. Men klubben vil ikke

engagere sig i fx anskaffelse af trailere.

Peter Bo, Århus Sejlklub, oplyste, at han var nyt medlem og mente, at man kunne spare på den dyre porto

ved at udsende klubbladet som PDF-Fil til medlemmerne og nøjes med at sende det som blad til klubberne.

Lars Bræstrup gav udtryk for, at han meget gerne ville beholde klubbladet som blad.

Helmuth Schwarz syntes, at man skulle arbejde med begge muligheder, således at de medlemmer, der ønsker

det, kan få bladet som PDF-Fil, og øvrige medlemmer får bladet tilsendt som nu.

Kjeld Skov nævnte, at vi også skal tænke på de medlemmer, der ikke sejler kapsejlads, men som har glæde

af bladet. Han mente derfor, at bladet fortsat skal sendes til alle medlemmer.

Ole Kirk vendte tilbage til tilskudsspørgsmålet og nævnte, at der måske kun skulle ydes tilskud til DM.

Formanden konkluderede, at man selvfølgelig ikke skal dele klubbens midler ud til en lille skare sejlere. Han

så med sympati på at yde tilskud ved DM, men næppe ved ranglistestævner.

Erik Køster, Kerteminde Sejlklub, oplyste, at man i Kerteminde Sejlklub sender bladet ud med en

sponsorreklame.

Formanden slog fast, at det er vigtigt med et fysisk klubblad, og at det er vigtigt at sende personlige breve til

medlemmerne med indkaldelse til generalforsamling, og at dette er en god måde at bruge kontingentet på.

Peter Bo meddelte, at det ikke var nødvendigt at sende brev til ham.

Kassereren oplyste, at der ikke var blevet indkøbt sejlknapper i 2010, da der ikke var behov for det.

Kassereren gennemgik budgettet for 2011 og understregede, at portoudgiften stiger voldsomt.

Budgettet gav i øvrigt ikke anledning til bemærkninger.

Herefter blev regnskabet og budgettet godkendt.

6

Ad 4. Indkomne forslag

4.1. Der forelå fra bestyrelsen forslag om, at forskrifterne for afholdelse af DM, nu efter den 3 års

prøveperiode, fastsættes således, at afholdelse i uge 27 og afvikling af 8 sejladser fastholdes for fremtiden.

Det var bestyrelsens opfattelse, at der har været meget stor tilfredshed hermed både hos deltagerne og hos

arrangører.

4.2. Der var fremsendt forslag fra Peter Brøgger på vegne af DEN 815, Brøgge Bruses mandskab, om at

ændre forskrifterne således, at søndag ikke skulle være hviledag, og således at afslutningsfesten blev afholdt

lørdag aften med præmieoverrækkelse søndag.

Ad 4.1. Peter Brøgger begrundede forslaget med, at det ikke er hensigtsmæssigt at DM afholdes i

sommerferien, hvor der er behov for at være sammen med familien. Desuden at stævnet ikke behøver at tage

en hel uge.

Peter Brøgger sammenfattede det indsendte forslag således:

DM afholdes således:

Enten

1. I en uge uden for hovedferien – onsdag til søndag

2. Uden for ferien over 5 dage

3. I uge 27 eller 28 – onsdag til søndag

4. I en uge – onsdag til søndag

5. I en uge – over 5 dage

Helst så Peter Brøgger egentlig, at det blot blev fastsat, at DM afvikles i en uge over 4 sammenhængende

dage.

Michael Møller, Rungsted Sejlklub, foreslog, at man vedtog bestyrelsens forslag med den ændring, at

indførtes mulighed for at dispensere fra uge 27 og 28.

Ditte Andreasen gav udtryk for, at det for hende personligt ville blive et problem, hvis ikke DM lå i ferien. I

så fald ville hun næppe kunne deltage i både DM og GP.

Ditte bemærkede videre, at det har været meget forskelligt, hvor festlige festerne har været. Nævnte endelig,

at have deltaget i et GP, hvor festen havde ligget dagen før afslutningen. Det havde givet en noget flad

fornemmelse.

Formanden bakkede op om Michael Møllers forslag om dispensationsmulighed fra uge 27 eller 28.

Formanden pointerede, at det primært ville blive uge 27, men med mulighed for dispensation, når der skal

laves aftale med en arrangør. Formanden så i øvrigt meget gerne, at der holdes en god fest og en ordentlig

præmieoverrækkelse.

Finn Hartvig erindrede om, at der afvikles 8 sejladser mod tidligere 6.

7

Dirigenten foreslog herefter følgende afstemningstemaer, der blev accepteret af forslagsstillerne:

1. DM afvikles med fuld fleksibilitet (Brøgge Bruse).

2. DM afvikles i uge 27 eller 28 med mulighed for dispensation. (Bestyrelsens forslag med

dispensationsmulighed)

Ved afstemningen stemte 3 for forslag 1. Forslag 2 blev herefter vedtaget med overvældende flertal.

Ad 5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 325,00 om året.

Enstemmigt vedtaget.

—————————————————————————

Herefter fik formanden ordet og oplyste uden for dagsordenen, at bestyrelsen havde besluttet at udnævne

Ulrik Pedersen til æresmedlem. Formanden begrundede udnævnelsen således:

Begrundelsen for bestyrelsens valg af Ulrik som nyt æresmedlem af klubben skal findes i Ulriks mangeårige

indsats for at holde den oprindelige målsætning og ide om folkebåden i hævd som en prisbillig klassebåd, der

er økonomisk tilgængelig for alle.

Ulriks indsats har været rettet mod udvikling af træmaster af meget høj kvalitet og til billig pris.

Alle sejlere, der har afhentet en mast i Ulriks kælder, vil nikke genkendende til det engagement og den viden,

Ulrik har lagt i sin masteproduktion.

Og mange har også lyttet interesseret til de foredrag, som han har holdt rundt om i sejlklubberne, hvor han

har fortalt om masteproduktion, behandling af træmaster og træmasternes særlige egenskaber.

I slutningen af 70’erne, konstruerede Ulrik sin berømte mastemaskine, som satte ham i stand til at producere

masterne med den samme høje og ensartede kvalitet.

Mastemaskinen så dagens lys hjemme i kælderen i Kokkedal, hvor Storm P. må have inspireret til mange af

de mekaniske løsninger, der blev anvendt i begyndelsen.

Elektromotorer, kædetræk og elastikker, skabte et mindre virvar i kælderen. Forsøg blev gjort for at

minimere vibrationer i cutterhovedet, så efterbehandlingen med sandpapir kunne minimeres.

Mest besværligt var det med hulkelen. Ulrik udviklede i samarbejde med en værktøjsmager et helt specielt

bor, så det nu blev muligt at lave hulkelen efter at masten var høvlet i sin rigtige facon.

Ulrik har altid været meget optaget af materialevalg, således at det træ, der er anvendt til masterne, har de

rigtige egenskaber til masteproduktion – lav vægt og ensartet fleksibilitet.

Udviklingen af de North sejl, mange af os sejler med i dag, startede i tæt samarbejde og efter megen

diskussion om mastekurver mellem Henrik Søderlund og Ulrik.

Mange af de gråhårede sejlere vil huske, at vi i gamle dage ofte skulle have rettet mastekurven i de nye sejl,

før de sejlede hurtigt. I dag skruer vi lidt på strutterne, så er den der.

8

Et konkret eksempel på såvel den ensartethed masterne har opnået som på et frugtbart samarbejde mellem

sejlmager og masteproducent.

Ulrik har også arbejdet med at udvikle nye limtyper og limmetode. En metode som blandt andet giver sig

udslag i, at limfugerne vender forskelligt i bunden og i toppen af masten. Igen har drivkraften været at give

masten bedre egenskaber.

Ulriks høje kvalitetskrav og uvilje til at gå på kompromis med valg af materialer har naturligvis medvirket til

at sikre en høj kvalitet af de master, der er solgt på det danske marked.

Men standarden for Ulriks masteproduktion har også været en rigtig god målestok og et godt udgangspunkt

for udviklingen af Alu-masten. En udvikling, som Ulrik af naturlige årsager IKKE er tilhænger af.

Nu har Ulrik i en alder af 73 år lagt masteproduktionen på bedding. Tilløbet hertil har dog været langt, og

skæbnen ville, at der skulle vand til at sætte den endelige stopper for hans produktion.

Skybruddet i august 2010 fyldte hans kælder med vand og gjorde uoprettelig skade på mastefabrikken – og

så kostede det ham i øvrigt også et led på den ene langfinger.

Det er med stor glæde, at jeg på bestyrelsens – og hele klubbens vegne – nu kan påskønne Ulrik, for hans

indsats for folkebådsklassen.

Jeg er sikker på, at bestyrelsens valg vil møde anerkendelse blandt alle folkebådssejlere – specielt de mange,

der gennem tiden har købt én af de over 800 master, Ulrik har produceret gennem årene.

Ulrik Pedersen takkede for udnævnelsen og fortalte blandt andet, at han mest havde lavet master som hobby,

men at det også havde givet en vis indtjening. Han havde haft fornøjelse af at møde mange sejlere i sin

kælder over et par pilsnere, og i det hele havde det været en stor oplevelse at være med. Han havde ikke

forventet denne ære fra klubbens side.

————————————————

Efter en kort pause fortsattes generalforsamlingen med

Ad 6. Valg

Formanden takkede Finn Hartvig, der ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen, for samvittighedsfuldt og

ansvarsbevidst arbejde i bestyrelsen siden 2002 og oplyste, at Finn havde tilbudt at fortsætte som webmaster.

Et tilbud som bestyrelsen med glæde havde taget imod.

Formanden overrakte Finn en erindringsgave i form af et laserskåret Folkebådsbillede i glas.

Ad 6 e. Valg af Kasserer

Helmuth Schwarz blev genvalgt som kasserer med akklamation

Ad 6 f. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Heines Nielsen og Steen Weber blev genvalgt til bestyrelsen med akklamation. Bestyrelsen foreslog Jakob

Frost, DEN 809 Frostboxen, Fåborg Sejlklub, som nyt bestyrelsesmedlem. Jakob var ikke til stede på

9

generalforsamlingen på grund af sit arbejde, men havde givet tilsagn om at modtage valg. Jakob blev valgt

med akklamation.

Ad 6 g. Valg af 1 bestyrelsessuppleant

Svend Ipsen blev genvalgt med akklamation.

Ad 6 h. Valg af 1 revisor

Lars Dalbøge blev genvalgt med akklamation.

Ad 7. Eventuelt

Formanden indledte eventuelt med at overrække Englænderpokalen til Jørgen C. Heidemann, Falsled

Sejlklub. Formanden begrundede tildelingen således:

Englænderpokalen er en stor flot vandrepokal i Irsk antiksølv, skænket til Dansk Folkebådsklub i 1964 af:

“The Folkboat Association of Great Britain”.

Englænderpokalen har siden været uddelt til den sejler, som skrev en interessant beretning fra en tursejlads

eller større distancesejlads.

Meningen er, at pokalen skal uddeles hvert år, primært til en sejler, der har skrevet en god turberetning fra en

af de nærmest forudgående sæsoner.

Denne gang har bestyrelsen valgt at præmiere en beretning indsendt af Jørgen Heidemann. Falsled Sejlklub.

Jørgen sejler DEN 506 “Scherzo” en fin og velholdt Lind træbåd fra 1968.

Beretningen er skrevet i 2010, men er fra en meget interessant tur i 2007 fra Falsled på Sydfyn til Arsenaløen

på det gamle Holmen-område. Her var der i 2007 træbådstræf, arrangeret af Dansk Forening for Ældre

Lystfartøjer.På turen havde Jørgen og DEN 506 følgeskab af to andre ældre træfolkebåde, nemlig

DEN 2 “Gill” og DEN 59 “Påfuglen”, begge hjemmehørende på Sydfyn.

Jeg har læst beretningen flere gange, og jeg kan love jer, at den er meget læseværdig.Beretningen vil i første

omgang blive bragt i vort klubblad Folkebåds Nyt og sidenhen også få plads på vor hjemmeside.

Beretningen vil også finde plads i den bog som følger pokalen. I bogen findes de tidligere præmierede

beretninger, på nær en som vi stadig forsøger at finde.

Overrækkelsen af pokalen blev hilst med bifald fra deltagerne.

Jørgen takkede rørt for pokalen og fortalte, at han allerede en gang tidligere, nemlig i 1998, havde haft den

glæde at modtage Englænderpokalen. Dengang for beretningen om Fyn Rundt med DEN 697 “Spar Knægt”.

Lars Bræstrup lagde op til en drøftelse om hvilke elektroniske instrumenter, der efter klassereglernes § 8.50

er tilladt.

Lars Bræstrup præsenterede følgende instrumenter:

1. Det magnetiske kompas

2. Tac-Tic-Racemaster

3. Velocitek Prostart

4. Kombination af flere elektroniske instrumenter

5. Almindelig GPS

6. GPS med kortplotter

10

Formanden takkede Lars for præsentationen og oplyste, at det var bestyrelsens ønske at få drøftet

anvendelsen af elektroniske instrumenter forud for drøftelser i NFIA om udformningen af § 8.50.

Steen Weber mente at alt skulle være frit (tilladt,) men spurgte om, hvad medlemmerne i Folkebådsklubben

mener om spørgsmålet.

Peter Brøgger ønskede oplyst, hvad der er lovligt i dag. Må vi fx have en GPS ombord?

Formanden oplyste hertil, at GPS efter Dansk Sejlunions fortolkning kun er lovlig, hvis den alene angiver

positionen. Formanden oplyste videre, at denne fortolkning kun ændres, hvis klassereglerne ændres efter

gældende procedure i NFIA.

Carl-Otto Hedegaard, Kolding Sejlklub, anførte at meget taler for, at tillade alle former for elektronik.

Lars Bræstrup påpegede, at man ikke skal bremse udviklingen og ikke forbyde at anvende GPS. Det vil i

givet fald medføre et meget stort kontrolarbejde ved stævnerne.

Helmuth Schwarz anførte, at Trackingsystem ikke er forbudt ved anvendelse i land, og at udviklingen af

elektronikken ikke kan stoppes. Hertil kommer, at tyskerne efter hans observationer allerede anvender

elektroniske hjælpemidler.

Johnny Jørgensen mente ikke, at elektronikken betyder så meget for resultaterne.

Michael Møller fandt, at anvendelsen af teknikken vil gøre os til bedre sejlere.

Ulrik Pedersen mente, at man skal nøjes med et nautisk kompas.

Ditte Andreasen refererede til sine oplevelser ved GP i Marstrand i 2009, hvor stævnet havde været ramt af

kæmpebølger og stormvejr og ingen sigtbarhed, og hvor man skulle gennem snævre sejlløb til havnen. Der

var det rigtig godt med en GPS – også af hensyn til sikkerheden om bord.

Dirigenten afsluttede debatten og konkluderede, at stemningen var mest for at “give det hele frit”.

Erik Køster foreslog, at man flyttede præmieoverrækkelsen af ranglistepræmier til at finde sted ved

Generalforsamlingen i stedet for på bådudstillingen.

Heines Nielsen oplyste hertil, at der er et væsentligt hensyn at tage til klubbens sponsorer og til

pressedækningen.

Søren Kæstel, Skælskør Sejlklub, mindede om, at Folkebåden snart har 75 års jubilæum og foreslog, at der

laves et arrangement i den forbindelse. Når nu klubben har godt med penge.

Formanden oplyste, at der havde været overvejelser om at afholde Generalforsamlingen på bådmessen; men

at det var dyrt at leje lokaler og betale for indgangen. Men det kan da overvejes igen

Erik Køster foreslog, at man betalte adgangsbilletten.

Johnny Jørgensen tilsluttede sig dette.

Ditte Andreasen oplyste, at man som udstiller kan få rabat på entrébilletten.

11

Niels-Ulrich Barslev opfordrede medlemmerne til at fremsende deres beretninger fra stævner og andre

oplevelser til Folkebåds Nyt.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen kl.12.10.

Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen på god og retfærdig måde og udbragte et

trefoldigt leve for Dansk Folkebådsklub.

Referent:

Niels-Ulrich Barslev

14.03.2011

12