2010

Udskriv

Generalforsamling 2010

Referat fra Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub lørdag den 27. februar 2010 kl. 10.00 i

Kastrup Sejlklub, Kastrup Strandpark 23, 2770 Kastrup.

Formanden bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. Optalt til 42 deltagere.

Dagssorden i følge lovenes (vedtægternes) § 10.

a. Valg af dirigent

b. Formanden aflægger beretning

c. Årsregnsksbaet fremlægges til godkendelse

d. Faslæggelse af kontingent

e. Indkomne forslag

f. Valg af formand

g. Valg af øvrig bestyrelse

h. Valg af suppelant til bestyrelsen

i. Valg af 2 revisorer

j. Eventuelt

Ad a. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Per Damm, Kastrup Sejlklub.

Valgt med applaus.

Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt – set på nettet i begyndelsen af

januar – og udsendt skriftligt til hvert medlem i begyndelsen af februar – og desuden var

beslutningsdygtig.

Forud for behandlingen af den egentlige dagsorden udtalte Ebbe Hecht-Madsen mindeord over

afdøde Mogens “Mulle” Rohd. Og forsamlingen mindedes afdøde i stilhed.

Herefter blev Erik Køster, Kerteminde Sejlklub og Kasper Harsberg, Kastrup Sejlklub, på forslag

fra bestyrelsen valgt som stemmetællere.

Ad b. Formanden aflægger beretning

Formanden forelagde bestyrelsens beretning for 2009.

Tiden siden sidste generalforsamling har været en relativ stille periode for bestyrelsen. Dette

betyder selvfølgelig ikke, at vi har ligget på den lade side, tværtimod. Der er et konstant behov for

at vi er oppe på mærkerne og sørger for at vor klub fremdeles trives til alles bedste.

Vi har et rigtigt godt og velfungerende samarbejde i bestyrelsen, hvor byrderne fordeles efter tid og

muligheder. Vi har bedt Kjeld agere næstformand, så der ikke er nogen tvivl om hvem der har

kasketten på, hvis formanden har forfald. Der kommunikeres indbyrdes meget pr. mail og den

fysiske mødeaktivitet var derfor kun to bestyrelsesmøder i 2009. Vi har dog lige haft et tredje i

forbindelse med denne generalforsamling.

Hvad har vi så haft gang i og hvor har fokus været i den forløbne sæson?

1. Den gode gamle traver med at bibeholde og helst øge medlemstallet kører kontinuerligt, og

her – synes vi selv – lykkes vi temmelig godt. Nogle falder fra men der kommer nye til i

samme antal. Vi har 400 betalende medlemmer, samt vore æresmedlemmer og det er – efter

vores egen mening – ganske tilfredsstillende. Men det er alles duty at skaffe nye

medlemmer.

2. Vi, det vil sige Kjeld, har nærlæst klubbens vedtægter og fundet et behov for en vis

redigering. Det har udmøntet sig i et ændringsforslag som vi senere skal tage stilling til.

3. Klubnålen, som er udformet som en reversnål til brug på landgangsblazeren, har vi haft

oppe at vende, da beholdningen er sluppet op. Nålen er jo en flot lille ting, men den er dyr

at lave og vi skal aftage flere hundrede for at få en acceptabel pris. Jakke og reversnål er

ikke lige det der er oppe i Dansk Sejlsport lige nu, så vi tog en beslutning om at droppe

nyindkøb af nålen. Vi kan jo altid tage den op senere, hvis behovet skulle vise sig. Så

mangler vi selvfølgelig en mandskabsgave i forbindelse med Debutantpokalen, hvor vi altid

har uddelt en klubnål til de tre personer, der vandt pokalen. Den udfordring arbejder vi lige

nu på at løse. Vi er ved at undersøge muligheder for laserskæring af en Folkebåd i et mindre

glasstykke. Noget der er værd at få og som er værd at stille frem, men som har en pris der

modsvarer andre præmier og gaver, der uddeles til DM.

4. Vi har fået produceret en flot klubstander i den rigtige størrelse og den rigtige farve. Vi

håber den finder plads på medlemmernes Folkebåde, helst korrekt under salingen, men vi

har forståelse for dem der vælger at sætte den i agterstaget. Men vær venlige at bruge den,

så vi gør opmærksom på vor klub og klasse.

5. Udsendelsen af Folkebåds Nyt er skåret ned til to årlige numre, det har givet en bedre

økonomi, samt mere stof til det enkelte blad. Jeg er sikker på medlemmerne er lige så godt

tilfreds med vor nye redaktør, Niels-Ulrich, som vi er i bestyrelsen. Vi er glade for den

indsats han har gjort i 2009. Sagt ja til 2010. Håber Niels-Ulrich har ressourcer til at tage

også 2011 med.

6. Vor hjemmeside redigerer Finn med stor entusiasme. Form og indhold får stor ros fra

medlemmerne. Vi bestræber os på at have en flot forside uden for mange og skæmmende

reklamer, men har i 2009 bøjet os lidt, men stadig med et flot og tilfredsstillende resultat på

forsiden.

7. Antallet af sejladser ved vore Danmarksmesterskaber er forsøgsvis øget fra 6 til 8 de to

sidste år. Bestyrelsens opfattelse er, at det er til stor tilfredshed for alle. Vi har stadig DM

2010 til at teste ordningen rigtigt af. Datomæssigt viser erfaringen os at det er meget svært

at flytte fra det traditionelle tidspunkt uden at komme i konflikt med andre stævner der også

har stor bevågenhed fra klassens sejlere. Vi skal finde et tidspunkt hvor så mange muligt

kan være med til DM. Efter denne sæson skal vi så evaluerer på forsøget med hensyn til

antal sejladser og tidspunktet.

8. Danmarksmesterskaberne er i år henlagt til Århus, hvor Århus Sejlklub og Sejlklubben

Bugten i fællesskab løfter opgaven. En mængde lokale folkebådssejlere under ledelse af

Peter Brøgger har meldt sig til at varetage de mange forskellige opgaver, der skal løses for

at et DM bliver en succes. Jeg er sikker på, vi får et superstævne på Århus Bugten og vi

forventer rigtig stor opbakning fra landets folkebådssejlere.

9. Vi arbejder på at finde de kommende års arrangører til vore Danmarksmesterskaber.

Muligvis har Sundby Sejl Forening lyst til at bide til bolle – Det er vi ved at undersøge om

det kan blive til noget.

10. Guldpokalsejladserne er i 2010 tildelt Skælskør Amatør Sejlklub. Også her er meget af

arbejdet lagt ud til de lokale folkebådssejlere, der jo ved hvad der skal til for at skabe et

stævne der klinger. Dette arrangement er i NFIA regi og vi har kun været involveret

perifert. Men de tilbagemeldinger jeg har fået fra Søren Kæstel indikerer stor arbejdslyst og

iver for at gøre det til en Guld Pokal, der vil blive husket for de gode ting.

11. Ranglistesejladserne, der nu også omfatter distancesejladser, har stadig mange deltagere og

det er en af de aktiviteter, der holder gang i klassen. Vi har kunnet mærke at det ikke er helt

så nemt at finde sponsorer, som det tidligere har været, men sponsorpræmier er jo bare et

supplement til den oplevelse det er at komme ud at sejle. Vi håber aldrig at

præmiestørrelsen eller mængden bliver afgørende for deltagerantallet ved vore

arrangementer ude omkring i landet.

12. Klassens interesser på det tekniske område varetages i NFIA af Per Jørgensen, der med sin

gode tekniske baggrund yder en stor og gedigen indsats i et forum hvor

arbejdsbetingelserne er vanskelige. Tolkningen af uklare regler er altid en udfordring, men

jeg har en formodning om at de er afklaret, inden vi starter sæsonen. Ændringer i

klasseregler er ikke bare et knips med fingrene, som mange åbenbart tror. Der er helt

eksakte procedurer for det, hvilket vi også oplevede, da vi skulle lave regelændringer i

forbindelse med alumasten. Det er kun godt, så får vi tid til at overveje tingene grundigt og

dermed større mulighed for at fremsætte forslag, der har en reel chance i NFIA. Første gang

vi præsenterede forslaget om alumasten fik vi ikke mange ben til jorden, men fordi vi havde

et godt og gennemarbejdet forslag og en vis stædighed, endte det jo med at blive vedtaget i

NFIA. Ole Gorm, der er vice chairman og jeg selv arbejder meget på at holde NFIA på et

spor, hvor de fire nationer der deltager i møderne, får tilnærmelsesvis lige meget

indflydelse. Det er godt nok svært. Der er lidt problemer med, at der er flere tyskere end

svenskere og danskere. Men det er interessant arbejde at sidde i NIFA og vi gør et arbejde

for at varetage Folkebådsklubbens interesser.

13. Klassens største producent og leverandør Folkebådcentralen, har desværre på grund af

krisen oplevet et så drastisk fald i salg af Folkebåde, at Erik Andreasen har afhændet

virksomheden til udlandet. Som klasseorganisation må vi håbe på, at køberen får gang i

salget og dermed produktionen af folkebåden. Der kan ikke oplyses ret meget mere på

nuværende tidspunkt, men jeg er sikker på der vil komme en udmelding fra Erik når alting

er faldet på plads. Klassen har heldigvis en stor flåde og vi skal bare se at komme

optimistisk videre. Vi er jo ikke de eneste der har udfordringer.

14. Klubben har igen i år fået tildelt gratis stand på bådmessen i Bella. Bestyrelsesmedlemmer

fra Sjælland og en samling lokale folkebådssejlere har opbygget en flot stand med en

toptunet, renoveret Folkebåd tilhørende Henrik Sørensen fra Roskilde. Håber I alle kommer

med over på messen og deltager i Ranglistens præmieoverrækkelse.

15. Vore generalforsamlinger har jo i en hel del år været placeret i den landsdel hvor

bådbranchen holder sin årlige indendørs bådmesse. Nu er der jo lidt uenighed i

brancheorganisationen, så det er lidt spændende om bådmessen kommer til Fredericia i

2011. Skulle den komme det, må vi samtidig håbe vi kan få en gratis stand. Muligheden for,

som tidligere, at “snige” sig til en plads hos Erik Andreasen er nok ikke længere tilstede.

16. Så med usikkerheden om, hvor vi næste gang mødes til generalforsamling, vil jeg slutte

bestyrelsens beretning for sæson 2009.

Dirigentet opsummerede hovedpunkter fra formandens beretning.

Lars Bræstrup udtalte sin tak til bestyrelsen og roste bladet – og websiden.

Herefter blev beretningen taget til efteretning med applaus.

Ad c. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse.

Kasserer Helmuth Schwartz forelagde regsnksbet for 2009 og i fortsættelse heraf budgettet for

2010. Herunder oplyste kassereren, at klubben har ca. 400 betalende medlemmer, at der er sket et

fald i salget af sejlknapper. Måske et udslag af den økonomisk krise – men uden den store

betydning da der ikke er ret stor fortjeneste ved salget. Diverse indtægter vedrører fx salg af

produktionstegninger. Tilbageføring vedrørende ranglisten 2005 – er et levn fra 2005. Beløbet har

siden da stået som selvstændig post i egenkapitalen.

Overskuddet udgør godt 75.000 kr. – selvom det ikke er klubbens intention at samle penge til huse.

Om budgettet for 2010 oplyste kassereren, at der påregnes stort set uændrede indtægter. Udgiftern

til fx porto vil stige. Blandt andet fordi vi har udsendt de nye klubstandere. Udgiften til

EDB hardware – en PC til kassereren – er afholdt. Udgiften til møder og rejser bliver øget p.g.a.

Genrealforsamlingen afholdes på Sjælland og et ekstra bestyrelsesmøde. Udstillingen i BellaCenter

er dyrere end i Fredericia, bl.a. fordi flere personer er involveret og transportafstandene er

betydeligt længere, end når vi udstiller i Fredericia.

Årsregnskabet affødte diverse kommentarer:

Lars Bræstrup gav udtryk for, at det var godt med initiativer til aktiviteter, når vi nu har penge i

kassen. Vi er på vej den rigtige vej.

Ole Kirk foreslog at man eventuelt kunne yde tilskud til DM på fx 10.000 kr. når vi nu har

pengene.fx til stævnetrøjer – der kan skaffes til kostpris, ca. 50 kr. pr. stk. incl. tryk.

Hertil svarede formanden, at det er blevet overvejet i bestyrelsen og at aftalen med dette års

arrangør er, at Dansk Folkebådsklub yder en økonomisk støtte til DM-bluser – bestyrelsen er helt

klar over at DM – arrangører inden for mulighederne skal hjælpes fremover.

Helmuth Schwarz supplerede hertil, at bestyrelsen er klar over, at det ikke er en sparekasse. Knarr-

klubben har gang i aktiviteter – måske kan vi skele til dem og se om det er noget, der kan bruges af

os. Helmuth oplyste videre, at bestyrelsen blandt andet derfor foreslår uændret kontingent.

Kasper Harsberg mente, at det var positivt at der er penge i kassen og spurgte om der findes et

Sponsorudvalg.

Helmuth Schwarz oplyste, at Heines Nielsen jagter præmier til Ranglisten. For tiden grej til båden.

Kasper Harsberg syntes, at det ville være en god ide med faste sponsorater på 5.000 eller 10.000 kr.

Ditte Andreasen oplyste hertil, at mange klubber har favoritsponsorer, så det skal overvejes meget

nøje.

Formanden oplyste, at bestyrelsen har forsøgt at skaffe en stor sponsor til klassen – i denne

forbindelse skal vi passe på så vi ikke at kommer i konflikt med andre sponsorønsker/vaner.

Bladet er et godt aktiv for klubben, men dets udgivelse & udsendelse bliver langt fra dækket af de

annonceindtægter vi har. Det er bestyrelsens opfattelse, at det er vigtigt at vi vedholder et

klubblad, så længe vi kan finde en redaktør blandt medlemmerne og klubbens økonomi kan bære

det.

Klubbens væsentligste indtægt er kontingenter.

Ebbe Hecht-Madsen foreslog, at der bruges midler til sikring af ungdommens tilgang til klassen.

Formanden oplyste hertil, at der for tiden er gang i noget i forhold den Maritime Efterskole i

Bagenkop med 5 – 6 folkebåde. Vi har spurgt dem om deltagelse i DM og Guldpokal. DM ligger

desværre, når efterskolen lige er færdig og Guldpokalen ligger, når efterskolen lige er startet. Måske

kan Folkebådsklubben yde tilskud til deltagelse og evt. transport. Vi arbejder på, at det skal blive til

noget, men det kræver at eleverne er med på det. Sponsering og udlån af enTrailer er overvejet –

men vi skal ikke investere i noget, der er besværligt at vedligeholde og der er også et problem med

forsikring. H-bådene har givet støtte fx til transport over Storebælt. Vi vil ha’ med i overvejelserne

at prøve noget tilsvarende. Vi har fokus på, at vi gerne skal have yngre mennesker i klassen.

Efter denne bemærkningsudveksling blev regnskabet for 2009 og budgettet godkendt.

Ad d. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.

Dette blev enstemmigt vedtaget.

Ad e. Indkomne forslag

Kjeld S. Skov forelagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Forslaget var omdelt i en opstilling der sammenholdt de gældende vedtægter/love med forslaget til

ændrede vedtægter og med kommentarer til forslagene.

Forelæggelsen gav ikke anledning til bemærkninger, bortset fra at Brian Frisendahl bragte

spørgsmålet om afstemning ved fuldmagt på bane. Hidtidige loves/vedtægters § 17. Forslag til nye

vedtægters § 3, stk. 3, 2. afsnit.

Brian Frisendahl takkede for en fin gennemgang af forslaget og spurgte om bestyrelsen havde

overvejet antallet af fuldmagter. Han kunne nære frygt for sprængning af klassen, hvis forslag

afvises uden alle synspunkter er blevet hørt.

Helmuth Schwarz udtrykte forståelse for synspunktet.

Kjeld Skov oplyste at det ikke havde været overvejet, og spurgte til om der eventuelt skulle

fastsættes et maksimum.

Per: Jørgensen nævnte som forslag eventuelt begrænsning til 2 – 3 fuldmagter pr. medlem – for en

klubkammerat som ikke kan være til stede.

Lars Bræstrup anførte, at det kunne være farligt med fraktionsdannelse og ville give støtte til et

mindre antal fuldmagter.

Kasper Harsberg pegede på, at man skal sammenholde med § 13 for at undgå klubdannelse.

Jonas Pedersen foreslog maksimum på tre fuldmagter.

Ole Kirk nævnte, at fuldmagter eventuelt forinden kan fremsendes til bestyrelsen

Bo Stævne stillede spørgsmål om man kan fratage medlemmer stemmeret?

Kjeld Skov oplyste, at man ikke kan eller vil fratage medlemmer stemmeretten – men der er et

problem med ikke kendte forslag

Søren Eisenhardt mente, at det skal fremgå af fuldmagten, hvad den er til

Drøftelsen fortsatte og medførte, at bestyrelsen foreslog en pause i forhandlingerne med henblik på

formulering af en model om afstemning ved fuldmagt til Generalforsamlingens godkendelse.

Efter en kort pause forlagde bestyrelsen følgende ændrede formulering af forslaget til ny § 3 stk.3.:

Stk. 3. Medlemmer med gyldigt kontingent har stemmeret ved generalforsamlinger og er

valgbare til bestyrelsen. Dog har kun folkebådsejere med dansk registrerede både og

bestyrelsesmedlemmer stemmeret ved afstemninger om forslag vedrørende båden, f.eks.

ændringer af klasseregler, jf. § 8, stk. 3.

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt overdraget til et

andet medlem, som ved generalforsamlingens begyndelse forelægges bestyrelsen til

godkendelse. Ét medlem kan dog maksimalt medbringe fuldmagter fra to andre

medlemmer.

Herudover har ethvert medlem, som er forhindret i personligt fremmøde, mulighed for

skriftligt at afgive sin stemme til specifikke forslag optaget på dagsordenen til behandling

på en generalforsamling. Stemmeafgivelsen foretages ved at fremsende skriftligt fuldmagt

til bestyrelsen v/ formanden, hvori det angives, hvorvidt medlemmet ønsker at stemme

“JA” eller “NEJ” til forslaget.

Dirigenten satte derefter forslaget om den nye formulering af § 3, stak 3 til drøftelse.

Forslaget gav ikke anledning til bemærkninger.

Den nye formulering af § 3, stk. 3 blev herefter godkendt, hvorefter det således formulerede

samlede forslag til ændrede/nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget.

Ad f. Valg af formand

Dirigenten oplyste, at Bent “Mallemuk” Nielsen var på valg og villig til genvalg.

Bent blev herefter genvalgt uden modkandidater og med applaus for de næste to år.

Ad g. Valg af øvrig bestyrelse

Dirigenten oplyste, at Ditte Andreasen og Kjeld S. Skov var på valg – og villige til genvalg.

Ditte oig Kjeld blev herefter genvalgt uden modkandidater og med applaus for de næste to år.

h. Valg af suppleant til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at Svend Ipsen var villig til genvalg.

Svend blev herefter genvalgt uden modkandiat og med applaus for et år.

Ad i. Valg af to revisorer

Dirigenten oplyste, at de nuværende revisorer,

Vagn Olsen og Lars Dalbøge, der ikke var til stede, var villige til genvalg.

Vagn og Lars blev herefter genvalgt uden modkandidater.

Ad j. Eventuelt

Formanden oplyste, at bestyrelsen havde besluttet, at “Englænderpokalen” for bedste turberetning

fra 2009 skulle tildeles Steen Nielsen, DEN 1056, Skive Sejlklub

Formanden fortalte, at “Englænderpokalen” der er skænket af Britisk Folkebådsklub – kan uddeles

til en person, der har foretaget en tur i sin Folkebåd og skrevet en beretning om den. Pokalen har

været uddelt fra 1965; men ikke siden 2004, hvor John Laugesen fik den for sin tur syd om Sverige,

gennem Gøtakanalen og hjem til Glyngøre. Siden har der ikke foreligget beretninger før nu i 2009,

hvor der foreligger to beretninger. Henholdsvis fra DEN 1123 om turen til DM og fra DEN 1056

om turen til og på Gardasøen.

Formandnen overrakte Englænderpokalen til Steen Nielsen og fortalte at der medfølger forpligtelse

til at skrive beretningen ind i den logbog for Englænderpokalen, som han ligeledes overrakte.

Steen takkede for pokalen og fortalte at han også var med i Johns beretning fra 2004, hvor han og

John sammen med Johns bror, Per, i Kr. Himmelfartsferien sejlede Pauline DEN 720 fra Glyngøre

til Kastrup. Steen supplerede med, at proviantering af en Folkebåd foregik på den måde, at der

fyldes op med øl og når de slipper op, er man nået til bestemmelsesstedet.

Pokaloverrækkelsen blev mødt med applaus.

Niels-Ulrich Barslev fremkom med opfordring til at komme med bidrag til Folkebåds Nyt.

Per Jørgensen spurgte om der er konkrete planer for afvikling af Sessan Cup og om der er mulighed

for støtte hertil. Formanden oplyste at Sessan Cup er et NFIA anliggende og evt. støtte skal søges

der, men at DFK ikke vil være uvillig til at støtte et dansk arrangement for Sessan Cup.

Formanden oplyste, at der vedrørende Sessan Cup ligger en udfordring for Kolding Sejlklub. Hvis

der skal afholdes Sesssan Cup i Danmark i 2010, skal det være med tovholdere fra Kolding

Sejlklub. Tyskland – Berlin er god klub – men vi kan ikke altid forvente at de andre gør arbejdet for

os. Formanden oplyste endvidere, at han ikke havde ressourcer til at stå for et sådant arrangement.

Per Jørgensen spurgte om der var andre end Kolding, der kunne finde på at byde ind på Sessan Cup

her i DK?

Formanden konkluderede, at udspillet ligger hos NIFA.

Heines Nielsen oplyste vedrørende Ranglisten, at præmielister ikke offentliggøres i fremtiden, da

sponsorer kan blive forhindret i sidste øjeblik.

Lars Bræstrup forespurgte i forbindelse med at det er blevet oplyst, at der forbud mod brug af GPS

under kapsejlads – hvordan det i givet fald kan håndhæves?

I denne sammenhæng oplyste Ditte Andreasen, at GPS nu er indbygget i de fleste mobiltelefoner og

at hun opfatter mobiltelefoner som en praktisk og nødvendig sikkerhedsforanstaltning ombord. I

denne forbindelse pegede hun yderligere på sejladserne ved GP i Marstrand i 2009, der fandt sted i

meget hårdt vejr-

Per Jørgensen oplyste, at forståelsen af reglerne om taktiske elektroiniske instrumenter var blevet

drøftet i NIFA. England, USA og Sverige mener at GPS ikke tilladt under kapsejlads. Jf. regel

50.8. Tyskland og Danmark har en anden tolkning, der betyder at GPS er tilladt. Granskning giver

måske anledning til ny tolkning. Men indtil videre er GPS ikke tilladt. Det kan forhåbentlig være

endeligt afklaret inden inden sæsonen starter – medio marts forventes svar fra Skandinavisk

Sejlerforbund (Flemming Nielsen i Dannsk Sejlunion). Der skal være møde i NIFA i slutningen af

marts måned.

Helmuth Schwarz sagde, at udviklingen ikke skal stoppes – personligt troede han, at vi lige så godt

kan godkende det, da det ikke vil være kontrollerbart.

Kasper Harsberg mente at vi befandt os i en gråzone. Mobiltelefoner må godt være med ombord,

men de skal være slukkede under sejlads.

Formanden konkluderede, at der er lang tid til, at der kan stilles forslag til ændringer i

klassereglerne og indtil 2012 skal vi rette os efter Skandinavisk Sejlerforbund. Bestyrelsen vil

arbejde videre med at lodde holdningen blandt medlemmerne.

Dirigenten opfordrede til, at medlemmerne fortsat skriver forslag på opslagstavlen.

Per Jørgensen gjorde opmærksom på, at der ved Guldpokal og Kielerugen fremover vil blive taget

kontrolmål på mastehullet, max. 120 mm, og mastens diameter – min. 100 mm og max. 110 mm og

opfordrede til at få målene checket i ordentlig tid.

Per Jørgensen oplyste, at det måske ville blive lovligt at bruge Kulfiberstager fra 2012.

Erik Kirk spurgte hertil om dimensioner og vægt ville blive fastlagt.

Per Jørgensen nævnte, at det er blevet drøftet, hvorledes man må hænge ud over siden under

kapsejlads – fra midt på låret og ned skal være ombord på båden. Det betyder, at man under

lænssejlads ikke må have benene ud over siden. Efter hans mening gælder det dog kun, når

kroppens vægt bruges til kompensation for bådens krængning.

Peter Brøgger fortalte om det kommende DM 2010 i Århus.

Kontaktperson er Peter Brøgger – ca. 20 personer er aktive om forberedelserne – forhåndstilmelding

bliver mulig – fra i dag på hjemmesiden – www.folkebaaddm2010.dk – link skal aktiveres for at

forhåndstilmeldingen er fuldført – derefter muligt at ændre oplysninger.

Peter Brøgger omdelte DM-Invitationen til de tilstedeværende og bad om, at man tog nogle stykker

med hjem til klubberne. Invitationen lægges også frem i BellaCenter og bringes i førstkommende

nummer af Folkebåds Nyt.

Der vil blive arrangeret en “Århus-aften” – Århus sejlerne laver en aften for alle deltagerne i DM.

Man håber, at flere Folkebådssejlere i Århus vil melde sig ind i Folkebådsklubben, når DM afholdes

i Århus.

Dirigenten takkede Per Jørgensen for arbejdet i NIFA og afsluttede Generalforsamlingen.

Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde, Peter Brøgger for indsatsen frem mod DM i

Århus og forsamlingen for en god debat om vedtægterne. Formanden konkluderede, at det havde

været en rigtig god Generalforsamling med mange engagerede medlemmer.

Generalforsamlingen sluttede kl. 12.30.

Referenter:

Anne Sieg og Niels-Ulrich Barslev

08.03.2010

______________________________________________________________________________