2009

Udskriv

Referat fra Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub lørdag 7. marts 2009 kl. 10,00 i

Kolding Sejlklub, Dokvej 1, 6000 Kolding.

Formanden bød velkommen.

Dagsorden ifølge Lovenes § 10.

a. Valg af dirigent

b. Formanden aflægger beretning

c. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse

d. Fastlæggelse af kontingent

e. Indkomne forslag

f. Valg af formand

g. Valg af øvrig bestyrelse

h. Valg af suppleant til bestyrelsen

i. Valg af 2 revisorer

j. Eventuelt.

Ad a. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Erik Køster, Kerteminde.

Valgt med applaus.

Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og tillige efter lovene var

beslutningsdygtig.

Denæst blev Carsten Enger, Jægerspris, og Lars Bræstrup, Svendborg, valgt som stemmetællere.

Formanden oplyste derefter, at Niels-Ulrich Barslev, der er ny redaktør af Folkebåds Nyt ville tage

referat af Generalforsamlingen.

Ad b. Formanden aflægger beretning

Formanden forelagde bestyrelsens beretning for 2008.

“Perioden mellem to generalforsamlinger er den tid en bestyrelse har til at opfylde de mål eller

delmå l, som den sætter for sit arbejde.

Der er nogle standardmålsætninger der altid går igen.

1

For 2008 så vore mål således ud:

1. At beholde og helst øge medlemstallet.

2. At finde arrangør for kommende DM & GP stævner.

3. At sikre at proceduren vedrørende ændringsforslaget for alumasten var korrekt og blev

behandlet på NFIA’s generalforsamling i Glücksborg i juli 2008.

4. At evaluere det DM-koncept med 8 sejladser, som generalforsamlingen i 2008 havde åbnet

mulighed for.

5. At finde en nye redaktør, samt finde en fornuftig økonomisk løsning på udgivelsen af

Folkebåds Nyt i fremtiden.

Denne bestyrelse, der ved sidste generalforsamling fik to nye medlemmer, nemlig Ditte Andreasen,

Sundby,og Kjeld Skov, Jægerspris, der dog først blev valgt som suppleant og senere er indtrådt i

bestyrelsen, havde hvad møder angår en meget stille start. Vi valgte at klare de opgaver og

udfordringer, der kom, via e- mail eller telefonkontakt. Bestyrelsens medlemmer sejler meget

kapsejlads og forårets kalender er tæt besat og fritiden derfor meget begrænset til fysisk

mødeaktivitet. Vores første møde var et ekstraordinært bestyrelsesmøde i forbindelse med forårets

Nordea Cup i Kolding Sejlklub, hvor vi måtte tage stilling til, at vor kasserer, Gitte Guldberg,

ønskede at stoppe. Jeg var som formand klar over, at den udfordring klarede jeg ikke alene. Men

heldigvis resulterede min mail om problemet til den resterende bestyrelse i, at Helmuth Schwarz

straks påtog sig opgaven indtil denne generalforsamling. Det vil jeg benytte lejligheden til at sige

Helmuth 1000 tak for. Heldigvis har Helmuth lovet at påtage sig opgaven også i den kommende

periode. Kassererposten er en af de tunge poster i bestyrelsen, og vi skal tænke alternativt for at

finde løsninger til, at denne post ikke bliver for belastende.

Bestyrelsens egen vurdering af, om vi har opfyldt vore mål for perioden er:

Ad 1. Vi har trods naturlig medlemsafgang opretholdt et medlemsantal på 400.

Det er blevet meget nemt, at blive registreret som medlem via vor online tilmelding og at indbetale

det nødvendige kontingent, der gør, at man er fuldgyldigt medlem.

Men arbejdet for at holde medlemsantallet på et tilfredsstillende niveau stopper aldrig.

Alle folkebådssejlere bør i egen interesse yde en indsats for at skaffe medlemmer til klubben. For

bådejernes vedkommende kan det starte med at få gasterne meldt ind. Kun lommeuld kommer af sig

selv.

2

Ad 2. Arbejdet med at finde egnede og villige arrangører til vore to store stævner DM & GP er bare

ikke så nemt som for ganske få år tilbage. I 2009 havde vi satset på et DM på Øresund. Det

glippede.

Lykkeligvis var Lynæs Sejlklub, som jo afviklede et SuperDM i 2005, igen friske på opgave n. Med

stor entusiasme og gåpåmod, har Lynæs Sejlklub påtaget sig opgaven og vi kan være helt

fortrøstningsfulde om, at der vil blive gjort alt for, at vi folkebådssejlere får et DM stævne, der vil

stå positivt i erindringen. Med en sådan vilje til at hjælpe os, har vi som klasse en stor forpligtigelse

til at bakke rigtigt meget op omkring DM 2009 i Lynæs.

Beslut jer allerede nu for at deltage. Jeg ved godt at stævnestart ligger meget tæt på afslutningen for

Kieler Woche, men deltagerantallet ved vore Danmarksmesterskaber er af betydelig større vigtighed

for danske folkebådssejlere end deltagerantallet ved Kieler Woche.

Jeg håber vi ses til DM i Lynæs.

For 2010 har vi en aftale med Århus Sejlklub om sammen med Sejlklubben Bugten at være

arrangører. Her har Peter Brøgger gjort en aktiv indsats for klubben.

Ad. 3. Det danske ændringsforslag for alumasten blev som bekendt vedtaget på

generalforsamlingen i NFIA, der blev afholdt i Glücksburg juli 2008.

Det har været et langt og slidsomt arbejde for de der havde med den sag at gøre, men det lykkedes,

og målet må siges at være nået. Spændende at se hvad udviklingen bliver.

Ad. 4. Ved DM i 2008 prøvede vi med i alt 8 sejladser over de 4 sejladsdage. Dette fordi mange

sejlere mente, at vi fik sejlet for lidt med kun 6 sejladser. Bestyrelsens opfattelse er, at det var en

succes med de 8 sejladser. Jeg tror, at alle deltagere fra DM i Assens, fik sejlet alt det de kunne

overkomme. Ved DM 2009 har vi så besluttet, udover de 8 sejladser, at afprøve muligheden for at

sejle DM i uge 27. Dette er en anden af de muligheder, som generalforsamlingen 2008 gav os lov

til.

Vor oplevelse fra de indledende møder med Lynæs Sejlklub var, at tidspunktet samt sejladsdagenes

placering sidst i ugen passede rigtigt fint ind i arrangørplanerne. Så det er valget for 2009. Både

sejlere og arrangører vil meget gerne have så få afbræk som muligt i feriemåneden juli. Det har vi

mulighed for at arrangere os ud af med de mere fleksible muligheder, vi har nu. Planen er, at vi ved

DM i 2010, der forhåbentligt bliver i Århus, vil bruge samme DM model. Men vi evaluerer

selvfølgelig 2009 først.

Erfaringerne kan så senere udmøntes i et konkret ændringsforslag til vore egne DM forskrifter.

Vores opgave og ansvar er fortsat, at DM altid bliver afviklet ifølge DS forskrifter og på sportsligt

korrekt måde.

3

Ad. 5. Det er lykkedes at finde en ny redaktør, nemlig Niels-Ulrich Barslev fra Glyngøre. Niels-

Ulrich er sammen med sin kone, Anne Sieg, folkebådsejer med DEN 1123 og med på denne

generalforsamling.

Niels-Ulrich har tilbudt sin redaktørvirke for 2009 og 2010. Bestyrelsen har besluttet sig for, at

Folkebåds Nyt kun skal udkomme 2 gange i 2009. og efterfølgende evaluere på situationen. Med en

meget aktiv og indholdsrig hjemmeside er stofmængden til et klubblad, der udkommer 4 gange

årligt, ganske enkelt ikke stor nok. Vi mener, at mængden af stof vil passe til 2 årlige numre, der

skal udkomme forår og efterår. Økonomien har også spillet en stor rolle. Vi mener i bestyrelsen, at

det valgte koncept er en forsvarlig løsning, men er helt klar over, at klubbladet spiller en stor rolle

for rigtig mange af vore medlemmer og vil fortsat gøre en indsats for, at det bevares under

forsvarlige former.

Ud over disse mål ønskede vi yderligere, at få Per Jørgensen, Kolding Sejlklub, gjort interesseret i

at indtræde i NFIA’s tekniske komite, hvilket også lykkedes. Pers betingelse var og er, at det ikke er

tidsspilde og at arbejdsforholdene er rimelige og indflydelsen ligeværdigt fordelt mellem komiteens

medlemmer. Det er dejligt, at Per ville påtage sig opgaven.

Fra arbejdet i NFIA kan jeg oplyse, at NFIA har aftalt afho ldelse af Gold Cup 2010 med Skælskør

Sejlklub. Dansk Folkebådsklub er med på sidelinjen med råd og vejledning, men primært er Gold

Cup et NFIA ansvarsområde.

Ud over det enlige ekstraordinære bestyrelsesmøde i maj, har vi afholdt to møder i efteråret 2008,

helholdvis i august og november. Mødereferaterne ligger tilgængelige på vores hjemmeside. Men

primært er emnerne jo: økonomi, medlemstal, fordeling af opgaver, årets og fremtidens DM & GP,

bestyrelsens sammensætning efter en GF, årets bådmesse, Ranglisten, og andre spændende ting.

Årets DM som blev afholdt af 100 års jubilaren Assens Sejlklub blev vejrmæssigt et stævne vi ikke

glemmer lige med det første. På vandet gjorde vi os nogle erfaringer, som vi vil drage nytte af ved

fremtidige DM stævner – særligt vedrørende sikkerhed til søs. Havne og campingforhold var fine,

gæstfriheden og indstillingen fra Assens Sejlklubs hjælpere var positiv og meget serviceminded.

Deltagerantallet på 44 havde vi gerne set var 50. Men tak til alle jer der stillede op.

Gold Cup, der blev afholdt af Flensborg Segel Club i Glücksborg, var et rigtigt flot stævne med

landarrangementer, som vi i Danmark bare ikke kan hamle op med. Det skal vi dog ikke være kede

af. Det vi får i Danmark er flot i forhold til de ressourcer, der findes i dansk sejlsport. Til gengæld

er vi rigtig gode til at tage pokalen med hjem ved Gold Cup. Og det er jo meget værd.

4

Ranglisten har igen været en sportslig succes, med et tilfredsstillende antal deltagere til alle de

afho ldte stævner. Ranglistens sponsorer har været flinke og gavmilde til at støtte os med flotte

præmier. Det har skærpet interessen for at deltage. Må jeg opfordre jer alle til at deltage ved

præmieoverrækkelsen senere på dagen, nemlig kl.14.00 på Folkebådcentralens stand A-1310 i

Fredericia Messecenter

Dette var bestyrelsens beretning til Dansk Folkebådsklubs Generalforsamling 2009″.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad c. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse

Kasserer Helmuth Schwarz forelagde regnskabet for 2008.

I forbindelse med regnskabet oplyste kassereren, at nu var klubbens klistermærker omsider blevet

afskrevet. I forbindelse med budgettet for 2009 oplyste kassereren, at portoudgiften hænger nøje

sammen med antallet af FolkebådsNyt og hvor store numrene bliver.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Samtidig med godkendelse af regnskabet godkendtes budget for 2009, herunder uændret

kontingent.

Ad d. Fastlæggelse af kontingent

Behandlet under foregående punkt

Ad e. Indkomne forslag: Der var omdelt to forslag fra bestyrelsen:

Forslag 1:

Bestyrelsen foreslår tekstændring til vedtægternes § 4.

Nuværende §4.

Optagelse af medlemmer:

Sejlere, der ønsker at være medlem af klubben, skal være medlem af en af D.S. anerkendt sejlklub. For at

være deltager i kapsejlads med klassebåd for Nordiske Folkebåde, skal bådejeren være medlem af Dansk

Folkebådsklub. Kontingentet fastsættes af hvert års generalforsamling.

NY §4.

Optagelse af medlemmer:

Som medlemmer kan optages enhver efter anmodning.

5

Medlemskabet er først gældende når det årlige kontingent er betalt.

Forslag 2:

Bestyrelsen foreslår tekstændring til vedtægternes § 11.

Nuværende §11.

§11.

Ordinær generalforsamling sker ved bekendtgørelse i sejlsportspressen eller ved direkte meddelelse til

medlemmerne med mindst 2 og helst 8 ugers varsel.

NY §11:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved bekendtgørelse på Dansk Folkebådsklubs hjemmeside,

eller ved direkte meddelelse til medlemmerne enten i Dansk Folkebådsklubs medlemsblad eller på anden

måde. Indkalde lse skal ske med mindst 2 ugers varsel og helst 8 ugers varsel.

Bestyrelsen fremlagde de to forslag.

Forslagene gav anledning til debat:

Ændring af § 4:

Poul Ankjær, Fredericia, mente, at forslaget ville være i strid med statutterne for Guldpokalen og

fa ndt det iøvrigt betænkeligt, hvis ikke kravet om medlemskab af en af D.S. anerkendt sejlklub

blev opretholdt.

Per Damm, Kastrup, oplyste, at pligten til at være medlem af en DS-Sejlklub fremgår af

sejladsbestemmelserne ved kapsejladserne og derfor bør udgå af klubbens love.

Formanden bemærkede, at klubben ikke ønsker at stå for kontrol af, om deltagerne i kapsejladser er

medlem af DS. Videre oplyste formanden, at spørgsmålet er blevet drøftet med en person i DS.

Efter yderligere nogen debat blev forslaget énstemmigt vedtaget.

Ændring af § 11: Énstemmigt vedtaget.

Ad f. Valg af formand

Bent “Mallemuk” Nielsen var villig til genvalg for ét år, men oplyste, at en af opgaverne for

bestyrelsen i det kommende år vil blive at finde en ny formand, gerne yngre, da det ville være sundt

for klubben.

Bent genvalgt med applaus.

Ad g. Valg af øvrig bestyrelse

6

Dirigenten oplyste, at der på grund af udskiftninger i årets løb skal vælges 4 medlemmer til

bestyrelsen udover formanden.

Formanden oplyste, at Per Damm ikke ønsker at stille op igen. Formanden takkede ham for det

store arbejde, han har lagt i klubben således:

“Kære Per.

Du har igennem en meget lang årrække ydet en solid og trofast frivillig indsats for Dansk

Folkebådsklub.

Du har været redaktør i 20 år og bragt bladet frem til den standard det har i dag.

Et meget flot og velskrevet klubblad som mange misunder os.

Du har også været reservekasserer for Oberstinden i en årrække.

Og de sidste par år har du desuden været suppleant og medlem af bestyrelsen.

Du er en person det altid har været nemt at samarbejde med og du vil helt sikkert blive

savnet i det fremtidige bestyrelsesarbejde, men som du siger “alting har en ende” og det skal

så være nu.

Rødvin er jo en af dine hofdrikke og vi vil supplere din vinkælder med nogle flaske af et af

dine ynglingsmærker: nemlig “Jacobs Creek” fra Australien.

Efter så lang & tro tjeneste fortjener du dog et ekstra skulderklap, og det er med stor glæde

at jeg kan fortælle dig, at vi i bestyrelsen er blevet enige om at du skal være æresmedlem i

Dansk Folkebådsklub. Det går jeg ud fra du ikke har det fjerneste imod, så jeg vil gerne

bede dig modtage denne klubnål med det meget fine egeløv, der fortæ ller, at personen der

bærer den er æresmedlem i Dansk Folkebådsklub”.

Per Damm takkede for udnævnelsen.

Videre oplyste formanden, at de eneste to bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg er de to

nyvalgte fra sidste år. Ditte og Kjeld. Heldigvis er tre af de fire, der er på valg, villige til genvalg:

Heines Nielsen, Kolding, Helmuth Schwarz, Kolding, og Finn Hartvig, Kerteminde. Helmuth vil

fortsat påtage sig hvervet som kasserer og Finn vil gerne fortsætte arbejdet med hjemmesiden.

Bestyrelsen har spurgt forskellige om de var interesserede i en bestyrelsespost – flere vil gerne, bare

ikke lige nu, men om et par år. Steen Weber, Holbæk, ville heldigvis gerne i bestyrelsen allerede fra

i år og bestyrelsen foreslår nu Steen til bestyrelsen.

Steen Weber blev herefter valgt med applaus.

Formanden bemærkede herefter, at det er positivt, at den geografiske spredning af

bestyrelsesmedlemmer opretholdes.

7

Ad h. Valg af suppleant til bestyrelsen.

Svend Ipsen, Svendborg, meldte sig villig til valg og blev valgt med applaus.

Ad i. Valg af to revisorer

Genvalg af Lars Dalbøge og Vagn Olsen med applaus.

Ad j. Eventuelt

Bjarne Marcussen, Fåborg, ville gerne have en drøftelse om rælingslisten (skvætlisten) som han

gerne så udført i aluminium som en integreret liste af hensyn til holdbarheden. Bjarne havde

forarbejdet en model, der blev sendt rundt.

Lars Jørgensen, Kolding, mente, at det var et forslag som svarede til andre bådtyper og at der skulle

arbejdes positivt videre med ideen. Han supplerede med, at han hellere ville hænge på en aluliste

end på en træliste med splinter. Endelig anførte han, at vedligeholdelseslettelse var vejen frem.

Heines Nielsen, Kolding, og Ditte Andreasen,Sundby, oplyste at de var stærkt imod, da der under

kapsejlads er mange berøringer og mulighed for skader. Med trælister er disse skader små og lette at

reparere.

Lars Bræstrup sagde, at han som bådebygger ville få stor glæde af forslaget, der ville medføre dyre

reparationer ved skader.

Formanden konkluderede herefter, at forslaget kunne drøftes videre i klubregi for eksempel på

hjemmesiden. Videre oplyste formanden, at den næste mulighed for regelændring er i 2012, så der

er god tid til en grundig drøftelse.

Deltagere i kapsejladser herunder ranglisten

Søren Kæstel, Skælskør, så gerne, at der blev arbejdet på at få flere lokale både ud at sejle til

ranglistestævnerne. Der kunne også foreslås en ændret præmietildeling, så det ikke er det

“omrejsende cirkus “, der render med alle præmierne (ting og gods som de i øvrigt har i forvejen).

Han nævnte, at der ved Dragesejladserne i Frankrig med 100 Drager, sejles om lodder, hvorimellem

der bagefter trækkes lod om store præmier for eksempel en drage og i år om en BMW. Lodderne

fordeles efter placering og med et lod pr. deltager pr. sejlads.

Endelig pegede Søren på, at man måske kunne ændre programmet, således at der kun blev sejlet to

sejladser fra 10 til 14 i stedet for 4 sejladser.

Lars Jørgensen indskød, at man ikke sejlede efter præmierne men om æren. Derfor så han gerne

“lykkehjul” om præmierne.

Heines Nielsen oplyste, at han ofte, når han fik præmier fra sponsorerne, blev spurgt, om det nu var

hovedpræmien.

8

Vagn Olsen havde sympati for forslaget men ønskede så mange sejladser som muligt.

Bjarne Marcussen oplyste, at i Fåborg sejler man med handicapsystem og med lodtrækning om

præmierne.

Lars Bræstrup ønskede flere sejladser med – også andre sejladser end trekantbanesejladser for

eksempel TUCO-Cup

Bent og Heines vil snakke med sponsorerne om det, når der skal indgås aftaler om nye

sponsorgaver.

Yderligere kom der forslag om lodtrækning af gaverne under afslutningsmiddagen –

forudsætningen for at få en præmie er tilstedeværelse – lodder tildeles med 1 for hver sejlads samt

yderligere 10 for en 1. Plads, 9 for 2. Plads etc. Ditte havde været med til, at det på forhånd var

bestemt at bådene på f.eks. 12., 14. og 16. skulle sejle et ekstra start om en præmie. Mulighed for

gevinster til andre end det omrejsende cirkus kan gøre flere interesserede i at deltage.

Forslag om mail advis, når der er væsentlige nyheder på hjemmesiden (udover køb/salg og

ændringer i bådfortegnelsen).

Forslag om en særlig præmie til træbåde.

Formanden gav tilsagn om, at bestyrelsen vil overveje forslagene og drøfte dem med arrangørerne.

Han tilføjede, at det kunne være vanskeligt at administrere med alle sejladser derfor mente han, at

der måtte blive tale om udvalgte stævner.

Det er vigtigt med markedsføring og det gøres bedst ved flest både på vandet ved diverse stævner.

Svend Ipsen foreslog, at man markedsførte Ranglistesejladserne ved præmieoverrækkelse i

forhallen i stedet for på en stand.

Werner Skovgaard stillede spørgsmålet: Hvordan får vi nogle yngre sejlere til at sejle Folkebåd?

Frederik Jensen, Horsens, foreslog, at vi i klubben gør noget aktivt for at finde ud af, hvem der har

de Folkebåde, der ligger i havnene uden at blive brugt til kapsejlads.

Heines gav tilsagn om at også markedsføring vil blive taget op i bestyrelsen.

Endelig sagde Per Damm tak for både gave og udnævnelsen til æresmedlem.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen i god ro og orden, hvorefter Formanden takkede

dirigenten og forsamlingen for indsdatsen.

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 11.50.

Referent: Niels-Ulrich Barslev.

02.04.2009

9