KLUBBENS LOVE

Udskriv
SIDST REDIGERET: MARTS 2015

Navn og formål

§1

Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed for størst tilslutning.

§2

Dansk Folkebådsklub har som formål at styrke sammenholdet blandt folkebådssejlere ved at samle alle folkebådssejlere i en landsforening og:

 1. varetage folkebådens interesser overfor den udøvende
 2. påse, at eventuelle nye bestemmelser ikke går ud over den oprindelige tanke med folkebåden.
 3. støtte sammenholdet indenfor folkebådssejlere, eventuelt ved at udskrive en eller flere årlige kapsejladser under beskedne former, og medvirke til at ajourføre og godkende statutter og sejladsbestemmelser samt placere DM og
 4. skabe interesse for og tilgang til klassen.
 5. deltage som medlemsorganisation i Nordic Folkboat International Association (NFIA)

Medlemskab

§3

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver efter anmodning. Anmodning om medlemskab kan dog afslås, hvis mindst 4 af bestyrelsens 7 medlemmer modsætter sig dette.

Stk. 2. Medlemskabet er først gældende, når det årlige kontingent er betalt.

Stk. 3. Medlemmer med gyldigt kontingent har stemmeret ved generalforsamlinger og er valgbare til bestyrelsen. Dog har kun folkebådsejere med dansk registrerede både og bestyrelsesmedlemmer stemmeret ved afstemninger om forslag vedrørende båden, f.eks. ændringer af klasseregler, jf. § 8, stk. 3.

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt overdraget til et andet medlem, som ved generalforsamlingens begyndelse forelægges bestyrelsen til godkendelse. Ét medlem kan dog maksimalt medbringe fuldmagter fra to andre medlemmer.

Herudover har ethvert medlem, som er forhindret i personligt fremmøde, mulighed for skriftligt at afgive sin stemme til specifikke forslag optaget på dagsordenen til behandling på en generalforsamling. Stemmeafgivelsen foretages ved at fremsende skriftligt fuldmagt til bestyrelsen v/ formanden, hvori det angives, hvorvidt medlemmet ønsker at stemme ”JA” eller ”NEJ” til forslaget.

Kontingent

§4

Stk. 1. Kontingentet følger kalenderåret. Kontingentet samt omkostninger (rykkergebyr) i forbindelse med kontingentopkrævning fastsættes for et år af gangen på den årlige generalforsamling med virkning fra 1. januar det efterfølgende år.

Stk. 2. Betaler et medlem ikke kontingentet senest den 15. februar, og klubben derfor må udsende ny opkrævning, kan den nye opkrævning tillægges et rykkergebyr. Betalingsfristen for den fornyede opkrævning er den 1. maj. Opkrævningen påføres oplysning om, at restance udover 1. maj kan medføre eksklusion, jf. stk. 3.

Stk. 3. Har et medlem ikke senest den 1. maj betalt kontingent, kan medlemmet eksluderes af klubben. Genoptagelse kan kun finde sted ved betaling af skyldig gæld samt et genoptagelsesgebyr.

Udmeldelse og eksklusion

§5

Stk. 1. Udmeldelse kan kun ske pr. 1. januar ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel.

Stk. 2. Bestyrelsen kan, hvis mindst 4 af bestyrelsens 7 medlemmer stemmer herfor, ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens skøn modarbejder klubbens formål og interesser eller optræder på uværdig måde. Forinden bestyrelsen træffer afgørelse, skal medlemmet dog gives mulighed for at udtale sig. Medlemmet har endvidere ret til at forlange afgørelsen prøvet ved nærmest følgende ordinære generalforsamling, når han skriftlig har stillet krav om dette inden 14 dage efter, at eksklusionen er ham meddelt.

Stk. 3. Et medlem ekskluderet i henhold til stk. 2 har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent eller dele deraf samt nogen del af klubbens midler eller ejendele.

Generalforsamling

§6

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, så vidt muligt i 1. kvartal. Generalforsamlingen placeres geografisk, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed for størst tilslutning.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling meddeles skriftligt overfor klubbens medlemmer med mindst 2 ugers varsel og helst 8 ugers varsel. Annoncering på Dansk Folkebådsklubs hjemmeside eller i klubbladet Folkebåds Nyt gælder for lovlig indkaldelse.

Stk. 3. Dagsordenen for generalforsamlingen skal være anført i den skriftlige indkaldelse.

§7

Stk. 1. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg

I lige år

  1. Formand
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer
  3. 1 bestyrelsessuppleant
  4. 1 revisor

I ulige år

  1. Kasserer
  2. 3 bestyrelsesmedlemmer
  3. 1 bestyrelsessuppleant
  4. 1 revisor
 1. Eventuelt

Under pkt. 6 Valg anføres, hvilke bestyrelsesmedlemmer, herunder revisor og suppleant, der er på valg, eventuelt med angivelse af, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der modtager genvalg.

Stk. 2. Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

§8

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede handlingerne. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. På nær behandling af sager om køb og salg af ejendom eller klubbens opløsning, jf. § 14, er generalforsamlingen beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog §§ 13 og 14. Dirigenten bestemmer afstemningsformen. Afstemning ved eksklusion, jf. § 5, stk. 2, foretages altid skriftligt.

Stk. 3. Ved afstemning om forslag vedrørende folkebåden, f.eks. ændringer af klasseregler, har kun folkebådsejere og bestyrelsesmedlemmer stemmeret, jf. § 3, stk. 3. Hver båd har kun én stemme, selvom den skulle have flere ejere. Folkebådsejere (f.eks. sejlklubber), der er ejere af flere folkebåde, kan stille én repræsentant pr. båd, når der er betalt kontingent for denne.

Ekstraordinær generalforsamling

§9

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 15 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af dagsorden.

Udgør 15 medlemmer undtagelsesvis mere end 1/3 af samtlige medlemmer, kan 1/3 af medlemmerne kræve ekstraordinær generalforsamling afholdt.

Stk. 2. Bestyrelsen skal inden 4 uger efter modtagelse af begæring herom indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse følger bestemmelserne i § 6

Bestyrelsen

§10

Stk. 1. Bestyrelsen udgør klubbens daglige ledelse mellem generalforsamlingerne og repræsenterer klubben i alle forhold.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen. På valgtidspunktet bør det tilstræbes, at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer udgøres af folkebådsejere.

Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen, mens bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer sig med næstformand og sekretær for bestyrelsen.

På generalforsamlingen vælges yderligere 1 suppleant for bestyrelsen. Suppleanten vælges for et år af gangen. Ved vakance indtræder suppleanten i bestyrelsen frem til førstkommende generalforsamling.

Stk. 3. Ud over bestyrelsen vælger generalforsamlingen for 2 år af gangen 2 revisorer.

Stk. 4. Formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor er på valg i lige år. Kassereren, de øvrige bestyrelsesmedlemmer og den anden revisor er på valg i ulige år.

Bestyrelsessuppleanten er på valg hvert år.

Stk. 5. Genvalg kan finde sted.

§11

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig på et bestyrelsesmøde snarest muligt efter generalforsamlingen med næstformand og sekretær. Udtræder formand eller kasserer af bestyrelsen i valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig med ny formand eller kasserer frem til førstkommende generalforsamling.

Stk. 2. Hvervet som formand eller kasserer er uforeneligt med hvervene som henholdsvis næstformand eller sekretær.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Intet bestyrelsesmedlem har stemmeret i nogen sag, der direkte angår medlemmet selv.

Stk. 4. Klubben tegnes af formanden, næstformanden eller kassereren. Enhver økonomisk disposition kræver attestation af enten formanden eller kassereren. Dog kræves ved køb, salg, pantsætning eller belåning af ejendom underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 5. Bestyrelsen kan vælge en administrator til at varetage den daglige økonomi. Administrator tildeles adgang til klubbens driftskonto, medlemskartotek og regnskabssystem.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger et eller flere medlemmer til at repræsentere Dansk Folkebådsklub i Nordic Folkboat International Association (NFIA). De valgte repræsentanter tildeles fuldmagt til at varetage klubbens interesser iNFIA.

Stk. 7. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer og tildele Dansk Folkebådsklubs hæderstegn.

Regnskab

§12

Stk. 1. Klubbens regnskabsår udgøres af et kalenderår.

Stk. 2. Revideret og revisionspåtegnet regnskab for det foregående år fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Stk. 3. Det reviderede regnskab skal ligge til eftersyn for medlemmerne hos kassereren umiddelbart inden generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer

§13

Stk. 1. Forslag om ændring af klubbens vedtægter kan optages på dagsordenen til behandling på enhver generalforsamling. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig omkring sådanne forslag uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 2. Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er afgivet for forslaget.

Køb og salg af ejendom og klubbens opløsning

§14

Stk. 1. Forslag om køb og salg af ejendom eller om klubbens opløsning kan optages på dagsordenen til behandling på enhver generalforsamling. Generalforsamlingen er dog kun beslutningsdygtig omkring sådanne forslag, såfremt mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 2. For vedtagelse af forslag om køb og salg af ejendom eller om klubbens opløsning kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 3. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, kan der afholdes en vejledende afstemning. Opnås der herved flertal for forslaget på mindst 2/3 af de afgivne stemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse indenfor 2 måneder. Indkaldelse sker efter forskrifterne i § 6.

Stk. 4. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og beslutningsforslag kan vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 5. Ved klubbens eventuelle opløsning tildeles dens midler Dansk Sejlunions ungdomsarbejde.