Udskriv

Hvidbogen vedr. DM

DANSK FOLKEBÅDSKLUB

HVIDBOG I AFHOLDELSE AF DANMARKSMESTERSKAB

Sidst redigeret:  oktober 2004 Side 1 af  7

 

 

Hvidbog i afholdelse af

DIF Danmarksmesterskab for

Nordisk Folkebåd

Hvidbogen er tænkt som en forhåndsinformation om, og vejledning i, at afholde DM for NF.

 

Dansk Folkebådsklubs bestyrelse har valgt at beskrive afholdelse af et DM stævne ved at opstille

tænkelige udvalg og de pågældende udvalgs arbejdsopgaver i punktform. Udvalg og punkter skal

opfattes vejledende.

 

Der kan lægges til og omredigeres alt efter arrangørernes interne/eksterne muligheder. Under alle

omstændigheder skal det endelige arrangøroplæg, som foregår i samarbejde med mindst én obser-

vatør fra Dansk Folkebådsklubs bestyrelse, godkendes af såvel arrangørklubbens bestyrelse, som

Dansk Folkebådsklubs bestyrelse.

 

Ansøgeren må have for øje, at Folkebådsklubbens medlemmer betragter et DM som både

kapsejlads- og familieferie. Socialt samvær, gode campingfaciliteter, højt informationsniveau og

nogle få arrangementer for familierne i land, lægges der stor vægt på. Et samlingssted om aftenen,

hvor familierne kan fortælle hinanden “løgnehistorier” og “dumme” sig sammen er yderst vigtigt.

Om økonomien kan siges at indskuddet ikke må være for højt, så hellere betale “over disken

Indskud foreholdes observatørerne. Disse skal ligeledes have indsigt i forhåndsbudgettet.

 

Vedlagt er Dansk Folkebådsklubs forskrifter for afholdelse af Danmarksmesterskab. Forskrifterne

angiver nærmere DM stævnets omfang og udstrækning. Desuden vedlægges skabelon for

indbydelse og sejladsbestemmelser.

 

Til sidst skal I vide, at I ikke er alene. DM afvikles i samarbejde med Dansk Folkebådsklub. Tyg på

hvidbogen, saml folkebådssejlerne i klubben, og tingene vil gå op i en højere enhed.

Bilag 1:  Skabelon for indbydelse.

Bilag 2:  Skabelon for sejladsbestemmelser.

Bilag 3:  Forskrifter til afholdelse af DM incl. baneskitse.

Vi glæder os altid over et godt samarbejde!

Venlig hilsen

Dansk Folkebådsklub

bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

DANSK FOLKEBÅDSKLUB

HVIDBOG I AFHOLDELSE AF DANMARKSMESTERSKAB

Sidst redigeret:  oktober 2004 Side 2 af  7

 

Organisationsplan

 

Udvalg Ansvarlig formand/medlemmer

 

Kapsejladsudvalg

 

Bureau- og presseudvalg

 

Baneudvalg

 

Måleudvalg

 

Forplejnings/

sanitetsudvalg

 

Havne/telt og

campingudvalg

 

Flag- og

skilteudvalg

 

Festudvalg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANSK FOLKEBÅDSKLUB

HVIDBOG I AFHOLDELSE AF DANMARKSMESTERSKAB

Sidst redigeret:  oktober 2004 Side 3 af  7

 

Kapsejladsudvalg

 

 

 1. Ansvarlig for udgifter/indtægter
 2. Prisfastsættelser
 3. Præmieemner
 4. Program og annoncer
 5. Reklametrøjer
 6. Gratisydelser (officials)
 7. Festtelt
 8. Arrangere ture
 9. Vin-øl-vand
 10. Kølevogn til øl og madvarer
 11. Invitere prominente personer
 12. Overordnet styring af alle udvalg
 13. Sende en julehilsen til Folkebådsklubbens medlemmer i form af en annonce i

Folkebåds Nyt -sidste nummer året forinden

 

 1. Udsende endeligt program/indbydelse senest 15. maj!

 Kan udsendes sammen med Folkebåds Nyt.

Oplyse (via Dansk Folkebådsklub) om evt. link til arrangerende klubs

website for On-line indbydelse/tilmelding.

Programmet skal indeholde:

-Oplysning om f.eks: Bureau, havneplads, kran, forplejning, startgebyr, camping.

-Ugens program, herunder aktiviteter i land.

-Kontaktmuligheder for leje af telte/camp-let/campingvogne.

 

 1. Søge spiritusbevilling

 

 

 

 

 

 

DANSK FOLKEBÅDSKLUB

HVIDBOG I AFHOLDELSE AF DANMARKSMESTERSKAB

Sidst redigeret:  oktober 2004 Side 4 af  7

 

Bureau- og presseudvalg

 1. Modtagelse af sejlerne. Udlevering af programmer mm.
 2. VHF-radio
 3. Computer
 4. Kopimaskine
 5. Skrivemaskine, papir, fotoapparat, kapsejladsregler mm.
 6. Højtalere, forstærker, højtalere til campingplads. Husk at søge tilladelse
 7. Modtage resultater fra banen, og via computer udfærdige resultatlister. Annoncere over

højtalere de 10 første ved hver mærkerunding

 

 1. Kontakt til pressen hver dag med friske resultater og omtale.
 2. Koordinere kontakten mellem presse og pressefartøj
 3. Sørge for bestilling af resultatlister, rundingslister, protestskemaer mm.
 4. Være protestkommitéen behjælpelig
 5. Fabrikere oplysningstavle til resultatlister, presseklip, beskeder mm.
 6. Tilmelding til forskellige arrangementer
 7. festmenu
 8. turarrangementer osv.

 

 1. Oprette informationskontor/bureau
 2. Udfærdige liste over: indkøbsmuligheder, busruter, køreplaner, adr. på læge, apotek, sejl- og

bådreparation mm.

 

 1. Resultatliste for de enkelte/sammenlagte resultater udskrives på den måde, at den førende

båd står som nr.1 og nr.2 som nr.2, osv. Den samlede resultatliste og den endelige

resultatliste med dårligste placering fratrukket, udskrives ligeledes som oven for beskrevet.

Listerne kopieres hver dag i et antal svarende til antal deltagende både.

 

 

 

 

 

 

 

 

DANSK FOLKEBÅDSKLUB

HVIDBOG I AFHOLDELSE AF DANMARKSMESTERSKAB

Sidst redigeret:  oktober 2004 Side 5 af  7

 

Baneudvalg

 

 1. Protestkommité
 2. Sejladsbestemmelser (Iflg. bilag til Hvidbogen) NB: Dansk Folkebådsklubs forskrifter

for DM skal indarbejdes i sejladsbestemmelserne. (Bilag til Hvidbogen)

 1. Dommer/hjælpedommere
 2. Hjælpefartøjer
 3. Kapsejladsgrej
 4. Dommerfartøj

Måleudvalg

 1. Kontrolmåle sejl, samt kontrollere sejlknapper DS og NFIA
 2. Kontrollere/undersøge bådene før, under og efter sejladserne
 3. Redigere i teksten som skal med i sejladsbestemmelserne (Se pkt. 2 Baneudvalg)
 4. Kontrolvejning før og under mesterskabet
 5. Aftale lån af vægt med Dansk Folkebådsklub eller Dansk Sejlunion
 6. Aftale måling med en anerkendt DS folkebådsklassemåler.

Forplejnings/sanitetsudvalg

 1. Daglig forplejning
 2. morgenkaffe og brød
 3. madpakker
 4. aftensmad (menuopstilling og priser)
 5. Sørge for renholdelse af toiletter
 6. Toiletpapir
 7. Håndpapir
 8. Sæbe

 

 

DANSK FOLKEBÅDSKLUB

HVIDBOG I AFHOLDELSE AF DANMARKSMESTERSKAB

Sidst redigeret:  oktober 2004 Side 6 af  7

 

 1. Evt. lån af andre klubbers lokaler/toiletter
 2. Affaldssække

Havne/telt- og campingudvalg

 1. Skaffe faste havnepladser.
 2. Aftale krantid før, under og efter DM
 3. Sørge for lejemulighed af campingvogne/camp-let
 4. Tilladelse til opstilling af telt/campingvogne/camp-let
 5. Strømfrembringelse og tilslutningsmulighed
 6. Ansøgning om tilladelse til at opstille toiletvogn, hvis ikke faciliteterne er til stede i forvejen
 7. Kranassistance i forbindelse med vejning skal være gratis for deltagerne

Flag- og skilteudvalg

 1. Skilte opsættes/nedtages
 2. Flag og flagstænger
 3. Reklameflag
 4. Dannebrog, Dansk Folkebådsklubs stander og signalflag på havnens flagmast
 5. Skilt ved indkørselsvej, Velkommen til DM…

Festudvalg

 1. Ansøgning om lån af borde og stole, afhentning og tilbagelevering af effekter. (Spørg

kommunen om lån fra skoler osv.)

 

 1. Kontorpapir som dug til daglig, tape, speedmarker, lys mm.
 2. Opbygge bar, lave turnusordning samt finde personer til pasning af denne
 3. Renholdelse af telt. (rive, feje, skifte duge mm.)
 4. Affaldsposer
 5. Cigaretter/tændstikker

 

 

DANSK FOLKEBÅDSKLUB

HVIDBOG I AFHOLDELSE AF DANMARKSMESTERSKAB

Sidst redigeret:  oktober 2004 Side 7 af  7

 

 1. Ølåbnere
 2. Byttepenge

Mad:

 

 1. Sørge for kontakt til firma om levering af middag komplet, pris, menu, vin, praktisk

gennemførelse. Servering – afrydning

 

 1. Borddækning, tallerkener, knive, gafler, skeer, servietter, lys, bordpynt, dug, salt, pebber mm.
 2. Pakke sammen

Musik -EL- lys:

Det vil være fint med lys og mikrofon/højtalere idet afslutningsmiddagen med præmieoverrækkelse

kræver en hvis teknik til rådighed.

 

Vedr. præmieoverrækkelse:

Der sejles om DIF’s mesterskabsplaketter til den vindende besætning, samt DS’s plaketter til

besætningen på anden- og trediepladsen. Desuden uddeles der ens præmier til hele besætningen og

alle præmietagere for de ti bedst placerede både.

Det er tilladt at præmiere yderligere.

 

For alle sejlere er det en ære at modtage præmie. Det er derfor vigtigt, at præmieuddelingen

omgærdes med højtidelighed og en vis “stil”. Følgende grundregler overholdes:

 

 1. Præmieuddelingen foretages “bagfra”. D.v.s. Først nr. 10, så nr. 9, 8, 7 osv.

 

 1. Det er et teamwork at sejle ! Derfor: når præmietagerne kaldes frem, nævnes fulde navn på alle

besætningsmedlemmer. Desuden nævnes bådnummer og sejlklub. Der kan evt. suppleres

med oplysninger om points og placeringer.

 

 1. Præmietagerne får håndtryk og vender front mod forsamlingen. Det er vigtigt, især for mange

pårørende, at der bliver tid til at klappe og til at tage evt. fotos.

 

 1. Når Danmarksmesteren kåres udleverer man DIF-plaketterne. Ordene “På vegne af Dansk

Idrætsforbund” er vigtige. Danmarksmestrene gives i det hele taget den hyldest, de fortjener

og denne seance er aftenens højdepunkt. Aftal evt. fanfarer fra musikken.

 

Rigtig god fornøjelse.

 

Dansk Folkebådskiub

bestyrelsen