Udskriv

Dansk Folkebådsklubs Forskrifter for afholdelse af Danmarksmesterskaber

Forskrifterne angiver tilføjelser/ændringer til DS-statutterne, RRS samt DS-sejladsbestemmelser.

Forskrifterne skal indarbejdes i den arrangerende klubs sejladsbestemmelser

Regler & bestemmelser:
Statutter for DM i sejlsport inklusive Dansk Folkebådsklubs Forskrifter for at afholde Danmarksmesterskaber.

Tidsbegrænsninger:
Såfremt den hurtigste båd i et løb ikke kan gøre en gennemsnitsfart af mindst to knob (uden krydstillæg) kan kapsejladskomiteen opgive løbet.

  • Kapsejladskomiteen afslutter sejladsen ½ time efter, at første båd er gået i mål.
  • Sejladserne skal så vidt muligt afvikles inden kl.17:30, på sidste dagen dog inden kl.15:30.

Bemærkning:
Den angivne gennemsnitsfart (2 knob) og tidsfrist (½ time) kan arrangøren og Dansk Folkebådsklubs bestyrelse til enhver tid ændre, såfremt de skønner det nødvendigt for at afvikle det nødvendige antal sejladser. Udregningen af gennemsnitsfart kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse.

Deltagere:
Rorsmanden skal være medlem af Dansk Folkebådsklub, eller det lands folkebådsklub han repræsenterer. Hele besætningen skal være medlem af en ISAF anerkendt sejlklub og opfylde betingelserne i Dansk Sejlunions Statutter for Danmarksmesterskaber i Sejlsport.
De deltagende både skal være ansvarsforsikrede.

Indbydelse:
Indbydelsen skal være udsendt senest 15.maj.

Måling og kontrol:
Ethvert sejl der anvendes ved sejladserne om DM, skal opfylde NFIA’s klasseregel nr. 9.17 (sejlknap)

Minimum- og maksimumvindhastighed:
Maksimum vindhastigheden er fastsat til 15 m/s ved gentagne målinger indenfor 30 minutter. Hvis vindhastigheden under en sejlads øger til over maksimumhastigheden kan baneledelsen opgive sejladsen. Dette punkt kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse.

Pointsystem:
Der anvendes RRS tillæg A, lavpointsystem. Resultatlister med de enkelte bådes samlede placering skal opslås på opslagstavlen og på stævnets website efter afslutning af dagens sejlads(er)

Plaketter og præmier:
Udover Danmarks Idrætsforbunds mesterskabsplakette og DS´s plaketter for 2. og 3. pladsen, skal der uddeles præmie for hver 5. tilmeldte båd (dog max. 10) og Dansk Folkebådsklubs DM vandrepokal, samt Dansk Folkebådsklubs vandrepokal for bedste debutant. Det er tilladt at præmiere yderligere efter ønske.

Antal sejladser:
Der planlægges en serie sejladser over 4 sammenhængende dage i sejlsæsonen, hvor vi forventer deltagerantallet er størst, ved særlige lejligheder, som for eksempel i de år hvor guldpokalen afholdes i Danmark, kan antallet af sejladsdage skæres ned til 3, antallet- og længden af sejladserne aftales mellem arrangerende klub og DFK’s bestyrelse, under hensyntagen til antallet af deltagere og DS statutter for danmarksskaber. Bestyrelsen i Dansk Folkebådsklub og den arrangerende sejlklub aftaler og planlægger tidspunktet for afviklingen af danmarksmesterskabet. Tid og sted bør være kendt senest i løbet af august-september året før afholdelsen. Vi forventer at forløbet omkring stævnet er af social høj kvalitet, målet er ikke så mange sejladser som muligt, men sejladser af høj kvalitet.

Stævnets længde er i alt max. 5 dage.

Arrangøren og Dansk Folkebådsklub skal planlægge arrangementet således at en weekend indgår i stævnet.

Sejladsforløbet aftales ligeledes mellem de samme 2 parter, det planlagte antal sejladser skal hvis muligt være minimum 8 og maksimalt 12 sejladser, fordelt ud over stævnets planlagte sejladsdage.

Normalt stævne/sejladsforløb som offentliggøres i sejladsbestemmelserne er som flg.:

  1. dag: Stævneåbning & måling
  2. dag: sejladser.
  3. dag: sejladser
  4. dag: sejladser
  5. dag: sejladser & præmieoverrækkelser.

 

Arrangøren og bestyrelsen for Dansk Folkebådsklub afgør, om det for stævnets fuldførelse er  nødvendigt at ændre den enkelte dags planlagte sejladsantal. Såfremt det under en sejlads besluttes at sejle yderligere sejladser end dagens program nævner, meddeles dette fra måltagningsfartøjet ved at hejse signalflag T og L. Dette ændrer RRS 88.2(c).
Såfremt ændringen foretages på land vil den vises iflg. stævnets sejladsbestemmelser.
Mulighederne i ovennævnte tekst skal være anført i stævnets sejladsbestemmelser.

Baneskitse: