Referat af Dansk Folkebådsklubs ordinære generalforsamling.

Søndag den 5. marts 2023 kl.10.00-11.30

Sted: Hotel Fredericia, 7000 Fredericia

1. Valg af dirigent og stemmeudvalg

Som dirigent blev valgt Bent Mallemuk.

Som stemmeudvalg Per Buch & Kjeld Skov

Bent konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning, 2022

Bestyrelsen v. Formand John Wulff

FORMANDENS BERETNING FOR 2022

Beretningen for 2022 er en med fuld fart på, for vi kom på vandet i både tur- og kapsejladsregi.

Vor sidste generalforsamling blev elektronisk, da vi ikke kunne nå at rette ind efter Covid.

Alt foregik på nettet og fremmødet på var igen større end forventet. Jeg tror alle fik en oplevelse ud af det og bestyrelsen fik atter noget at rette op på.

I bestyrelsen har vi holdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling – Et enkelt af disse, blev afholdt fysisk hos formanden, mens de øvrige blev afviklet elektronisk.

Ved siden af dette, har der været holdt en stribe møder i vores udvalg, som jeg kommer tilbage til senere.

På udmeldingssiden har vi et stykke arbejde at gøre. Det er ønskværdigt at få nye, men især yngre medlemmer ind i klassen. Dette er svært da vi ikke er nok opsøgende på dette felt. Endvidere er både der i ny og næ kommer til salg desværre mestendels gået til udlandet og hvordan vi mindsker dette “udsalg” er svært at sige. Jeg tror vi nok skal igang med lidt selvransagelse og hanke op i snakken om hvordan.

Efter coronaen er det desuden blevet svært at få “folk tilbage i folden”, de har ligesom fået nye interesser og har behov for fornyet motivation- vi må alle hjælpe til med at få gang i klassen igen.

Sejlersæsonen 2022

Vort Sjællands mesterskab i Jægerspris. det blev et fantastisk stævne med gode sejladser, mad og vejr til de 17 både og endda en engelsk. Per Buch og besætning fik lige bagdelen med sig og vandt dette dejlige stævne

Fyn rundt kom ingen folkebåde, nogle enkelte forsøgte sig men måtte vende om pga. det hårde vejr.

Danmarksmesterskabet/ Nordic Folkboat meeting blev rigtig godt arrangeret af specialklubben Fable og Grenå Sejlklub. Alt spillede, der kom tursejlere og omgivelserne var fantastiske, en bedre fejring af vor 80 års fødselsdag kunne vi ikke forestille os. Lidt historie blev der også skrevet, for første gang nogensinde vandt en sejlmager Dm i folkebådsklassen.

Tillykke til Kasper Harsberg, Kim Hansen og Theis Palm

Guldpokalen sejledes i Kiel og blev desværre lagt ind i Kielerugens regi med de dertil hørende for os mærkelige tiltag. Vinderen blev, igen fortjent, 873 Alex Lindegaard, Erik Andersen og Søren Kæstel.

Fynsk mesterskab i Kerteminde, bød på let vind for de 21 deltagende både og med det sædvanlige høje niveau både på land og til vands blev det en fantastisk weekend. Stævnets 1.plads blev, helt uden nepotisme, tildelt 729 Sulajma

Internationalt blev det igen i år til kæmpestore præstationer:

Cirkeline 873 vandt Guldpokalen.

729 Sulajma vandt Svensk Mesterskab

745 Rio vandt Walcon Cup

634 Emma og 873 Cirkeline vandt Sessan Cup

Jysk Mesterskab var lidt vanskeligt for os at få placeret, Kolding Sejlklub fik kolde tæer og meldte fra i sidste øjeblik.

Heldigvis er der friske folk på djæveløen, de sprang til og fik reddet vort ranglistestævne. tak til JSK for et godt stævne for de 14 både. Af gode grunde blev den jyske pokal ikke uddelt i år og ligger derfor i depot.

Vi holder stadigvæk en høj aktivitet i Danmark mht. bestyrelsesarbejdet, selvom det måske ikke udadtil ser således ud.

Ranglisten:

  1. John Wulff
  2. Per Buch
  3. Jens Thurø

Vores kommunikationsudvalg har haft drønende travlt og har fået lavet 2 flot skrevne og designede blade, nye streamers og labels.

Petra, der er formand for kommunikationsudvalget, vil under eventuelt komme ind på alle de øvrige aktiviteter, der er i udvalget.

Men jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til vore sponsorer, Papyrys leverer papir til vores medlemsblad og alle vores plakater m.v. Samt til Palby Marine og North Sails for sponsering af præmier. Også stor tak til de af vores medlemmer, der har formidlet disse sponsorater, bliv ved det luner 😉

Vores IT og teknikudvalg er blevet udvidet med en væsentlig kapacitet nemlig Inge Damm som nu løbende lægger materiale op på hjemmesiden. Vi er kommet rigtigt langt med denne opgave. Vi lytter og vurderer om vi skal ændre noget og gør det faktisk også løbende. Hold jer ikke tilbage med at skrive til webmaster med input.

Lad mig nu vende blikket mod 2023

Vores kapsejladskalender ligger klar på hjemmesiden. Vores danske sæson starter 22. april i Kerteminde, og slutter med Jysk mesterskab 9/10-september i Horsens. Er der lyst til mere sejlads afholder Jægerspris den 7/10 Monberg Cup, et en-dags-stævne.

Vil man lidt udenlands, kan sæsonen udvides til at starte i Baldeneysee den 15.april og slutte med Rolling Home i Berlin den 29.oktober. Mere end 30 stævner har vi at vælge mellem.

Vores Rangliste opfordrer vi selvfølgelig til at I prioriterer højt. Særligt Fyn Rundt bør have opmærksomhed, som en anden måde at sejle på, men ikke mindre spændende og interessant.

IT &Teknik-udvalget fortsætter arbejdet med at optimere vores tekniske setup og konvertere indhold på siderne.

Kommunikationsudvalget har direkte adgang til at ilægge ting på siderne, så det følger udvalgets kommunikationsstrategi og hænger naturligt sammen med bladet, Facebook osv.

Vi forventer at komme med bedre løsninger på Galleriet og billeder. Den løsning vi startede med, skal forbedres for at fungere. Vi skal også have styr på rettigheder og GDPR-regler for de billeder, der lægges op.

Vi håber, at vi kan få mere aktivitet i de lokale flåder – mere lokalt, mere socialt, mere folkebåd.

Et Kapsejladsudvalg er sat i værk og indtil nu ledet af Nikolai Kold. Udvalget skal håndtere samarbejdet med DM-arrangører, Ranglisten, planlægningen af vores kapsejladskalender, opsamling af resultater, koordinering med de NFIA og udenlandske folkebådsklubber og meget andet. Opgaverne er kendte og har hidtil været varetaget af bestyrelsen, men vi ser et behov for at få det ud i et udvalg, så bestyrelsen kan arbejde bredere med de øvrige udvalg og opgaver. Vi vender tilbage til mere om udvalgene under eventuelt

I NFIA er Per Buch valgt som formand.

Per og NFIA har fået vores ”nationalistiske” øjne op for, hvor ”global” klassen er blevet. Vi har flåder i Danmark, Sverige, Tyskland, Holland, Finland, Estland, Storbritannien, USA, Sydafrika m.fl.

Det giver et unikt afsæt for at udvikle klassen også uden for vores nationale grænser. I dansk Folkebådsklub melder vi os 100% ind i dette arbejde. Vi er overbeviste om, at det på bare længere sigt vil give os store fordele.

Det første direkte ”afkast” af dette arbejde, blev et fælles logo for båden, som vi kan og bør bruge i alle medlemslande i alle sammenhænge.

Det næste blev en ny opdateret NFIA hjemmeside som er godt sat op og nem at gå til.

Som afslutning på beretningen vil jeg konstatere, at 2023 ledelsesmæssigt igen bliver et år med udfordringer, vi skal have puttet mere på vores årshjul. Vi skal have omorganiseret bestyrelsesarbejdet, dette emne kommer til at fylde godt under punktet “eventuelt” senere

Tak til mine bestyrelseskolleger, til vores udvalgsmedlemmer og alle dem som giver et bidrag i og til vores udvalg og sponsorer, for et godt og produktivt 2022 samt med håb om en fantastisk 2023 sæson.

Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus

3. Regnskab

Michael Møller (MM) gennemgik regnskabet i hovedtal.

REGNSKABSBERETNING FOR 2022

MM gennemgik specifikt følgende poster: Øvrige indtægter, aktiviteter til fremme af klassen, medlemsadministration, medlemsblad og stævner.

Konklusionen var, at årets underskud var noget lavere end det budgetterede (9.418,- mod budgetteret 63.000).

Egenkapitalen er derfor 356.970,-

Spørgsmål Per Buch: Medlemskontingentet har været lavere end budgetteret. Skyldes det et lavere antal medlemmer.

Svar MM: Ja, der er 25-30 udmeldinger pr. år

Regnskabet blev godkendt med applaus

FREMLÆGGELSE AF BUDGET

Budgettet er en orientering til medlemmerne og skal ikke godkendes af GF

BUDGET FOR 2023

Michael Møller (MM) gennemgik budgettet i hovedtal.

MM: Vi ser gerne, at pengene kommer ud og arbejde. Dog ikke så ligetil at bruge pengene fornuftigt og formålstjenligt. Bestyrelsen bruger megen tid på dette.

For 2023 budgetteres med et underskud på 68.500, –

Nogle nedslag i tallene:

Medlemsadministration:

GF afholdes på hotel og ikke virtuelt. Budget 35.000 (+ 11 ift. sidste år)

Medlemsblad:

Bortfald af sponsorer samt køb af grafisk assistance. Budget 65.000 (+ 20 ift. sidste år)

Stævner:

Ny tilskudsmodel til stævner IDDM. Budget 35.000 (+ 10 ift. sidste år)

Markedsføring

Bortfald af 80-års fejring (-40 ift. sidste år)

4. Indkomne forslag

Ingen

5. Fastsættelse af kontingent

Der blev foreslået et uændret kontingent for 2023-24. Altså 350,-.Dette blev vedtaget.

6. Fastsættelse af kontingent

Valg af kasserer: Michael Møller (MM) blev genvalgt

MM informerede om, at det er sidste år, at han vil være kasserer – dvs. der skal findes en anden til næste år – er det dig?

MM vil, hvis det er muligt, fortsætte i bestyrelsen og en ny kasserer behøver ikke frygte arbejdet, idet det er sat på skinner og kører ”snorlige”.

MM vil derudover være behjælpelig undervejs.

Valg til bestyrelsen

Peter Secher blev genvalgt

Nye bestyrelsesmedlemmer (ikke fysisk tilstede på GF)

Per Puck

Michael Guldmann

1 x bestyrelsessuppleant

Erik Madsen, Kolding sejlklub blev valgt

1 x revisor

Lars Dalbøge, blev genvalgt

Valget blev godkendt med applaus

En stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Nikolai Kold og Lars Bræstrup for det store arbejde, som de har udført samt til suppleant Claus Lund.

7. Eventuelt

Lars Bræstrup – nyt æresmedlem

Formanden roste Lars Bræstrup for hans fantastiske arbejde gennem mange, mange år.

Samtidigt blev Lars udnævnt til æresmedlem.

Lars takkede for udnævnelsen og fortalte at han gennem 45 år var rigtig glad for at sejle folkebåd, havde haft mange gode oplevelser og det havde været en vigtig del af hans liv.

Lars melder sig ikke ud af klubben, selvom båden lige er solgt (til Holbæk), og han vil stadig være behjælpelig, hvis medlemmerne har spørgsmål/udfordringer.

 Kommunikationsudvalget – v Petra Jørs (PJ)

Ifm. 80-års jubilæet blev der kørt hårdt på med ugentlige opslag på FB ligesom Caroline Kold (stor tak til hende) har lagt meget på Instagram og arbejdet med artikler/layout.

PJ opfordrer ALLE – send historier, små beretninger mm. ellers kan dette ikke holdes ”i live”.

PJ fortalte om standere med vores nye logo, stickers med samme og den ”blå” plakat, som vi har haft Anders Hegelund (som også har lavet arbejde for Irma) ind over.

PJ fortsætter gerne som redaktør af det trykte blad.

Kommunikationsudvalget er p.t. kun PJ og Carl-Otto Hedegaard.

Niles Frølund, Kaløvig:

Tak til alle for at have deltaget i Ebeltoft.

NF tror på en løbende ”synliggørelse” – FB skal vedligeholdes – det SKAL prioriteres

PJ fik fysisk overrakt en ”blå” plakat fra NF med underskrifter fra de deltagende både.

Referater fra BM

Søren Kæstel: Der er afholdt 4 stk. BM, men der er kun 2 referater på hjemmesiden.

John: Der har været sygdom i bestyrelsen. Normalt vil referaterne være tilgængeligt

Stævner

Søren:

Stævnet (Jysk mesterskab) i Kolding blev ikke gennemført. Krav = mindst 15 både, men kun 12 tilmeldte. Forslag: Klubben kunne have betalt for de manglende 3 både

Peter Brøgger: 

Folkebådsklubben skal generelt betale for de manglende deltagere, så planlagte stævner føres ud i livet. Er der eksempelvis 8 deltagere, så gennemfør stævnet.

John Wulff: Bestyrelsen vil se på det, så der fremover bliver garanti for, at et planlagt stævne afholdes.

Søren:

Også en vis bekymring for at vi nu får brugt nogle af de mange penge, vi har

MM: 

Hertil mangler vi input og initiativer fra jer medlemmer. Hvordan får vi brugt udvalgene. Dette er et stort ønske fra bestyrelsen Erik Madsen, Kolding:

Hvor mange modtager klubbladet?

MM: Ca. 300 medlemmer samt alle sejlklubber

Thyge Steffensen, Aalborg:

Det er nævnt, at der er ca. 25-30 udmeldinger om året. Kommer der nye både/medlemmer fra udlandet?

MM: Der er en nettoafgang af både til udlandet. Der er dog godt 500 i Danmark, så der er en del potentielle medlemmer.

”Bådflugt” til udlandet

Ditte:

Der er flere yngre sejlere i Sundby, som godt kunne tænke sig en båd, men de danske købere når ikke at ”komme først til mølle”.

Enhver der sælger/vil købe en folkebåd skal vide, at vedkommende kan få hjælp herfra.

Evt. kan jo reklameres for at melde sig ind i Folkebådsklubben, hvorefter man gratis kan lægge sin salgsannonce op på vores hjemmeside.

Aktion: Ditte vil gerne hjælpe klubben med at få sat det i værk samt arbejde med en ”model”, hvor ”vi” bliver spurgt først.

Nye medlemmer – hvordan?

Bjørn, Kerteminde

Lav en mulighed for at invitere nogle med i klubben til ”1 års gratis sæson” for at komme med til kapsejladser mm.

Per Buch, Kerteminde

Lav ”åbent båd” arrangement, hvor klubben stiller både, mandskab og mad/drikke til rådighed. Nogle har måske ”store” både, men savner kammeratskab og det sammenhold vi har i folkebådsklassen.

Tanker om en ny bestyrelse ”ver 2.0” med ”udvalg” – v. Michael Møller (MM)

MM indledte med at sige, at det var nye ideer og at der jo ikke skulle besluttes noget på GF.

Opgaverne er blevet for mange for bestyrelsen og tanken er, at en ny bestyrelse kunne bestå af en FORMAND og en KASSERER samt diverse udvalgsformænd

FORMAND UDVALG A

FORMAND UDVALG B

FORMAND UDVALG C

A,B,C … eksempelvis BLADUDVALG – KAPSEJLADSUDVALG – MEDLEMSPLEJEUDVALG.

Kjeld Skov, JSK:

God idé, men man skal tænke sig om, hvis man vil have det skrevet ind i vedtægterne. Senere vedtægtsændringer vil kræve 2/3 flertal (af alle medlemmer) eller ekstraordinær GF.

Erik Madsen, Kolding:

Har gode erfaringer med en sådan opdeling, men den kræver en stærk formand, for ellers vil udvalgsformændene køre deres eget løb.

Ditte Andreasen, Sundby:

Det vil givetvis være lettere at få udvalgsmedlemmer end at få flere med i bestyrelsen.

Niels Frølund, Kaløvig:

Bestyrelsen skal tage en snak om ”hvad vi skal” og ”hvor vi skal hen” og først derefter kan antallet af tandhjul/udvalg bestemmes.

Thyge Steffensen, Aalborg

Medlemspleje kunne udvides med et ”bådplejeudvalg” f.eks. til hjælp af nye medlemmer, der får en ”gammel båd” – hvad/hvordan holdes den vedlige, maling etc.

Lars Bræstrup:

Jeg vil stadig være tilgængelig

Ditte:

Den nuværende FB-side gør det ganske godt. Stilles et spørgsmål, så er der altid flere, som svarer

Peder Bo: Fredericia Boat Show

Mange gode medlemmer har stået for vores stand på bådudstillingen i år. Tak for den flotte opbakning.

Velbesøgt – mange vil gerne i gang med at sejle folkebåd.

Englænderpokalen

Englænderpokalen uddeles for den bedste turberetning i det forgangne år.

Pokalen tilfaldte denne gang Per Damm. Stort tillykke til Per.

Beretningen ligger på hjemmesiden

Stort applaus

Afslutning af GF v. Bent Mallemuk

Bent afsluttede GF og nedlagde sit hverv

Afslutning v John Wulff

Slutteligt takkede John for ”god ro og orden” og henviste til præmieuddelingen for Ranglisten, som var kl. 14.00 på Folkebådens stand på Fredericia Boat Show.

Fredericia Boat Show ligger et ejendomsmægler-stenkast fra hotellet, så GF nemt kunne kombineres med et besøg på udstillingen.

Petra med Englænderpokalen (billedet er fra tidligere år) – så kan man se, hvordan den ser ud

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det orginale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.