2017

Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Folkebådsklub, afholdt lørdag den 4. marts 2017 kl. 10.00 i på Hotel Best Western i Fredericia

Dagsorden ifølge vedtægternes § 7, stk.1.

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 1. Valg (I ulige år)
  1. Kasserer (Michael Møller genopstiller)
  2. 3 bestyrelsesmedlemmer (Peter Brøgger, Lars Bræstrup og Bjarne Marcussen villige til genvalg )
  3. 1 bestyrelsessuppleant (Sonny Kalvehave genopstiller ikke)
  4. 1 revisor (Lars Dalbøge villig til genvalg)
 1. Eventuelt

Formand Ditte Andreasen bød velkommen til de 67 fremmødte deltagere.

1.
Valg af dirigent og stemmeudvalg

Bestyrelsen foreslog Bent "Mallemuk" Nielsen, som blev enstemmigt valgt. Bent startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Som stemmeudvalg blev Svend Ipsen og Knud Nielsen valgt

2.
Bestyrelsens beretning

Ditte aflagde bestyrelsens beretning, som er angivet herunder i kursiv skrift.

Bestyrelsens beretning, 2016

Bestyrelsen har som vi plejer holdt 2 fysiske møder i året der gik, ud over formøde til denne
generalforsamling. Derudover er det meste arbejde som vanligt foregået pr e-mail korrespondance, og som

noget nyt har vi også holdt et enkelt Skype møde. Det sidste er helt sikkert et værktøj vi vil bruge mere fremadrettet når der er sager som skal drøftes, og hvor mail korrespondancen kan blive lige vel lang og knudret. Endelig har forskellige repræsentanter for bestyrelsen holdt møder med årets DM arrangør i KDY, med indeværende års arrangør i Århus, samt med næste års arrangør i Flensborg.

I NFIA regi er der ved årets AGM i Helsinki byttet lidt om på rollerne, så Søren er gået fra at være næstformand til at blive valgt som formand. Bjarne er fortsat medlem af teknisk komité. Vi har deltaget ved 2 NFIA bestyrelses møder, samt AGM i NFIA. Ændringerne til klassereglerne i 2017 er blevet færdiggjort, og blev vedtaget ved årets AGM. Derudover har teknisk komité pågået en måling af køle, for at få et overblik over hvordan spredningen på disse er, hvilket vil danne grundlag for fremtidig arbejde. Under årets DM kom der pludselig ekstern opmærksomhed på vore regler om håndstropper og placering af disse. Teknisk komité er på vej med en clarification som gerne skulle besvare de stillede spørgsmål inden sæsonen går i gang.

Økonomi styringen kører fortsat rigtig godt, takket være en stor indsats fra Michael Møller. Derudover har vi nu fået indsamlet e-mail adresser på størstedelen af vores medlemmer. Dette har forbedret mulighederne for udsendelse af korrespondance til medlemmerne via e-mail gennem foreninglet.dk – selvfølgelig med respekt for ikke at sende ud så ofte at det bliver til spam. Det har også været en stor hjælp ved udsendelse af indbydelsen til denne generalforsamling, hvor kun få breve skulle udsendes fysisk – noget som også har været en økonomisk fordel i forhold til porto udgifter.

I forbindelse med generalforsamlingen i Hellerup Sejlklub holdt vi endnu engang en succesfuld sejlerdag, hvor der var flotte foredrag fra Lars og Søren om hhv. tur- og kapsejlads. Herefter var der

præmieoverrækkelse fra årets rangliste, fælles spisning med lodtrækningspræmier undervejs, og generel hygge.

Årets største internationale stævne var Guldpokalen som blev afholdt i Helsinki, med ikke mindre end 65 deltagende både fra 6 nationer. Som noget nyt var der intet mindre end 10 estiske både med, flot deltagelse fra det nyeste medlem af NFIA. Danmark var repræsenteret med 6 både, og blev også flot repræsenteret med hele 4 både i top 10. Per Jørgensen vandt overbevisende stævnet med en dansk/svensk besætning Kristian Hansen og Claes Hoglert, undertegnede tog 2. pladsen med hjælp fra Benny Christensen og Anders Jonas Rønn Pedersen, mens også både Per Buch og Søren Kæstel var med fremme. Fremtidige Guldpokaler er planlagt en del år frem: Kerteminde i år, Simrishamn 2018, Århus 2019 og 2020 et sted i Tyskland.

Årets Danmarksmesterskab blev afholdt i Skovshoved, arrangeret af KDY med hjælp fra Tårbæk Sejlklub. Takket være forstærkning fra svenske og tyske venner kunne vi mønstre et felt på 28 både. Endnu engang tillykke til Per Jørgensen, som blev Danmarksmester sammen med Carl-Otto Hedegaard og Peter Secher. Vi har fortsat debatten om hvad vi skal gøre for at sikre så høje deltagertal som muligt, og udenlandsk deltagelse hjalp os igen i år på vej. Derudover vil I de kommende år se eksperimenteren med både tidsmæssig placering og længde af stævnet. Således kommer stævnet i år til at være på blot 3 dage i starten af september, i forbindelse med Århus Festuge. Dette for at give plads til et stort Guldpokal arrangement som samtidig bliver fejring af bådens 75-års jubilæum. Næste år vil stævnet ligge i august og arrangeres sammen med det tyske mesterskab på Flensborg Fjord. Også dette er et helt nyt tiltag.

Vi har fortsat den luksus at have DM arrangører en del år frem i tiden. De kommende DM arrangører vil blive: Århus i år, 2018: Flensborg, samholdt med Tysk mesterskab; 2019: Fåborg hvor vi før har haft stor succes med stævnet; 2020 endnu åben; 2021 Sundby Sejlforening. I år var planen egentlig at vi skulle have været til Ebeltoft Vig, men af forskellige årsager blev planerne ændret – dem kan det så være vi besøger på et senere tidspunk.

Ranglisten kører stadig fint, og vi har igen i år støttet de stævner som bad om det med for eksempel aftensmadsarrangement fredag aften når sejlerne ankommer. Strukturen fra sidste år, med lidt færre stævner som til gengæld har fået mesterskabs status (jysk, fynsk og sjællandsk mesterskab) har igen vist sig at trække øget deltagertal, så det fortsætter vi foreløbig med.

På tursejlersiden har Lars Bræstrup fortsat sin meget populære artikel serie om optimering af båden til tursejlads. Vi tænker fortsæt meget over hvad vi kan gøre for tursejlerne i klassen, og vi har også igen sat ekstra penge af til dette formål i årets budget. Så hvis nogen sidder inde med idéer til arrangementer eller tiltag rettet mod tursejler segmentet, må I endelig komme frem med det.

Vores blad er fortsat med den erfarne redaktør Per Damm, som sørger for at vi to gange om året kan glæde os til at få et yderst læsværdigt blad ind ad døren. Per har dog desværre besluttet at trække sig, så vi har planer om i år at køre en ny redaktør i spil. Englænderpokalen vil i år finde en afløser til bedste turberetning, mere om det senere.

Også hjemmesiden kan vi være stolte af, idet webmaster Finn Hartvig lægger et stort stykke arbejde i at konstant at holde den opdateret. Det er de færreste som kan bryste sig af en hjemmeside med så meget relevant og opdateret materiale.

Forberedelserne til dette års jubilæum (75 år) er i fuld gang, der vil være særlige tiltag i forbindelse med årets Guldpokal ligesom der arbejdes på at få udarbejdet en jubilæumsbog. Andre forslag til fejringen er velkomne.

Alt i alt har det altså været endnu et fremragende år for klassen, med masser af jern i ilden.

Spørgsmål til beretning:

Der var ingen spørgsmål til beretningen som blev godkendt med akklamation.

3.
Regnskab

Kasserer Michael Møller fremlagde regnskabet, som var omdelt på bordene, og viste et underskud lidt mindre end budgetteret.

Spørgsmål til regnskab:

Jens: Har revisorer godkendt.

Svar fra Michael. Ja begge revisorer har godkendt og underskrevet regnskabet.

Benny Christensen: Savner lidt om 75 års jubilæum.

Svar Michael: Det tages op under budget.

Efterfølgende blev regnskabet enstemmigt vedtaget med akklamation.

Budget:

Michael fremlagde budgettet for 2017, som viste et forholdsvist stort underskud.

Spørgsmål:

Ralph Eriksen: Som ny i klubben, mener jeg at klubben med tiden går konkurs med de underskud der lægges for dagen, med mindre at der laves en kontingentstigning.

Svar Michael: Der er ikke regnet med kontingentstigning, men bestyrelsen er helt klar over at der, hvis nuværende udgiftsniveau fortsættes, kun går 3-4 år før kassen er tom. Men der ligger en aftale om at yde tilskud i forbindelse med årets 75 års jubilæum.

Kommentar fra Dick Lyngsi: En 3. mulighed kunne være flere medlemmer i klubben.

Kommentar fra Aage Ravn: Jeg er glad for bladet, men det bør overvejes at sende det pr. mail som PDF for at reducere omkostningerne.

Svar Michael: Tryk af bladet er ikke så dyrt, men portoen er dyr.

Aage mener at han kan gøre noget ved trykomkostningerne.

Per Damm foreslår at der indhentes tilbud fra grafiker kun på PDF version.

Budgettet blev derefter vedtaget.

4.
Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

5.
Fastlæggelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog ingen kontingent stigning, hvilket blev vedtaget.

6.
Valg (i ulige år)

Kasserer: Michael Møller genvalgt med akklamation.

3 bestyrelsesmedlemmer: Peter Brøgger, Lars Bræstrup og Bjarne Marcussen genvalgt med akklamation.

Som nyt medlem bad Uffe Raahede om det var muligt at få præsenteret bestyrelsesmedlemmerne, hvilket det selvfølgelig var.

Suppleant: Sonny Kallehave genopstiller ikke. Uffe Raahede fra Rågeleje blev valgt med akklamation.

1 revisor: Lars Dalbøge var villig til genvalg og blev valgt med akklamation.

7.
Eventuelt Uddeling af Englænderpokalen

Englænderpokalen er heldigvis dukket op igen, og Lisa Thurøe fik igen tildelt pokalen for den fantastiske beretning med folkebåden Private Lady til Rolling Home i Berlin. Lisa havde desværre ikke mulighed for at være til stede på generalforsamlingen, men pokalen blev udleveret til Knud Peder, som afleverer den sikkert i Kerteminde.

Redaktørskift på Folkebådsnyt

Den mangeårige redaktør af Folkebådsnyt Per Damm havde valgt at stoppe. Ditte takkede for Pers store arbejde med lidt godt til ganen.

Ditte fortalte at Uffe Raahede havde ytret at han var interesseret i at hjælpe med bladet. Uffe præciserede dog at han ikke ønskede at overtage redaktørposten.

Debat om Folkebådsnyt

Ditte startede debatten omkring at bladet evt. kunne laves som PDF og sendes pr. mail, og præciserede at bestyrelsen ønsker at bladet skal fortsætte.

Ralph tilbyder at hjælpe med den digitale redigering af bladet.

Aage tilbyder igen at hjælpe med trykningen.

Benny oplyser forsamlingen om at der nu faktisk er ved at danne sig et helt bladudvalg.

Carl Otto Hedegaard fortæller at han også er glad for det fysiske blad, og rent markedsføringsmæssigt er det en rigtig god ting. Det kunne overvejes at sende blade ud til klubber som ikke allerede er repræsenteret i folkebådsklubben. Og samtidig foreslår han at bogen som følger med Englænderpokalen med alle de tidligere beretninger kunne genoptrykkes i bladet, og samtidig findes beretninger om folkebådssejlads i gamle dage.

Ditte meddeler at Finn Hartvig allerede har scannet alle beretninger og lagt den på hjemmesiden. Som en servicemeddelelse kan det oplyses at de ligger under dokumenter/Englænderpokalen, har referenten lige fundet ud af.

Per Damm foreslår at der bør laves en kommunikationsstrategi for hvad der lægges på hjemmesiden og hvad der trykkes i bladet.

Ditte oplyser at det er taget til efterretning til nærmere diskussion i bestyrelsen.

Bent Mallemuk spørger om der er stemning for om bladet er godt?

Jens nævner samme situation fra en anden klub, hvor medlemmerne selv har kunne bestemme om de vil have bladet elektronisk eller som papir. Nu er der kun 10 tilbage som får det i papir.

Dick mener stadig at der er behov for et fysisk blad.

Ditte fortæller at 5 medlemmer allerede har bedt om ikke at få bladet tilsendt, men kun få det elektronisk. Og hun mener at Foreningslet kan administrere dette, så det der spares er porto.

Dick foreslår evt. en kontingent forskel på at få bladet fysisk eller på mail.

Ditte argumenterer imod med om der så også skal være kontingent forskel på kap- og tursejlere.

Ralph tror ikke på at brutto porto er så forskelligt, da der sendes andet ud med bladet.

Bent Mallemuk oplyser at det er ham som sender materiale ud til nye medlemmer, men at det kun er denne ene gang at der sendes særligt materiale ud sammen med bladet. I år har der været ca. 30 nye medlemmer som har været glade for at modtage dette materiale.

Per Damm oplyser at skal der sendes andet ud, bliver det for dyrt at pakke det, da det så skal specialpakkes i plastik.

Aage Ravn er stor fortaler for PDF, men fortæller at han i forbindelse med sit arbejde er med til at trykke et blad med ca. 8 A4 sider, hvilket svarer nogenlunde til størrelsen på Folkebådsnyt. Det gør man til ca. 3000 kr. i stedet for de 30.000 kr. Aage vil meget gerne deltage i trykningen.

Bestyrelsen fattede stor interesse for dette og udvekslede kontakter med Aage.

Velkomst i Folkebådsklubben

Uffe Raahede fortalte om hvordan han og Fru Gitte for flere år siden havde set en Folkebåd i Rødvig, men dengang skulle det i hvert fald ikke være en sådan båd de skulle have.

Men nu har de købt en dejlig Folkebåd, og har gået til duelighedsundervisning og meldt sig ind i Gilleleje Sejlklub. Og så havde de set på Folkebaad.dk at der var en mentorordning og også mulighed for at låne/leje trailer og evt. bil.

Efter en opringning til Michael Møller, som stod på listen over trailerfolk, endte det med at Michael startede bilen og hentede den nye Folkebåd. Som Uffe siger, så er det virkelig foreningsliv som skal støttes, for både han, Gitte og Michael havde en fantastisk dag sammen. Michaels imødekommenhed er meget vigtig for at de har følt sig velkommen i klassen, og også derfor at de er kommet til årets generalforsamling. Nu håber Uffe blot at 1 båd kan blive til 2 og så 3, da de ellers vil være lidt alene i Gilleleje.

Ralph som også er ny i klassen bakker helt op om Uffes historie og roser Bent Mallemuk for den store hjælp han har ydet i forbindelse med hans køb af båd. Og uanset hvad, så kan man blot ringe til Bent og få et godt svar.

Jørgen Holst takker for de smukke ord fra Uffe, og fraråder med et stort smil på læben at lade være med at blive kapsejler og slå de andre, for så taler de ikke med dig mere

Benny fortæller at Uffe bare skal sige til, for sejlerne i Jægerspris er ikke tankelæsere

Per Damm opfordrer Uffe til at slå på tråden når de skal ud første gang.

DM 2007 i Århus

Peter Brøgger gjorde reklame for årets DM, som i år holdes samtidig med Århus Festuge. I år er Århus verdens centrum da byen er kulturhovedstad i Europa. Der er overvejelser om at maden fredag er inkl. i stævnegebyr, for at få alle til at deltage i det sociale arrangement. Overnatning i telte kan evt. blive problematisk, men i stedet arbejdes der i at tilbyde overnatning i større både.

Jysk Mesterskab 2017

Aabenraa var på tale som arrangør af Jysk Mesterskab 20017, men arbejdet kom for sent i gang, og derfor har det været for svært at finde en passende weekend. Men næste år skal sejladsen stables på benene, og datoerne koordineres med de Tyske sejladser.

Så nu er det valgt at lægge Jysk Mesterskab i Glücksburg i Flensborg Fjord samtidig med Pokalregattaen. Der håbes på at mange Danskere vil støtte op omkring dette fællearrangement.

75 års jubilæumsarrangement

Per Buch fortalte om jubilæumsarrangementer i weekenden før Guldpokalsejladserne i Kerteminde. Det er ikke et arrangement som er med i Guldpokalen, men tænkt som et fællesarrangement for både tur- og kapsejlere. Der vil være stor jubilæumsfest søndag aften. Program kommer på hjemmesiden inden for 14 dage.

Michael Sørensen spørger til om der er ansøgt om penge ved fonde til udarbejdelse af Jubilæumsbogen. Det er der ikke, og Michael S tilbyder at hjælpe med dette, hvilket bestyrelsen tog imod.

NFIA

Per Jørgensen spørger ind til hvad der sker i NFIA.

Søren svarer, da han frasidste år er nyvalgt formand for NFIA.

Der arbejdes på mere åbenhed, hvilket kan ses ved at der i dag udkommer et ½ årligt nyheds brev fra NFIA til alle medlemslande.

Af tiltag i år kan nævnes at klassereglerne pr. 1/1-2017 er opdateret med ting som kommer både tur- og kapsejlere til gode. Det væres sig slæder i storsejlet, rulle til fokken, længere ens længde sejlpinde, fast kickingstrap mm.

Der har også været målt meget på diverse køle, men man er umiddelbart ikke kommet ret meget videre, da kølene tilsyneladende er meget uens.

Og så er der en clarification på vej omkring brugen af håndstropper, pga. sidste sommers megen debat ved DM.

Folkebådscentralen

Steen Weber oplyser at han undrer sig over at Folkebådscentralen i Hamborg ikke svarer på hans henvendelser.

Bestyrelsen oplyser at de er klar over det store problem, og at der arbejdes på sagen.

Masteprojekt

Benny spørger ind til det masteprojekt der kører i Kerteminde.

Bjarne mener ikke at en debat omkring dette hører hjemme på generalforsamlingen, men er villig til at svare på spørgsmål til Bådmessen.

DM 2018 i Flensburg

Ingolf "Ringo" Diedrichsen fra FYC Flensborg Yacht Club var kørt den lange vej for at fortælle om det Tysk/Danske fællesprojekt med Tysk/Dansk Mesterskab 2018.

FYC er den eneste klub som har mulighed for at arrangere et sådan officielt mesterskab, da de er eneste klub som er medlem i både Dansk Sejlunion og den Tyske sejlunion. Stævnet bliver til i samarbejde med naboklubben Segler-Vereinigung Flensburg.

Stedet Fahrensodde ligger smukt naturskønt midt i Flensborg Fjord med sejladsområde lige uden for havnen. Området kan være lidt tricky, men betragtes som godt sejladsområde.

Der er gode muligheder for camping tæt på og kort til "gode" provianteringsmuligheder.

Besøg allerede nu hjemmesiden http://iddm2018.de/index.php/home-dk
hvor det allerede er muligt at forhåndstilmelde sig.

San Francisco Cup 2017

Ditte fortalte kort omkring årets stævne i San Francisco, som desværre falder sammen med DM i Århus. Det har gjort at 3 ud af 4 forhåndstilkendegivelser er trukket tilbage. Er du interesseret i denne oplevelse, så så indlæg på Folkebaad.dk. Sidste frist for tilmelding allerede den 11. marts 2017.

Afslutning

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen meget præcist kl. 12.23, og takkede for god ro og orden.

Og formanden takkede dirigenten for udførelse af hvervet.

Der deltog 67 sejlere ved generalforsamlingen.

Referent: Per Røssel – Faaborg Sejlklub

Formand Ditte Andreasen – Sundby Sejlforening

_____________________________________

Dirigent Bent Nielsen – Kolding Sejlklub

_____________________________________


2016

Referat af generalforsamling i Dansk Folkebådsklub, afholdt lørdag den 5. marts 2016 kl.13.00 i Hellerup Sejlklub

Dagsorden ifølge vedtægternes § 7, stk.1.

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
  1. Bestyrelsen foreslår en kontingent stigning på 25 kr til 350 kr/år
 1. Valg (I lige år)
  1. Formand (Ditte Andreasen genopstiller)
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer (Søren Kæstel og Flemming Palm, begge

genopstiller)

 1. 1 bestyrelsessuppleant (Torben Simonsen genopstiller ikke)
 2. 1 revisor (Kjeld Skov genopstiller ikke)
 1. Eventuelt
  1. Uddeling af Englænderpokalen
  2. Diskussion af vindgrænser under DM

  i. Bestyrelsen kommer med et oplæg til ændring af nuværende DM statutter

Formand Ditte Andreasen bød velkommen.

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg

Bestyrelsen foreslog Bent "Mallemuk" Nielsen, som blev enstemmigt valgt.

Bent startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Som stemmeudvalg blev Kim Kristensen og Erik Køster valgt

 1. Bestyrelsens beretning

Ditte aflagde bestyrelsens beretning, som er angivet herunder.

Bestyrelsen har vanen tro holdt 2 møder i året der gik, ud over formøde til denne generalforsamling. Derudover er det meste arbejde som vanligt foregået pr e-mail korrespondance. Vi har yderligere holdt møder med årets DM arrangør i Hejlsminde/Kolding samt næste års arrangør i KDY.

I NFIA regi har vi deltaget ved 2 NFIA bestyrelses møder, 1 separat møde i teknisk komité samt AGM i NFIA. Den største indsats her har været fortsat arbejde med opdatering af klassereglerne i 2017, disse vil vi have til afstemning senere på dagsordenen i dag.

Økonomi styringen kører fornemt i vores nu veletablerede system, foreninglet.dk, takket være en stor indsats fra Michael Møller. Vi har haft en støt stigning i

medlemstallet på hele 10%, noget vi kan være stolte af og som kan ses positivt i regnskabet. Som I har oplevet på det sidste er vi nu gået i gang med at implementere de nye muligheder for udsendelse af korrespondance til medlemmerne via e-mail gennem foreninglet.dk. Vi opfordrer så mange medlemmer som muligt til at tilmelde sig e-mail korrespondancen idet det sparer både tid og penge at sende ud elektronisk frem for fysiske breve, og derudover giver det os mulighed for forbedret kommunikation til medlemmerne om arrangementer og andet i løbet af året. Vi har foreløbig lige over halvdelen af medlemsskaren tilmeldt elektronisk post. Der vil naturligvis stadig være mulighed for at få "gammeldags" breve til dem som ikke ønsker det elektroniske, men vores arbejde og forsendelses omkostninger er på vej til at blive reduceret kraftigt.

Vi har ved årets bådudstilling i Fredericia haft en flot og velbesøgt stand, som dannede ramme om ranglistens præmieoverrækkelse efter en god og konstruktiv generalforsamling i Kolding Sejlklub. Både generalforsamling og præmieoverrækkelse have flot fremmøde, og vi fik uddelt nogle lækre sponsor præmier indsamlet af bestyrelsens sponsor udvalg. Vi skylder stor tak til alle de lokale sejlere som har knoklet for at få det op at stå.

Årets største internationale stævne var Guldpokalen som blev afholdt i Warnemünde, med 56 deltagende både. Tibbe Tit lå lunt til at tage pokalen igen, der var spænding om pladsen frem til det sidste, men de kunne i sidste ende ikke hamle op med en meget flot sejlende Ulf Kipcke fra Tyskland. Vi vil dog stadig sige tillykke med en meget flot 2. plads til Brian, Michael og Claus. Fremtidige Guldpokaler er planlagt en del år frem: Helsinki i år, Kerteminde i 2017, Simrishamn 2018, Århus 2019. 2020 må blive et sted i Tyskland.

Årets Danmarksmesterskab blev afholdt i Hejlsminde, i et samarbejde mellem Kolding og Hejlsminde sejlklubber. Vi må nok erkende at uge 28 ikke er den uge på året som trækker flest sejlere til, det har vi taget ved lære af. Ugen bød på store vejrmæssige udfordringer i form af meget kraftig vind, hvilket gjorde sig udslag i mange havarier og få både som gennemførte alle sejladser. Stort tillykke til Christian, Henrik og Christian som flot forsvarede deres danmarksmestertitel endnu engang under de svære forhold. Vi har de sidste år været i kontinuerlig debat om hvad vi skal gøre for at sikre så høje deltagertal som muligt, og et af de første tiltag blev afprøvet ved årets DM: vi havde åbnet op for udenlandsk deltagelse, hvilket resulterede i 2 både som var kørt hertil hele vejen fra Finland. Vi håber at mange danske sejlere vil gengælde besøget og tage op for at sejle kommende sæsons Guldpokal i Finland. Ligeledes kan vi allerede nu se 2 svenske både tilmeldt dette års DM.

Vi er stadig i den luksuriøse situation at klubberne kappes om at få lov til at afholde vores DM. Som det ser ud lige nu har vi kun et enkelt åbent år helt frem til 2021! De kommende DM arrangører vil blive: KDY/Tårbæk i år, afholdt i Skovshoved; 2017: Ebeltoft Vig, vi er i god kommunikation med dem allerede; 2018: Flensborg, holdt sammen med Tysk mesterskab; 2019: Fåborg hvor vi før har haft stor succes med stævnet; 2020 endnu åben; 2021 Sundby Sejlforening. Vi vil også fremadrettet begynde at eksperimentere lidt med tidspunkt og længde for stævnet, specielt i de år hvor Guldpokalen også afholdes i Danmark. Således har er vi i dialog med Ebeltoft Vig om muligheden for at DM i 2017 kunne afholdes over 3 dage inkl. Weekend enten i slut august eller start september.

Ranglisten kører stadig fint, vi kan stadig bryste os af at være Danmarks største kølbådsklasse, og vi har igen i år støttet de stævner som bad om det med for eksempel aftensmadsarrangement fredag aften når sejlerne ankommer. Vi omlagde også rangliste strukturen lidt, med lidt færre stævner som til gengæld har fået mesterskabs status (jysk, fynsk og sjællandsk mesterskab). Dette har formentlig har været medvirkende til at der var lidt øget deltagertal ved disse stævner i forhold til sidste år og vi vil fortsætte strukturen i år med før vi evaluerer. Derudover har vi haft nogle meget flotte lodtrækningspræmier – også dette vil vi fortsætte med, om end præmierne vil være lidt mindre i år. Vi vil fortsat lægge hovedet i blød for hvordan deltager tallet kan hæves fra de ca. 50 både vi har set de seneste år. Vi vil fortsætte den nye struktur i året der kommer, og håber at så mange som muligt vil bakke op om det.

På tursejlersiden har Lars Brædstrup fortsat sin meget populære artikel serie om optimering af båden til tursejlads. Vi tænker fortsæt meget over hvad vi kan gøre for tursejlerne i klassen, og vi har også igen sat ekstra penge af til dette formål i årets budget. Så hvis nogen sidder inde med idéer til arrangementer eller tiltag rettet mod tursejler segmentet, må I endelig komme frem med det.

Vores blad kører fremragende med den erfarne redaktør Per Damm, som sørger for at vi to gange om året kan glæde os til at få et yderst læsværdigt blad ind ad døren. I år kommer også Englænderpokalen igen i spil, idet der har været flotte beretninger at læse i bladet. Per har dog ytret ønske om snart at træde af fra posten, og vi er derfor på udkig efter en ny redaktør. Hvis der skulle sidde en med ønske om at videreføre traditionen, må vedkommende endelig henvende sig til bestyrelsen herom.

Også hjemmesiden kan vi være stolte af, idet webmaster Finn Hartvig lægger et stort stykke arbejde i at konstant at holde den opdateret. Det er de færreste som kan bryste sig af en hjemmeside med så meget relevant og opdateret materiale.

Endelig blev der i efteråret sejlet San Francisco Cup med deltagelse af 3 danske besætninger. Det var som sædvanlig et flot arrangeret stævne, de amerikanske sejlere er jo kendt for deres gæstfrihed – og flottere rammer at sejle i kan man næppe bede om.

Alt i alt har det altså været et fremragende år for klassen, og med de planer vi har for det kommende år kan det kun blive endnu bedre.

Spørgsmål til beretning:

Erik Køster: Tysk/dansk mesterskab sammen, hvordan fungerer det kan tysker bliv Dansk Mester?

Svar Ditte: Der arbejdes på hvordan arrangementet skal fungere. Der tales med Tysk Folkebådsklub og Flensburg Yacht Club. Men DS statutter tillader ikke at udenlands besætning vinder Dansk Mesterskab.

Per Dam: Er det rigtigt at DM i Ebeltoft ikke bliver uge 27?

Svar : Ja stævnet rykkes evt. til lige efter Århus Festuge.

Kim Kallesen: Hvorfor er både Skovshoved, KDY og Tårbæk nævnt vedr. DM 2016?

Svar: Skovshoved er det sted stævnet afholdes. Arrangør er KDY og hjælpeklub er Tårbæk.

Johnny Nielsen: Husk udenlands forsikring på trailer og både hvis du skal til Flensborg.

 1. Regnskab

Da kasserer Michael Møller desværre ikke kunne være til stede, fremlagde Ditte regnskabet, som var omdelt på bordene.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer.

Budget:

Ditte fremlagde budgettet for 2016. Budgettet blev taget til efterretning.

 1. Indkomne forslag

Bjarne Marcussen gjorde først opmærksom på den clarification (præcisering) som NFIA har lavet omkring kølen. Generelt har man ved kontrolmålinger fundet ud af at de fleste køle er for tynde, det tænker NFIA stadig over hvad man skal gøre ved. Men det har medført at NFIA nu har præciseret at det er tilladt at pakke sin køl ind i diverse materialer, som f.eks. glasfiber og polyester.

Der er også ved nogle af sidste sæsons stævner set køle som er lidt for ret kantede i rundingen i bunden af kølen, i forhold til de regler som altid har været gældende. Derfor er der nu lavet måleskabeloner som vil blive brugt til større stævner i ind og udland.

Spørgsmål:

Johnny: Hvad gør man hvis der er et problem med køl formen? Kan måleskabelonen evt. sendes ud?

Svar: Ditte og Bjarne medbringer skabelonerne til stævnerne, så man kan få kontrolmålt sin køl. Der ligger også tegning på NFIA´s hjemmeside.

Knud Peter: Hvilke tolerancer accepteres?

Johs: Kan man regne med at hvis kølen følger skroget, så er kølen i den rigtige tykkelse?

Per Røssel: Opfordrer til at der ikke anvendes den hårde linje i første omgang. Det vil være ærgerligt at køre til Findland og blive sendt hjem igen

Per Dam: Opfordrer NFIA lande til at oplyse sejlerne om problemet.

Benny: Mener at et klassebevis på båden bør være nok, da båden så er målt en gang.

Kim: Mener en advarsel i første omgang er nok.

Bjarne: Oplyser om at en hurtig båd til DM og GP havde skarpkantet køl, og han mener at det gør båden væsentligt hurtigere.

Bjarne Marcussen fremlagde efterfølgende de forslag til regelændringer, som denne generalforsamling skulle stemme om. Efterfølgende skal der på NFIA møde ved Guldpokalen i Finland, stemmes om disse regelændringsforslag. Hvert land har et antal stemmer i forhold til antal både. Danmarks stemme har den ordlyd som blev vedtaget på denne generalforsamling.

Drafting wording for NFIA rule Changes to com in force 2017:

8.20: A furling device for headsails is prohibited. A headsail furling device may be fitted instead of a fixed forestay deck fitting. Furling of the headsail is prohibited while sailing.

8.60: No device other than a topping lift is permitted applying vertical lift to the main
boom. The mounting points of a topping lift shall be above the M.B. No. III and abaft the boom M.B. (boom point).

9.21: The mainsail shall comply with the measurements on the measurement diagram.

The luff of the sail shall either have a continuous bolt rope which shall be within the full length of the mast groove while racing or the luff of the sail may be attached to the mast by slides.

The foot of the sail shall have a continuous bolt rope which shall be within the full length of the boom´s groove while racing.

9.24: The outside lengths of the batten pockets shall not exceed:

Top 800 mm.

Lower three 1050 mm.

13.10: There shall be two or three persons on board while racing. Only if the total weight of three crew members does not exceed 200 kg, the crew may consist of four persons. The number of persons may be specified in the Notice of race. A boat shall complete with the same number of persons throughout an event. Any change of person (crew) shall be approved by the Race Committee.

Kommentarer:

Erik Køster 9.21: Spørger til rebning.

Svar: Det har altid været tilladt og muligt også med træmast.

Kim Kallesen 9.24: Hvad siger sejlmagerne, er det fornuftigt med denne ændring?

Svar: Ja sejlmagerne mener at det forlænger levetiden på sejlene.

Benny 8.20: Er fast headfoil profil tilladt?

Svar: Nej det er det ikke, der er kun tale om at tillade en rulle som drejer stålwireren rundt.

Benny 8.60: Er det egentligt i orden at sætte bomdirk fast i storsejlsfaldet og hejse det med op?

Svar: Nej ikke med mindre at det bliver fastgjort på faldet så det sidder over M.B. III. Og det skal være hele sejladsen.

Afstemning: Alle 5 regelændringsforslag blev vedtaget med lutter ja stemmer, med den bemærkning at det bør præciseres at det i regel 8.20 kun er en wire som må bruges og ikke et fast headfoil profil.

Som en sidebemærkning spørger Kim Kallesen om det er tilladt med alu anker. Det er det, blot det vejer 6 kg. og der er min. 6 kg. tilhørende ankerkæde.

5.
Fastlæggelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog en kontingent stigning på 25 kr. til 350 kr./år. Dette vil først være gældende fra år 2017.

Baggrunden er at det nuværende aktivitetsniveau resulterer i et systematisk underskud, og at man forsøger at afbøde dette med en kontingentforhøjelse, så kassen ikke udvandes for hurtigt.

Kommentar Per Røssel: Tidligere generalforsamlinger har bedt bestyrelsen om at nedbringe kassebeholdningen, da den var uforholdsmæssig for stor, og nu det sker vil man stoppe det igen. Hvorfor?

Svar: Kassebeholdningen er stødt dalende, og vil for hurtigt komme for langt ned, derfor foreslår bestyrelsen denne kontingentforhøjelse.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6.
Valg (i ulige år)

Formand: Ditte Andreasen genvalgt med akklamation.

2 bestyrelsesmedlemmer: Søren Kæstel og Flemming Palm genvalgt med akklamation.

1 revisorsuppleant: Torben Simonsen genopstiller ikke. Sonny Kallehave fra Nysted blev valgt med akklamation.

1 revisor: Kjeld Skov genopstiller ikke. Hans Friis fra Jægerspris blev valgt med akklamation.

7.
Eventuelt

 1. Uddeling af Englænderpokalen

Lisa Thurøe fik tildelt Englænderpokalen for den fantastiske turberetning med folkebåden Private Lady på Limfjorden. Lisa havde desværre ikke mulighed for at være til stede på generalforsamlingen, men pokalen bliver afleveret i Kerteminde.

 1. Diskussion af vindgrænser under DM

Baggrunden for denne diskussion er sidste sommers meget blæsende DM i Hejlsminde, hvor deltagerne faldt som fluer, og stævnet i høj grad blev præget at få deltagere i de enkelte sejladser og forholdsvis mange haverier.

Ditte forklarer omkring statutterne vedr. vindstyrker til DM sejladser for folkebåde. Dommer Thomas Jørgensen er blevet spurgt til råds, og han oplyser at en dommer altid vil forsøge at følge de gældende skrevne regler.

ISAF anbefaler I øvrigt 12,5 m/sekund.

Nuværende tekst i DANSK FOLKEBÅDSKLUBS FORSKRIFTER FOR AFHOLDELSE AF

DANMARKSMESTERSKABER

Minimum- og maksimumvindhastighed: Maksimum vindhastigheden er fastsat til 15 m/s ved gentagne målinger indenfor 30 minutter. Hvis vindhastigheden under en sejlads øger til over maksimumhastigheden kan baneledelsen opgive sejladsen. Dette punkt kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse.

Bestyrelsens forslag til ny tekst:

Minimum- og maksimumvindhastighed: Maksimum vindhastigheden er fastsat til x m/s ved gentagne målinger indenfor 30 minutter. Banelederen har til enhver tid bemyndigelse til at vurdere betingelserne uegnede til sejlads grundet kastevinde, voldsomme bølger eller andre forhold som forværrer sikkerheden eller muligheden for at lægge en bane. Hvis vindhastigheden under en sejlads øger til over maksimumhastigheden kan baneledelsen opgive sejladsen. Dette punkt kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse.

X kan enten være uændret 15 m/s eller reduceres til 14, 13 eller 12 m/s. Den endeligt angivne maksimum vindstyrke vil være punkt for debat under årets generalforsamling.

Kommentarer:

Kim Kallesen: Havneforhold kan have stor indflydelse på om der kan sejles.

Johnny: Det var problematisk at dommerne ikke hurtigt fik startet 2 sejlads den først dag til DM i Hejlsminde. Det gjorde at flere fik ødelagt sejl.

Svar Ditte: Det var grej problemer og manglende følgebåde der var årsagen, hvilket naturligvis ikke var tilfredsstillende.

Meddommer til DM 2015 Hans Friis: Forklarer at dommerbesætningen havde mindst lige så store udfordringer som sejlerne.

Per Dam: Spørger ind til om der er sikkerhed nok til de Danske stævner? I Tyskland er der altid flere redningsfartøjer med ude.

Svar Ditte: Ved formøder med sejlklubberne lægger DFK altid stor vægt på at sikkerheden skal være i orden, og sejlklubberne accepterer dette. Men de faktiske forhold under stævnerne er desværre ikke altid i orden.

Peter Brøgger: Opfordrer til at bådene hjælpes ad internt.

Kim Kallesen: Foreslår demokratisk afstemning blandt sejlere om der skal sejles eller ej.

Svar: Det er ikke muligt i forhold til kapsejladsreglerne.

Per Dam: Opfordrer til afholdelse af skippermøder omkring problemet med for meget vind.

Sonny: Mener ikke DM er attraktivt med 3 både.

Ditte: Mener stadig at det kan være skægt i 14 meter/sek., hvis forholdene med bølger og kastevinde er til det.

Lars Bræstrup: Anbefaler at der ikke lægges for store begrænsninger på.

Leif Pipper: Opfordrer til at det er op til dommerne at bestemme ud fra de forhold der nu engang er til stede.

Michael Belvad: Opfordrer til at tiden for måling af vindstyrken nedsættes.

Brøgger: Opfordrer til helt at fjerne begrænsningen og lade dommerne bestemme.

Johnny: Man bør på dagen stemme om der skal sejles.

Ditte og Flemming Palm svarer: Ikke muligt iht. kapsejladsreglerne, og at det vil skabe unødig splid pga. de forskellige bådes interne placeringer inden en afstemning.

Hans Friis: Henviser til statutterne hvor der skal sejles 4 sejladser og min 6 timer i alt.

Det kan blive problematisk hvis vindgrænsen sættes for langt ned.

Erik Køster: Opfordrer til at holde fast i teksten.

Benny: Opfordrer til at banelederen får mere en blot en max. vindhastighed at forholde sig til.

Kim Kallesen: Opfordrer til at sikkerheden prioriteres.

Benny: Teksten skal tilrettes til at der skal stå hvad konsekvensen er hvis det blæser for meget. Teksten er ikke 100% klar.

Bent Mallemuk: Det sidste ord er at bestyrelsen får et ja til at gå hjem og arbejde videre med teksten.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen meget præcist kl. 15.00, og takkede for god ro og orden.

Og formanden takkede dirigenten for udførelse af hvervet.

Der deltog 36 sejlere ved generalforsamlingen.

Referent: Per Røssel – Faaborg Sejlklub

Formand Ditte Andreasen – Sundby Sejlforening

_____________________________________

Dirigent Bent Nielsen – Kolding Sejlklub

_____________________________________


2015

Referat af Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub afholdt lørdag den 7. Marts 2015 kl. 10:00 i Kolding Sejlklub.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
  1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  2. Forslag fra Jørgen Heidemann om rulleforstag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg (i ulige år)
 1. Kasserer (Steen Weber genopstiller ikke)
 2. 3 bestyrelsesmedlemmer ( Heines Nielsen og Jakob Frost genopstiller ikke, Peter Brøgger er villig til genvalg)
 3. 1 bestyrelsessuppleant (Svend Ipsen er villig til genvalg)
 4. 1 revisor (Lars Dalbøge er villig til genvalg)
  1. Evt.
   1. Uddeling af Englænderpokalen
   2. Gennemgang af nye DM forskrifter og ny ranglistestruktur

Formanden Ditte Andreasen bød velkommen til de 44 fremmødte medlemmer.

 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Bent "Mallemuk" Nielsen, som blev valgt. Bent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Der blev nedsat stemmeudvalg bestående af Bjarne Marcussen fra Fåborg og Kim Kristensen fra Jægerspris

 1. Bestyrelsens beretning

Ditte Andreasen aflagde bestyrelsens beretning:

"Bestyrelsen har i året der er gået holdt 2 møder ud over formøde til denne generalforsamling. Derudover er det meste arbejde som vanligt foregået pr e-mail korrespondance. Vi har bl.a.

arbejdet med at finde gode stævnearrangører og koordinere med årets DM arrangør i Lynæs samt næste års arrangør i Hejlsminde/Kolding, og sørget for sponsorer til ranglisten.

I INFIA regi har vi haft noget udskiftning, idet Søren Kæstel har afløst Per Damm som næstformand mens Bjarne Marcussen har afløst Heines Nielsen i teknisk kommité. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke både Per og Heines for deres indstats i NFIA. Arbejdet med at diskutere, hvilke regler der skal kigges på frem mod næste opdatering af klassereglerne i 2017, er fortsat. Således bliver der for eksempel set positivt på at tillade montering af rulleforstag men ikke brug heraf under kapsejlads, samt tilladelse af slæder i storsejlet. Derimod er andre forslag blevet kasseret af forskellige årsag, dette gælder for eksempel brug af spiler eller genakker under kapsejlads, og tilladelse til nye materialer til sejldug. Derudover har vi deltaget ved 2 NFIA bestyrelses møder, 1 separat møde i teknisk kommité samt AGM (generalforsamling) i NFIA.

Økonomistyringen er der efterhånden ved at være rigtig godt styr på. Takket være en stor indsats fra Steen Weber og Michael Møller er vores nye system foreninglet.dk nu oppe at køre, og fungerer upåklageligt. Der har været nogle udmeldelser og der er tilkommet 30 nye medlemmer. Der er nye muligheder for udsendelse af korrespondence til medlemmerne via e-mail gennem foreninglet.dk, og vi har derfor iværksat et projekt med at få opdateret så mange medlemmers e-mail adresser som muligt. Der er både tid og penge at spare ved at sende ud elektronisk frem for fysiske breve, og derudover giver det os mulighed for forbedret kommunikation til medlemmerne om arrangementer og andet i løbet af året. Det lykkedes desværre ikke at få helt på plads inden udsendelse af indbydelse til denne generalforsamling, men det er vores håb, at størstedelen af medlemmerne til næste år kun vil modtage elektronisk indbydelse. Der vil naturligvis stadig være mulighed for at få "gammeldags" breve til dem, som ikke ønsker det elektroniske, men vores arbejde og forsendelsesomkostninger vil forhåbentlig blive reduceret kraftigt.

Efter at Bella Center sidste år annoncerede, at de ikke længere vil arrangere bådudstilling, lagde vi hovederne i blød for at finde ud af, hvad vi så skulle gøre i lige år, hvor vi har generalforsamlingen øst for Storebælt. Vi endte med at arrangere en sejlerdag afholdt i Hellerup Sejlklub, hvor vi både havde fine indslag om tursejlads og de nye ror, en brainstorming session om folkebådens fremtid, generalforsamling og præmieoverrækkelse for ranglisten. DFK var vært ved både frokost undervejs og en fadøl til præmieoverrækkelsen. Arrangementet viste sig at være en stor succes, idet omkring 50 sejlere mødte frem til de forskellige indslag + generalforsamlingen, og endnu flere stødte til under præmieoverrækkelsen. Vi har efterfølgende fået mange positive tilbagemeldinger, og det er vores plan, at vi vil gentage et lignende arrangement i forbindelse med generalforsamling øst for Storebælt fremadrettet.

Der har de senere år været flere og flere tegn på, at de forskellige klassebådsorganisationer ønsker et større samarbejde, og at man måske ikke har været helt tilfreds med Sejlunionens støtte omkring klassebådssejlads. Det fik i eftersommeren H-bådenes formand, Henrik Toft, op af stolen, og vi bakkede hurtigt op omkring ønsket om dialog med unionen. Vi to klasser tog initiativ til at lægge lidt pres på unionen, og det udmøntede sig ved et nyt klassebådsforum, som blev sparket i gang ved et møde i Kerteminde i februar. Der var stor opbakning til mødet med fremmøde fra rigtig mange klasser, og der er nu ved at blive sat lidt struktur på samarbejdet. Formålet er dels noget vidensdeling, dels samarbejde om stævner, uddannelse af målere og baneledere, promovering af klassebådssejlads - og hvad klasserne i øvrigt kan blive enige om.

Årets største internationale stævne var Guldpokalen, som blev afholdt i Kerteminde, og det var med den flotteste danske deltagelse, vi har set i mange år, med hele 26 danske både på startlinien. Derudover var der deltagelse fra både Tyskland, Sverige, Finland, England og USA — alt i alt 52 deltagere til et meget succesrigt stævne på det, der nok af mange betragtes som folkebådens hjemmebane. Endnu engang kan vi være stolte af at pokalen landede på danske hænder, tillykke til Brian, Michael og Claus fra Sundby Sejlforening.

Årets Danmarksmesterskab blev afholdt hos vores gode venner i Lynæs, og vi var endnu engang velsignet med forrygende sommervejr kombineret med fin vind under hele stævnet. Lynæs Sejlklub har efterhånden arrangeret en del stævner for os, og de lavede også denne gang et fremragende stævne. Stort tillykke til Christian, Henrik og Christian som flot forsvarede deres danmarksmestertitel. Desværre gik det flotte deltagertal ved Guldpokalen nok lidt ud over DM deltagelsen, hvor vi nok kunne have ønsket os lidt flere deltagere. Vi har de sidste år været i kontinuerlig debat om hvad vi skal gøre for at sikre så høje deltagertal som muligt, og et af de første tiltag kan ses allerede til dette års DM: vi har åbnet op for udenlandsk deltagelse. Derudover diskuterer vi både antal sejladsdage, antal sejladser, samt tidsmæssig placering af stævnet. Specielt kunne det nok være værd at se på de år, hvor Guldpokalen lige som i forgangen sæson afholdes i

Danmark, om man de år kunne gøre det mere attraktivt at deltage ved begge stævner. Debatten vil formentlig fortsætte i årene fremover, hvor vi løbende vil afveje stemningen hos sejlerne og vurdere, hvordan vi gør det bedst for de fleste — vel vidende at vi aldrig vil kunne give alle præcis den løsning de foretrækker.

Ranglisten kører stadig fint, vi kan stadig bryste os af at være Danmarks største kølbådsklasse, og vi har igen i år støttet de stævner, som bad om det, med for eksempel aftensmadsarrangement fredag aften, når sejlerne ankommer. Når det er sagt, fortsætter vi med at lægge hovederne i blød for, hvordan deltagertallet kan hæves fra de ca. 50 både, vi har set de seneste år. I vil derfor se, at vi til dette år har lagt ranglistestrukturen lidt om, så vi har færre stævner, som til gengæld får større anerkendelse. Det er også vores plan fremover at komme med forskellige tiltag, som skal gøre det mere attraktivt at deltage, ligesom vi kommer til at bakke mere op om andre arrangementer rundt omkring i landet, men det vil Søren komme med mere om senere under eventuelt.

På tursejlersiden har Lars Brædstrup fortsat sin meget populære artikelserie om optimering af båden til tursejlads. Lars har også endnu en gang været tovholder for et tursejler træf i Marstal i pinsen. Da der var begrænset interesse for arrangementet, vil det ikke blive gentaget i år. Men vi tænker fortsæt meget over, hvad vi kan gøre for tursejlerne i klassen, og vi har også sat ekstra penge af til dette formål i årets budget. Så hvis nogen sidder inde med idéer til arrangementer eller tiltag rettet mod tursejler segmentet, må I endelig komme frem med det.

Vores blad kører fremragende med den erfarne redaktør Per Damm, som sørger for at vi to gange om året kan glæde os til at få et yderst læsværdigt blad ind ad døren. Det eneste man kunne ønske sig her var nogle turberetninger — sådan nogen plejer at være hyggelig læsning, og en god en af slagsen kan jo belønnes med Englænderpokalen, vores vandrepræmie for bedste turberetning, som desværre ikke kommer til uddeling i år.

Også hjemmesiden kan vi være stolte af, idet webmaster Finn Hartvig lægger et stort stykke arbejde i at konstant at holde den opdateret. Det er de færreste som kan bryste sig af en hjemmeside med så meget relevant og opdateret materiale — trods lidt tekniske problemer med opslagstavlen på det sidste.

Endelig blev der i foråret afholdt en forrygende Sessan Pokal i Berlin, arrangøren var SV03. Der var ikke sparet på noget, og de havde fået kørt både til fra andre byer i Tyskland for at få deltagerantallet helt op på 52 både, hvilket gav plads til 26 hold fra 7 forskellige nationer. Meget imponerende, og skønt at se deltagere fra lande, vi ikke tidligere har set meget til: Estland og Ungarn. Også denne pokal havnede igen på danske hænder, hos det forsvarende Team Kolding. Tillykke også til jer.

Alt i alt har det altså været et fremragende år for klassen, og med de planer vi har for det kommende år kan det kun blive endnu bedre.

Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt med stort applaus.

3. Regnskab v. Steen Weber. Regnskabet blev udleveret.

Efter fremlæggelsen var der et par spørgsmål, som Steen svarede på. Vi har nu 304 medlemmer. Der kom 30 nye medlemmer i 2014 og i år er der allerede kommet 6 nye.

Tilskud til ikke-rangliste stævner. Øvrige stævner = tursejlerstævner. Udstillinger: Fredericia.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Steen Weber oplyste, at budgettet vi nu vedtager, er for indeværende år.

Kommentarer til budgettet: Erik Madsen, fremsendelse af medlemsblad er dyrt — kan lægges ud på nettet. Ca. 1/3 af kontingentet. Per Røssel foreslog, at det kunne være frivilligt om man vil have det pr. mail eller fysisk. Michael Møller oplyste, at ikke den store besparelse at skære ned på antallet af blade. Annette nævnte, at det har værdi at bladene ligger i sejlklubberne. Tidligere redaktør NielsUlrich Barslev syntes det er positivt at få bladet fysisk og rart med tilbagemeldinger fra glade læsere Bestyrelsen arbejder videre ud fra de faldne bemærkninger.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

 1. Indkomne forslag
 1. Bestyrelsen foreslog vedtægtsændring af 5 4, stk. 2, så kontingentet skal være betalt senest den

  15. februar (inden generealforsamlingen) i stedet for senest 1. april. Ingen bemærkninger. Vedtaget.

 2. Forslag fra Jørgen Heidemann om at det blev lovligt med rulleforstag. Forslag med begrundelse og illustration blev omdelt. Ditte Andreasen opridsede procedure for regelændringer. Hvert 4. år behandler NIFA forslag om regelændringer, næste gang i 2016. Bestyrelsen er positiv over for Jørgens forslag og følgende formulering blev godkendt af generalforsamlingen: "Bestyrelsen pålægges at arbejde for tilladelse til rullebeslag på forstag, men ikke benyttelse under kapsejlads.

  Endelig indstilling vedtages på generalforsamlingen i 2016."

  1. Fastsættelse af kontingent for 2016. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 25. gang på 325 kr. årligt. Vedtaget.
  2. Valg
 3. Kasserer Sten Weber afgår. Michael Møller blev valgt uden modkandidat. Ditte stor tak til Sten Weber.
 4. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg. Heines Nielsen fra Kolding og Jacob Frost fra Fåborg går af. Peter Brøgger fra Århus blev genvalgt og Lars Bræstrup fra Svendborg og Bjarne Marcussen fra Fåborg blev valgt.
 5. 1 bestyrelsessuppleant: Torben Simonsen fra Holbæk blev valgt.
 6. 1 revisor: Lars Dalbøge fra Århus blev genvalgt.
  1. Evt.
 7. Englænderpokalen — punktet udgik, der forelå ingen beretninger.
 8. Søren Kæstel gennemgik de nye forskrifter for afholdelse af DM forskrifter og ny ranglistestruktur. Retningslinier for DM gælder fra i år — John holdning til at sejle med andre klasser? Søren oplyste, at det ikke umiddelbart er planen. Måske indføres det senere i forskrifterne, at vi ikke vil sejle på samme bane som andre klasser. Måske krav fremover fra Dansk Sejlunion om banedeling. Selv om det ikke er nævnt er der mulighed for international deltagelse. Blød formulering om banedeling. Per Røssel supplerende med præcisering af, at vi sejler efter DS forskrifter.

  Søren fortalte, at der bliver lavet ny hjemmeside til ranglisten og ny hjemmeside til DM hvert år — gøres til genbrug, så klubben administrerer den og dermed gør det lettere for den arrangerende klub. Begrundelsen for det færre antal ranglistestævner er ønsket om, at deltagelse i disse få stævner prioriteres og at der kan lokke flere med til de øvrige stævner, når de stærkeste i klasssen ikke deltager. Stadig betragtelig lodtrækningspræmie til øvrige stævner, så det også er attraktivt at deltage her.

  Søren oplyste, at der sejles om NIFA guldpokaler inden for de næste 5 år følgende steder: 2015 Warnemünde

 9. Helsinki (udfordring med transportomkostninger evt. søtransport fra Århus)
 10. Kerteminde 75 års fødselsdag 2018 Sverige mellem Ystad og Halmstad

  2019 Århus

  Som afslutning sagde Erik Madsen fra Kolding: "Vi glæder os til at se jer til DM 2015."

  Dirigenten takkede for god ro og orden.

  Formanden takkede dirigenten for udførelse af hvervet.

  Generalforsamlingen sluttede kl. 11:50.

  Referenter: Anne Sieg og Niels-Ulrich Barslev fra Glyngøre (Sallingsund Sejlklub)


2014

Referat af Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub 2014

Afholdt i Hellerup Sejlklub lørdag den 1. marts 2014 kl. 10.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg (l lige år)
 1. Formand (Ditte Andreasen genopstiller)
 2. 2 bestyrelsesmedlemmer (Søren Kæstel genopstiller, Steen Weber genopstiller ikke)
 3. 1 bestyrelsessuppleant (Svend Ipsen genopstiller)
 4. 1 revisor (Vagn Olsen genopstiller ikke)

7. Eventuelt

a. Uddeling af Englænderpokalen

Ad 1. Valg af dirigent.

Ditte Andreasen bød velkommen til generalforsamlingen og glædede sig over et stort fremmøde (af referenten optalt til 52 personer inkl. bestyrelsen) og foreslog Bent "Mallemuk" Nielsen som dirigent. Mallemuk blev valgt med akklamation og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ditte Andreasen oplyste, at Niels-Ulrich Barslev havde påtaget sig referentopgaven under redaktørens fravær.

Ad 2. Bestyrelsens beretning 2012-13.

Ditte Andreasen aflagde bestyrelsens beretning.

'Bestyrelsen har i året der er gået holdt 2 møder ud over formøde til denne generalforsamling.

Derudover er det meste arbejde foregået pr e-mail korrespondance, hvilket virker fint. Vi har bl.a. arbejdet med at finde gode stævne arrangører og koordinere med årets arrangør i Kragenæs samt næste års arrangør i Lynæs, sørget for sponsorer til ranglisten, arrangeret muligheder for trailerlån og mentor ordning. INFIA regi har vi arbejdet med at lave et spørgeskema om hvilke regler NFIA skal arbejde på frem mod næste opdatering af klassereglerne i 2017, det har været længere undervejs end ventet men kommer på hjemmesiden i løbet af foråret. Derudover har vi deltaget ved 1 møde + AGM i NHA.

Men årets største udfordring har uden tvivl været økonomien. Vi har i mange år været forvænt med en professionel finansmand som kasserer, men da Helmuth af naturlige årsager valgte at trække sig fra hvervet viste det sig en stor mundfuld at skifte kasserer jobbet til nye hænder. Det var ikke ligetil at få banken til at overføre konto-adgangen til ny kasserer — vi havde en kort periode hvor ingen kunne logge ind via netbank. Derudover skulle nye mennesker sættes ind i vores regnskabssystem. Men den allerstørste udfordring lå i nye sikkerhedsregler fra Nets, som gjorde at udsendelsen af kontingentopkrævninger blev forsinket i mange omgange. Vi var aldrig kommet igennem denne udfordring uden en meget stor indsats fra Bent Mallemuk Nielsen og Lotte Andreasen. De endte med at bruge flere hele dage med at ringe rundt til diverse instanser før alt faldt på plads — noget man umuligt kunne have løftet ved siden af et normalt fuldtidsjob. Det endte med at resultere i h års forsinkelse af opkrævningerne, og udsendelse af girokort i stedet for den automatiske opkrævning. Vi har lært mange lektioner vi kan tage med os ved næste kasserer skifte, men vi har også accepteret at kasserer jobbet som det ser ud i dag ikke er noget vi kan forvente at frivillige kræfter kan overkomme. Derfor har vi et forslag til en vedtægtsændring på programmet senere i dag.

Ved årets bådudstilling i Fredericia var Dansk Folkebådsklub repræsenteret ved en flot stand, hvor F DEN 930 Olfert var udstillet. Udstillingen trak på mange aktive kræfter vest for Storebælt, specielt lagde sejlerne fra Kolding en stor indsats.

Årets Danmarksmesterskab blev afholdt under meget smukke omgivelser i Kragenæs, og vi var velsignet med forrygende sommervejr kombineret med fin vind under hele stævnet, og rigtig søde lokale hjælpere. Desværre var stævnet ikke uden udfordringer. Deltagertallet var det laveste vi nogensinde har set i klassen, under 30, og da det kommer året efter et stævne med flot deltagertal har det fået os til at overveje om vi skal være mere forsigtige med at vælge geografiske yderpunkter til vore DM. Vi spørger os selv om vi er nået dertil hvor et godt deltager antal opnået ved mere centrale arrangører er blevet vigtigere end den geografiske dækning af hele landet. Men deltagertallet var ikke det eneste vi havde udfordring med. Målingen havde sine problemer, men mest af alt vil stævnet nok blive husket for baneledelsen, stærkest eksemplificeret ved en sejlads uden mållinje. Igen har vi lært lektien, og stiller fremadrettet højere krav til klubberne i valg af baneleder, og kommunikation frem mod stævnet.

Guldpokalen blev afholdt i Niendorff, og havde til gengæld flot deltager antal om end man kunne ønske sig større dansk deltagelse. Niendorff byder på en super hyggelig lille klub, og det var meget vellykket arrangement med indslag som salsa-instruktion og stort anlagt fyrværkeri. Og vi kan tilmed glæde os over at vi fik en dansk vinder.

Ranglisten kører stadig fint, og vi kan trods den lave DM deltagelse stadig bryste os af at være Danmarks største kølbådsklasse. Når det sagt, fortsætter vi med at lægge hovedet i blød for hvordan deltager tallet kan hæves — netop derfor har vi indlagt en brainstorming session senere i dag, hvor vi håber at få nye idéer fra jer.

Vi har haft flere tiltag i året der gik, blandt andet med debut på en mentor-ordning, hvor nye DM deltagere kunne få en af de gode ombord til trim-hjælp — og de som tog imod tilbuddet meldte tilbage med stor begejstring og forsikring om at de er med igen til næste år. Vi har også hjulpet med at arrangere transporthjælp til dem som ikke selv har trailer, og i hvert fald en af årets DM deltagere kom frem med denne hjælp. Derudover har vi haft en pulje penge rangliste arrangører kunne søge, for tiltag som kunne være med til at trække flere med. Kun en enkelt klub bød ind på puljen, nemlig Århus som lavede en god gang chili con carne for folkebådssejlerne fredag aften. Dette skal ses som langsigtet initiativ, vise andre sejlere at der er hygge og sammenhold i klassen.

Puljen vil være der igen i år, og vi vil gøre mere for at gøre arrangørerne opmærksomme på det. Endelig har vi haft et samarbejdet med Troels Lykke fra Min Båd, som har sørget for øget pressedækning af aktiviteter i klassen, samt lavet nogle fine videoklip som viser lidt om hvem vi er.

På tursejlersiden har Lars Brædstrup fortsat sin meget populære artikel serie om optimering af båden til tursejlads. Lars har også endnu en gang været tovholder for et tursejler træf i Marstal i pinsen, og der var denne gang lidt flere deltagere end sidste år — nu også med tyske venner. Vi håber at dette initiativ på sigt vil udvikle sig, og blive en institution i klassen".

Lars Bræstrup kommenterede beretningen således: "Godt at vi har en bestyrelse, der vil gøre noget for klassen og klubben".

Beretningen gav ikke anledning til yderligere bemærkninger og blev modtaget med akklamation.

Ad 3. Regnskab.

Regnskabet blev forelagt af Formanden, der oplyste, at kassereren, Kjeld S. Skov, var forhindret i at deltage.

Ditte knyttede følgende kommentarer til regnskabet:

Det er vist første gang i min tid som medlem, at vi har haft underskud. Det vil jeg straks vende tilbage til.

Indtægter:

Kontingent: Der er indkommet færre kontingenter end budgetteret på grund af kontingentudsendelsesproblemer. Her ligger grunden til underskuddet — forhåbentlig kommer der flere penge ind efterfølgende.

Udgifter:

Der har ikke været de store udgifter til Edb. Måske skal klubben i år have et nyt og lettere anvendeligt økonomisystem.

Aktiviteter:

Herunder ligger udgiften til trackingsystem under DM og 21.000 kr. til bl. a. et nyt stel sejl til udlån og til Troels Lykke for billeder og videoer.

Kontorhold:

1 2013 er udgiften 0 kr. I budget 2014 er afsat kr. 20.000, primært til dækning af udgiften til en administrator.

Diverse udgifter:

Udgiften er i alt kr. 8.700 kr. Herunder er bl. a. betalt kr. 5000 til Lystfartøjsmuseet i anledning af, at F DEN 541 "Tibbe", alle glasfiberbådes moder er blevet museumsskib.

Regnskabet gav anledning til spørgsmål.

Per Røssel spurgte til internetudgiften. Og fik oplyst, at det drejede sig om udgiften til betalingssystemet.

Flemming Palm ønskede at vide, hvorfor der i budget 2014 er afsat så mange penge til møder og rejser.

Ditte oplyste, at bestyrelsen ikke ved, hvor meget det kommer til at koste i 2014. Indtil nu har udgiften været lav, fordi mange mødedeltagere kører gratis i firmabiler.

Ole Thrane spurgte til afskrivning på debitorer.

Ditte oplyste, at det drejede sig om tidligere annoncører, der havde meldt fra, men som alligevel fejlagtigt - var blevet afkrævet betaling.

Johnny Nielsen spurgte, hvad man gør ved restancer.

Ditte svarede, at man følger op på dem.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

Ad 4. Indkomne forslag.

Ditte oplyste, at der ikke var indkommet forslag til behandling, men at bestyrelsen som det fremgik af det udsendte materiale, foreslår vedtægterne ændret, således at der i 5 11 indføjes et nyt stk. 5, med følgende ordlyd:

"Stk. 5. Bestyrelsen kan vælge en administrator til at varetage den daglige økonomi. Administrator tildeles adgang til klubbens driftskonto, medlemskartotek og regnskabssystem. Rettigheder kan tildeles ved underskrift fra formand og kasserer".

(Stk. 5 og stk. 6 bliver herefter stk. 6 og stk. 7).

Ditte begrundede forslaget, og oplyste bl. a., at hendes mor (Lotte Andreasen) på frivillig basis har stået for bogholderiet i 2013, men ikke ønsker at fortsætte med denne opgave.

Erik Køster spurgte om 20. 000 kr. var nok til opgaven.

Ditte svarede, at det formentlig ville være nok med 10.000 kr.

Per Buch foreslog, at man måske gik sammen med nogle andre om et fælles system.

Jacob Frost oplyste, at Dansk Sejlunion (DS) havde haft et fælles system, men at det nu var lukket ned.

Poul Andkjær udtalte, at man jo godt kunne spørge DS om mulighederne. Og spurgte samtidig om, hvilken bank klubben bruger.

Ditte oplyste, at man bruger Jyske Bank.

Efter disse bemærkninger og spørgsmål blev forslaget enstemmigt vedtaget. Ad 5. Fastsættelse af kontingent.

Ditte oplyste, at bestyrelsen foreslår uændret kontingent — 325 kr. pr. år.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6. Valg (Lige år).

 1. Formand

Ditte blev enstemmigt og med akklamation genvalgt.

Herefter oplyste Ditte, at kassereren, Kjeld S. Skov, har trukket sig fra posten og fra bestyrelsen, og at Steen Weber har tilbudt at påtage sig kassererposten i et år.

Steen Weber blev derefter enstemmigt valgt som kasserer for et år.

 1. 2 bestyrelsesmedlemmer

Søren Kæstel blev genvalgt med akklamation og Flemming Palm blev nyvalgt med akklamatiom.

 1. 1 bestyrelsessuppleant.

Svend Ipsen blev genvalgt med akklamation.

 1. 1 revisor

Ditte oplyste, at Vagn Olsen ikke ønskede at genopstille og at Kjeld S. Skov gerne påtager sig hvervet.

Kjeld S Skov blev valgt med akklamation.

Ad 7. Eventuelt

 1. Uddeling af Englænderpokalen.

Ditte oplyste, at der desværre ikke var indkommet beretninger fra medlemmerne, der kunne danne basis for uddeling af Englænderpokalen.

 1. Nyt æresmedlem.

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne, at Finn Hartvig, webmaster og fotografen bag det kendte "Stormbillede" og mange andre billeder bragt bl. a. i Folkebåds Nyt, blev udnævnt til Æresmedlem af Dansk Folkebådsklub. Ditte begrundede forslaget bl. a. med henvisning til Finns store indsats som folkebådssejler, først i "Nuser" og senere i "Flamingo", som bestyrelsesmedlem fra 2001 og som webmaster siden 2005. I forbindelse hermed gav hun Finn stor ros for hans indsats for klubben.

Forslaget blev vedtaget med akklamation.

Herefter gik forsamlingen videre med eventuelt:

 1. Lars Bræstrup foreslog, at der bliver oprettet et nyt punkt på hjemmesiden med

"Tursejlads/Turtips". Det blev aftalt, at Lars og Finn snakker nærmere sammen herom.

 1. DM 2016. Formanden oplyste, at der alligevel ikke bliver DM i 2016 i Sallingsund Sejlklub. Bestyrelsen har været betænkelig ved den geografiske placering med henblik på det mulige deltagerantal og sejlklubben har bl. a. på grund af bestyrelsesskifte og havneombygningsplaner nu afstået fra at afholde mesterskabet.

Søren Kæstel forelagde herefter et oplæg fra KDY, der har tilbudt at afholde DM 2016 fra Skovshoved Havn i forbindelse med KDY's 150 års jubilæum.

John Wulff spurgte, hvor der i givet fald skulle være Campingplads og hvad det skulle koste.

Søren oplyste, at det ville blive på Charlottenlund Fort i kort afstand fra Skovshoved havn.

Jacob Frost oplyste, at det måske ville blive gratis at campere.

 1. Peter Brøgger henledte opmærksomheden på efterårets ranglistestævner i Kerteminde, Kolding og Aarhus Festuge. Han opfordrede særligt sejlerne til at komme til Aarhus

  Festugestævnet og oplyste, at Sejlsportligaen med J 70'ere holder afsluttende stævne under Festugen. Der bliver i Øvrigt stor aktivitet på havnen, og det vil være den bedste chance for at vise "klassen". Der arbejdes meget aktivt med promotion af Festugen.

 2. Tekniske emner: Heines Nielsen fra Teknisk Komite i NFIA oplyste, at der arbejdes med en idébank . Spørgeskema udsendes i løbet af foråret. Der drøftes fx muligheden for fast "kicker" og slæder i storsejl.

  Heines Nielsen, NFIA's tekniske komité, nævnte videre, at han havde målt og godkendt nye glasfiberror, som Bjarne Marcussen og Andreas Granlund har fremstillet. Der er tale om "Profilror".

  Senere oplyste Heines tillige, at han havde fremstillet måleskabeloner til måling af rorene.

  Michael Belvad spurgte om styretoften skulle være ombord under sejlads og om den måtte lægges ud foran.

  Ditte svarede, at styretoften skal være ombord, hvis den er vejet med.

  Per Røssel indskød, han i sin båd havde to styretofter — en i hver side.

  Per Jørgensen nævnte, at diskussionen om styretoften måske bedst kunne løses, ved at der blev fastsat en max. vægt fx 6 —8 kg. på toften og at den indgår i bådens vægt.

 3. Formanden takkede Bent "Mallemuk" for hans store indsats i forbindelse med "kontingentopkrævningsmiséren" og overrakte ham en vingave.

  Lars Bræstrup spurgte i denne forbindelse om, hvor mange medlemmer der er i klubben.

  Ditte svarede, at der er udsendt indbydelse til GF til 366, og at der er ca. 280, der har betalt kontingent indtil nu.

  Bent "Mallemuk" supplerede med oplysning om, at der kommer flere nye medlemmer, end der er medlemmer, der melder sig ud.

 4. Benny Christensen opfordrede til, at der blev uddannet flere målere. Det ville lette presset på den nuværende måler, især i forbindelse med stævner hvor han selv deltager.

  Ditte svarede, at der i Kolding er en sejler (ikke kapsejler), der har vist interesse for at blive måler. Evt. gennemføres der et DS-Klassemålerkursus.

  Benny Christensen spurgte om de emner, der havde været til drøftelse evt. kunne give problemer ved Guldpokalsejladserne.

  Ditte svarede hertil, at Guldpokalsejladserne er et NFIA-arrangement.

  John Wulff oplyste, at forme til støbning i GFK skal godkendes og spurgte om formene til de nye ror var blevet godkendt.

  Benny Christensen oplyste i forbindelse hermed, at han havde set på nettet, at der i England bliver bygget GFK-Folkebåde.

  Ditte svarede hertil, at der i England findes mange varianter af Folkebåde også uden for klasse.

  Bent "Mallemuk" spurgte ind til om rorformene skulle godkendes.

  Ditte svarede, at ror til salg fra producent skal godkendes af NFIA. Men man må godt fremstille sit eget ror.

    Peter Brøgger reklamerede for en Facebook-Gruppe, der er lavet af Folkebådssejlere.    

Johnny "Bango" Jørgensen spurgte, om han hvis han fik et af de nye ror kunne komme få et måleproblem, eller om det kun var producenterne?

Andreas Granlund fik det sidste ord i debatten om ror, idet han slog fast, at han havde lavet en form og støbt et ror, der var blevet godkendt af Heines Nielsen, NFIA's tekniske komite — og at der intet står i klassereglerne herom.

Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen kl. 11.50.

Ditte takkede dirigenten for udførelsen af hvervet og forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen.

Glyngøre, den 18. marts 2013

Referent: Niels-Ulrich Barslev

København, den 18. marts 2014

Formand: Ditte Andreasen


2013

Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub 2013

Afholdt i Kolding Sejlklub 23. februar 2013 kl. 10.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg(i ulige år)

e. Kasserer: Helmuth Schwarz genopstiller ikke. (Kjeld S. Skov opstiller)

f. 3 bestyrelsesmedlemmer: Steen Weber, Jakob Frost og Heines Nielsen . (alle

genopstiller).

g. 1 bestyrelsessuppleant : Svend Ipsen (genopstiller)

h. 1 revisor: Lars Dalbøge (genopstiller)

7. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent.

Ditte Andreasen bød velkommen til generalforsamlingen, 44 personer inklusive bestyrelsen var

mødt op, og foreslog Bent "Mallemuk" Nielsen som dirigent. Mallemuk blev valgt med

akklamation og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dernæst blev Niels-Ulrich valgt som referent og Per Damm og Lars Bræstrup til stemmeudvalg.

Ad 2 Bestyrelsens beretning 2012-13

Ditte Andreasen aflagde bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen har i året, der er gået, holdt 2 møder ud over formøde til denne generalforsamling.

Derudover er det meste arbejde foregået pr e-mail korrespondance, hvilket virker fint. Vi har bl.a.

arbejdet med de nye klasseregler – der ændres hvert 4 . år – og som trådte i kraft 1. januar 2013.

Med at finde gode stævnearrangører og koordinere med årets DM-arrangør i Kragenæs. Sørget for

sponsorer til ranglisten. Arrangeret muligheder for trailerlån og mentor ordning, samt deltaget ved

Dansk Sejlunions generalforsamling og ved 2 møder i NFIA.

Der er nedsat et par nye underudvalg. Det ene er et målerudvalg som har til formål at støtte op om

vores klubmåler. Det kan være sur tjans at skulle diskutere med sine sejlerkammerater, om deres

båd lever op til reglerne, og være forstyrrende, når man samtidig selv kapsejler. Udvalget har til

formål at hjælpe måleren med at sætter retningslinier for målingen, samt støtte op under selve

målingen. Tag godt imod udvalget, og støt op om vores måler John Wulff – det er et vigtigt arbejde,

hvis klassen skal holdes ren. Derudover er nedsat et regeludvalg, som jeg kommer nærmere ind på

senere.

2012 var året for Folkebådens 70-års jubilæum. Dette blev fejret med et flot arrangement, arrangeret

af Danmarks Museum for Lystsejlads i de smukke omgivelser på Valdemars Slot. Opbakningen til

arrangementet var overvældende. Der var helt udsolgt, selv på de ekstra pladser museet fik

arrangeret. Der var taler, undreholdning og god mad – vores stadig populære veninde blev fejret

med manér. Det er i den forbindelse også værd at nævne, at museet har erhvervet F DEN 541 Tibbe,

"moderen" til glasfiberfolkebåden. Klubben har støttet op om dette.

Ved årets bådudstilling i Bellacenteret var Dansk Folkebådsklub repræsenteret ved en flot stand,

hvor F DEN 645 Gollum var udstillet. Udstillingen trak på mange aktive kræfter øst for Storebælt,

men specielt lagde sejlerne fra Jægerspris og Holbæk en stor indsats.

Også DM viste, at klassen stadig kan trække mange kræfter – 45 både er et flot deltagerantal i disse

dage. Fåborg havde sat alle sejl til for at få et super arrangement, hvor der både var rigelige

udfordringer på banen, og gode rammer for det sociale samvær i land. Det er et stævne vi kan se

tilbage på med stor tilfredshed.

Guldpokalen på Sandhamn ved Stockholm havde ikke mange danske deltagere. Formentlig fordi

logistikken var en udfordring. Men de, som deltog, kunne berette om et godt arrangement, rammet

ind af de smukke skærgårdsomgivelser.

Vores rangliste kører godt, men der kommer ikke mange nye deltagere på banen. Hvis vi fortsat

skal være en stærk klasse, skal vi til at spørge os selv, hvad der mon skal til, for at trække nye

sejlere til – ellers vil vi dø hen, efterhånden som nuværende sejlere af forskellige årsager falder fra.

Stærke felter kræver ikke kun fastholdelse af Tordenskjolds soldater – der skal også forstærkning til

fra nye kræfter. Vi har forsøgt os med nye tiltag som trailerhjælp og mentor ordning, men er åbne

for andre forslag.

Når det sagt, så er vi stadig Danmarks største kapsejlads felt, og det ser vi også på interessen for

vore store stævner. Vi har i løbet af året modtaget så mange ansøgninger fra klubber, at vi nu har

DM arrangører på plads helt frem til 2018. Som noget nyt skal vi i år prøve at holde DM sammen

med Spækhuggerne, og de har allerede vist interesse for, at det ikke skal blive sidste gang.

Derudover har NFIA Guldpokalarrangører frem til 2017. Vi er også blevet kontaktet af klubber,

som gerne vil holde nogle af vore mindre stævner. Det ser ud til, at vi er blevet dem, de andre gerne

vil lege med.

Det var en masse om kapsejlads, men vi må ikke glemme, at vi i klassen har en stor flåde af tur- og

dagsejlere, som vi også gerne vil gøre noget for. I år er der taget to nye tiltag, begge på initiativ fra

Lars Bræstrup. Det ene er en fast klumme i vores blad, skrevet af Lars, stilet mod tursejlere. Her

beskriver Lars gode tips og tricks til, hvordan kan optimere sin folkebåd til tursejlads. Det andet

initiativ er et tursejlertræf. Prøvearrangementet fandt sted i 2012 ved Bona Vistas søsætning i

Marstal, hvor der var masser af liv og hygge. Arrangementet nåede ikke at blive annonceret stort,

men gentagelsen i år, igen i Marstal i pinsen, er fuldt annonceret. Vi håber på god opbakning til

arrangementet.

Internationalt styres samarbejdet mellem folkebådsnationerne som bekendt gennem NFIA. Der har

været øget aktivitet i det forgangne år, idet vi skulle have alle regelændringer på plads. Der går nu 4

år, inden vi igen skal revidere vore regler, men vi mener allerede nu, vi skal begynde at tænke i

hvilke ændringer, vi kunne tænke os at arbejde med. Derfor har bestyrelsen nedsat et underudvalg

med dette formål. Per Jørgensen har været den danske repræsentant i NFIA's tekniske komité, men

har valgt at træde tilbage og overlade posten til Heines Nielsen. Stor tak til Per for det kompetente

arbejde.

Også på redaktørposten får vi udskiftning, idet Niels-Ulrich Barslev har valgt at trække sig. Han

afløses af Per Damm, som jo tidligere har været redaktør for vores blad, så posten falder helt sikkert

i trygge hænder. Stor tak til Niels-Ulrich for indsatsen.

Der var Ingen bemærkninger til beretningen, der blev godkendt.

Ad 3. Regnskab

Helmuth Schwarz gennemgik regnskabet for 2012, der var blevet omdelt, og kommenterede de

enkelte poster således:

Kontingentindtægten på 117.000 svarer til 360 betalende medlemmer. Edb udstyr er primært indkøb

til formanden. At udstillinger udgør en stor post, skyldes produktion af en fin trappe, som holder i

mange år – og messeafgift for to udstillinger 2012 og 2013 – Fee til NFIA er en ny post og udgør et

gebyr pr. medlem. Afskrivning af en sejlknap handler om en sejlknap, der er bortkommet under

forsendelse.

Helmuth konstaterede, at det var første gang i hans tid som kasserer, at der er underskud.

Om Budget for 2013 oplyste Helmuth, at der forventes færre udgifter til udstillinger i det

kommende år.

Regnskabet gav ikke anledning til kommentarer og blev godkendt.

Ad 4. Indkomne forslag

Der var indkommet et forslag fra Peter Brøgger:

Forslaget med forslagsstillerens medsendte kommentarer blev læst op af dirigenten.

"Der afsættes et fast beløb på 50.000 kr. i budgettet – hvert år de næste 5 år til "Fremme af

Folkebådsklassen som kapsejlads båd". Det er op til bestyrelsen at beslutte, hvilke tiltag, der bedst

tjener det formål"

Peter Brøgger blev opfordret til at begrunde sit forslag nærmere og nævnte bl.a., at der gerne skulle

gang i noget kreativt. Hvilke tiltag kan vi gøre for at øge interessen for klassen? - Skal flere lokale

deltage – skal flere sejle til stævnerne? Eller skal bådene samles i én havn?

Forslaget gav anledning til flere kommentarer:

Lars Bræstrup: Det er rigtigt, at kapsejlads er en vigtig del for folkebådene – holder sammen på

klassen. Men man skulle også lave en lille del til tursejlerne. God ide – ønsker lidt mere konkret

om, hvad pengene kan bruges til.

Ole Eeg Pedersen: Rigtig god ide – men man skal ikke binde bestyrelsen til at bruge et bestemt

beløb hvert år uden at vide til hvad. Hvad er folkebådens særegenskaber? Lang og spændende

historie og spændende at sejle. Hvad er det folkebåden kan, som andre ikke kan? Man møder altid

nogle, der har sejlet folkebåd. Lidt stift med et fast beløb.

Peter Brøgger: Til Lars og Ole: Tursejlads bør også være med i forslaget – enig med Lars i, at det er

kapsejladsbåden, der bærer den store klasse. Blanco check til bestyrelsen – provokation til

bestyrelsen – der skal gøres noget nu. Fast beløb i aftalen, så bestyrelsen forpligtes. Tænkt på, om

der skal være konkrete forslag – kan tages under evt.

Johnny "Bango" Jørgensen: Der er mange flere yngre mennesker til stævner i Tyskland – kunne

man ikke snakke med dem om, hvad de gør?

Ditte: Oplyste, at bestyrelsens holdning er opbakning som udgangspunkt. Det er nu vi skal sætte ind

– ikke kun kapsejlads – lidt bange for pligt til at bruge pengene hvert år – 50.000 kr. om året i 5 år

vil give en meget slunken kasse. Fremsatte ændringsforslag: Der afsættes et beløb på op til 50.000

kr..i budgettet til fremme af Folkebådsklassen. Det er op til bestyrelsen at beslutte, hvilke tiltag der

bedst tjener formålet. Projektet evalueres hvert år.

Begrundelse – mere fleksibelt.

Peter Brøgger: Vi har snakket om det før - for flere år siden– det er for slapt, hvis der ikke bliver

foretaget noget. Der skal sættes lidt pres på, for at få brugt pengene.

Jakob Frost: Bestyrelsen kan sagtens finde forslag til at bruge 50.000 kr. det kommende år, men det

er ikke bestyrelsens holdning, at pengene bare skal bruges til et eller andet.

Poul Ankjær: Det fremmer ikke tilslutningen, at give tilskud, og det er farligt at binde bestyrelsen.

Foreslog, at der nedsættes en gruppe med det formål at finde ud af, hvordan vi fremmer tilgangen af

nye sejlere.

"Mallemuk": Jeg har overhørt bestyrelsens diskussion. Bestyrelsen tager dette alvorligt og har

intentioner om at sætte noget i gang – vil være kede af at 50.000 kr. vil være et must.

Per Jørgensen: Bad formanden fortælle lidt om mulighederne som bestyrelsen har talt om

Ditte: Samarbejde med de arrangerende klubber til stævner om at øge deltagerantal – lokale både

kunne være med som lånebåde til besætninger som gerne vil prøve Folkebåden – klubben leverer

nye sejl til låns – Eventuelt hyre Troels Lykke fra "Min båd" til at promovere klassen– Planer om

jubilæumsbog til 75 års jubilæet om 4 år.

Peter Brøgger: Man skal have en plan – nedsætte et udvalg – nogle sejlere, nogle lokale fra klubber

– tænketank – hvad fik os til at sejle – stor konkurrence og mange lokale sejlere i Århus – mange til

stævner – også til Tyskland – forholdsvis nemt at samle en besætning – en båd der er nem at

komme ud at sejle i og deltage i kapsejladser. Hvordan styrker vi lokalområderne – hvordan får vi

både fra Horsens til Kolding og Århus – skal vi bestikke nogle til at komme? Gulerod til klubber

der holder stævner – Kunne det være en gulerod – jo flere der deltager, jo flere penge. OK-jollen er

kommet godt i gang igen – beskrevet i "Min Båd" – systematisering af reportager fra stævner.

Fælles middag om lørdagen for både sejlere og lokale sejlere – med tilskud fra klubben.

Nedsættelse af udvalg – bestyrelsen vil drøfte det internt – pege på nogle bestyrelsesmedlemmer der

skal involvere sig i det.

Verner Skovgaard: Målet at få folk til at komme til stævnerne – kan bestyrelsen ikke trække på de

lokale klubber?

Annette Ingsholt: Foreslog træningsweekender for dem, der ikke er trænede i kapsejlads. Myte at

det altid er de samme der vinder – det kunne være lidt socialt og kunne give nogle lyst til at møde

op.

Flemming Palm: Forslag til at få nye sejlere – få fat i jollesejlere, der skal i gang med en kølbåd –

forklare, at båden både kan bruges til både tursejlads og kapsejlads.

Lars Bræstrup: Godt forslag at lave weekender – vigtigt at informere om folkebådens styrke og få

nye medlemmer.

Kristian Hansen: Det er en fordel, at der er rigtig mange folkebåde – der er både nok. Hvordan får

vi dem ud, så de kommer til kapsejlads?

Ditte: mange gode forslag – der er mange gode ideer – så det er ikke en blanco check. Henvendelse

til aktive kapsejlere for at komme i gang. Vi skal have bådene på vandet. Vi skal ikke nu beslutte,

hvad der skal laves, men at der skal gives nogle penge.

Peter Brøgger: Vi skal ofre energi på at få nogle lokket til at skrive noget inspirerende – prøvebåd i

Århus – deltage i festugen.

Ditte fremsatte for bestyrelsen følgende forslag, der blev læst op af dirigenten:

"Der afsættes et beløb på op til 50.000 kr. i budgettet til: "Fremme af Folkebådsklassen". Det er op

til bestyrelsen at beslutte, hvilke tiltag, der bedst tjener dette formål. Projektet evalueres årligt"..

Peter Brøgger trak herefter sit forslag og støttede bestyrelsens forslag.

Bestyrelsens forslag blev énstemmigt vedtaget.

Efter dette punkt blev der afholdt en kort pause fra kl. 10.55, hvor Folkebådsklubben var vært ved

øl og vand, og hvor "Mallemuk" uddelte fribilletter til bådudstillingen i Fredericia.

Efter pausen blev Generalforsamlingen genoptaget kl. 11.15.

Ditte præsenterede de nye folk, der arbejder for Folkebådcentralen i Hamborg – Thomas Behrens

og Yul Wolff. Thomas er driftsleder og lovede, at servicen fra centralen nu vil blive stærkt

forbedret. Han har sejlet folkebåd siden 1983 – ny båd fra 1993. Desværre er webshoppen kun på

tysk indtil videre. Yul Wolff driver et mindre bådeværft i Schleswig og udfører reparationer for

Centralen.

Forsamlingen tog godt imod de fremmødte repræsentanter for Folkebådcentralen, og Ditte

opfordrede til, at folkebådssejlerne støtter op om centralen ved køb af reservedele – For det er

vigtigt at have en leverandør!

Ad 5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – 325 kr. årligt.

Det blev énstemmigt vedtaget

Ad 6. Valg

e. Kasserer – Kjeld S. Skov blev valgt med akklamation.

Ditte Andreasen takkede Helmuth for de 6 år som kasserer og overrakte ham Folkebådsklubbens

fine erindringsgave.

f. 3 Bestyrelsesmedlemmer – Steen Weber (kun valgt for ét år), Jakob Frost og Heines Nielsen blev

genvalgt med akklamation. Derefter blev Peter Brøgger nyvalgt til den ledige post efter Kjeld S.

Skov.

g. 1 bestyrelsessuppleant – Svend Ipsen blev genvalgt med akklamation.

h. 1 revisor – Lars Dalbøge blev genvalgt med akklamation.

Ad 7. Eventuelt.

Ditte Andreasen overrakte "Englænderpokalen" for tur- og sejladsbeskrivelsen "Længst sejlende,

længst kørende og længst fra vinderne" om turen til DM i Sundby i 2011, til Niels-Ulrich Barslev, F

DEN 1123. Englænderpokalen blev ikke uddelt i 2011, fordi der ikke blev indsendt nogle

turberetninger.

Desuden overrakte Ditte Folkebådsklubbens erindringsgave til Niels-Ulrich med tak for hans

arbejde som redaktør af Folkebåds Nyt.

Ditte Andreasen overrakte tillige Folkebådsklubbens erindringsgave til Per Jørgensen med tak for

hans store arbejde i NFIA.

Dernæst gennemgik Per Jørgensen ændringerne i klassereglerne gældende fra 2013.

2.4.8 Skotter ved kølsvinet – tilretter reglerne til den faktiske tilstand.

8.50 – tilladt at bruge GPS, der ikke står i forbindelse med andre instrumenter.

9.13 – større vinduer tilladt i storsejl og fok – op til ½ kvm. – bedre udsyn

9.21 – storsejlsforlig skal sidde inde i mastehulkelen.

9.31 – sejlpinde i fokken – må være længere – forlænger sejlets holdbarhed.

Ny regel om nedhæng i fokkens underlig

10.20 Korrektionsvægte – måles ved sheer-line – mere entydig beskrivelse

10.4 Elektrisk lænsepumpe tilladt – men den manuelle skal også være der – batterier må ikke vejes

med.

10.5 Personligt opdriftsmiddel til alle ombord – CE mærkning 50 (newton) svarer til en almindelig

redningsvest (svømmevest til øvede svømmere) – min.krav. Anbefaling: klart synlig farve.

13.20 Hiking – hænge ud over siden – sidde på dækket – midten af låret og ned ad skal være i båden

– det er ikke at hænge, når man sidder på dækket på læns – man må holde fast i de ting, der naturligt

er i båden på deres naturlige plads – ikke hængestropper eller snore kun til det formål – dog

handshold, der må sættes på båden – begrænsningen er 100 mm inden for sheer-line

(skæringspunkt mellem skrog og fribord) – 200 mm foran skottet.

Spørgsmål til Per Jørgensen:

Lars Bræstrup: Arbejdes der stadig med slæder i storsejlet – ja. Må redningsvest bæres under

sejlertøjet - ja og den skal kun være på, når der flages for det.

Lars Bræstrup – korrektionsvægte placeres lodret ned – tegninger produceres af Per.

Per Jørgensen opfordrede til at komme med forslag til Idékatalog: Ankertov – kunne det gøres mere

moderne? Fast kickingstrap til at holde bommen oppe, slæder i sejlet, belægning af køl med

glasfiber, genakker til brug i kapsejlads ved vindstyrker under 7 m/sek – vil gøre det mere

ungdommeligt og er relevant ved aluminiumsmaster, spiler (svenskernes favorit), nye materialer til

sejl samt nye materialer til fx spilerstage (kulfiber) og rorpind (andet end træ). Forslag/ønsker

herfra – Heines skal arbejde videre med det

Per Damm: Nogle både har kølen støbt ind i glasfiber – risikabelt at møde op til DM med det.

Steen Weber: Strutstagene på masten føres inde i alumasten på den nederste del.

Andreas Granlund: Nye folkebåde har vist kølen pakket ind i glasfiber.

Lars Bræstrup: Mindede om – tursejladstræffet – som er annonceret og afholdes i Marstal –

inviterede dem der har mulighed for at deltage. Fra kl. 16.00 – hygge – ingen form for kapsejlads –

afholdes i Pinsen – med molebajere.

Ditte: Hvordan fremmer vi interessen for folkebåde – er der nogle der har nye input til bestyrelsen –

hvordan får vi nye sejlere ind og ud på kapsejladsbanen – kom med de gode ideer. Er der nogle, der

vil være interesserede i at deltage i arbejdet?

Per Damm: Send e-mails til formanden for ideudvalget til fremme af klassen.

Flemming Palm: Vil gerne være med til at bruge de 50.000 kr.

Status på DM 2013: Søren Kæstel har været med i Kragenæs og set på forholdene – udfordringen

var sidst campingfar – men nu er havnefoged, campingfar og klub en samlet enhed – Plads vest for

klubben til campering – gratis dvs. en del af indskuddet. Vi skal sejle samme sted som for 9 år

siden. Den første hovedsponsor gik fallit, men Jyske Bank går ind i stedet.

Andre ting:

Lars Bræstrup: Spurgte om, hvem der er i regel- og målerudvalg.

Regeludvalg: Steen, Heines, Søren og Jakob.

Målerudvalg: Heines, Ditte, Søren, Jakob og måleren – John.

Svend Nielsen F DEN 990, Amadeus, gjorde lidt reklame for en lille folkebådsmodel i sølv, der kan

bruges som vedhæng i en halskæde. Pris: For 1 stk. 425 kr. - ved bestilling af 10 stk. 350 kr. pr. stk.

Søren Kæstel gjorde lidt reklame for et Påskestævne i Hellerup - lørdag og søndag – uden for

ranglisten – indskud 500 kr. inkl. morgenmad, frokost, snack og øl ved afslutning.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 12.12, hvor formandinden takkede for god ro og orden –

Dejligt med gode input – og lovede hurtigst muligt at se på udvalg til fremme af klassen og tak til

GF - samt takkede "Mallemuk" for udførelsen af dirigenthvervet.

Referat:

Anne Sieg og Niels-Ulrich Barslev 17. marts 2013


2012

Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub 2012

Afholdt i Sundby Sejlforening 25. februar 2012

Dagsordnen:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg (lige år)

a. 1 Formand: Bent Nielsen genopstiller ikke. Ditte Andreasen opstiller.

b. 2 bestyrelsesmedlemmer Ditte Andreasen og Kjeld S. Skov genopstiller.

Søren Kæstel opstiller.

c. 1 bestyrelsessuppleant - Svend Ipsen genopstiller

d. 1 revisor Vagn Olsen genopstiller.

7. Eventuelt.

Ad 1 Valg af dirigent

Bent Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen 41 personer (inkl. bestyrelse) var mødt op.

Per Damm blev foreslået som dirigent og blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt både ved brev til

medlemmerne og ved opslag på hjemmesiden og desuden var beslutningsdygtig.

Ad 2 Bestyrelsens beretning

Formanden, Bent "Mallemuk" Nielsen, aflagde bestyrelsens beretning for 2011.

Den gode tradition, med at klubbens årlige generalforsamling finder sted i forbindelse med den

årlige bådudstilling i enten Fredericia eller Bella, indtraf heldigvis også i år.

Da Fredericia Messecenter, eller Messe C, som de nu kalder sig, allerede har meldt ud med en

messedato for 2013, ser det ud til at traditionen kan fortsætte.

Det var et stort ønske for bestyrelsen, at afholde generalforsamling i Sundby Sejlforening,

vi har jo alle gode minder fra sommerens DM-oplevelse.

I årets løb har bestyrelse afholdt to bestyrelsesmøde, men mailaktiviteten har været livlig.

Mødereferaterne er lagt ud på vores hjemmeside, så alle har en mulighed for at se hvilke emner vi

får endevendt og hvilke tiltag vi gør for at løse evt. problemer eller udfordringer for klassen både

her og i NFIA.

Første store opgave i 2011 var bådmessen i Fredericia. Den forløb over al forventning, standen var

velbesøgt og præmieoverrækkelse for Ranglisten trak stor opmærksomhed hos messens

besøgende. Selv om arrangøren var meget generøs, kostede udstillingen mere end tidligere, men

det er bestyrelsens holdning at vor stand skal være spændende at besøge. Vi udstillede en flot

vedligeholdt privat båd, endnu engang tak til Ole, Heines & Helmuth som havde gjort DEN 930

"Olfert" kampklar.

Et af debatemnerne på sidste års GF var CR 8.5 der omhandler brug af elektronik under kapsejlads.

Holdning i forsamlingen var et ønske om en meget fri CR 8.5 med hensyn til brug af moderne

elektronik. Denne holdning er lagt frem ved de møder der efterfølgende har været i NFIA. Tyskland

& Sverige er mere restriktive end vi og en endelig ny formulering af denne CR er endnu ikke helt på

plads. Fra dansk side forsøger vi selvfølgelig at præge den så meget som muligt. Som i alt andet

samarbejde forsøger man i NFIA at vælge formuleringer som der kan skabes bred enighed om, det

er lidt "give and take" hvor vi hver især helst vil ha' mere end vi giver.

NFIA arbejder også med en ny måde at måle fokkens underhang på, samt et andet og længere mål

på fokkens sejlpinde. Disse tiltag vil ende i et ændringsforslag til CR 9.30. Ruderne i fok og storsejl

foreslås defineret med et samlet max. areal frem for et samlet max. antal, dette vil ha' indflydelse

på CR 9.13.

I CR 9.21 ønsker man at fastslå at storsejles forlig & underlig skal indeholde et reb, samt at forlig &

underlig indføres i mast og boms hulkel i fuld længde.

I CR 11. der omhandler udstyr, fastslås at den obligatoriske pumpe skal være manuelt betjent,

elektrisk pumpe er tilladt, men kun som supplement til den manuelle. Elektriske pumper og deres

batteri medregnes ikke i bådens min. vægt.

I CR 10.20.2, der omhandler korrektionsvægtes placering formulerer man en tekst der gør det

nemmere for alle at fastslå hvor vægtene skal sidde.

Alle de foreslåede ændringer er fornuftige ændringer som vi danskere ved møderne i NFIA har

sagt ok til.

Vi har også været inde over CR 13.20 som omhandler den måde vi må hænge og ikke hænge på.

Det er p.t. en uafklaret case. Fra dansk side ønsker vi mere en tolkning af det "at hænge" end en

egentlig regelændring.

Fra tysk side er der i Tech. comm. et forslag om nogle bestemte farver på de obligatoriske

redningsveste, dette mener vore repræsentanter i NFIA er en umulig regel at administrere og

kontrollere. De foreslår i stedet en oplysningskampagne om betydningen af redningsvestens farver

når uheldet er ude.

Fra dansk side satser vi meget på at alle CR ændringer og tolkninger ligger klar i endelig form

senest ved det kommende møde i NFIA, der er planlagt afholdt den 31. marts, således at vi ved

hvad der skal stemmes om på AGM under Gold Cup i Sandhamn.

Skulle der være mange detaljespørgsmål omkring beretningens afsnit om hvad der er foregået i

NFIA, vil jeg anmode om at dirigenten noterer dem og lader vore repræsentanter i NFIA besvarer

dem under evt.

Forårets Ranglistestævner forløb fint med et rimeligt deltagerantal. Mange danske både har

desuden deltaget i forårets tyske stævner i Slesvig-Glücksburg-Laboe og Kiel og med flotte

resultater, bl.a. var der danske vindere ved Trudelmaus Pokalen og Kieler Woche. Spændende at

se om tyskerne gør alvor af i 2012 at komme op til vore Ranglistestævner.

Den vigtigste kapsejlads er jo Danmarksmesterskabet, der i 2011 blev afholdt netop her i Sundby

Sejlforening. Vore DM-arrangementer er jo superstævner, hvor alle involverede gør en stor indsats

for at vi sejlere skal føle os tilpas. I 2011 var stævnet et super-super stævne og Sundby vil altid

være en location vi gerne vender tilbage til.

Sidst på juli måned deltog 7 danske både ved et kanon godt Gold Cup stævne i Travemünde. Som

refereret i Folkebåds Nyt, fik Danmark ingen pokal med hjem, men en masse gode erindringer og

fine relationer til forskellige landes sejlere. Under Gold Cup afholdt NFIA sin årlige AGM, her blev

Per Damm valgt som næstformand. Så nu er der to gange Per til at fremføre danske synspunkter

på møderne.

Begge yder en stor og solid indsats.

Bestyrelser påskønner jeres arbejde og siger mange tak.

Afslutningen på Ranglisten blev lige så spændende som pointlisten lagde op til før det afsluttende

stævne i Århus. John Wulff & besætning trak det længste strå. På messen skal vi i dag hylde ham

og de andre præmietagere.

I 2012 afholdes Gold Cup i Sandhamn i den Stockholmske skærgård. Lidt langt væk syntes vi

Danmark, men der var altså 6 svenske både med i Travemünde, de 5 fra Stockholm og den sidste

fra Halmstad og den kom sejlende. For de danskere der har lysten og ressourcen vil det utvivlsomt

være en stor oplevelse at deltage.

Bestyrelsen har truffet aftale med Kragenæs Sejlklub om at afholde DM i 2013 og i samarbejde

med NFIA aftalt med Kerteminde Sejlklub at de afholder Gold Cup i 2014. Danmarksmesterskabet i

2013 vil blive afholdt sammen med Spækhugger Klubben, dog på hver sin bane. Bestyrelsen så det

som en fin mulighed for at få en god sommeroplevelse sammen med andre sejlere. Og Kragenæs

er jo et godt sted at gæste husker vi fra sidst.

Vor redaktør Niels-Ulrich Barslev redigerer fortsat et flot blad og har over for mig tilbudt at påtage

sig redaktørposten også i 2012. På vegne af bestyrelsen har jeg sagt "1000 tak" for dette tilbud.

Niels-Ulrik befinder sig lige nu i Chile

Webmaster Finn Hartvig har fuldt styr på vores hjemmeside, en hjemmeside som får stor ros ude i

vor medlemskreds. Finn har heldigvis ingen planer om at gå på pension fra denne for klubben så

vigtige post. En stor tak til Finn for den altid 100 % gode indsats.

Som i alle andre år har vi mistet nogle medlemmer på grund af manglende kontingentindbetaling.

Heldigvis får vi også nye medlemmer, så det samlede resultat holder niveau. Gør nu vor kasserer

og jer selv den tjeneste at tilmelde indbetalingen til betalingsservice, så vi ikke skal bruge tid og

porto på at udsende rykkere.

Vi har tæt på 400 medlemmer, hvilket er godt, men vi skal hele tiden være oppe på mærkerne og

sørge for et medlemstal der gør vor klub overlevelsesstærk. Sørg for at dine egne gaster er

medlemmer og vær opmærksom hvis og når, der kommer en ny folkebådejer til din klub. Tag godt

imod dem og fortæl dem om Dansk Folkebådsklub.

Året har været relativt roligt for bestyrelsen. Vi har hver især vore ansvarsområder defineret med

hensyn til Ranglistesponsorer, bådudstilling, kommende DM og Gold Cup, samt de andre

forefaldende opgaver i en stor forening som Dansk Folkebådsklub.

Personligt har jeg ønsket at stoppe som formand ved denne generalforsamling, ikke af manglende

lyst eller kræfter, men fordi jeg føler at det skal være nu. Men min interesse for klassen og dens

ve og vel stopper jo ikke. Jeg håber da at få nogle opgaver tildelt også fremover, selv om jeg er

uden for bestyrelsen.

Glædeligt har vi fundet en rigtig god formandskandidat inden for bestyrelse, Ditte Andreasen,

samt en fra medlemskredsen, Søren Kæstel, der vil være kandidat til den ledige bestyrelsespost.

Med disse ord, samt ønsket om en rigtig god og udbytterig generalforsamling, vil jeg slutte

bestyrelsens beretning for sæsonen 2011 og ønsker jer alle en rigtig god og spændende sæson

2012.

På bestyrelsens vegne

Bent Nielsen, formand.

Dirigenten bad om at eventuelle diskussioner om klasseregler mm, blev taget under eventuelt, og

efterlyste derefter spørgsmål til beretning. Der blev spurgt til hvorfor DFK har en så liberal

holdning til brug af elektronik, Bent svarede at vi på sidste generalforsamling (Kolding) har

diskuteret emnet, og der var på den generalforsamling almindelig enighed om, at man ikke kan

kontrollere hvilke elektroniske enheder besætningerne bringer med ombord. Så det ville være

omsonst at bede en måler om at holde styr på dette.

Bestyrelsen beretning blev godkendt.

Ad 3 Regnskab

Kasseren (Helmuth Schwarz) gennemgik regnskabet.

Medlemstallet er nogenlunde stabilt, de udmeldelser vi har, er ofte begrundet i at man efter

mange år uden folkebåd; men som medlem af DFK, nu har været nød til at se mere kritisk på hvad

man bruger penge på.

Der blev spurgt hvor stor en formue vi har brug for. Formuen er blandt andet vokset som følge af

at vi nu ikke længere udgiver en årbog.

Der var forskellige forslag til at nedbringe formuen.

Køb af trailer(e) der kan udstationeres, forslaget er blevet vendt flere gange; men problemet med

vedligeholdelse gør at bestyrelsen ikke hidtil har haft lyst til at støtte dette. Ditte gav tilsagn om at

bestyrelsen vil vende sagen engang mere. Spørgsmålet affødte tilsagn fra flere, der har trailer, at

de godt ville hjælpe med kørsel.

Ditte foreslog at vi får lavet en kontakt side på folkebaad.dk hvor man kan annoncere/tilbyde

kørsel.

Ditte nævnte at bestyrelsen har diskuteret at debutanter til DM kunne få et tilskud.

Ad 4 Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Ad 5 Fastsættelse af kontingent

Kontingent uændret.

Ad 6 Valg (lige år)

a) Formand: Bent Nielsen genopstiller ikke. Ditte Andreasen opstiller.

Ditte Andreasen blev valgt med akklamation

b) bestyrelsesmedlemmer Ditte Andreasen og Kjeld S. Skov genopstiller.

Søren Kæstel opstiller.

Kjeld Skov blev genvalgt med akklamation

Søren Kæstel blev valgt med akklamation

c) bestyrelsessuppleant - Svend Ipsen genopstiller

Svend Ipsen blev genvalgt med akklamation

d) 1 revisor – Vagn Olsen genopstiller

Vagn Olsen blev genvalgt med akklamation

Ad 7 Eventuelt

Ditte havde bedt om ordet som den første. Ditte takkede Bent for hans store indsat

Talen i stikord

Som sejler


1975-78 første båd DEN 449


1978-92 Første Mallemuk DEN 670


Fra 1978 meget aktiv kapsejler

o Mange sejre i weekend-stævner

o Top-ti placeringer ved store stævner

o Aldrig bleg for at springe til hos andre når egen båd ikke skulle med


1992 Skift fra træ til fiber, nuværende Mallemuk DEN 1041

o Fortsat meget kapsejlads aktiv

For klubben


1981-88 Redaktør


2001 Suppleant i bestyrelsen


2002 Fuldgyldigt medlem af bestyrelsen


2007 Formand


10-års bestyrelses jubilæum i år (hvis suppleant ikke tælles med)

Som formand


Populær både som sejlerkammerat og formand


Tung arv at følge


Stort engagement mange timer


Holdning til tingene men altid åben for debat


Klubbens tarv det vigtigste

Ditte sluttede med at overrække Bent en gave samt udnævne Bent til æresmedlem af DFK, dog uden at

kunne overrække nålen, da Bent ligger inde med lageret.

Bent takkede for de pæne ord og sagde bl.a. at han altid har haft det godt i DFK og ønskede Ditte held og

lykke fremover; men gav samtidig tilsagn om at han gerne påtog sig opgaver, selvom han ikke er i

bestyrelsen.

Bent havde i sin beretning bedt om at spørgsmål vedrørende NFIA blev diskuteret under eventuelt

så vores NFIA repræsentanter kunne besvare disse under et. Dirigenten spurgte til følgende

punkter nævnt i beretningen

a) CR 8.5 der omhandler brug af elektronik under kapsejlads.

Benny Christensen foreslog at CR8.5 blev fjernet fra klassereglerne. Brug af elektroniske

hjælpemidler kan så reguleres via sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelser kan ikke

ændre klassebestemmelser, så derfor vil man ved at fjerne CR8.5 være frit stillet til at

bestemme, hvilke instrumenter man må bruge i en given kapsejlads.

Per Jørgensen fortalte at Skandinavisk Sejlerforbund nu har tolket vores nuværende

klassebestemmelser derhen, at vi ikke må bruge en GPS. De regelændringer der er

undervejs vil formodentlig tillade en GPS med enkle funktioner fra 1. januar næste år.

Der blev spurgt om vi må have en slukket gps om bord under kapsejlads, Per Jørgensen

svarede at det må vi godt. Fra flere sider blev det nævnt, at det er en kamp op ad bakke, at

begrænse udbredelsen af elektroniske instrumenter

b) CR 9.30 fokkens underhang og sejlpinde i fok

Der er nogle muligheder for at designe fokke efter de nuværende regler der gør at

underhanget kan være meget forskelligt. Længere sejlpinde er ønsket om længere

holdbarhed for fokken. Der blev spurgt til om fokke der produceret inden en regel ændring

træder i kraft, er lovlige efter regelændringen, svaret på dette er at de er de.

c) CR 9.13 ruderne i fok og storsejl

Forslaget går ud på større ruder. Der var ingen kommentarer

d) CR 9.21 ønsker man at fastslå at storsejles forlig & underlig skal indeholde et reb, samt at

forlig & underlig indføres i mast og boms hulkel i fuld længde.

Forslaget er en præcisering af hvordan vores sejl laves. Det affødte den kommentar at

bestyrelsen bør arbejde for, at det bør være lovligt at bruge slæder i storsejlet

e) CR 11. der omhandler udstyr

Forslaget præciserer at en elektrisk pumpe ikke kan erstatte en mekanisk, ingen

kommentarer

f) CR 10.20.2, der omhandler korrektionsvægtes placering

Ingen kommentarer

g) CR 13.20 som omhandler den måde vi må hænge og ikke hænge på.

Emnet blev ivrigt kommenteret

Kan man ikke bare lade folk hænge som de vil, bare de ikke bruger stropper

Man kan ikke bare give alt frit

Nuværende regel gælder for hængning på kryds

Per Jørgensen bad om en tilkendegivelse om vi vil tillade hængestropper eller ej, det endte

med, at der måske var tilslutning til at forreste gast har et eller andet at holde fast i; men at

der ikke generelt var tilslutning til hængestropper. Flere advarede mod at hængestropper

kan have indflydelse på vores mål, når vi sejler i blandede felter

h) Fra tysk side er der i Tech. comm. et forslag om nogle bestemte farver på de obligatoriske

redningsveste

Flere fortalte at de som regel bærer vesten under en jakke, så farven har nok ikke så stor

betydning.

Øvrige emner under eventuelt

Jacob Frost Fåborg Sejlklub gjorde opmærksom på DM i Fåborg, lodtrækningspræmie for hurtig

tilmelding er en sejltur med en båd med tre skrog beliggende i Fåborg. Der er tune-up rangliste

stævne i Fåborg den 16.-17. juni 2012

Ditte fortalte om arrangementet på Valdemar Slot den 22. april 2012 arrangeret i anledning af

folkebådens 70 års dag.

Heinis opfordrede til i vi fik lavet nogle aktiviteter for tur sejlere, og bad om folk der vil påtage sig

denne opgave.

Ole Eg Pedersen takkede for den måde han som nyt medlem var blevet budt velkommen i DFK.

Søren Kæstel takkede for valget. Den næste store begivenhed i folkebådens historie 75 års

jubilæet skal DFK sørge for blev afholdt i Danmark. Alle tilstedeværende støttede dette.

En sejler fra Vedbæk havde manglet støtte fra DFK i spørgsmål om sømiletider i blandende løb, og

efterlyste en mere aktiv indsats fra DFK vedrørende vores måletal i blandede løb. Bestyrelsen var

ikke bekendt med problemet og bad om at man i fremtidige tilfælde bliver kontaktet.

Klubmåleren opfordrede til at når man skifter mast træ-> alu, at man overvejede om båden så

vejer korrekt. Dansk Sejlunion er ved at lave et målerteam, der tager ud til stævner og kontroller

bådene, så opfordringen fra John Wulf er at sørge for altid at have båden i orden.

Bent Nielsen afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden

Efterfølgende blev der uddelt fribilletter til bådudstillingen i Bella Centret

Hvor der uddeles præmier til vindere af Ranglistestævnerne 2011

Referent Dirigent

Steen Weber Per Damm

5. marts 2012 5. marts 2012


2011

Referat af Generalforsamling 2011

Referat fra Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub lørdag den 26. februar 2011 kl. 10.00 i Kolding

Sejlklub, Dokvej 1, 6000 Kolding.

Formanden bød velkommen og glædede sig over et rimeligt fremmøde. Optalt til 43 deltagere.

Forud for behandlingen af dagsordenen mindedes forsamlingen Knud Verner Hansen, der døde under

kapsejlads på Kolding Fjord den 25. september 2010.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 7:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

a. Bestyrelsens forslag til forskrifter for afholdelse af DM

b. Forslag fra Folkebåd F DEN 815, Brøgge Bruse, ved Peter Brøgger, om ændring af forskrifter

for afholdelse af DM. Ændringsforslag til bestyrelsens forslag.

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg (I ulige år)

e. Kasserer – Helmuth Schwarz modtager genvalg

f. 3 bestyrelsesmedlemmer – Heines Nielsen og Steen Weber modtager genvalg

g. 1 bestyrelsessuppleant – Svend Ipsen modtager genvalg

h. 1 revisor – Lars Dalbøge modtager genvalg

7. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen forslog Per Damm, Kastrup Sejlklub. Valgt med applaus.

Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt både ved brev til medlemmerne og ved

opslag på hjemmesiden og desuden var beslutningsdygtig.

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Formanden, Bent "Mallemuk" Nielsen, aflagde bestyrelsens beretning for 2010.

På sidste års generalforsamling handlede de to sidste punkter i bestyrelsens beretning om den tvivl, der

herskede om denne her generalforsamlings placering, og om der blev bådudstilling i Fredericia i 2011.

1

Bestyrelsen blev ret hurtigt 100 % enige om, at generalforsamlingen skal skifte mellem landsdelene øst og

vest for Storebælt, uanset om der blev bådudstilling i Fredericia eller ej.

Vi blev også enige om, at Kolding Sejlklub er et centralt sted at mødes og afvikle en generalforsamling.

Da Fredericia Messecenter greb udfordringen og trods hårde odds arrangerede Boat Show som vanligt, var vi

heldige at få tildelt en standplads, så vi som vanligt kan udstille båd og afvikle Ranglistens

præmieoverrækkelse.

På generalforsamlingen i 2010 fik vi vedtaget reviderede vedtægter.

Så forårets primære bestyrelsesopgaver var overskuelige og møderne blev klaret via stor mailaktivitet.

DM på Århus Bugten var forårets store opgave. Et godt og grundigt forarbejde fra de lokale folkebådssejlere

og andre hjælpere fra de to arrangørklubber, gjorde at tingene gik smertefrit.

Dansk Folkebådsklub har efterfølgende udtrykt en stor tak til bestyrelse og hjælpere i Sejlklubben Bugten og

Århus Sejlklub.

En løbende opgave er at finde arrangør til vort Danmarksmesterskab.

Den opgave var ikke løst i foråret 2010, men Sundby Sejlforening havde vist interesse.

Kort efter sommerferien fik vi en fast aftale på plads. Ved et novembermøde i SSF blev detaljerne endeligt

fastlagt.

Krakket i Amagerbanken får ingen indflydelse på aftalen, ej heller på DM-arrangementet, har Tonny

Pedersen forsikret mig. Vi kan så støtte SSF ved at møde talrigt op og yde vores til, at dette stævne bliver et

af de festlige indslag for SSF i 2011.

Vi har en fået fast aftale med Fåborg Sejlklub om DM i 2012, og på nuværende har vi en dialog med

Kragenæs Sejlklub om 2013.

Kragenæs Sejlklub afholdt et meget flot DM for os i 2004.

Både Fåborg & Kragenæs Sejlklub har selv anmodet om at blive arrangør, så det er en glædelig udvikling, at

klubberne igen selv retter henvendelse.

Når vi nu er ved DM, så er den 3 års prøvetid med de lidt ændrede "Forskrifter for DM" nu udløbet. Vi har

nu ved 3 DM'er sejlet 8 sejladser over 4 sejladsdage i uge 27. Vi har mødtes en dag før for at åbne stævnet

og sluttet med en god præmieoverrækkelsesfest efter sejladserne var slut. Pakket sammen og rejst hver til sit

efter nogle dejlige dage. Bestyrelsens fornemmelse er, at konceptet fungerer, og vi har derfor revideret DM-

forskrifterne til de forhold, vi har sejlet under de sidste 3 år. Dette reviderede forslag lægger vi frem til

afstemning senere på dagsordnen.

Årets Gold Cup i Skælskør blev afviklet en meget stormfuld uge i august. Den voldsomme blæst gjorde

baneledelsens opgave svær, og desværre forårsagede den også et stort antal havarier på både og materiel.

Den ellers meget smukke tur ud og ind ad fjorden blev ikke nydt på samme måde, som når der er middelvind

og højt solskin. Banens ekstremt lange krydsben på 1.8sm gjorde sit til, at det var en flok trætte sejlere, der

2

kom i land meget sidst på dagen. Men det er jo godt at blive rørt på en sund måde, og basis elsker vi jo at

sejle race.

Snakken om det rimelige i de statutbestemte 1.8 sm lange krydsben under Gold Cup er et emne, vi har

snakket om i bestyrelsen. Det er ikke noget, man bare kan ændre. Kerteminde Sejlklub ejer og administrerer

statutterne, indtil pokalen skifter ejer, og det gør den først, når en klub har vundet den i alt 6 gange. Så den

vandrer lidt endnu.

Dansk Folkebådsklub vil gerne i dialog med Kerteminde Sejlklub for at drøfte, om vi kan overtage

administrationen af statutterne. Dansk Folkebådsklub har bedre forudsætninger for at vurdere, om

statutternes bestemmelser om krydsbenlængde og banens placering i forhold til land og grunde er realistiske i

forhold til at finde arrangører og deltagere til fremtidens Gold Cup stævner.

Dansk Folkebådsklub mener selvfølgelig, at statutterne under alle omstændigheder skal vedblive at være

under dansk administration, indtil pokalen er udsejlet.

Eventuelle ændringer i statutterne skal være afsluttet i tidsrummet mellem årets Gold Cup og følgende 1.

januar, så ændringer for 2011 er udelukket. Vi er lidt spændte på, om vi kan opnå en dialog med Kerteminde

Sejlklub.

Ranglistesejladserne har stadig stor interesse for klassens aktive kapsejlere. Det kniber dog med opbakningen

fra de lokale folkebådssejlere de steder, hvor der er få folkebåde Lidt en skam, da flere af disse steder er

tidligere meget aktive folkebådsbaser.

Nu skal alt jo ikke gå op i kapsejlads, selv om der fokuseres rigtigt meget på båd og klasse, når der sejles

kapsejlads.

Der sejles altså stadig både weekend og sommerferiesejlads i folkebåd. Man ser altid en folkebåd, der ligger

og putter sig i en ellers feriefyldt havn. Den vækker altid opsigt og de store bådes ejere synes alle den er flot

og verdens bedste hårdtvejrsbåd, men den har jo ikke ståhøjde og toilet!! Nej, men den har så meget andet,

der gør den god også som turbåd.

Det var så sejladsdelen. Hvad er der ellers sket.

Som tidligere nævnt på vores hjemmeside, er der i efteråret sket en rokering i NFIA, idet Vice Chairman Ole

Gorm Larsen ønskede at udtræde af NFIA's board. Ole blev på posten erstattet af en anden dansker, Per

Damm. Per er således Vice Chairman i NFIA indtil NFIA's General Meeting, der afholdes under Gold Cup i

Travemünde i juli. Her vil Per være Danmarks kandidat til posten som Vice Chairman. Kandidaturet støttes

af Tyskland, og Danmark støtter så Tysklands kandidat Harald Koglin til posten som Secretary/Treasurer,

idet Bernard Turner fra England ønsker at udtræde. Det er lidt ud og indtræden uden for personernes

valgperiode, men alt i alt en ok løsning. Begge afløsere er fuldt kvalificerede til opgaven. Per Jørgensen, der

repræsenterer Danmark i Technical Committee, er ikke på valg.

Folkebåds Nyt har etableret sig fint med sine to årlige udgivelser. Redaktør Niels-Ulrich Barslev

sammensætter og redigerer et flot blad ud fra de indsendte indlæg. Han efterlyser med jævne mellemrum stof

til bladet fra medlemmerne.

3

Det er forståeligt, da medlemmerne er de nærmeste til at bringe læseværdigt stof.

Niels-Ulrich er frisk til at redigere bladet også i 2011, jeg håber, han ikke kan undvære udfordringen og tager

et år yderligere. Et klubblad er af stor betydning for klub og klasse, også selv om vi har en meget flot og

velfungerende hjemmeside.

En hjemmeside som webmaster Finn Hartvig dagligt overvåger og styrer med stor omhu.

Vi fastholder vor politik om ikke at ha' skæmmende reklamer på selve hjemmesiden.

Med kreativ fleksibilitet sørger vi for, at vore medlemmer får oplysning om de gode tilbud, der måtte komme

fra klassens leverandører, uden at vi overtræder vores principper.

Finn stopper sit virke i bestyrelsen, men vil gerne fortsætte sit arbejde som webmaster, og det er vi rigtigt

glade for.

Glædeligt er vi også lykkedes med at finde et medlem, der vil være bestyrelsens kandidat til en

bestyrelsespost. Det er helt opløftende, når man får svaret: Jeg har tænkt over det og det vil jeg gerne" frem

for: "Jeg vil gerne, bare ikke lige nu".

Vor kasserer, Helmuth Schwarz, har lavet "hovedrengøring" i vort medlemskartotek. Skyldnere er blevet

slettet, efter de ikke har reageret på en høflig "rykker".

Et medlemstal skal afspejle et korrekt billede af betalende medlemmer. Vi har mistet nogle, men der er

heldigvis kommet mange nye til, hvilket I kan se i vort klubblad, hvor alle nye medlemmer bliver budt

velkommen i klubben.

Vi har ifølge vore vedtægter en udmeldelsesprocedure, der gør det gebyrfrit at genindmelde sig på et senere

tidspunkt. Melder man sig ud ved blot at undlade at betale kontingent, kan man først blive medlem igen, når

man har betalt skyldigt kontingent, samt et administrationsgebyr.

Den procedure vil vi tilstræbe at benytte fremover.

Kassererposten er tidskrævende, og frivilligt arbejde skal ikke misbruges.

Erfaringen er, at mange ikke får meldt adresseændring, og hvis man ikke er tilmeldt betalingsservice ender

girokortet ikke hos medlemmet. Det samme gælder jo så med rykkerskrivelsen. Spild af gode ressourcer.

Morale: tilmeld jer betalingsservice og gør brug af klubbens hjemmeside til at melde adresseændring, det gør

det nemt for jer selv og vor kasserer.

Trods slettede medlemmer er vi stadig lidt over 400 betalende medlemmer, ganske flot.

Men en stor medlemsskare er også nødvendigt til at holde liv i arbejdet for at bevare klassen som attraktiv,

aktiv og stor.

Vi vil jo gerne bevare vor status som Danmarks største aktive kølbådsklasse, også selv om vi får mange lidt

hånlige kommentarer, når vi med mellemrum stikker næsen frem i bådpressen. Dejligt når nogle medlemmer

reagerer og svarer på en kvalificeret høflig måde, til stor forskel fra hvordan tonen ellers er på diverse

bådblades blogsites.

4

Personligt har jeg den opfattelse, at journalisterne på bådbladenes websites bevidst provokerer deres læsere

for at skabe øget aktivitet på deres websites.

Annoncører betaler jo ikke penge for at reklamere på en "død" hjemmeside.

Vi havde intentioner om også at udstille på Bella, idet man fra Bellas side havde stillet nogle spændende

udstillingsfaciliteter i udsigt. Dette skulle gøre rammerne omkring klasse og entypebådenes standpladser

mere interessant for både udstillere og publikum.

Vi deltog på et indledende orienteringsmøde i efteråret, men hørte så ikke mere fra Bella før midt i februar,

hvor vi modtog en underskreven udstillerkontrakt. Den interessante & spændende løsning, der var stillet os i

udsigt, ville ikke blive til noget, var svaret da vi forespurgte om status hos Bella. Vi fravalgte derfor at

udstille på Bella i år, da vi skønnede indsatsen ikke ville stå mål med udbyttet. Vi har selvfølgelig

kommunikeret med Bella på en måde, der gør, at vi forhåbentligt får muligheden for at være med i 2012,

hvor vi jo har generalforsamling øst for Storebælt.

Bestyrelsen har som vanligt haft et godt internt samarbejde, hvor vi deles pænt om opgaverne. Det vil vi

fortsætte med i den kommende sæson. Vi håber at gense rigtigt mange af jer på vandet i 2011 og allerhelst

som deltagere ved årets DM i Sundby Sejlforening.

Formanden afsluttede bestyrelsens beretning med ønsket om en rigtig god og udbytterig generalforsamling.

Beretningen blev modtaget med applaus.

Dirigenten satte beretningen til debat og nævnte særligt DM og Guldpokalsejladserne.

Johnny "Bango" Jørgensen, Jægerspris Sejlklub, udtalte, at han gerne ville bevare de lange krydsben ved GP.

Lars Bræstrup, Svendborg Sejlklub, bemærkede, at man eventuelt kunne bibeholde det første lange krydsben

og afkorte de efterfølgende kryds. Det lange første krydsben fører til en god spredning af feltet allerede ved

første mærkerunding.

Formanden påpegede, at det kan være svært at finde arrangører, der kan lave den lange bane.

Folkebådsklubben kan nok leve med mere fleksible statutter end de nuværende.

Helmuth Schwarz nævnte, at en mulighed kunne være kortere krydsben, men flere kryds.

Formanden konstaterede, at debatten var i gang og gav tilsagn om at tage spørgsmålet op med Kerteminde

Sejlklub, som råder over statutterne for GP.

Herefter blev beretningen godkendt.

Ad 3. Regnskab

Kassereren, Helmuth Schwarz, forelagde regnskabet og oplyste blandt andet, at der var 411 betalende

medlemmer og 7 æresmedlemmer. Helmuth nævnte, at det for kassereren er dejligt, når medlemmer selv

melder sig ud i stedet for at skulle slettes for manglende betaling.

Om udgifterne oplyste Helmuth, at portoudgiften er ganske høj. I det væsentlige vedrører udgiften

udsendelse af Folkebåds Nyt og indkaldelse til Generalforsamling. Der er indkøbt erindringsgaver også til

5

fremtidigt brug, og desuden er der indkøbt en gave til formanden i anledning af Guldbryllup. Endelig

vedrører udgiften under diverse blandt andet indkøb af klubstandere til alle medlemmer.

Regnskabet affødte kommentarer fra salen.

Ole Kirk, Århus Sejlklub, foreslog, at tilskuddet til DM blev forhøjet og øremærket til indkøb af DM-Trøjer.

Ditte Andreasen fortalte, at Sundby Sejlforening har planer om GPS-Tracking i bådene ved DM. Det vil

koste ca. 17.000 kr. Det kunne der eventuelt ydes tilskud til.

Formanden oplyste, at bestyrelsen gerne vil støtte forskellige ting – men ikke ønsker at afsætte faste beløb fx

til DM. Et tilskud kunne tænkes til indkøb af DM-Trøjer med Dansk Folkebådsklubs logo.

Peter Brøgger, Århus Sejlklub, oplyste at man i Piratjolleklubben havde haft en "transportkasse" hvorfra der

kunne ydes tilskud til betaling af bropenge og færgebilletter. Han foreslog, at der kunne ydes transporttilskud

på lignede måde.

Formanden sagde, at klubben ikke ville afvise muligheden for at yde transporttilskud. Men klubben vil ikke

engagere sig i fx anskaffelse af trailere.

Peter Bo, Århus Sejlklub, oplyste, at han var nyt medlem og mente, at man kunne spare på den dyre porto

ved at udsende klubbladet som PDF-Fil til medlemmerne og nøjes med at sende det som blad til klubberne.

Lars Bræstrup gav udtryk for, at han meget gerne ville beholde klubbladet som blad.

Helmuth Schwarz syntes, at man skulle arbejde med begge muligheder, således at de medlemmer, der ønsker

det, kan få bladet som PDF-Fil, og øvrige medlemmer får bladet tilsendt som nu.

Kjeld Skov nævnte, at vi også skal tænke på de medlemmer, der ikke sejler kapsejlads, men som har glæde

af bladet. Han mente derfor, at bladet fortsat skal sendes til alle medlemmer.

Ole Kirk vendte tilbage til tilskudsspørgsmålet og nævnte, at der måske kun skulle ydes tilskud til DM.

Formanden konkluderede, at man selvfølgelig ikke skal dele klubbens midler ud til en lille skare sejlere. Han

så med sympati på at yde tilskud ved DM, men næppe ved ranglistestævner.

Erik Køster, Kerteminde Sejlklub, oplyste, at man i Kerteminde Sejlklub sender bladet ud med en

sponsorreklame.

Formanden slog fast, at det er vigtigt med et fysisk klubblad, og at det er vigtigt at sende personlige breve til

medlemmerne med indkaldelse til generalforsamling, og at dette er en god måde at bruge kontingentet på.

Peter Bo meddelte, at det ikke var nødvendigt at sende brev til ham.

Kassereren oplyste, at der ikke var blevet indkøbt sejlknapper i 2010, da der ikke var behov for det.

Kassereren gennemgik budgettet for 2011 og understregede, at portoudgiften stiger voldsomt.

Budgettet gav i øvrigt ikke anledning til bemærkninger.

Herefter blev regnskabet og budgettet godkendt.

6

Ad 4. Indkomne forslag

4.1. Der forelå fra bestyrelsen forslag om, at forskrifterne for afholdelse af DM, nu efter den 3 års

prøveperiode, fastsættes således, at afholdelse i uge 27 og afvikling af 8 sejladser fastholdes for fremtiden.

Det var bestyrelsens opfattelse, at der har været meget stor tilfredshed hermed både hos deltagerne og hos

arrangører.

4.2. Der var fremsendt forslag fra Peter Brøgger på vegne af DEN 815, Brøgge Bruses mandskab, om at

ændre forskrifterne således, at søndag ikke skulle være hviledag, og således at afslutningsfesten blev afholdt

lørdag aften med præmieoverrækkelse søndag.

Ad 4.1. Peter Brøgger begrundede forslaget med, at det ikke er hensigtsmæssigt at DM afholdes i

sommerferien, hvor der er behov for at være sammen med familien. Desuden at stævnet ikke behøver at tage

en hel uge.

Peter Brøgger sammenfattede det indsendte forslag således:

DM afholdes således:

Enten

1. I en uge uden for hovedferien – onsdag til søndag

2. Uden for ferien over 5 dage

3. I uge 27 eller 28 – onsdag til søndag

4. I en uge – onsdag til søndag

5. I en uge – over 5 dage

Helst så Peter Brøgger egentlig, at det blot blev fastsat, at DM afvikles i en uge over 4 sammenhængende

dage.

Michael Møller, Rungsted Sejlklub, foreslog, at man vedtog bestyrelsens forslag med den ændring, at

indførtes mulighed for at dispensere fra uge 27 og 28.

Ditte Andreasen gav udtryk for, at det for hende personligt ville blive et problem, hvis ikke DM lå i ferien. I

så fald ville hun næppe kunne deltage i både DM og GP.

Ditte bemærkede videre, at det har været meget forskelligt, hvor festlige festerne har været. Nævnte endelig,

at have deltaget i et GP, hvor festen havde ligget dagen før afslutningen. Det havde givet en noget flad

fornemmelse.

Formanden bakkede op om Michael Møllers forslag om dispensationsmulighed fra uge 27 eller 28.

Formanden pointerede, at det primært ville blive uge 27, men med mulighed for dispensation, når der skal

laves aftale med en arrangør. Formanden så i øvrigt meget gerne, at der holdes en god fest og en ordentlig

præmieoverrækkelse.

Finn Hartvig erindrede om, at der afvikles 8 sejladser mod tidligere 6.

7

Dirigenten foreslog herefter følgende afstemningstemaer, der blev accepteret af forslagsstillerne:

1. DM afvikles med fuld fleksibilitet (Brøgge Bruse).

2. DM afvikles i uge 27 eller 28 med mulighed for dispensation. (Bestyrelsens forslag med

dispensationsmulighed)

Ved afstemningen stemte 3 for forslag 1. Forslag 2 blev herefter vedtaget med overvældende flertal.

Ad 5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 325,00 om året.

Enstemmigt vedtaget.

---------------------------------------------------------------------------

Herefter fik formanden ordet og oplyste uden for dagsordenen, at bestyrelsen havde besluttet at udnævne

Ulrik Pedersen til æresmedlem. Formanden begrundede udnævnelsen således:

Begrundelsen for bestyrelsens valg af Ulrik som nyt æresmedlem af klubben skal findes i Ulriks mangeårige

indsats for at holde den oprindelige målsætning og ide om folkebåden i hævd som en prisbillig klassebåd, der

er økonomisk tilgængelig for alle.

Ulriks indsats har været rettet mod udvikling af træmaster af meget høj kvalitet og til billig pris.

Alle sejlere, der har afhentet en mast i Ulriks kælder, vil nikke genkendende til det engagement og den viden,

Ulrik har lagt i sin masteproduktion.

Og mange har også lyttet interesseret til de foredrag, som han har holdt rundt om i sejlklubberne, hvor han

har fortalt om masteproduktion, behandling af træmaster og træmasternes særlige egenskaber.

I slutningen af 70'erne, konstruerede Ulrik sin berømte mastemaskine, som satte ham i stand til at producere

masterne med den samme høje og ensartede kvalitet.

Mastemaskinen så dagens lys hjemme i kælderen i Kokkedal, hvor Storm P. må have inspireret til mange af

de mekaniske løsninger, der blev anvendt i begyndelsen.

Elektromotorer, kædetræk og elastikker, skabte et mindre virvar i kælderen. Forsøg blev gjort for at

minimere vibrationer i cutterhovedet, så efterbehandlingen med sandpapir kunne minimeres.

Mest besværligt var det med hulkelen. Ulrik udviklede i samarbejde med en værktøjsmager et helt specielt

bor, så det nu blev muligt at lave hulkelen efter at masten var høvlet i sin rigtige facon.

Ulrik har altid været meget optaget af materialevalg, således at det træ, der er anvendt til masterne, har de

rigtige egenskaber til masteproduktion – lav vægt og ensartet fleksibilitet.

Udviklingen af de North sejl, mange af os sejler med i dag, startede i tæt samarbejde og efter megen

diskussion om mastekurver mellem Henrik Søderlund og Ulrik.

Mange af de gråhårede sejlere vil huske, at vi i gamle dage ofte skulle have rettet mastekurven i de nye sejl,

før de sejlede hurtigt. I dag skruer vi lidt på strutterne, så er den der.

8

Et konkret eksempel på såvel den ensartethed masterne har opnået som på et frugtbart samarbejde mellem

sejlmager og masteproducent.

Ulrik har også arbejdet med at udvikle nye limtyper og limmetode. En metode som blandt andet giver sig

udslag i, at limfugerne vender forskelligt i bunden og i toppen af masten. Igen har drivkraften været at give

masten bedre egenskaber.

Ulriks høje kvalitetskrav og uvilje til at gå på kompromis med valg af materialer har naturligvis medvirket til

at sikre en høj kvalitet af de master, der er solgt på det danske marked.

Men standarden for Ulriks masteproduktion har også været en rigtig god målestok og et godt udgangspunkt

for udviklingen af Alu-masten. En udvikling, som Ulrik af naturlige årsager IKKE er tilhænger af.

Nu har Ulrik i en alder af 73 år lagt masteproduktionen på bedding. Tilløbet hertil har dog været langt, og

skæbnen ville, at der skulle vand til at sætte den endelige stopper for hans produktion.

Skybruddet i august 2010 fyldte hans kælder med vand og gjorde uoprettelig skade på mastefabrikken – og

så kostede det ham i øvrigt også et led på den ene langfinger.

Det er med stor glæde, at jeg på bestyrelsens – og hele klubbens vegne – nu kan påskønne Ulrik, for hans

indsats for folkebådsklassen.

Jeg er sikker på, at bestyrelsens valg vil møde anerkendelse blandt alle folkebådssejlere - specielt de mange,

der gennem tiden har købt én af de over 800 master, Ulrik har produceret gennem årene.

Ulrik Pedersen takkede for udnævnelsen og fortalte blandt andet, at han mest havde lavet master som hobby,

men at det også havde givet en vis indtjening. Han havde haft fornøjelse af at møde mange sejlere i sin

kælder over et par pilsnere, og i det hele havde det været en stor oplevelse at være med. Han havde ikke

forventet denne ære fra klubbens side.

------------------------------------------------

Efter en kort pause fortsattes generalforsamlingen med

Ad 6. Valg

Formanden takkede Finn Hartvig, der ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen, for samvittighedsfuldt og

ansvarsbevidst arbejde i bestyrelsen siden 2002 og oplyste, at Finn havde tilbudt at fortsætte som webmaster.

Et tilbud som bestyrelsen med glæde havde taget imod.

Formanden overrakte Finn en erindringsgave i form af et laserskåret Folkebådsbillede i glas.

Ad 6 e. Valg af Kasserer

Helmuth Schwarz blev genvalgt som kasserer med akklamation

Ad 6 f. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Heines Nielsen og Steen Weber blev genvalgt til bestyrelsen med akklamation. Bestyrelsen foreslog Jakob

Frost, DEN 809 Frostboxen, Fåborg Sejlklub, som nyt bestyrelsesmedlem. Jakob var ikke til stede på

9

generalforsamlingen på grund af sit arbejde, men havde givet tilsagn om at modtage valg. Jakob blev valgt

med akklamation.

Ad 6 g. Valg af 1 bestyrelsessuppleant

Svend Ipsen blev genvalgt med akklamation.

Ad 6 h. Valg af 1 revisor

Lars Dalbøge blev genvalgt med akklamation.

Ad 7. Eventuelt

Formanden indledte eventuelt med at overrække Englænderpokalen til Jørgen C. Heidemann, Falsled

Sejlklub. Formanden begrundede tildelingen således:

Englænderpokalen er en stor flot vandrepokal i Irsk antiksølv, skænket til Dansk Folkebådsklub i 1964 af:

"The Folkboat Association of Great Britain".

Englænderpokalen har siden været uddelt til den sejler, som skrev en interessant beretning fra en tursejlads

eller større distancesejlads.

Meningen er, at pokalen skal uddeles hvert år, primært til en sejler, der har skrevet en god turberetning fra en

af de nærmest forudgående sæsoner.

Denne gang har bestyrelsen valgt at præmiere en beretning indsendt af Jørgen Heidemann. Falsled Sejlklub.

Jørgen sejler DEN 506 "Scherzo" en fin og velholdt Lind træbåd fra 1968.

Beretningen er skrevet i 2010, men er fra en meget interessant tur i 2007 fra Falsled på Sydfyn til Arsenaløen

på det gamle Holmen-område. Her var der i 2007 træbådstræf, arrangeret af Dansk Forening for Ældre

Lystfartøjer.På turen havde Jørgen og DEN 506 følgeskab af to andre ældre træfolkebåde, nemlig

DEN 2 "Gill" og DEN 59 "Påfuglen", begge hjemmehørende på Sydfyn.

Jeg har læst beretningen flere gange, og jeg kan love jer, at den er meget læseværdig.Beretningen vil i første

omgang blive bragt i vort klubblad Folkebåds Nyt og sidenhen også få plads på vor hjemmeside.

Beretningen vil også finde plads i den bog som følger pokalen. I bogen findes de tidligere præmierede

beretninger, på nær en som vi stadig forsøger at finde.

Overrækkelsen af pokalen blev hilst med bifald fra deltagerne.

Jørgen takkede rørt for pokalen og fortalte, at han allerede en gang tidligere, nemlig i 1998, havde haft den

glæde at modtage Englænderpokalen. Dengang for beretningen om Fyn Rundt med DEN 697 "Spar Knægt".

Lars Bræstrup lagde op til en drøftelse om hvilke elektroniske instrumenter, der efter klassereglernes § 8.50

er tilladt.

Lars Bræstrup præsenterede følgende instrumenter:

1. Det magnetiske kompas

2. Tac-Tic-Racemaster

3. Velocitek Prostart

4. Kombination af flere elektroniske instrumenter

5. Almindelig GPS

6. GPS med kortplotter

10

Formanden takkede Lars for præsentationen og oplyste, at det var bestyrelsens ønske at få drøftet

anvendelsen af elektroniske instrumenter forud for drøftelser i NFIA om udformningen af § 8.50.

Steen Weber mente at alt skulle være frit (tilladt,) men spurgte om, hvad medlemmerne i Folkebådsklubben

mener om spørgsmålet.

Peter Brøgger ønskede oplyst, hvad der er lovligt i dag. Må vi fx have en GPS ombord?

Formanden oplyste hertil, at GPS efter Dansk Sejlunions fortolkning kun er lovlig, hvis den alene angiver

positionen. Formanden oplyste videre, at denne fortolkning kun ændres, hvis klassereglerne ændres efter

gældende procedure i NFIA.

Carl-Otto Hedegaard, Kolding Sejlklub, anførte at meget taler for, at tillade alle former for elektronik.

Lars Bræstrup påpegede, at man ikke skal bremse udviklingen og ikke forbyde at anvende GPS. Det vil i

givet fald medføre et meget stort kontrolarbejde ved stævnerne.

Helmuth Schwarz anførte, at Trackingsystem ikke er forbudt ved anvendelse i land, og at udviklingen af

elektronikken ikke kan stoppes. Hertil kommer, at tyskerne efter hans observationer allerede anvender

elektroniske hjælpemidler.

Johnny Jørgensen mente ikke, at elektronikken betyder så meget for resultaterne.

Michael Møller fandt, at anvendelsen af teknikken vil gøre os til bedre sejlere.

Ulrik Pedersen mente, at man skal nøjes med et nautisk kompas.

Ditte Andreasen refererede til sine oplevelser ved GP i Marstrand i 2009, hvor stævnet havde været ramt af

kæmpebølger og stormvejr og ingen sigtbarhed, og hvor man skulle gennem snævre sejlløb til havnen. Der

var det rigtig godt med en GPS - også af hensyn til sikkerheden om bord.

Dirigenten afsluttede debatten og konkluderede, at stemningen var mest for at "give det hele frit".

Erik Køster foreslog, at man flyttede præmieoverrækkelsen af ranglistepræmier til at finde sted ved

Generalforsamlingen i stedet for på bådudstillingen.

Heines Nielsen oplyste hertil, at der er et væsentligt hensyn at tage til klubbens sponsorer og til

pressedækningen.

Søren Kæstel, Skælskør Sejlklub, mindede om, at Folkebåden snart har 75 års jubilæum og foreslog, at der

laves et arrangement i den forbindelse. Når nu klubben har godt med penge.

Formanden oplyste, at der havde været overvejelser om at afholde Generalforsamlingen på bådmessen; men

at det var dyrt at leje lokaler og betale for indgangen. Men det kan da overvejes igen

Erik Køster foreslog, at man betalte adgangsbilletten.

Johnny Jørgensen tilsluttede sig dette.

Ditte Andreasen oplyste, at man som udstiller kan få rabat på entrébilletten.

11

Niels-Ulrich Barslev opfordrede medlemmerne til at fremsende deres beretninger fra stævner og andre

oplevelser til Folkebåds Nyt.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen kl.12.10.

Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen på god og retfærdig måde og udbragte et

trefoldigt leve for Dansk Folkebådsklub.

Referent:

Niels-Ulrich Barslev

14.03.2011

12


2010

Generalforsamling 2010

Referat fra Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub lørdag den 27. februar 2010 kl. 10.00 i

Kastrup Sejlklub, Kastrup Strandpark 23, 2770 Kastrup.

Formanden bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. Optalt til 42 deltagere.

Dagssorden i følge lovenes (vedtægternes) § 10.

a. Valg af dirigent

b. Formanden aflægger beretning

c. Årsregnsksbaet fremlægges til godkendelse

d. Faslæggelse af kontingent

e. Indkomne forslag

f. Valg af formand

g. Valg af øvrig bestyrelse

h. Valg af suppelant til bestyrelsen

i. Valg af 2 revisorer

j. Eventuelt

Ad a. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Per Damm, Kastrup Sejlklub.

Valgt med applaus.

Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt – set på nettet i begyndelsen af

januar – og udsendt skriftligt til hvert medlem i begyndelsen af februar – og desuden var

beslutningsdygtig.

Forud for behandlingen af den egentlige dagsorden udtalte Ebbe Hecht-Madsen mindeord over

afdøde Mogens "Mulle" Rohd. Og forsamlingen mindedes afdøde i stilhed.

Herefter blev Erik Køster, Kerteminde Sejlklub og Kasper Harsberg, Kastrup Sejlklub, på forslag

fra bestyrelsen valgt som stemmetællere.

Ad b. Formanden aflægger beretning

Formanden forelagde bestyrelsens beretning for 2009.

Tiden siden sidste generalforsamling har været en relativ stille periode for bestyrelsen. Dette

betyder selvfølgelig ikke, at vi har ligget på den lade side, tværtimod. Der er et konstant behov for

at vi er oppe på mærkerne og sørger for at vor klub fremdeles trives til alles bedste.

Vi har et rigtigt godt og velfungerende samarbejde i bestyrelsen, hvor byrderne fordeles efter tid og

muligheder. Vi har bedt Kjeld agere næstformand, så der ikke er nogen tvivl om hvem der har

kasketten på, hvis formanden har forfald. Der kommunikeres indbyrdes meget pr. mail og den

fysiske mødeaktivitet var derfor kun to bestyrelsesmøder i 2009. Vi har dog lige haft et tredje i

forbindelse med denne generalforsamling.

Hvad har vi så haft gang i og hvor har fokus været i den forløbne sæson?

1. Den gode gamle traver med at bibeholde og helst øge medlemstallet kører kontinuerligt, og

her – synes vi selv - lykkes vi temmelig godt. Nogle falder fra men der kommer nye til i

samme antal. Vi har 400 betalende medlemmer, samt vore æresmedlemmer og det er – efter

vores egen mening - ganske tilfredsstillende. Men det er alles duty at skaffe nye

medlemmer.

2. Vi, det vil sige Kjeld, har nærlæst klubbens vedtægter og fundet et behov for en vis

redigering. Det har udmøntet sig i et ændringsforslag som vi senere skal tage stilling til.

3. Klubnålen, som er udformet som en reversnål til brug på landgangsblazeren, har vi haft

oppe at vende, da beholdningen er sluppet op. Nålen er jo en flot lille ting, men den er dyr

at lave og vi skal aftage flere hundrede for at få en acceptabel pris. Jakke og reversnål er

ikke lige det der er oppe i Dansk Sejlsport lige nu, så vi tog en beslutning om at droppe

nyindkøb af nålen. Vi kan jo altid tage den op senere, hvis behovet skulle vise sig. Så

mangler vi selvfølgelig en mandskabsgave i forbindelse med Debutantpokalen, hvor vi altid

har uddelt en klubnål til de tre personer, der vandt pokalen. Den udfordring arbejder vi lige

nu på at løse. Vi er ved at undersøge muligheder for laserskæring af en Folkebåd i et mindre

glasstykke. Noget der er værd at få og som er værd at stille frem, men som har en pris der

modsvarer andre præmier og gaver, der uddeles til DM.

4. Vi har fået produceret en flot klubstander i den rigtige størrelse og den rigtige farve. Vi

håber den finder plads på medlemmernes Folkebåde, helst korrekt under salingen, men vi

har forståelse for dem der vælger at sætte den i agterstaget. Men vær venlige at bruge den,

så vi gør opmærksom på vor klub og klasse.

5. Udsendelsen af Folkebåds Nyt er skåret ned til to årlige numre, det har givet en bedre

økonomi, samt mere stof til det enkelte blad. Jeg er sikker på medlemmerne er lige så godt

tilfreds med vor nye redaktør, Niels-Ulrich, som vi er i bestyrelsen. Vi er glade for den

indsats han har gjort i 2009. Sagt ja til 2010. Håber Niels-Ulrich har ressourcer til at tage

også 2011 med.

6. Vor hjemmeside redigerer Finn med stor entusiasme. Form og indhold får stor ros fra

medlemmerne. Vi bestræber os på at have en flot forside uden for mange og skæmmende

reklamer, men har i 2009 bøjet os lidt, men stadig med et flot og tilfredsstillende resultat på

forsiden.

7. Antallet af sejladser ved vore Danmarksmesterskaber er forsøgsvis øget fra 6 til 8 de to

sidste år. Bestyrelsens opfattelse er, at det er til stor tilfredshed for alle. Vi har stadig DM

2010 til at teste ordningen rigtigt af. Datomæssigt viser erfaringen os at det er meget svært

at flytte fra det traditionelle tidspunkt uden at komme i konflikt med andre stævner der også

har stor bevågenhed fra klassens sejlere. Vi skal finde et tidspunkt hvor så mange muligt

kan være med til DM. Efter denne sæson skal vi så evaluerer på forsøget med hensyn til

antal sejladser og tidspunktet.

8. Danmarksmesterskaberne er i år henlagt til Århus, hvor Århus Sejlklub og Sejlklubben

Bugten i fællesskab løfter opgaven. En mængde lokale folkebådssejlere under ledelse af

Peter Brøgger har meldt sig til at varetage de mange forskellige opgaver, der skal løses for

at et DM bliver en succes. Jeg er sikker på, vi får et superstævne på Århus Bugten og vi

forventer rigtig stor opbakning fra landets folkebådssejlere.

9. Vi arbejder på at finde de kommende års arrangører til vore Danmarksmesterskaber.

Muligvis har Sundby Sejl Forening lyst til at bide til bolle – Det er vi ved at undersøge om

det kan blive til noget.

10. Guldpokalsejladserne er i 2010 tildelt Skælskør Amatør Sejlklub. Også her er meget af

arbejdet lagt ud til de lokale folkebådssejlere, der jo ved hvad der skal til for at skabe et

stævne der klinger. Dette arrangement er i NFIA regi og vi har kun været involveret

perifert. Men de tilbagemeldinger jeg har fået fra Søren Kæstel indikerer stor arbejdslyst og

iver for at gøre det til en Guld Pokal, der vil blive husket for de gode ting.

11. Ranglistesejladserne, der nu også omfatter distancesejladser, har stadig mange deltagere og

det er en af de aktiviteter, der holder gang i klassen. Vi har kunnet mærke at det ikke er helt

så nemt at finde sponsorer, som det tidligere har været, men sponsorpræmier er jo bare et

supplement til den oplevelse det er at komme ud at sejle. Vi håber aldrig at

præmiestørrelsen eller mængden bliver afgørende for deltagerantallet ved vore

arrangementer ude omkring i landet.

12. Klassens interesser på det tekniske område varetages i NFIA af Per Jørgensen, der med sin

gode tekniske baggrund yder en stor og gedigen indsats i et forum hvor

arbejdsbetingelserne er vanskelige. Tolkningen af uklare regler er altid en udfordring, men

jeg har en formodning om at de er afklaret, inden vi starter sæsonen. Ændringer i

klasseregler er ikke bare et knips med fingrene, som mange åbenbart tror. Der er helt

eksakte procedurer for det, hvilket vi også oplevede, da vi skulle lave regelændringer i

forbindelse med alumasten. Det er kun godt, så får vi tid til at overveje tingene grundigt og

dermed større mulighed for at fremsætte forslag, der har en reel chance i NFIA. Første gang

vi præsenterede forslaget om alumasten fik vi ikke mange ben til jorden, men fordi vi havde

et godt og gennemarbejdet forslag og en vis stædighed, endte det jo med at blive vedtaget i

NFIA. Ole Gorm, der er vice chairman og jeg selv arbejder meget på at holde NFIA på et

spor, hvor de fire nationer der deltager i møderne, får tilnærmelsesvis lige meget

indflydelse. Det er godt nok svært. Der er lidt problemer med, at der er flere tyskere end

svenskere og danskere. Men det er interessant arbejde at sidde i NIFA og vi gør et arbejde

for at varetage Folkebådsklubbens interesser.

13. Klassens største producent og leverandør Folkebådcentralen, har desværre på grund af

krisen oplevet et så drastisk fald i salg af Folkebåde, at Erik Andreasen har afhændet

virksomheden til udlandet. Som klasseorganisation må vi håbe på, at køberen får gang i

salget og dermed produktionen af folkebåden. Der kan ikke oplyses ret meget mere på

nuværende tidspunkt, men jeg er sikker på der vil komme en udmelding fra Erik når alting

er faldet på plads. Klassen har heldigvis en stor flåde og vi skal bare se at komme

optimistisk videre. Vi er jo ikke de eneste der har udfordringer.

14. Klubben har igen i år fået tildelt gratis stand på bådmessen i Bella. Bestyrelsesmedlemmer

fra Sjælland og en samling lokale folkebådssejlere har opbygget en flot stand med en

toptunet, renoveret Folkebåd tilhørende Henrik Sørensen fra Roskilde. Håber I alle kommer

med over på messen og deltager i Ranglistens præmieoverrækkelse.

15. Vore generalforsamlinger har jo i en hel del år været placeret i den landsdel hvor

bådbranchen holder sin årlige indendørs bådmesse. Nu er der jo lidt uenighed i

brancheorganisationen, så det er lidt spændende om bådmessen kommer til Fredericia i

2011. Skulle den komme det, må vi samtidig håbe vi kan få en gratis stand. Muligheden for,

som tidligere, at "snige" sig til en plads hos Erik Andreasen er nok ikke længere tilstede.

16. Så med usikkerheden om, hvor vi næste gang mødes til generalforsamling, vil jeg slutte

bestyrelsens beretning for sæson 2009.

Dirigentet opsummerede hovedpunkter fra formandens beretning.

Lars Bræstrup udtalte sin tak til bestyrelsen og roste bladet – og websiden.

Herefter blev beretningen taget til efteretning med applaus.

Ad c. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse.

Kasserer Helmuth Schwartz forelagde regsnksbet for 2009 og i fortsættelse heraf budgettet for

2010. Herunder oplyste kassereren, at klubben har ca. 400 betalende medlemmer, at der er sket et

fald i salget af sejlknapper. Måske et udslag af den økonomisk krise – men uden den store

betydning da der ikke er ret stor fortjeneste ved salget. Diverse indtægter vedrører fx salg af

produktionstegninger. Tilbageføring vedrørende ranglisten 2005 – er et levn fra 2005. Beløbet har

siden da stået som selvstændig post i egenkapitalen.

Overskuddet udgør godt 75.000 kr. – selvom det ikke er klubbens intention at samle penge til huse.

Om budgettet for 2010 oplyste kassereren, at der påregnes stort set uændrede indtægter. Udgiftern

til fx porto vil stige. Blandt andet fordi vi har udsendt de nye klubstandere. Udgiften til

EDB hardware – en PC til kassereren – er afholdt. Udgiften til møder og rejser bliver øget p.g.a.

Genrealforsamlingen afholdes på Sjælland og et ekstra bestyrelsesmøde. Udstillingen i BellaCenter

er dyrere end i Fredericia, bl.a. fordi flere personer er involveret og transportafstandene er

betydeligt længere, end når vi udstiller i Fredericia.

Årsregnskabet affødte diverse kommentarer:

Lars Bræstrup gav udtryk for, at det var godt med initiativer til aktiviteter, når vi nu har penge i

kassen. Vi er på vej den rigtige vej.

Ole Kirk foreslog at man eventuelt kunne yde tilskud til DM på fx 10.000 kr. når vi nu har

pengene.fx til stævnetrøjer – der kan skaffes til kostpris, ca. 50 kr. pr. stk. incl. tryk.

Hertil svarede formanden, at det er blevet overvejet i bestyrelsen og at aftalen med dette års

arrangør er, at Dansk Folkebådsklub yder en økonomisk støtte til DM-bluser – bestyrelsen er helt

klar over at DM – arrangører inden for mulighederne skal hjælpes fremover.

Helmuth Schwarz supplerede hertil, at bestyrelsen er klar over, at det ikke er en sparekasse. Knarr-

klubben har gang i aktiviteter – måske kan vi skele til dem og se om det er noget, der kan bruges af

os. Helmuth oplyste videre, at bestyrelsen blandt andet derfor foreslår uændret kontingent.

Kasper Harsberg mente, at det var positivt at der er penge i kassen og spurgte om der findes et

Sponsorudvalg.

Helmuth Schwarz oplyste, at Heines Nielsen jagter præmier til Ranglisten. For tiden grej til båden.

Kasper Harsberg syntes, at det ville være en god ide med faste sponsorater på 5.000 eller 10.000 kr.

Ditte Andreasen oplyste hertil, at mange klubber har favoritsponsorer, så det skal overvejes meget

nøje.

Formanden oplyste, at bestyrelsen har forsøgt at skaffe en stor sponsor til klassen – i denne

forbindelse skal vi passe på så vi ikke at kommer i konflikt med andre sponsorønsker/vaner.

Bladet er et godt aktiv for klubben, men dets udgivelse & udsendelse bliver langt fra dækket af de

annonceindtægter vi har. Det er bestyrelsens opfattelse, at det er vigtigt at vi vedholder et

klubblad, så længe vi kan finde en redaktør blandt medlemmerne og klubbens økonomi kan bære

det.

Klubbens væsentligste indtægt er kontingenter.

Ebbe Hecht-Madsen foreslog, at der bruges midler til sikring af ungdommens tilgang til klassen.

Formanden oplyste hertil, at der for tiden er gang i noget i forhold den Maritime Efterskole i

Bagenkop med 5 – 6 folkebåde. Vi har spurgt dem om deltagelse i DM og Guldpokal. DM ligger

desværre, når efterskolen lige er færdig og Guldpokalen ligger, når efterskolen lige er startet. Måske

kan Folkebådsklubben yde tilskud til deltagelse og evt. transport. Vi arbejder på, at det skal blive til

noget, men det kræver at eleverne er med på det. Sponsering og udlån af enTrailer er overvejet –

men vi skal ikke investere i noget, der er besværligt at vedligeholde og der er også et problem med

forsikring. H-bådene har givet støtte fx til transport over Storebælt. Vi vil ha' med i overvejelserne

at prøve noget tilsvarende. Vi har fokus på, at vi gerne skal have yngre mennesker i klassen.

Efter denne bemærkningsudveksling blev regnskabet for 2009 og budgettet godkendt.

Ad d. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.

Dette blev enstemmigt vedtaget.

Ad e. Indkomne forslag

Kjeld S. Skov forelagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Forslaget var omdelt i en opstilling der sammenholdt de gældende vedtægter/love med forslaget til

ændrede vedtægter og med kommentarer til forslagene.

Forelæggelsen gav ikke anledning til bemærkninger, bortset fra at Brian Frisendahl bragte

spørgsmålet om afstemning ved fuldmagt på bane. Hidtidige loves/vedtægters § 17. Forslag til nye

vedtægters § 3, stk. 3, 2. afsnit.

Brian Frisendahl takkede for en fin gennemgang af forslaget og spurgte om bestyrelsen havde

overvejet antallet af fuldmagter. Han kunne nære frygt for sprængning af klassen, hvis forslag

afvises uden alle synspunkter er blevet hørt.

Helmuth Schwarz udtrykte forståelse for synspunktet.

Kjeld Skov oplyste at det ikke havde været overvejet, og spurgte til om der eventuelt skulle

fastsættes et maksimum.

Per: Jørgensen nævnte som forslag eventuelt begrænsning til 2 – 3 fuldmagter pr. medlem – for en

klubkammerat som ikke kan være til stede.

Lars Bræstrup anførte, at det kunne være farligt med fraktionsdannelse og ville give støtte til et

mindre antal fuldmagter.

Kasper Harsberg pegede på, at man skal sammenholde med § 13 for at undgå klubdannelse.

Jonas Pedersen foreslog maksimum på tre fuldmagter.

Ole Kirk nævnte, at fuldmagter eventuelt forinden kan fremsendes til bestyrelsen

Bo Stævne stillede spørgsmål om man kan fratage medlemmer stemmeret?

Kjeld Skov oplyste, at man ikke kan eller vil fratage medlemmer stemmeretten – men der er et

problem med ikke kendte forslag

Søren Eisenhardt mente, at det skal fremgå af fuldmagten, hvad den er til

Drøftelsen fortsatte og medførte, at bestyrelsen foreslog en pause i forhandlingerne med henblik på

formulering af en model om afstemning ved fuldmagt til Generalforsamlingens godkendelse.

Efter en kort pause forlagde bestyrelsen følgende ændrede formulering af forslaget til ny § 3 stk.3.:

Stk. 3. Medlemmer med gyldigt kontingent har stemmeret ved generalforsamlinger og er

valgbare til bestyrelsen. Dog har kun folkebådsejere med dansk registrerede både og

bestyrelsesmedlemmer stemmeret ved afstemninger om forslag vedrørende båden, f.eks.

ændringer af klasseregler, jf. § 8, stk. 3.

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt overdraget til et

andet medlem, som ved generalforsamlingens begyndelse forelægges bestyrelsen til

godkendelse. Ét medlem kan dog maksimalt medbringe fuldmagter fra to andre

medlemmer.

Herudover har ethvert medlem, som er forhindret i personligt fremmøde, mulighed for

skriftligt at afgive sin stemme til specifikke forslag optaget på dagsordenen til behandling

på en generalforsamling. Stemmeafgivelsen foretages ved at fremsende skriftligt fuldmagt

til bestyrelsen v/ formanden, hvori det angives, hvorvidt medlemmet ønsker at stemme

"JA" eller "NEJ" til forslaget.

Dirigenten satte derefter forslaget om den nye formulering af § 3, stak 3 til drøftelse.

Forslaget gav ikke anledning til bemærkninger.

Den nye formulering af § 3, stk. 3 blev herefter godkendt, hvorefter det således formulerede

samlede forslag til ændrede/nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget.

Ad f. Valg af formand

Dirigenten oplyste, at Bent "Mallemuk" Nielsen var på valg og villig til genvalg.

Bent blev herefter genvalgt uden modkandidater og med applaus for de næste to år.

Ad g. Valg af øvrig bestyrelse

Dirigenten oplyste, at Ditte Andreasen og Kjeld S. Skov var på valg – og villige til genvalg.

Ditte oig Kjeld blev herefter genvalgt uden modkandidater og med applaus for de næste to år.

h. Valg af suppleant til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at Svend Ipsen var villig til genvalg.

Svend blev herefter genvalgt uden modkandiat og med applaus for et år.

Ad i. Valg af to revisorer

Dirigenten oplyste, at de nuværende revisorer,

Vagn Olsen og Lars Dalbøge, der ikke var til stede, var villige til genvalg.

Vagn og Lars blev herefter genvalgt uden modkandidater.

Ad j. Eventuelt

Formanden oplyste, at bestyrelsen havde besluttet, at "Englænderpokalen" for bedste turberetning

fra 2009 skulle tildeles Steen Nielsen, DEN 1056, Skive Sejlklub

Formanden fortalte, at "Englænderpokalen" der er skænket af Britisk Folkebådsklub – kan uddeles

til en person, der har foretaget en tur i sin Folkebåd og skrevet en beretning om den. Pokalen har

været uddelt fra 1965; men ikke siden 2004, hvor John Laugesen fik den for sin tur syd om Sverige,

gennem Gøtakanalen og hjem til Glyngøre. Siden har der ikke foreligget beretninger før nu i 2009,

hvor der foreligger to beretninger. Henholdsvis fra DEN 1123 om turen til DM og fra DEN 1056

om turen til og på Gardasøen.

Formandnen overrakte Englænderpokalen til Steen Nielsen og fortalte at der medfølger forpligtelse

til at skrive beretningen ind i den logbog for Englænderpokalen, som han ligeledes overrakte.

Steen takkede for pokalen og fortalte at han også var med i Johns beretning fra 2004, hvor han og

John sammen med Johns bror, Per, i Kr. Himmelfartsferien sejlede Pauline DEN 720 fra Glyngøre

til Kastrup. Steen supplerede med, at proviantering af en Folkebåd foregik på den måde, at der

fyldes op med øl og når de slipper op, er man nået til bestemmelsesstedet.

Pokaloverrækkelsen blev mødt med applaus.

Niels-Ulrich Barslev fremkom med opfordring til at komme med bidrag til Folkebåds Nyt.

Per Jørgensen spurgte om der er konkrete planer for afvikling af Sessan Cup og om der er mulighed

for støtte hertil. Formanden oplyste at Sessan Cup er et NFIA anliggende og evt. støtte skal søges

der, men at DFK ikke vil være uvillig til at støtte et dansk arrangement for Sessan Cup.

Formanden oplyste, at der vedrørende Sessan Cup ligger en udfordring for Kolding Sejlklub. Hvis

der skal afholdes Sesssan Cup i Danmark i 2010, skal det være med tovholdere fra Kolding

Sejlklub. Tyskland – Berlin er god klub – men vi kan ikke altid forvente at de andre gør arbejdet for

os. Formanden oplyste endvidere, at han ikke havde ressourcer til at stå for et sådant arrangement.

Per Jørgensen spurgte om der var andre end Kolding, der kunne finde på at byde ind på Sessan Cup

her i DK?

Formanden konkluderede, at udspillet ligger hos NIFA.

Heines Nielsen oplyste vedrørende Ranglisten, at præmielister ikke offentliggøres i fremtiden, da

sponsorer kan blive forhindret i sidste øjeblik.

Lars Bræstrup forespurgte i forbindelse med at det er blevet oplyst, at der forbud mod brug af GPS

under kapsejlads – hvordan det i givet fald kan håndhæves?

I denne sammenhæng oplyste Ditte Andreasen, at GPS nu er indbygget i de fleste mobiltelefoner og

at hun opfatter mobiltelefoner som en praktisk og nødvendig sikkerhedsforanstaltning ombord. I

denne forbindelse pegede hun yderligere på sejladserne ved GP i Marstrand i 2009, der fandt sted i

meget hårdt vejr-

Per Jørgensen oplyste, at forståelsen af reglerne om taktiske elektroiniske instrumenter var blevet

drøftet i NIFA. England, USA og Sverige mener at GPS ikke tilladt under kapsejlads. Jf. regel

50.8. Tyskland og Danmark har en anden tolkning, der betyder at GPS er tilladt. Granskning giver

måske anledning til ny tolkning. Men indtil videre er GPS ikke tilladt. Det kan forhåbentlig være

endeligt afklaret inden inden sæsonen starter – medio marts forventes svar fra Skandinavisk

Sejlerforbund (Flemming Nielsen i Dannsk Sejlunion). Der skal være møde i NIFA i slutningen af

marts måned.

Helmuth Schwarz sagde, at udviklingen ikke skal stoppes – personligt troede han, at vi lige så godt

kan godkende det, da det ikke vil være kontrollerbart.

Kasper Harsberg mente at vi befandt os i en gråzone. Mobiltelefoner må godt være med ombord,

men de skal være slukkede under sejlads.

Formanden konkluderede, at der er lang tid til, at der kan stilles forslag til ændringer i

klassereglerne og indtil 2012 skal vi rette os efter Skandinavisk Sejlerforbund. Bestyrelsen vil

arbejde videre med at lodde holdningen blandt medlemmerne.

Dirigenten opfordrede til, at medlemmerne fortsat skriver forslag på opslagstavlen.

Per Jørgensen gjorde opmærksom på, at der ved Guldpokal og Kielerugen fremover vil blive taget

kontrolmål på mastehullet, max. 120 mm, og mastens diameter – min. 100 mm og max. 110 mm og

opfordrede til at få målene checket i ordentlig tid.

Per Jørgensen oplyste, at det måske ville blive lovligt at bruge Kulfiberstager fra 2012.

Erik Kirk spurgte hertil om dimensioner og vægt ville blive fastlagt.

Per Jørgensen nævnte, at det er blevet drøftet, hvorledes man må hænge ud over siden under

kapsejlads – fra midt på låret og ned skal være ombord på båden. Det betyder, at man under

lænssejlads ikke må have benene ud over siden. Efter hans mening gælder det dog kun, når

kroppens vægt bruges til kompensation for bådens krængning.

Peter Brøgger fortalte om det kommende DM 2010 i Århus.

Kontaktperson er Peter Brøgger – ca. 20 personer er aktive om forberedelserne – forhåndstilmelding

bliver mulig – fra i dag på hjemmesiden – www.folkebaaddm2010.dk – link skal aktiveres for at

forhåndstilmeldingen er fuldført – derefter muligt at ændre oplysninger.

Peter Brøgger omdelte DM-Invitationen til de tilstedeværende og bad om, at man tog nogle stykker

med hjem til klubberne. Invitationen lægges også frem i BellaCenter og bringes i førstkommende

nummer af Folkebåds Nyt.

Der vil blive arrangeret en "Århus-aften" – Århus sejlerne laver en aften for alle deltagerne i DM.

Man håber, at flere Folkebådssejlere i Århus vil melde sig ind i Folkebådsklubben, når DM afholdes

i Århus.

Dirigenten takkede Per Jørgensen for arbejdet i NIFA og afsluttede Generalforsamlingen.

Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde, Peter Brøgger for indsatsen frem mod DM i

Århus og forsamlingen for en god debat om vedtægterne. Formanden konkluderede, at det havde

været en rigtig god Generalforsamling med mange engagerede medlemmer.

Generalforsamlingen sluttede kl. 12.30.

Referenter:

Anne Sieg og Niels-Ulrich Barslev

08.03.2010

______________________________________________________________________________


2009

Referat fra Generalforsamling i Dansk Folkebådsklub lørdag 7. marts 2009 kl. 10,00 i

Kolding Sejlklub, Dokvej 1, 6000 Kolding.

Formanden bød velkommen.

Dagsorden ifølge Lovenes § 10.

a. Valg af dirigent

b. Formanden aflægger beretning

c. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse

d. Fastlæggelse af kontingent

e. Indkomne forslag

f. Valg af formand

g. Valg af øvrig bestyrelse

h. Valg af suppleant til bestyrelsen

i. Valg af 2 revisorer

j. Eventuelt.

Ad a. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Erik Køster, Kerteminde.

Valgt med applaus.

Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og tillige efter lovene var

beslutningsdygtig.

Denæst blev Carsten Enger, Jægerspris, og Lars Bræstrup, Svendborg, valgt som stemmetællere.

Formanden oplyste derefter, at Niels-Ulrich Barslev, der er ny redaktør af Folkebåds Nyt ville tage

referat af Generalforsamlingen.

Ad b. Formanden aflægger beretning

Formanden forelagde bestyrelsens beretning for 2008.

"Perioden mellem to generalforsamlinger er den tid en bestyrelse har til at opfylde de mål eller

delmå l, som den sætter for sit arbejde.

Der er nogle standardmålsætninger der altid går igen.

1

For 2008 så vore mål således ud:

1. At beholde og helst øge medlemstallet.

2. At finde arrangør for kommende DM & GP stævner.

3. At sikre at proceduren vedrørende ændringsforslaget for alumasten var korrekt og blev

behandlet på NFIA's generalforsamling i Glücksborg i juli 2008.

4. At evaluere det DM-koncept med 8 sejladser, som generalforsamlingen i 2008 havde åbnet

mulighed for.

5. At finde en nye redaktør, samt finde en fornuftig økonomisk løsning på udgivelsen af

Folkebåds Nyt i fremtiden.

Denne bestyrelse, der ved sidste generalforsamling fik to nye medlemmer, nemlig Ditte Andreasen,

Sundby,og Kjeld Skov, Jægerspris, der dog først blev valgt som suppleant og senere er indtrådt i

bestyrelsen, havde hvad møder angår en meget stille start. Vi valgte at klare de opgaver og

udfordringer, der kom, via e- mail eller telefonkontakt. Bestyrelsens medlemmer sejler meget

kapsejlads og forårets kalender er tæt besat og fritiden derfor meget begrænset til fysisk

mødeaktivitet. Vores første møde var et ekstraordinært bestyrelsesmøde i forbindelse med forårets

Nordea Cup i Kolding Sejlklub, hvor vi måtte tage stilling til, at vor kasserer, Gitte Guldberg,

ønskede at stoppe. Jeg var som formand klar over, at den udfordring klarede jeg ikke alene. Men

heldigvis resulterede min mail om problemet til den resterende bestyrelse i, at Helmuth Schwarz

straks påtog sig opgaven indtil denne generalforsamling. Det vil jeg benytte lejligheden til at sige

Helmuth 1000 tak for. Heldigvis har Helmuth lovet at påtage sig opgaven også i den kommende

periode. Kassererposten er en af de tunge poster i bestyrelsen, og vi skal tænke alternativt for at

finde løsninger til, at denne post ikke bliver for belastende.

Bestyrelsens egen vurdering af, om vi har opfyldt vore mål for perioden er:

Ad 1. Vi har trods naturlig medlemsafgang opretholdt et medlemsantal på 400.

Det er blevet meget nemt, at blive registreret som medlem via vor online tilmelding og at indbetale

det nødvendige kontingent, der gør, at man er fuldgyldigt medlem.

Men arbejdet for at holde medlemsantallet på et tilfredsstillende niveau stopper aldrig.

Alle folkebådssejlere bør i egen interesse yde en indsats for at skaffe medlemmer til klubben. For

bådejernes vedkommende kan det starte med at få gasterne meldt ind. Kun lommeuld kommer af sig

selv.

2

Ad 2. Arbejdet med at finde egnede og villige arrangører til vore to store stævner DM & GP er bare

ikke så nemt som for ganske få år tilbage. I 2009 havde vi satset på et DM på Øresund. Det

glippede.

Lykkeligvis var Lynæs Sejlklub, som jo afviklede et SuperDM i 2005, igen friske på opgave n. Med

stor entusiasme og gåpåmod, har Lynæs Sejlklub påtaget sig opgaven og vi kan være helt

fortrøstningsfulde om, at der vil blive gjort alt for, at vi folkebådssejlere får et DM stævne, der vil

stå positivt i erindringen. Med en sådan vilje til at hjælpe os, har vi som klasse en stor forpligtigelse

til at bakke rigtigt meget op omkring DM 2009 i Lynæs.

Beslut jer allerede nu for at deltage. Jeg ved godt at stævnestart ligger meget tæt på afslutningen for

Kieler Woche, men deltagerantallet ved vore Danmarksmesterskaber er af betydelig større vigtighed

for danske folkebådssejlere end deltagerantallet ved Kieler Woche.

Jeg håber vi ses til DM i Lynæs.

For 2010 har vi en aftale med Århus Sejlklub om sammen med Sejlklubben Bugten at være

arrangører. Her har Peter Brøgger gjort en aktiv indsats for klubben.

Ad. 3. Det danske ændringsforslag for alumasten blev som bekendt vedtaget på

generalforsamlingen i NFIA, der blev afholdt i Glücksburg juli 2008.

Det har været et langt og slidsomt arbejde for de der havde med den sag at gøre, men det lykkedes,

og målet må siges at være nået. Spændende at se hvad udviklingen bliver.

Ad. 4. Ved DM i 2008 prøvede vi med i alt 8 sejladser over de 4 sejladsdage. Dette fordi mange

sejlere mente, at vi fik sejlet for lidt med kun 6 sejladser. Bestyrelsens opfattelse er, at det var en

succes med de 8 sejladser. Jeg tror, at alle deltagere fra DM i Assens, fik sejlet alt det de kunne

overkomme. Ved DM 2009 har vi så besluttet, udover de 8 sejladser, at afprøve muligheden for at

sejle DM i uge 27. Dette er en anden af de muligheder, som generalforsamlingen 2008 gav os lov

til.

Vor oplevelse fra de indledende møder med Lynæs Sejlklub var, at tidspunktet samt sejladsdagenes

placering sidst i ugen passede rigtigt fint ind i arrangørplanerne. Så det er valget for 2009. Både

sejlere og arrangører vil meget gerne have så få afbræk som muligt i feriemåneden juli. Det har vi

mulighed for at arrangere os ud af med de mere fleksible muligheder, vi har nu. Planen er, at vi ved

DM i 2010, der forhåbentligt bliver i Århus, vil bruge samme DM model. Men vi evaluerer

selvfølgelig 2009 først.

Erfaringerne kan så senere udmøntes i et konkret ændringsforslag til vore egne DM forskrifter.

Vores opgave og ansvar er fortsat, at DM altid bliver afviklet ifølge DS forskrifter og på sportsligt

korrekt måde.

3

Ad. 5. Det er lykkedes at finde en ny redaktør, nemlig Niels-Ulrich Barslev fra Glyngøre. Niels-

Ulrich er sammen med sin kone, Anne Sieg, folkebådsejer med DEN 1123 og med på denne

generalforsamling.

Niels-Ulrich har tilbudt sin redaktørvirke for 2009 og 2010. Bestyrelsen har besluttet sig for, at

Folkebåds Nyt kun skal udkomme 2 gange i 2009. og efterfølgende evaluere på situationen. Med en

meget aktiv og indholdsrig hjemmeside er stofmængden til et klubblad, der udkommer 4 gange

årligt, ganske enkelt ikke stor nok. Vi mener, at mængden af stof vil passe til 2 årlige numre, der

skal udkomme forår og efterår. Økonomien har også spillet en stor rolle. Vi mener i bestyrelsen, at

det valgte koncept er en forsvarlig løsning, men er helt klar over, at klubbladet spiller en stor rolle

for rigtig mange af vore medlemmer og vil fortsat gøre en indsats for, at det bevares under

forsvarlige former.

Ud over disse mål ønskede vi yderligere, at få Per Jørgensen, Kolding Sejlklub, gjort interesseret i

at indtræde i NFIA's tekniske komite, hvilket også lykkedes. Pers betingelse var og er, at det ikke er

tidsspilde og at arbejdsforholdene er rimelige og indflydelsen ligeværdigt fordelt mellem komiteens

medlemmer. Det er dejligt, at Per ville påtage sig opgaven.

Fra arbejdet i NFIA kan jeg oplyse, at NFIA har aftalt afho ldelse af Gold Cup 2010 med Skælskør

Sejlklub. Dansk Folkebådsklub er med på sidelinjen med råd og vejledning, men primært er Gold

Cup et NFIA ansvarsområde.

Ud over det enlige ekstraordinære bestyrelsesmøde i maj, har vi afholdt to møder i efteråret 2008,

helholdvis i august og november. Mødereferaterne ligger tilgængelige på vores hjemmeside. Men

primært er emnerne jo: økonomi, medlemstal, fordeling af opgaver, årets og fremtidens DM & GP,

bestyrelsens sammensætning efter en GF, årets bådmesse, Ranglisten, og andre spændende ting.

Årets DM som blev afholdt af 100 års jubilaren Assens Sejlklub blev vejrmæssigt et stævne vi ikke

glemmer lige med det første. På vandet gjorde vi os nogle erfaringer, som vi vil drage nytte af ved

fremtidige DM stævner - særligt vedrørende sikkerhed til søs. Havne og campingforhold var fine,

gæstfriheden og indstillingen fra Assens Sejlklubs hjælpere var positiv og meget serviceminded.

Deltagerantallet på 44 havde vi gerne set var 50. Men tak til alle jer der stillede op.

Gold Cup, der blev afholdt af Flensborg Segel Club i Glücksborg, var et rigtigt flot stævne med

landarrangementer, som vi i Danmark bare ikke kan hamle op med. Det skal vi dog ikke være kede

af. Det vi får i Danmark er flot i forhold til de ressourcer, der findes i dansk sejlsport. Til gengæld

er vi rigtig gode til at tage pokalen med hjem ved Gold Cup. Og det er jo meget værd.

4

Ranglisten har igen været en sportslig succes, med et tilfredsstillende antal deltagere til alle de

afho ldte stævner. Ranglistens sponsorer har været flinke og gavmilde til at støtte os med flotte

præmier. Det har skærpet interessen for at deltage. Må jeg opfordre jer alle til at deltage ved

præmieoverrækkelsen senere på dagen, nemlig kl.14.00 på Folkebådcentralens stand A-1310 i

Fredericia Messecenter

Dette var bestyrelsens beretning til Dansk Folkebådsklubs Generalforsamling 2009".

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad c. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse

Kasserer Helmuth Schwarz forelagde regnskabet for 2008.

I forbindelse med regnskabet oplyste kassereren, at nu var klubbens klistermærker omsider blevet

afskrevet. I forbindelse med budgettet for 2009 oplyste kassereren, at portoudgiften hænger nøje

sammen med antallet af FolkebådsNyt og hvor store numrene bliver.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Samtidig med godkendelse af regnskabet godkendtes budget for 2009, herunder uændret

kontingent.

Ad d. Fastlæggelse af kontingent

- Behandlet under foregående punkt

Ad e. Indkomne forslag: Der var omdelt to forslag fra bestyrelsen:

Forslag 1:

Bestyrelsen foreslår tekstændring til vedtægternes § 4.

Nuværende §4.

Optagelse af medlemmer:

Sejlere, der ønsker at være medlem af klubben, skal være medlem af en af D.S. anerkendt sejlklub. For at

være deltager i kapsejlads med klassebåd for Nordiske Folkebåde, skal bådejeren være medlem af Dansk

Folkebådsklub. Kontingentet fastsættes af hvert års generalforsamling.

NY §4.

Optagelse af medlemmer:

Som medlemmer kan optages enhver efter anmodning.

5

Medlemskabet er først gældende når det årlige kontingent er betalt.

Forslag 2:

Bestyrelsen foreslår tekstændring til vedtægternes § 11.

Nuværende §11.

§11.

Ordinær generalforsamling sker ved bekendtgørelse i sejlsportspressen eller ved direkte meddelelse til

medlemmerne med mindst 2 og helst 8 ugers varsel.

NY §11:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved bekendtgørelse på Dansk Folkebådsklubs hjemmeside,

eller ved direkte meddelelse til medlemmerne enten i Dansk Folkebådsklubs medlemsblad eller på anden

måde. Indkalde lse skal ske med mindst 2 ugers varsel og helst 8 ugers varsel.

Bestyrelsen fremlagde de to forslag.

Forslagene gav anledning til debat:

Ændring af § 4:

Poul Ankjær, Fredericia, mente, at forslaget ville være i strid med statutterne for Guldpokalen og

fa ndt det iøvrigt betænkeligt, hvis ikke kravet om medlemskab af en af D.S. anerkendt sejlklub

blev opretholdt.

Per Damm, Kastrup, oplyste, at pligten til at være medlem af en DS-Sejlklub fremgår af

sejladsbestemmelserne ved kapsejladserne og derfor bør udgå af klubbens love.

Formanden bemærkede, at klubben ikke ønsker at stå for kontrol af, om deltagerne i kapsejladser er

medlem af DS. Videre oplyste formanden, at spørgsmålet er blevet drøftet med en person i DS.

Efter yderligere nogen debat blev forslaget énstemmigt vedtaget.

Ændring af § 11: Énstemmigt vedtaget.

Ad f. Valg af formand

Bent "Mallemuk" Nielsen var villig til genvalg for ét år, men oplyste, at en af opgaverne for

bestyrelsen i det kommende år vil blive at finde en ny formand, gerne yngre, da det ville være sundt

for klubben.

Bent genvalgt med applaus.

Ad g. Valg af øvrig bestyrelse

6

Dirigenten oplyste, at der på grund af udskiftninger i årets løb skal vælges 4 medlemmer til

bestyrelsen udover formanden.

Formanden oplyste, at Per Damm ikke ønsker at stille op igen. Formanden takkede ham for det

store arbejde, han har lagt i klubben således:

"Kære Per.

- Du har igennem en meget lang årrække ydet en solid og trofast frivillig indsats for Dansk

Folkebådsklub.

- Du har været redaktør i 20 år og bragt bladet frem til den standard det har i dag.

- Et meget flot og velskrevet klubblad som mange misunder os.

- Du har også været reservekasserer for Oberstinden i en årrække.

- Og de sidste par år har du desuden været suppleant og medlem af bestyrelsen.

- Du er en person det altid har været nemt at samarbejde med og du vil helt sikkert blive

savnet i det fremtidige bestyrelsesarbejde, men som du siger "alting har en ende" og det skal

så være nu.

- Rødvin er jo en af dine hofdrikke og vi vil supplere din vinkælder med nogle flaske af et af

dine ynglingsmærker: nemlig "Jacobs Creek" fra Australien.

- Efter så lang & tro tjeneste fortjener du dog et ekstra skulderklap, og det er med stor glæde

at jeg kan fortælle dig, at vi i bestyrelsen er blevet enige om at du skal være æresmedlem i

Dansk Folkebådsklub. Det går jeg ud fra du ikke har det fjerneste imod, så jeg vil gerne

bede dig modtage denne klubnål med det meget fine egeløv, der fortæ ller, at personen der

bærer den er æresmedlem i Dansk Folkebådsklub".

Per Damm takkede for udnævnelsen.

Videre oplyste formanden, at de eneste to bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg er de to

nyvalgte fra sidste år. Ditte og Kjeld. Heldigvis er tre af de fire, der er på valg, villige til genvalg:

Heines Nielsen, Kolding, Helmuth Schwarz, Kolding, og Finn Hartvig, Kerteminde. Helmuth vil

fortsat påtage sig hvervet som kasserer og Finn vil gerne fortsætte arbejdet med hjemmesiden.

Bestyrelsen har spurgt forskellige om de var interesserede i en bestyrelsespost – flere vil gerne, bare

ikke lige nu, men om et par år. Steen Weber, Holbæk, ville heldigvis gerne i bestyrelsen allerede fra

i år og bestyrelsen foreslår nu Steen til bestyrelsen.

Steen Weber blev herefter valgt med applaus.

Formanden bemærkede herefter, at det er positivt, at den geografiske spredning af

bestyrelsesmedlemmer opretholdes.

7

Ad h. Valg af suppleant til bestyrelsen.

Svend Ipsen, Svendborg, meldte sig villig til valg og blev valgt med applaus.

Ad i. Valg af to revisorer

Genvalg af Lars Dalbøge og Vagn Olsen med applaus.

Ad j. Eventuelt

Bjarne Marcussen, Fåborg, ville gerne have en drøftelse om rælingslisten (skvætlisten) som han

gerne så udført i aluminium som en integreret liste af hensyn til holdbarheden. Bjarne havde

forarbejdet en model, der blev sendt rundt.

Lars Jørgensen, Kolding, mente, at det var et forslag som svarede til andre bådtyper og at der skulle

arbejdes positivt videre med ideen. Han supplerede med, at han hellere ville hænge på en aluliste

end på en træliste med splinter. Endelig anførte han, at vedligeholdelseslettelse var vejen frem.

Heines Nielsen, Kolding, og Ditte Andreasen,Sundby, oplyste at de var stærkt imod, da der under

kapsejlads er mange berøringer og mulighed for skader. Med trælister er disse skader små og lette at

reparere.

Lars Bræstrup sagde, at han som bådebygger ville få stor glæde af forslaget, der ville medføre dyre

reparationer ved skader.

Formanden konkluderede herefter, at forslaget kunne drøftes videre i klubregi for eksempel på

hjemmesiden. Videre oplyste formanden, at den næste mulighed for regelændring er i 2012, så der

er god tid til en grundig drøftelse.

Deltagere i kapsejladser herunder ranglisten

Søren Kæstel, Skælskør, så gerne, at der blev arbejdet på at få flere lokale både ud at sejle til

ranglistestævnerne. Der kunne også foreslås en ændret præmietildeling, så det ikke er det

"omrejsende cirkus ", der render med alle præmierne (ting og gods som de i øvrigt har i forvejen).

Han nævnte, at der ved Dragesejladserne i Frankrig med 100 Drager, sejles om lodder, hvorimellem

der bagefter trækkes lod om store præmier for eksempel en drage og i år om en BMW. Lodderne

fordeles efter placering og med et lod pr. deltager pr. sejlads.

Endelig pegede Søren på, at man måske kunne ændre programmet, således at der kun blev sejlet to

sejladser fra 10 til 14 i stedet for 4 sejladser.

Lars Jørgensen indskød, at man ikke sejlede efter præmierne men om æren. Derfor så han gerne

"lykkehjul" om præmierne.

Heines Nielsen oplyste, at han ofte, når han fik præmier fra sponsorerne, blev spurgt, om det nu var

hovedpræmien.

8

Vagn Olsen havde sympati for forslaget men ønskede så mange sejladser som muligt.

Bjarne Marcussen oplyste, at i Fåborg sejler man med handicapsystem og med lodtrækning om

præmierne.

Lars Bræstrup ønskede flere sejladser med – også andre sejladser end trekantbanesejladser for

eksempel TUCO-Cup

Bent og Heines vil snakke med sponsorerne om det, når der skal indgås aftaler om nye

sponsorgaver.

Yderligere kom der forslag om lodtrækning af gaverne under afslutningsmiddagen –

forudsætningen for at få en præmie er tilstedeværelse - lodder tildeles med 1 for hver sejlads samt

yderligere 10 for en 1. Plads, 9 for 2. Plads etc. Ditte havde været med til, at det på forhånd var

bestemt at bådene på f.eks. 12., 14. og 16. skulle sejle et ekstra start om en præmie. Mulighed for

gevinster til andre end det omrejsende cirkus kan gøre flere interesserede i at deltage.

Forslag om mail advis, når der er væsentlige nyheder på hjemmesiden (udover køb/salg og

ændringer i bådfortegnelsen).

Forslag om en særlig præmie til træbåde.

Formanden gav tilsagn om, at bestyrelsen vil overveje forslagene og drøfte dem med arrangørerne.

Han tilføjede, at det kunne være vanskeligt at administrere med alle sejladser derfor mente han, at

der måtte blive tale om udvalgte stævner.

Det er vigtigt med markedsføring og det gøres bedst ved flest både på vandet ved diverse stævner.

Svend Ipsen foreslog, at man markedsførte Ranglistesejladserne ved præmieoverrækkelse i

forhallen i stedet for på en stand.

Werner Skovgaard stillede spørgsmålet: Hvordan får vi nogle yngre sejlere til at sejle Folkebåd?

Frederik Jensen, Horsens, foreslog, at vi i klubben gør noget aktivt for at finde ud af, hvem der har

de Folkebåde, der ligger i havnene uden at blive brugt til kapsejlads.

Heines gav tilsagn om at også markedsføring vil blive taget op i bestyrelsen.

Endelig sagde Per Damm tak for både gave og udnævnelsen til æresmedlem.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen i god ro og orden, hvorefter Formanden takkede

dirigenten og forsamlingen for indsdatsen.

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 11.50.

Referent: Niels-Ulrich Barslev.

02.04.2009

9


2008

Generalforsamling 2008

Formanden bød velkommen til de 34 medlemmer, der var mødt op i Sundby

Sejlforenings lokaler den 24. februar 2008.

Inden vi går i gang med den egentlige generalforsamling, vil jeg meget gerne sige nogle ord om en af klassens markante personligheder, der døde i 2007.

Den 2. december 2007 døde Æresmedlem i Dansk     Folkebådsklub     Ejnar     Christensen, Fredericia i en alder af 83 år. Ejnar sejlede folkebåd i langt størstedelen af sit lange sejlerliv, og han var i en periode også bestyrelsesmedlem i Dansk Folkebådsklub. Ud     over     at     være     en     særdeles     kendt

folkebådssejler, var Ejnar også kendt som den danske OL-sejlerchef, der herskede i årene fra

1972 til 1980, hvor Poul Richard, Waldemar Bandolowski     og     Erik     Hansen     vandt

guldmedaljer i Soling. For sin store indsats i dansk sejlsport modtog Ejnar Christensen hæderstegn fra Dansk Sejlunion, KDY, Dansk Idræts Forbund og Fredericia Sejlklub. Må jeg bede forsamlingen rejse sig og ære Ejnars minde.

A.
Valg af dirigent

Bestyrelsen     foreslog     Kim     Kristensen

Jægerspris – han blev valgt Kim konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

B.
Formandens beretning:

Tiden fra generalforsamlingen i 2007 til nu, hvor vi igen mødes til generalforsamling, har været     meget     hektisk     for     bestyrelsens medlemmer, og for de personer, der er og har været involveret i alumast projektet.

Vi     har     ganske     vist     kun     afholdt     3 bestyrelsesmøder,     men     mail     og telefonkontakten har været intensiv.

Som primære mål for 2007 satte vi blandt andet,

 1. at forøge medlemstallet,
 2. teste alumasten grundigt,
 3. påvirke samarbejdet med og i NFIA,
 4. øge forståelsen i klassen for at overholde gældende klasse &

  kapsejladsregler,

 5. finde     arrangører     til     DM     &     GP stævnerne.

DM i 2009 havde første prioritet, idet GP stævnerne vil finde sted uden for Danmark i 2009 og -10.

Er det så lykkedes at opfylde de mål?

Ad 1. Forøge medlemsantallet, både ja og nej. Vi har haft en naturlig afgang af bådejere, der sælger deres båd, eller gaster der holder med at sejle, og som derfor melder sig ud af klubben. Men vi har faktisk også formået at få fat i mange af de nye bådejere og deres gaster. Så stort set har vi bevaret vores medlemsantal på omkring 400+. Men der er stadig mange bådejere og gaster derude i klubberne, der går og venter på, at en af os, der er medlemmer tager fat i dem og opfordre dem til et medlemskab i den klub, der varetager folkebådssejlernes interesser.

Ad 2. Test af den aluprofil, som også i 2007 blev stillet til rådighed for klubben, er gået tilfredsstillende. Vi har fået overbevist NFIA om, at projektet var seriøst nok til at blive vurderet i NFIA's tekniske komite. Dette er sket og samme komite har sagt ok til ordlyden og hensigterne i projektet. Det gør at bestyrelsen og masteudvalget på denne generalforsamling, med god samvittighed kan opfordre til, at vi endeligt godkender ændringsforslaget til regel 6.2 Aluminiums mast.

Der er en positiv stemning for det danske forslag i NFIA, men meget kan ske før afstemningen i forbindelse med sommermødet i NFIA 2008. Projektet afhænger af de andre NFIA landes indstilling og specielt svenskernes holdning er vigtig. Vi har vist et initiativ og en indsats, vi kan være tilfredse med.

Der er i foråret planlagt fortsat testsejlads med aluprofilen, idet vi mener at tiden skal udnyttes 100 % når muligheden er til stede.

Finder vi mod forventning uhensigtsmæssigheder, er der stadig mulighed for ændringer.

Ad 3. At påvirke samarbejdet med og i NFIA er en proces der kræver meget tid og tålmodighed.

Mit temperament har ikke altid haft det let. Men nyvalg i NFIA har helt klart fremmet forståelsen i NFIA for hvilke opgaver, de ifølge egne vedtægter er sat til at løse. Så helt klart et fremskridt.

Ad 4. Øge forståelsen i klassen for at overholde gældende klasse & kapsejladsregler burde jo være en overskuelig opgave. Sådan er det bare ikke altid i den virkelige verden, og individuelle fortolkninger til egen fordel, vil nok altid forekomme. Så det er nok en kontinuerlig opgave, at opfordre til respekt for gældende klasse & kapsejladsregler.

Ad 5. Arbejdet med at finde fremtidens arrangører til kommende

Danmarksmesterskaber og Guld Pokaler foregår hele tiden. Vi forsøger efter bedste evne, at finde klubber, der vil påtage sig disse stævner. Både den geografiske placering og lokal interesse spiller meget ind, når vi retter henvendelse til de klubber, som vi har en formening om kan være interesseret i at afholde et sådant stævne.

Indtil nu har Dansk Folkebådsklub altid været i stand til at finde en arrangør til vores store stævner. For tiden arbejder vi kraftigt på at finde en Øresundsklub til DM i 2009, og vi har meget positive tilbagemeldinger fra Kastrup Sejlklub, som jo har afholdt flere vellykkede danmarksmesterskaber for folkebåde. Så her er vi ikke helt på plads endnu, men vi håber selvfølgelig, at en aftale kan falde på plads inden længe, så vi kan få ro på det.

Danmark har to år i træk afholdt Guld Pokalstævnet, så det stævne kommer tidligst tilbage til Danmark i 2010, hvilket vi allerede nu har rettet fokus på.

Dette var et kort resume' af vore mål fra starten af foregående sæson, samt vores egen vurdering af hvor vidt vi har nået dem.

Naturligt vil de mål også være nogle af de mål, vi sætter os for kommende sæson. De skal blot opdateres med de fakta, som er relevante for sæson 2008.

En sæson hvor vi, i lighed med 2007, fortsat skal fokuserer meget på klubbens økonomi.

Porto og trykudgifter er meget store poster på regnskabet.

Som ansvarlig bestyrelse må vi se på de muligheder, vi har i fremtiden for at orientere vore medlemmer på korrekt og forsvarlig vis, ud fra den kontingent og økonomi vi har i klubben.

Bestyrelsen og redaktøren især, har i

Folkebåds Nyt og på klubbens hjemmeside jævnligt gjort opmærksom på den

kendsgerning, at vi endnu ikke har fundet en ny redaktør. Sker det ikke, betyder det, at vort klubblad ophører med at udkomme med udgangen af 2008. Da økonomien omkring tryk og udsendelse af Folkebåds Nyt er stram, ser bestyrelsen meget gerne at vi får en efterfølgende debat omkring bladets fremtid. Årbogen er også en dyr sag at udsende, men den produceres og udsendes jo ikke så ofte. Vi skal lykkes med at udsende en årbog i 2009. Men hele tiden skal vi sikre vi ikke laver udgifter vi ikke har indtægter til at dække.

Årets Danmarksmesterskab der blev afholdt af Skive Sejlklub, var et godt og veltilrettelagt stævne, med masser af udfordringer for de 36 delagende både. Et lidt skuffende antal, men det koster at komme ud i yderkanterne af danmarkskortet. Det skal vi med jævne mellemrum, blandt andet for at markere, at vi er en landsdækkende klub, der godt vil vise standeren ude omkring. Skive Sejlklubs medlemmer tog deres opgave meget seriøst og vi oplevede en gæstfrihed af høj karat. Tak til Skive Sejlklub.

I år skal vi til Assens Sejlklub, der jo fejrer deres 100 års jubilæum. Vi har før sejlet Danmarksmesterskab i Assens, nemlig i 1978, så vi har altså 30 års jubilæum. Det er meget vigtigt for klassen, at vi gør alt hvad vi kan for at øge deltagerantallet til vore mesterskaber. Det skaber tillid til klassen, når vi skal ud og finde arrangører i fremtiden. Planlæg allerede nu din deltagelse i årets

Danmarksmesterskab.

Dansk Juniorbådsklub afholder også deres mesterskab på samme tid i Assens, men selvfølgelig på deres egen bane. Det kan blive rigtigt hyggeligt at være sammen med en anden traditionsrig klasse.

Guld     Pokalsejladserne     blev     afholdt     af

Kerteminde Sejlklub der velvilligt, på trods af meget kort varsel, var klar da vi bad om deres hjælp. Som sædvanligt når Kerteminde Sejlklub er arrangør, var det et flot stævne med megen fokus på, at det skulle ha' internationalt præg. Kertemindebugten er jo et dejligt sted at sejle, banerne kan blive af den korrekte længde. Strøm og klinter, samt de mærkelige bølgeformationer, udfordrer hele tiden sejlerne. Deltagerantallet var meget tilfredsstillende, idet 60 folkebåde stillede op til start.

Meget flot, især var det glædeligt at så mange lokale både var med, samt at der deltog relativt mange tyske og svenske både. Tak til

Kerteminde Sejlklub

I år er der så Guld Pokalsejladser i Glucksburg. Flensborg Sejl Club vil gøre alt for at det bliver alle tiders, ingen tvivl om det. Datomæssigt ligger det snært på vores DM, men det kan lade sig gøre at nå fra det en til det andet, også hvis man skal ad søvejen. I fremtiden skal der planlægges lidt bedre når NFIA fastlægger dato for Guld Pokal. Ranglisten har også i 2007 været en sportslig succes, med et flot antal deltagere til alle de afholdte stævner. Ranglistens sponsere har været flinke og gavmilde til at støtte os med flotte præmier. Det har skærpet interessen for at deltage. Må jeg opfordre jer alle til at deltage ved præmieoverrækkelsen senere på dagen, nemlig kl.14.00 på folkebådsklubbens stand i hal C5-024.

Er alt så glæde og fornøjelse ved disse stævner. Ikke i 2007, hvor der under et stævne i Århus skete en tragisk hændelse, som fik alvorlige følger for et af vore medlemmer Hans Friis fra Jægerspris. Hans er meget langsomt ved at komme tilbage til bedre førlighed, men ser heldigvis meget positivt på udviklingen. Det er dejligt og en glæde at se Hans være til stede på denne generalforsamling og jeg vil ønske ham rigtigt godt fremskridt, så vi snart kan se ham på banen igen.

Over året får vi som bestyrelse hvisket mange gode forslag i øret. Vi tager hånd om mange af dem.     Men     de,     der     har     vidtrækkende betydning for klassen, tænker vi selvfølgeligt meget over, hvordan vi skal tackle.

Et af de tilbagevendende er hvordan vi afvikler vores DM stævner. Her er rigtig mange meninger, og det vil der også være i fremtiden.

Og som en af bidragsyderne rigtigt siger "Vi bliver aldrig enige".

Vi har besluttet i bestyrelsen, at vi ikke vil lave nogen overilede ændringer i vores forskrifter for at afvikle DM, men vi kommer med     et     forslag,     der     giver     bestyrelsen mulighed     for     at     afprøve     forskellige sammensætning     af     tidspunkt     og     antal sejladser. Erfaringerne kan så udmøntes i et konkret ændringsforslag. Vi har som ansvar, at et DM altid bliver afviklet ifølge DS forskrifter og på sportsligt korrekt måde.

Debat

Begyndte omkring emnet kommunikation.

Flere foreslog at vi bruger internet og mail. Lukke bladet og i stedet lægge det på nettet, så medlemmerne selv kan skrive det ud. Vi kan også få reklameindtægter fra hjemmesiden.

Formanden efterlyste flere tilkendegivelser omkring bladet. Selv om vi lægger det på nettet, så skal vi have en redaktør, der kan varetage opgaven, og vi har endnu ikke fået en afløser.

Peter Hviid: Nyt medlem, der fik mange gamle blade af ham, jeg købte båden af. Det var ganske interessant. Mener ikke, at folk skriver bladet ud fra hjemmesiden og mange skifter mail, så det bliver ikke let at holde styr på.

Hans: I Jægerspris har vi erfaringer med klubbladet. Her kan man tilmelde sig en service, så man får mail, hvis der sker noget på hjemmesiden.

Redaktøren: kom kort ind på det forslag han selv stillede for et par år siden, om at reducere antallet til tre numre. Men også det kræver en redaktør.

Vi skal være realistiske, bestyrelsen vil gerne have et blad, men kendsgerningerne er, at vi ikke har fået nogle henvendelser om en redaktør, der vil afløse den nuværende. Indtil det er afklaret, er det omsonst at diskutere økonomi.

Flere mente, at vi skal fastholde bladet. Det største problem er at få en ny redaktør. Økonomien kan vi altid løse. Michael Møller mente endda, at vi skal fastholde bladet med "næb og klør".

Ulrich Pedersen som er annoncør fortalte, at mange kommer og handler mast, og har set annoncen i bladet

Flere var inde på, at reducere antallet af udgivelser, og foreslog at bestyrelsen kommer med et oplæg herunder økonomien.

Formanden: Vi har hørt jeres synspunkter, og vi vil se på sagen, og fortsat søge at få en ny redaktør.

Beretningen blev godkendt

C.
Årsregnskabet     fremlægges     til godkendelse

Helmuth Schwarz fremlagde regnskabet.

(se på side x)

Regnskabet udviser et overskud for 2007 på 17.473,82 kr. Og der er ikke hensat penge til at trykke årbogen i 2009.

Regnskabet godkendt.

D.
Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – Det blev vedtaget.

E.
Indkomne forslag

Bestyrelsen havde fire forslag og havde ikke modtaget andre.

Forslag 1:

Bestyrelsen     ønsker     forsamlingens godkendelse til ændringsforslaget til regel 6.2 Aluminium mast.

Ændringsforslagets principper blev forelagt GF i 2006 og mere præcist formuleret i 2007, hvor forsamlingen gav bestyrelsen mandat til at fortsætte arbejdet. Masten har i 2007 været testet med et tilfredsstillende resultat. Forslaget har været til behandling i NFIA's tekniske komite, der var enige i forslaget tekst, men foreslog en "NFIA Licensed mast builder" plakette, hvilket der er mulighed for ifølge forslagets 6.2.10.

Forslag og relevante dokumenter, samt rapport om de opnåede testresultater findes tilgængelige på vores webside og er også omdelt på denne generalforsamling. Ændringsforslaget for regel 6.2 er indholdsmæssigt nøjagtigt det samme som to tidligere generalforsamlinger har sagt ok til. Vi er nu helt klar til at sende det endeligt videre i

NFIA systemet, og det vil med 2/3 stemmeflertal på NFIA's årlige generalforsamling i 2008, samt godkendelse i

S.Y.R.U.-DS være gældende fra 1. januar 2009.

Vi vil i foråret 2008 fortsat teste masten for at udnytte alle muligheder for at finde eventuelle uhensigtsmæssigheder ved mast eller forslag. Findes der behov for væsentlige ændringer i forslaget, kan en ekstraordinær generalforsamling komme på tale.

Forslag 1 blev vedtaget

Forslag 2:

Bestyrelsen ønsker forsamlingens opbakning til at testgruppe fortsætter sit arbejde i sæsonen 2008, nu muligvis med 2 testmaster.

Masten er i lighed med tidligere stillet til rådighed for klubben under visse betingelser. Betingelser der skal sikre seriøs behandling og rapportering mellem testgruppen, producenter og organisationer.

Bestyrelsen tilkendegiver i det omdelte skema plan for, hvordan vi ønsker at benytte masten i sæson 2008. Planen kræver selvfølgelig behørig godkendelse og dispensation fra S.Y.R.U. & DS i lighed med 2007. Dispensation vil ikke blive søgt eller givet til DM.

Evaluering i løbet af forårets for evt. justeringer i regelforslag. Formålet med fortsat testforløb er primært at teste masten for ikke at give så udprægede kapsejladsmæssige fordele, at det kræver en sådan mast for at hævde sig. Desuden er det meningen at finde brugervenlige løsninger til stor & fokkefald, agterhal, samt evt. nem justering af strutstag Her vores ansøgning til Dansk Sejlunion:

Til Flemming Nielsen.

Hermed den specifikke liste over kapsejladser, hvor vi har et stort ønske om at få mulighed for at deltage med to specifikke både, med en ikke klasset aluprofil. Profilen vil opfylde reglerne i vort GF-vedtagne forslag til regelændring for alumasten 6.2. og er den samme profil vi med dispensation testede i 2007.

Sejladser med mulig deltagelse af to både med dispensation for regel 6.2 Alu mast.

Dette er listen over kapsejladser hvor vi har et stort ønske om, via dispensation fra DS, at få mulighed for at deltage med en eller to specifikke båd, med en ikke klasset aluprofil. Profilen vil opfylde reglerne i vort forslag til regelændring for alumasten 6.2.

De to både vil blive DEN 782, ejer Carsten Enger JSK & DEN 871, ejer Per Jørgensen KS.

Forår 2008:

EDC-Cup 3.-4/5     Jægerspris Sejlklub

Heller Cup     17.-18/5     Kastrup Sejlklub

Nordea Cup 24.-25/5     Kolding Sejlklub

SMO 2008     6.-7.-8/6     Aabenraa Sejl Club

Amager Cup 14/6     Lynetten Sejlklub

Kieler Woche 21.-24/6 Kieler Yacht Club (kun hvis NFIA & Tysk Sejlerforbund giver

tilladelse også)

Guld Pokal 14.-19/7 Flensburg Segel Club (kun hvis NFIA & Tysk Sejlerforbund giver

tilladelse også)

Desuden deltagelse ved aftensejladser i bådenes respektive klubber

Efterår 2008:

Skælskør Cup 23.-24/8 Skælskør Amatør

Sejlklub

Århus Festuge 6.-7/9     Århus Sejlklub

Amager Cup 6./9     Kastrup Sejlklub

Klubmesterskab     27.-28/9

Kolding Sejlklub

Desuden deltagelse ved aftensejladser i bådenes respektive klubber.

Debat

Der blev spurgt, om der er forandringer fra den første til den anden mast.

Per Jørgensen forklarede, at vi vil prøve at faste stagene på samme højde som forstaget, og det ligger indenfor de tolerencer, der ligger i reglerne.

Lars Jørgensen: Det er ikke en fordel med en alumast. Men vi vil godt bruge nogen tid, på at få tingene på plads, så John Mast kan lave en ordentlig mast, og sejlmagerne nogle ordentlige sejl.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 3:

Bestyrelsen trak dette forslag, da den nuværende § 11 i vedtægterne er dækkende.

Forslag 4:

Bestyrelsen ønsker i 2008-2009-2010 mulighed for i samarbejde med arrangøren af vort årlige Danmarksmesterskab, at afprøve andre muligheder for stævneafvikling, end der gives mulighed for i vore forskrifter for Danmarksmesterskaber. Muligheder vi vil forsøge afprøvet er et DM-arrangement afholdt i uge 27 eller 28.

Et sejladsforløb med op til max. 7-8 sejladser over max. 4 sejladsdage med fratræk af dårligste placering.

Begrundelsen for forslaget er, at mange har ønsket ændringer, men få har ytret sig og nogle ikke særligt konkret. Bestyrelsen ønsker ikke at lave årlige ændringer i vore forskrifter for DM, men vil hellere ved at prøve sig frem, finde en model der svarer til de flestes tilfredshed.

Vi er selvfølgelig forpligtiget til fortsat at sikre sportsligt korrekte DM-stævner, der ikke er i konflikt med DS-statutterne for Danmarksmesterskaberne for kølbåde.

Debat:

Flere indlæg

Gik på, at vi skal fastholde festen, og den skal ligge efter sidste sejlads. Derfor mente nogle, at stævnet skal være fra tirsdag – lørdag.

Stemningen var også at vi skal sejle flere sejladser, men overlade det til banelederen, så vi får det så fleksibelt som muligt. Dog sådan, at vi kun får mulighed for at trække 1 sejlads fra.

Forslaget blev godkendt.

F.
Valg af formand

Ikke på valg

G.
Valg af øvrig bestyrelse

Brian Frisendahl – ikke villig til genvalg

I stedet blev Ditte Andreasen valgt

Gitte Guldberg – villig til genvalg Blev valgt.

Formanden takkede Brian for hans indsats i bestyrelsen.

H.
Valg af suppleant

Bestyrelsen foreslår Kjeld Skov Jægerspris

Kjeld blev valgt

I.
Valg af to revisorer

Vagn Olsen – villig til genvalg

Lars Dalbøge – villig til genvalg

Begge blev valgt

J.
Eventuelt

Intet

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen

Formanden takkede dirigenten og der blev udbragt     et     trefoldigt     leve     for     Dansk Folkebådsklub.

Per Damm

Redaktør