Dansk Folkebådsklub indkalder til ordinær generalforsamling

Lørdag den 5. marts 2022 kl. 10.00

Generalforsamlingen afvikles undtagelsesvist virtuelt

 

Kære medlem.

Dansk Folkebådsklub indkalder til ordinær generalforsamling

Igen i år må vi under hensyn til Covid-19, afvikle generalforsamlingen virtuelt på ”Teams”.

Af hensyn til den praktiske afvikling af generalforsamlingen, vil der i år kun blive adgang mod forudgående tilmelding. Tilmelding kan ske på dette link senest den 3. marts 2022. Tilmelding på skal indeholde den email-adresse, du er registreret med i klubben

Du kan også tilmelde dig på mail til kasserer@folkebaad.dk, eller ved SMS på 4177 5256.

Efter tilmelding, vil du få en indkaldelse på din mail, med link til mødet i ”Teams”. Vejledning findes på sidste side.

Med venlig hilsen og på gensyn.

Bestyrelsen.

 

 

Dansk Folkebådsklub ordinære generalforsamling.

Lørdag den 5. marts 2022 kl. 10.00

Dagsorden ifølge vedtægternes § 7, stk.1.

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
  1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 6. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 7. Valg (I lige år)
  1. Formand John Wulff, genopstiller
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer
   • Petra Jørs, genopstiller
   • Søren Kæstel, Genopstiller ikke. Bestyrelsen forslår Peder Bo Nielsen, Århus, FDEN 744 Søsvalen, som nyt bestyrelsesmedlem
  3. 1 bestyrelsessuppleant, Claus Lund, genopstiller
  4. 1 revisor, Hans Friis, genopstiller
 1. Eventuelt

Bemærk!

Eventuelle forslag fra medlemmerne skal jf. § 7, stk. 2 være bestyrelsen i hænde senest den 23. februar 2022.

Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen den 5. marts 2022.

 • Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent, referent og et stemmeudvalg på 2 medlemmer.
 • Generalforsamlingen afvikles efter dagsordenen. Generalforsamlingen kan dog standse eller udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. Dersom beretningen indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget fra godkendelse af beretningen.
 • Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Deltagerne i generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigenten.
 • Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos dirigenten. Indtegning hos dirigenten sker ved ”håndsoprækningsfunktionen” i det virtuelle møde-miljø. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg tildeles ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik.
 • Dirigenten kan efter en længere debat bestemme at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan forslagsstiller og formanden tildeles ordet for en afsluttende bemærkning.
 • Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten, der afgør i hvilken rækkefølge forslagene sættes til afstemning efter princippet: det mest vidtgående forslag sættes til afstemning først.
 • Alle afgørelser afgøres ved almindeligt stemmeflertal jfr. Vedtægterne §14. Afstemning foregår normalt ved håndsoprækning, men skal være skriftligt såfremt dirigenten eller mindst 5 medlemmer kræver det. Der afholdes dog altid skriftlig afstemning ved personvalg, hvis der er opstillet flere kandidater end der skal vælges. I det virtuelle møde-miljø vil der laves afstemninger i chatten; Håndsoprækning vil være med offentlige besvarelser, mens den skriftlige vil være med anonyme besvarelser. Ved personvalg kan der afgives det antal stemmer på sedlen, som der er personer på valg. Der kan stemmes blandt alle opstillede og genopstillede kandidater.
 • Under generalforsamlingen kan bestyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde.

 

Vejledning til deltagelse i Generalforsamling via MS Teams

Du vil modtage en mail

Efter din tilmelding, vil du modtage to mails med indkaldelser;

 1. til en generalprøve, fredag, den 4. marts, hvor du har mulighed for at koble op og tjekke, at du kan gøre det, så du er klar til generalforsamlingen.
 2. Til selve generalforsamlingen

I begge mails finder du et link til det konkrete møde. Der er lidt forskellige måder at aktivere mødet på. Du kan læse en vejledning her, hvor du også kan finde den metode der passer dig.

Du skal deltage i mødet

Har du aldrig prøvet det før, anbefaler vi, at du vælger

 1. Deltag med Link (du trykker blot på linket ”klik her for at deltage i mødet” i din mail).
 2. Deltag som ”GÆST” og brug for- og efternavn i din tilmelding

Herefter bliver du lukket ind til mødet

 

Når du deltager i mødet

 1. Når du er kommet ind på mødet, skal du finde dette panel, og sørge for at kamera og mikrofon er slået fra.

Du slår dem til og fra, blot ved at trykke på ikonerne.

 1. Du skal også prøve to funktioner, nemlig ”ræk hånden op” og ”chat”

 

Chatten skal du holde åben under hele mødet – blot klik på den, som kommer den i højre side af din skærm. Her vil du kunne læse og skrive beskeder, ligesom eventuelle afstemninger vil foregå her.

”Ræk hånden op” bruger du, hvis du vil have ordet. Når dirigenten har givet dig ordet, skal du slå kamera og mikrofon til og slå ”ræk hånden op” fra.

Når du er færdig med at tale, slår du kamera og mikrofon fra igen.

Deltag i generalprøven

Vi opfordrer dig til at deltage i generalprøven fredag, så du kan gøre dig bekendt med funktionerne.

Generalprøven vil være åben i lang tid, men du behøver kun være med så længe du har brug for det, og indtil du føler dig komfortabel med at navigere rundt i det.

Der vil ikke være egentlige programpunkter på dette møde.